PCR: Mobilné telefóny

V tom­to tes­te te­le­fó­nov sme tes­to­va­li dve ka­te­gó­rie pro­duk­tov. Naj­prv sme po­rov­na­li tri mo­de­ly, kto­ré bež­ia na rov­na­kom ope­rač­nom sys­té­me An­droid. Nás­led­ne sme tes­to­va­li te­le­fó­ny s vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom (fir­mvé­rom).

An­droid OS je ďal­ší seg­ment, kam Goog­le ob­rá­til svo­ju po­zor­nosť. Aj na­priek preh­na­ným a ne­li­cho­ti­vým tvr­de­niam o ňom je jas­né, že za pár ro­kov svo­jej exis­ten­cie si zís­kal mno­ho pou­ží­va­te­ľov. A tvr­dí­me, že to nie je pre­to, le­bo je to Goog­le a je to „in“. Jed­no­du­chosť roz­hra­nia, sys­tém ov­lá­da­nia, Mar­ket na stiah­nu­tie prog­ra­mov za­dar­mo a spô­sob, ako sú rie­še­né de­tai­ly v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, to všet­ko zís­ka­va stá­le no­vých pou­ží­va­te­ľov to­mu­to sys­té­mu. Je tu ve­ľa iných sys­té­mov, ale ro­ky so se­bou ťa­ha­jú svo­je ne­du­hy, a keď vý­rob­ca oh­lá­si no­vú ver­ziu, nep­ri­ne­sie nič prev­rat­né a eš­te sa o pár me­sia­cov od­lo­ží jej spus­te­nie. Ope­rač­ný sys­tém An­droid sa za krát­ky čas svo­jej exis­ten­cie napl­no roz­be­hol a pri­ná­ša vy­la­de­né pros­tre­die s dô­ra­zom na všet­ky sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov, či už vy­ža­du­jú mul­ti­me­diál­ne, ale­bo pra­cov­né vy­uži­tie.

Z ka­te­gó­rie „bež­ných“ te­le­fó­nov sme vy­bra­li mo­de­ly, kto­ré by ma­li ob­stáť po­čas pra­cov­né­ho dňa a byť po­moc­ník­mi pri rôz­nych uda­los­tiach. Je to­tiž prob­lém náj­sť na tr­hu spo­ľah­li­vý te­le­fón, kto­rý by ob­stál v ťaž­ších, ale aj bež­ných skúš­kach. Mno­hí vý­rob­co­via prip­ra­vu­jú naj­mä mo­de­ly za­me­ra­né na mul­ti­mé­diá a za­ria­de­nia ma­jú čo­raz čas­tej­šie do­ty­ko­vé dis­ple­je. Dob­rá sprá­va je, že stá­le náj­de­te na tr­hu aj mo­de­ly s oby­čaj­nou a v ko­neč­nom dôs­led­ku aj ove­ľa lep­šou klá­ves­ni­cou, než sú tie vir­tuál­ne. Na­mi oča­ká­va­ný strop pre tú­to ka­te­gó­riu bo­lo oko­lo 200 EUR.

Me­to­di­ka tes­to­va­nie te­le­fó­nov
Ho­ci to veľ­mi nez­dô­raz­ňu­je­me v kaž­dom člán­ku, tes­to­va­nie dr­vi­vej väč­ši­ny har­dvé­ru v PC RE­VUE je dl­ho­do­bé. Kaž­dé­mu te­le­fó­nu, kto­rý vy­skú­ša­me, ve­nu­je­me dos­ta­toč­nú po­zor­nosť. Sprá­va­me sa k ne­mu tak, ako­by to bol sku­toč­ne náš te­le­fón. Te­da de­tail­ne nas­ta­ví­me všet­ky služ­by, spo­je­nie s PC na účel syn­chro­ni­zá­cie, vy­tvo­rí­me mo­de­mo­vé spo­je­nie ale­bo pod­rob­ne vy­skú­ša­me aké­koľ­vek iné ob­las­ti pou­ží­va­nia. Op­ro­ti bež­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi kla­die­me dô­raz aj na pok­ro­či­lé fun­kcie a na sle­do­va­nie de­tai­lov. Ne­raz te­le­fón ná­roč­ky za­ťa­ží­me tak, aby sme sa dop­ra­co­va­li k reš­tar­tu ale­bo chy­bo­vé­mu hlá­se­niu.

Pri tes­te te­le­fó­nov s vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom sme sa za­me­ra­li na fun­kcie ka­len­dá­ra, spra­vo­va­nie kon­tak­tov, no ne­vy­ne­cha­li sme ani cel­ko­vý do­jem z pou­ží­va­nia a hod­no­ti­li sme aj de­tai­ly vý­raz­ne pris­pie­va­jú­ce ku kom­for­tu pou­ží­va­nia. Hlav­ný dis­plej už nie je len pries­tor na zob­ra­ze­nie ho­dín a ta­pe­ty. Aj pri „oby­čaj­ných“ te­le­fó­noch náj­de­te za­ují­ma­vé fun­kcie. Naj­čas­tej­šie skrat­ky k ap­li­ká­ciám a kon­tak­tom, zob­ra­ze­nie naj­bliž­ších úloh z ka­len­dá­ra a pri niek­to­rých mo­de­loch aj in­for­má­cie z kro­ko­me­ra ale­bo so­ciál­nych sie­tí. Pris­pô­so­be­nie hlav­nej ob­ra­zov­ky viac vi­dieť pri wid­ge­toch na mo­bi­loch s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou. Ta­kis­to sme sle­do­va­li kva­li­tu sní­mok, ale viac ako sce­né­rie nás za­ují­ma­li mož­nos­ti pri fo­tog­ra­fo­va­ní textov a vi­zi­tiek. Pra­cov­ný te­le­fón by mal zvlá­dať ok­rem ma­naž­men­tu ča­su aj od­fo­te­nie texto­vej in­for­má­cie, aby ne­bo­lo nut­né úda­je pre­pi­so­vať ruč­ne. E-mai­lo­vý klient na spra­vo­va­nie poš­ty je sa­moz­rej­mosť. Po­te­ši­lo nás, že vo všet­kých tes­to­va­ných mo­de­loch mal klient na prá­cu s poš­tou sluš­nú úro­veň. Tre­ba po­čí­tať s is­tý­mi ob­me­dzenia­mi v ob­las­ti veľ­kos­ti príl­oh ale­bo veľ­kos­ti po­sie­la­ných dát, no inak si te­le­fó­ny po­ra­dia s rôz­ny­mi pro­to­kol­mi vrá­ta­ne bez­peč­né­ho pri­po­je­nia SSL ale­bo TSL. V mi­nu­los­ti bol e-mai­lo­vý klient tak­mer vý­hra­de nap­rog­ra­mo­va­ný v Ja­ve, a tak ho bo­lo tre­ba spúš­ťať ako sa­mos­tat­nú ap­li­ká­ciu. Dnes No­kia v bež­ných te­le­fó­noch pou­ží­va ta­kis­to ten­to sys­tém. Klient poš­ty je však pod­stat­ne viac prep­ra­co­va­ný a je tu bez­prob­lé­mo­vá koo­pe­rá­cia s údaj­mi v te­le­fó­ne. V prí­pa­de te­le­fó­nov So­ny Eric­sson sa nám pá­či­lo, že spra­vo­va­nie poš­ty je rie­še­né bež­nou po­lož­kou v me­nu, a tak sa pou­ží­va­teľ stá­le po­hy­bu­je v na­tív­nom roz­hra­ní te­le­fó­nu. Dô­le­ži­tá sú­časť je aj rých­le dá­to­vé spo­je­nie. Pred­sa len na se­rióz­ne vy­uži­tie je pot­reb­ný inter­net nie­len v te­le­fó­ne, ale aj v no­te­boo­ku. Na ces­tách te­da oce­ní­te pou­ži­tie te­le­fó­nu ako mo­de­mu. Bež­ne sa dá te­le­fón pri­po­jiť cez roz­hra­nie USB, ale vy­užiť mô­že­te aj Blue­tooth. V ob­me­dze­nom pries­to­re je to po­hodl­nej­šie ako za­pá­jať káb­le. Tre­ba však po­čí­tať s is­tý­mi ob­me­dzenia­mi. Nap­rík­lad cez ká­bel USB sme do­siah­li pri pod­po­re 3G sku­toč­ne rých­le pri­po­je­nie na úrov­ni reál­nych 700 kB/s, za­tiaľ čo pri BT spo­je­ní te­le­fón pra­co­val pri rých­los­ti 50 kB/s. Je to zvláš­tne ob­me­dzenie, keď­že špe­ci­fi­ká­cia Blue­tooth umož­ňu­je štvor­ná­sob­nú rých­losť pre­no­su dát. Vhod­ný dopl­nok je ur­či­te na­vi­gá­cia GPS a v spo­lup­rá­ci s Goog­le Maps sa po­hodl­ne mô­že­te na­vi­go­vať. Ak čas­to ces­tu­je­te ale­bo chce­te vy­užiť mož­nos­ti te­le­fó­nu aj v za­hra­ni­čí, Wi-Fi je to správ­ne pri­po­je­nie. Nep­la­tí­te ta­ké vy­so­ké roa­min­go­vé pop­lat­ky a mô­že­te vy­ba­viť e-mai­ly a cez browser po­zrieť spo­je ale­bo iné uži­toč­né in­for­má­cie. Pri­po­je­nie Wi-Fi vy­uži­je­te aj u nás, keď­že ve­ľa ka­viar­ní ho po­nú­ka za­dar­mo. Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač pre nás pred­sta­vo­val ďal­šiu po­lož­ku pri tes­to­va­ní. Ča­sy, keď bo­li pou­ží­va­te­lia une­se­ní z wapo­vých strá­nok, sú už dáv­no preč. Zis­ťo­va­li sme te­da, ako sú na tom jed­not­li­vé pre­hlia­da­če. Dob­rá sprá­va je, že zvlád­nu aj ná­roč­nej­šie strán­ky. Aj s bež­ným te­le­fó­nom s vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom si po­zrie­te strán­ku PC RE­VUE ale­bo zis­tí­te nap­rík­lad od­chod vla­kov. Ak ra­di čí­ta­te no­vi­ny a chce­te po­čas ča­ka­nia ale­bo ces­to­va­nia vy­užiť mo­bil­ný te­le­fón, sta­čí si ot­vo­riť po­ža­do­va­nú strán­ku a te­le­fón ju bez prob­lé­mov na­čí­ta. Ho­ci mno­hé ma­jú pa­mäť ca­che, príl­iš sa na ňu nes­po­lie­haj­te a sle­du­je­te rad­šej i pre­ne­se­né dá­ta. Mno­hé spra­vo­daj­ské server­y po­nú­ka­jú aj ver­ziu pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Aj keď nev­las­tní­te App­le iP­ho­ne, od­po­rú­ča­me strán­ky pre to­to za­ria­de­nie ot­vo­riť v inom te­le­fó­ne. Rých­losť na­čí­ta­nia a op­ti­ma­li­zo­va­nie dá­to­vé­ho to­ku poz­nať. Bez prob­lé­mov sa da­jú syn­chro­ni­zo­vať zá­lož­ky v po­čí­ta­či so zá­lož­ka­mi inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča v te­le­fó­ne. Naj­nov­šie vý­rob­co­via za­čí­na­jú pod­po­ro­vať aj Fi­re­fox v naj­nov­ších ver­ziách, nie­len Inter­net Explo­rer.

Syn­chro­ni­zač­ný sof­tvér
Kaž­dý vý­rob­ca po­nú­ka vlast­ný sof­tvér na syn­chro­ni­zá­ciu dát. Prá­ve vďa­ka nej vy­ťa­ží­te zo svoj­ho za­ria­de­nia viac ako z bež­né­ho te­le­fó­nu. Ak si poz­na­čí­te kon­tak­ty do prog­ra­mu Mic­ro­soft Out­look ale­bo ka­len­dá­ra te­le­fó­nu, da­jú sa pre­ná­šať me­dzi PC a te­le­fó­nom. Po­dob­ne je to aj s kon­tak­tmi ale­bo sú­bor­mi na po­čí­ta­či. Vďa­ka to­mu sú te­le­fó­ny nao­zaj pou­ži­teľ­né a nap­rík­lad pri plá­no­va­ní si ne­bu­de­te vy­tvá­rať dup­li­cit­né úda­je. Pá­či­lo sa nám aj rých­le spo­je­nie do inter­ne­tu. Sta­čí pre­po­jiť te­le­fón s po­čí­ta­čom a cez sof­tvér zvo­liť pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Bez pot­re­by čo­koľ­vek kon­fi­gu­ro­vať bu­de­te v prie­be­hu pár se­kúnd on-li­ne. Na­ším od­po­rú­ča­ním je uni­ver­zál­ny sof­tvér MO­BI­LE­dit!, kto­rý v úpl­nej ver­zii náj­de­te na na­šom DVD RE­VUE.

Mo­bi­ly pre An­droid OS

Acer Liquid E
Za pos­led­ný rok v nás len má­lo in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov vy­vo­la­lo ta­ké po­zi­tív­ne doj­my ako mo­del Acer Liquid E. Ide o ele­gan­tné za­ria­de­nie, kto­ré vás nes­kla­me na pra­cov­ných ces­tách, ale ani ako mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nie na po­ze­ra­nie fil­mov ale­bo po­čú­va­nie hud­by. S fo­toa­pa­rá­tom si v tme sí­ce ne­pos­vie­ti­te na fo­tog­ra­fo­va­né ob­jek­ty, ale tex­ty od­fo­tí­te bez prob­lé­mov.

Vy­ho­to­ve­nie a har­dvér
Ten­to mo­del je dos­tup­ný v troch vy­ho­to­ve­niach, no ob­li­gát­na čier­na mu sved­čí naj­viac. Je to naj­mä pre­to, že lesk­lý di­zajn a tma­vá plo­cha pri zhas­nu­tom dis­ple­ji je tak­mer na ne­ro­zoz­na­nie od rá­mu dis­ple­ja. Ten má uh­lo­prieč­ku 3,5 pal­ca a za­be­rá väč­ši­nu pred­nej čas­ti, no zos­ta­lo mies­to aj na štan­dar­dné do­ty­ko­vé tla­čid­lá na pou­ží­va­nie s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid OS 2.1. Hor­ná stra­na ob­sa­hu­je pa­nel, kde je audio­výs­tup na do­dá­va­nú HF súp­ra­vu ale­bo bež­né slú­chad­lá. Ok­rem to­ho je tu sig­na­li­zá­cia na­bí­ja­nia, zmeš­ka­ných ho­vo­rov ale­bo pri­ja­tých správ. Opäť ide o tma­vý čier­ny kryt a bie­le iko­ny uvi­dí­te, až keď za­čnú bli­kať. Po bo­koch sú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, fo­toa­pa­rá­tu a vy­pnu­tia dis­ple­ja. Spod­ná stra­na ob­sa­hu­je ko­nek­tor mi­niUSB na na­bí­ja­nie a pre­po­je­nie s po­čí­ta­čom. Za­dná stra­na je vy­hra­de­ná na 5 Mpix fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním a rep­ro­duk­tor na hla­si­té te­le­fo­no­va­nie ale­bo preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií. V ba­le­ní je ochran­né puz­dro, pre­po­jo­va­cí ká­bel, na­bí­jač­ka a kar­ta mic­roSD s ka­pa­ci­tou 2 GB.

Prak­tic­ké tes­ty
Širo­kouh­lý dis­plej s roz­lí­še­ním 800 × 480 bo­dov si žia­da pou­ži­tie vý­kon­né­ho pro­ce­so­ra. Frek­ven­cia 768 MHz te­da nie je zvo­le­ná ná­ho­dou. Te­le­fón je vďa­ka to­mu sviž­ný a ce­lý sys­tém vrá­ta­ne ap­li­ká­cií pra­cu­je bez spo­ma­le­nia. Pou­ží­va­teľ dos­tá­va wid­ge­ty pria­mo od vý­rob­cu, tak­že si opäť mô­že pris­pô­so­biť hlav­nú plo­chu. Je ich do­ved­na päť a vzhľa­dom na veľ­kú plo­chu dis­ple­ja a mož­nosť umies­tniť až 16 zá­stup­cov na kaž­dú z nich to bu­de sta­čiť. Aj v prí­pa­de, že na niek­to­rých plo­chách bu­dú špe­ciál­ne wid­ge­ty na zob­ra­ze­nie zá­lo­žiek webo­vých strá­nok, veľ­ké ho­di­ny ale­bo gra­fic­ký náh­ľad ga­lé­rie ob­ráz­kov. Jej zob­ra­ze­nie a ov­lá­da­nie sa vskut­ku po­da­ri­lo a ide o jed­nu z naj­lep­šie prip­ra­ve­ných ap­li­ká­cií na pre­ze­ra­nie mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. Oce­ni­li sme aj pou­ží­va­nie te­le­fó­nu. Veľ­ký­mi iko­na­mi, preh­ľad­nos­ťou a jed­no­du­chou pou­ži­teľ­nos­ťou pre­ko­ná­va sys­tém te­le­fo­no­va­nia za­ria­de­nia­mi HTC s mo­du­lom Sen­se. Vy­hľa­da­nie sig­ná­lu GPS je rých­le a na roz­mer­nom dis­ple­ji sa ma­py od Goog­lu pou­ží­va­jú veľ­mi po­hodl­ne. Ta­kis­to nie je prob­lém pri­po­jiť sa na sieť Wi-Fi ale­bo pou­žiť BT slú­chad­lá. Te­le­fón sme vy­skú­ša­li aj ako mo­dem po­čas ces­to­va­nia a pre­po­je­nie s PC je bez­prob­lé­mo­vé. Tre­ba však pou­žiť ne­ja­kú do­da­toč­nú uti­li­tu, nap­rík­lad Pda­Net (ap­li­ká­cia voľ­ne dos­tup­ná cez Mar­ket). Auto­ma­tic­ký jas dis­ple­ja ob­čas rea­go­val na ma­lé zme­ny os­vet­le­nia oko­lia príl­iš cit­li­vo, no inak sme k ne­mu ne­ma­li vý­hra­du. Po­čas sur­fo­va­nia na webe sa nie­ke­dy sta­lo, že te­le­fón za­čal svoj­voľ­ne rea­go­vať, a tak ne­zos­ta­lo nič iné, len sa po­ze­rať na auto­ma­tic­ké vo­le­nie od­ka­zov a pre­sun na iné strán­ky. Iš­lo však len o vý­ni­moč­né prí­pa­dy. Vcel­ku je te­le­fón prep­ra­co­va­ný z di­zaj­no­vej aj tech­no­lo­gic­kej strán­ky a ide o uni­ver­zál­ne za­ria­de­nie na pra­cov­né úče­ly ale­bo mul­ti­me­diál­nu zá­ba­vu. Veľ­ký dis­plej oce­ní­te aj pri pou­ží­va­ní Fa­ce­boo­ku, Twit­te­ru a, sa­moz­rej­me, aj iných prog­ra­mov, nap­rík­lad pri pou­ži­tí kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka či spra­cú­va­ní e-mai­lov.

Hod­no­te­nie:
+ Efek­tné a pev­né vy­ho­to­ve­nie, ši­ro­kouh­lý dis­plej, rých­ly pro­ce­sor, do­dá­va­né wid­ge­ty
- Ob­čas nes­ta­bil­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač

Ce­na: 379 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Mo­bi­ly s vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom

No­kia C3

Sú pre vás sym­bia­no­vé No­kie ra­du E príl­iš dra­hé a aj me­nu sa vám zdá kom­pli­ko­va­né? No­kia C3 zvlád­ne or­ga­ni­zo­va­nie ča­su, má veľ­mi dob­ré­ho e-mai­lo­vé­ho klien­ta a vy­ze­rá dob­re. Je tu sí­ce pár kom­pro­mi­sov, ale ide o čer­stvý vá­nok v mo­de­lo­vých ra­doch toh­to vý­rob­cu.

Vy­ho­to­ve­nie a har­dvér
Hlav­ným zna­kom toh­to mo­de­lu je klá­ves­ni­ca QWERTZ, kto­rá umož­ňu­je pod­stat­ne jed­no­duch­šie ov­lá­da­nie, ale naj­mä pí­sa­nie správ ale­bo e-mai­lov. Te­le­fón sa po­hodl­ne dr­ží v ru­ke a di­elen­ské spra­co­va­nie má vy­so­kú úro­veň. Net­re­ba sa obá­vať ne­dos­ta­toč­né­ho lí­co­va­nia hrán a aj za­dný hli­ní­ko­vý kryt má dob­rý sys­tém uchy­te­nia. Pod­stat­ne lep­ší ako No­kie ra­du E, z kto­rých kon­cep­čne vy­chá­dza mo­del C3. Klá­ve­sy ma­jú vy­stú­pe­né bruš­ká, no klá­ves­ni­ca je tro­chu men­šia, tak­že pou­ží­va­te­lia so šir­ší­mi pr­sta­mi sa na nej bu­dú mu­sieť chví­ľu učiť pí­sať tak, aby nes­tla­či­li iné klá­ve­sy. Lesk­lý di­zajn a efekt­ný vzhľad za­uj­me kaž­dú cie­ľo­vú sku­pi­nu a z troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní si vy­be­rie kaž­dý to svo­je. Hor­ná časť je vy­hra­de­ná na pri­po­je­nie HF súp­ra­vy a na­bí­jač­ky, na bo­ku je ko­nek­tor mic­roUSB a slot na pa­mä­ťo­vú kar­tu. Za­dná stra­na je vy­hra­de­ná fo­toa­pa­rá­tu s roz­lí­še­ním 2 Mpix a rep­ro­duk­to­ru.

Prak­tic­ké tes­ty
Pri prak­tic­kom pou­ži­tí sme bo­li spo­koj­ní naj­mä s pí­sa­ním SMS správ a e-mai­lov, pri­čom oce­niť tre­ba zme­nu štruk­tú­ry me­nu. Hlav­né fun­kcie sú prís­tup­né z po­nu­ky, kto­rá je k dis­po­zí­cii na všet­kých te­le­fó­noch Se­ries 40, no zvyš­né sú skry­té a tre­ba sa k nim dos­tať zvo­le­ním ďal­šej voľ­by. To­to pod­ľa nás urý­chľu­je pou­ží­va­nie bež­ných fun­kcií a tie me­nej čas­té nezdr­žu­jú pri pre­chá­dza­ní me­nu. Hlav­ný dis­plej zob­ra­zu­je ob­ľú­be­né kon­tak­ty vrá­ta­ne fo­tog­ra­fie, pre­po­je­nie na Fa­ce­book a Twit­ter cez roz­ší­re­nie Ko­mu­ni­ty a ta­kis­to je tu pa­nel na pri­da­nie vlas­tných skra­tiek. Vzhľa­dom na dá­to­vé spo­je­nie ED­GE nás prí­jem­ne prek­va­pi­la prí­tom­nosť Wi-Fi. Te­le­fón v do­sa­hu sie­te auto­ma­tic­ky zvo­lí to­to pri­po­je­nie. Vý­hra­du má­me k dopl­nku s náz­vom Ko­mu­ni­ty, kto­rý štar­tu­je pridl­ho, na­vy­še ani po­ma­lé na­čí­ta­nie no­vých prís­pev­kov nes­ta­via to­to roz­ší­re­nie do dob­ré­ho svet­la. Vďa­ka veľ­kým po­pi­som a mož­nos­ti zme­ny fon­tu sa za­ria­de­nie ho­dí všet­kým, kto­rých ne­ba­ví po­ze­rať na mi­nia­túr­ne pís­me­ná a iko­ny na iných te­le­fó­noch. SMS sprá­vy sa da­jú zob­ra­ziť aj ako roz­ho­vo­ry, a tak bu­dú jed­not­li­vé sprá­vy zob­ra­ze­né pod se­bou v bub­li­nách. Pod­ľa nás sa gra­fic­ké vy­ho­to­ve­nie veľ­mi ne­vy­da­ri­lo a sme ra­di, že ten­to sys­tém zob­ra­ze­nia nie je štan­dard­ný, ale ide o dopl­nko­vú fun­kciu. Prek­va­pe­ním bo­la aj ab­sen­cia na­tív­ne­ho pre­hlia­da­ča, kto­rý rých­lo a spo­ľah­li­vo na­čí­tal inter­ne­to­vé strán­ky. Te­raz je tu už len Ope­ra Mi­ni. Sur­fo­va­nie na inter­ne­te cez ten­to pre­hlia­dač je vý­bor­né, no ma­la to byť prí­dav­ná ap­li­ká­cia, nie je­di­ný pre­hlia­dač. Bez­prob­lé­mo­vá bo­la syn­chro­ni­zá­cia s PC a pá­čil sa nám aj ka­len­dár a kon­tak­ty. Da­ňou za níz­ku ce­nu je fo­toa­pa­rát bez za­os­tro­va­nia a pris­vet­ľo­va­cej di­ódy a ab­sen­cia rých­lej­šie­ho dá­to­vé­ho spo­je­nia vo for­me WCDMA ale­bo HSPA. Vo chví­ľach od­dy­chu mô­že­te vy­užiť hu­dob­ný preh­rá­vač ale­bo FM rá­dio.

Hod­no­te­nie:
+ Pev­ná konštruk­cia, di­zajn, klá­ves­ni­ca QWERTZ, e-mai­lo­vý klient a or­ga­ni­zér, Wi-Fi
- Chý­ba rých­lej­šie dá­to­vé spo­je­nie, fo­toa­pa­rát len na ob­čas­né fo­te­nie

Ce­na: 169,99 EUR
Za­po­ži­čal: No­kia Slo­ven­sko

Os­tat­né tes­to­va­né mo­bi­ly pre An­droid OS náj­de­te v ak­tuál­nom ok­tób­ro­vom čís­le:
HTC Wil­dfi­re
LG GT540 Op­ti­mus

Os­tat­né tes­to­va­né mo­bi­ly s vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom náj­de­te v ak­tuál­nom ok­tób­ro­vom čís­le:
No­kia 3720 clas­sic
So­ny Eric­sson Ha­zel
So­ny Eric­sson Elm
LG GD880 Mi­ni


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, ok­tób­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter