PCR: Aby vaše súkromie na Facebooku zostalo vaše

facebook2.jpg Vy­zra­di­li sme to už v nad­pi­se. Dô­vod, pre­čo sme za­ra­di­li ten­to člá­nok, je pro­zaic­ký: ľu­dia do­te­raz eš­te nik­dy v his­tó­rii dob­ro­voľ­ne o se­be nep­rez­rá­dza­li toľ­ko ako v sú­čas­nos­ti na so­ciál­nych sie­ťach. Čias­toč­ne ide o exhi­bi­cion­izmus, čias­toč­ne o ne­ve­do­mosť. Za­tiaľ čo do va­šich pre­ja­vov nič ho­vo­riť ne­bu­de­me, po­ra­dí­me vám, ako si ak­tív­ne chrá­niť súk­ro­mie pred ne­že­la­ný­mi únik­mi in­for­má­cií.

O svo­je súk­ro­mie na Fa­ce­boo­ku by ste sa špe­ciál­ne ma­li za­ují­mať v prí­pa­de, ak ste si mi­nu­lý de­cem­ber pra­vid­lá súk­ro­mia po ich zme­ne nes­práv­ne nas­ta­vi­li. Na ra­dosť mno­hých a pri slad­kej ne­ve­do­mos­ti eš­te väč­šie­ho množ­stva pou­ží­va­te­ľov si ve­ľa ľu­dí nas­ta­vi­lo pra­vid­lá bez­peč­nos­ti tak neš­ťas­tne, že o se­be ne­ve­dom­ky prez­rá­dza­jú viac, než im je mož­no sa­mým mi­lé.

Po­cho­pi­teľ­ne, nech­ce­me vás pri­vá­dzať k pa­ra­noid­ným my­šlien­kam ani ma­ľo­vať čer­ta na ste­nu, ale schvál­ne: skús­te si s na­mi prejsť na­šich 10 od­po­rú­ča­ní. Ap­li­ko­vať ich na Fa­ce­boo­ku vám za­be­rie dos­lo­va pár mi­nút, ale mô­že vás to ušet­riť od množ­stva nep­rí­jem­nos­tí. Zá­ro­veň sme prip­ra­vi­li nie­koľ­ko všeo­bec­ných ti­pov, kto­ré vám po­mô­žu opä­tov­ne sa sús­tre­diť na prá­cu, a nie na Fa­ce­book, prí­pad­ne up­ra­tať po se­be, keď sa roz­hod­ne­te z Fa­ce­boo­ku od­ísť.

Keď­že Fa­ce­book je na 98 % pre­lo­že­ný aj do slo­ven­či­ny, všet­ky ces­ty a hlá­se­nia uvá­dza­me v slo­ven­skom ja­zy­ku. Ve­rí­me, že aj pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si pop­ri pou­ží­va­ní Fa­ce­boo­ku tré­nu­jú aj an­glič­ti­nu, bu­de člá­nok zro­zu­mi­teľ­ný...

1. Zoz­na­my pria­te­ľov (friend lists)
Na Fa­ce­boo­ku sa me­dzi va­ši­mi on-li­ne pria­teľ­mi prav­de­po­dob­ne schá­dza ši­ro­ká ko­mu­ni­ta ľu­dí – po­čí­na­júc spo­lu­žiak­mi zo stred­nej ško­ly, ro­di­nou, na­dria­de­ný­mi a ko­le­ga­mi v prá­ci kon­čiac. Je te­da tak­mer is­té, že ako ak­tív­ny pou­ží­va­teľ, kto­rý ce­lý svoj ži­vot pre­ží­va aj vir­tuál­ne, roz­mýš­ľa­te, ako na Fa­ce­boo­ku zdie­ľať tie správ­ne in­for­má­cie so správ­ny­mi ľuď­mi. Fo­tog­ra­fie zo stre­doš­kol­skej „žúr­ky“ sí­ce po­ba­via sta­rých zná­mych, ale ne­ho­dia sa do váš­ho sú­čas­né­ho pra­cov­né­ho pros­tre­dia a nao­pak.

Vlas­tnos­ti a fun­kcie zoz­na­mu ka­ma­rá­tov
- Kaž­dé­ho z va­šich on-li­ne pria­te­ľov mô­že­te pri­ra­diť aj do via­ce­rých zoz­na­mov (ak ste zá­ro­veň s niek­to­rým ko­le­gom aj vo fut­ba­lo­vom tí­me, mô­že­te ho pri­ra­diť aj do zoz­na­mu prá­ca, aj do zoz­na­mu fut­bal). V tom­to sa prá­ca so zoz­na­ma­mi po­do­bá na ta­go­va­nie, zná­me nap­rík­lad z blo­go­va­nia.
- Ho­ci kaž­dé­ho z va­šich ka­ma­rá­tov mož­no pri­ra­diť do via­ce­rých zoz­na­mov, ne­mu­sí­te sa báť, že by sa vi­nou pre­lí­na­nia pra­vi­diel dos­tal k ne­pat­rič­ným in­for­má­ciám. Fa­ce­book na kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­ré­ho ste za­ra­di­li do via­ce­rých sku­pín, pou­ži­je tie pra­vid­lá, kto­ré naň­ho vplý­va­jú naj­reš­trik­tív­nej­šie.
- Pri kaž­dom zoz­na­me mô­že­te nas­ta­viť oso­bit­né bez­peč­nos­tné pra­vid­lá pre zob­ra­zo­va­nie va­šich prís­pev­kov ale­bo mož­nosť inter­ak­cie s va­mi: Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia

Vy­tvo­re­nie zoz­na­mu pria­te­ľov
V súhr­nnom zob­ra­ze­ní mô­že­te pria­te­ľov roz­de­liť do via­ce­rých zoz­na­mov. Ak ne­má­te zoz­na­my pria­te­ľov vy­tvo­re­né vop­red, mô­že­te ich vy­tvo­riť v reál­nom ča­se – pria­mo v ro­lo­va­com me­nu ved­ľa me­na ka­ma­rá­ta:

Me­nu – Účet – Up­ra­viť pria­te­ľov – Všet­ky spo­je­nia (zob­ra­ze­nie)

fb_zoznam_priatelov.jpg


2. Skryť niek­to­ré príz­na­ky
S pou­ží­va­ním efek­tu Fa­ce­boo­ku sa spá­ja tak­zva­ný break-up efekt. Pou­ží­va­teľ­ky, kto­ré si po roz­cho­de up­ra­vi­li svoj stav v pro­fi­le zo za­da­ných na ne­za­da­né, za­zna­me­ná­va­jú oby­čaj­ne ná­por muž­ské­ho osa­den­stva Fa­ce­boo­ku, kto­rí sa nú­ka­jú za čer­stvých nás­tup­cov. Aby ste sa moh­li vy­hnúť ta­kým­to nep­rí­jem­ným si­tuáciám ale­bo vše­teč­ným otáz­kam, sta­čí ob­me­dziť, kto­ré in­for­má­cie bu­de Fa­ce­book zve­rej­ňo­vať pria­mo na va­šej Nás­ten­ke (Wall), prí­pad­ne sa vy­hnúť zve­rej­ne­niu váš­ho sta­vu na Fa­ce­boo­ku úpl­ne.

Ob­me­dzenie zob­ra­zo­va­nia váš­ho sta­vu iba na vy­bra­né sku­pi­ny osôb Ok­rem zá­klad­ných sku­pín Pria­te­lia ale­bo Pria­te­lia mo­jich pria­te­ľov si mô­že­te vy­brať aj zoz­nam pria­te­ľov, kto­rý ste sa nau­či­li vy­tvá­rať v pr­vom bo­de, a to vý­be­rom:

Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia – Pro­fi­lo­vé in­for­má­cie

fb_profil_info.jpg


Kom­plet­né vy­ma­za­nie zob­ra­zo­va­nia váš­ho sta­vu
Vy­ma­za­nie váš­ho sta­vu je naj­jed­no­duch­šie – nie všet­ky ve­ci skrát­ka mu­sia byť na Fa­ce­boo­ku. Ak ste sa roz­hod­li vziať si ten­to kú­sok súk­ro­mia späť, edi­to­vať tú­to po­lož­ku mô­že­te pria­mo vo svo­jom pro­fi­le, jed­no­du­cho ju po­ne­chaj­te práz­dnu:

Me­nu – Pro­fil – Up­ra­viť in­for­má­cie

3. Skry­te sa vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia
Ak nech­ce­te, aby vás bo­lo mož­né náj­sť na Fa­ce­boo­ku pros­tred­níc­tvom vy­hľa­dá­va­ča osôb, aj to sa dá do­siah­nuť. A do­kon­ca si mô­že­te zvo­liť aj mož­nosť, že vás náj­du iba pria­te­lia ale­bo pria­te­lia pria­te­ľov.

Sek­cia, kto­rá má na Fa­ce­boo­ku za úlo­hu ochra­nu váš­ho súk­ro­mia vo vy­hľa­dá­va­čoch, umož­ňu­je nas­ta­viť úro­veň súk­ro­mia pri vy­hľa­dá­va­ní in­for­má­cií inter­ným vy­hľa­dá­va­čom na Fa­ce­boo­ku, ale aj zve­rej­niť va­še zá­klad­né in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom ve­rej­ných vy­hľa­dá­va­čov (Goog­le, Yahoo! a po­dob­ne). Na ve­rej­ných vy­hľa­dá­va­cích služ­bách sa na­chá­dza­jú iba in­for­má­cie, kto­ré na Fa­ce­boo­ku ozna­čí­te ako ve­rej­né (te­da s nas­ta­ve­ním zve­rej­ne­nia Všet­ci – ako mô­že to­to nas­ta­ve­nie ov­plyv­niť va­še súk­ro­mie, to sa doz­vie­te ďa­lej).

Nas­ta­ve­nie zob­ra­zo­va­nia vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia
Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia – Hľa­dať

4. Ozna­čil vás niek­to na nev­hod­nej fo­tog­ra­fii?
To­to je zná­my prob­lém Fa­ce­boo­ku, kto­rý sa mô­že skon­čiť až roz­cho­dom, pohŕda­vý­mi poh­ľad­mi a veľ­kou han­bou. Čím väč­šie množ­stvo ka­ma­rá­tov, tým väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že niek­to náj­de po­ni­žu­jú­cu fo­tog­ra­fiu, o kto­rej ste mož­no do oka­mi­hu jej zve­rej­ne­nia ani ne­ve­de­li. Po tom, ako vás na nej ozna­čí, je len otáz­ka (krát­ke­ho) ča­su, ke­dy si ju všim­nú aj os­tat­ní ka­ma­rá­ti. Az­da kaž­dý týž­deň je v mé­diách pub­li­ko­va­ná as­poň jed­na uda­losť, pri kto­rej niek­to tr­pí nás­led­ka­mi od­ha­le­nia pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku. Bý­va­jú to nie­len roz­pa­dy vzťa­hov, ale aj vý­po­ve­de z prá­ce ale­bo ob­vi­ne­nia z pois­tných pod­vo­dov.

Ak ste cit­li­ví na to, kto­ré va­še fo­tog­ra­fie sa na Fa­ce­boo­ku ob­ja­via, exis­tu­je re­la­tív­ne jed­no­du­chý spô­sob, ako sa vy­hnúť za­han­be­niu. Trik spo­čí­va v sprís­tup­ne­ní fo­tog­ra­fií a vi­deí, na kto­rých ste zob­ra­ze­ní, iba sa­mým se­be.

Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia – Pro­fi­lo­vé in­for­má­cie - Fot­ky a vi­deá, na kto­rých som ja

fb_fotografie.jpg


Tu si eš­te tre­ba zvo­liť úro­veň nas­ta­ve­nia Vlas­tné a nás­led­ne up­ra­viť nas­ta­ve­nie zob­ra­zo­va­nia fo­tog­ra­fií na Iba ja. Ozná­me­nia o všet­kých fo­tog­ra­fiách, na kto­rých bu­de­te ozna­če­ní, sa po­tom zob­ra­zia iba vám. Fo­tog­ra­fie sí­ce bu­dú prís­tup­né aj os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom, ale vy zís­ka­te dos­ta­tok ča­su na to, aby ste sa s „ka­ma­rá­tom“, kto­rý ich zve­rej­nil, do­hod­li na od­strá­ne­ní. Ak to ne­pôj­de po­dob­rot­ky, mô­že­te skú­siť aj ofi­ciál­nu ces­tu a po­žia­dať správ­cov o stiah­nu­tie fo­tog­ra­fie.

5. Ap­li­ká­cie Fa­ce­boo­ku – väč­šie zlo, ako ste si mys­le­li
Dr­vi­vá väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov si ab­so­lút­ne neu­ve­do­mu­je ri­zi­ko ap­li­ká­cií Fa­ce­boo­ku, te­da aj mno­hých hier, kto­ré na Fa­ce­boo­ku hra­jú (áno, pa­tria sem aj všet­ky tie ak­vá­riá, far­my či ma­fián­ske voj­ny). Len čo si nain­šta­lu­je­te niek­to­rú z ap­li­ká­cií, vy­sta­vu­je­te ab­so­lút­nej stra­te súk­ro­mia nie­len se­ba, ale aj všet­kých svo­jich pria­te­ľov. Pri štan­dar­dnom nas­ta­ve­ní bez­peč­nos­tných pa­ra­met­rov Fa­ce­boo­ku má aká­koľ­vek nain­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia prís­tup k väč­ši­ne va­šich osob­ných úda­jov (dá­tum na­ro­de­nia, za­mes­tná­va­teľ, zá­ľu­by), ale nap­rík­lad aj k va­šim fo­tog­ra­fiám, k fo­tog­ra­fiám, na kto­rých ste bo­li ozna­če­ní, či do­kon­ca k pro­fi­lom va­šich pria­te­ľov.

Ob­me­dzenie prís­tu­pu tre­tích strán k va­šim pro­fi­lo­vým in­for­má­ciám

Ten­to prob­lém je zá­važ­nej­ší, ako by sa moh­lo na pr­vý poh­ľad zdať. Sta­čí, že niek­to­rý z va­šich on-li­ne ka­ma­rá­tov vy­pl­ní kvíz na Fa­ce­boo­ku, a bez to­ho, aby ste sa o to vy ne­ja­kým spô­so­bom pri­či­ni­li, sa va­še dá­ta dos­ta­nú k ano­nym­né­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi ap­li­ká­cie – kví­zu.

Naš­ťas­tie mô­že­te ov­plyv­niť, čo o vás mô­žu ka­ma­rá­ti z Fa­ce­boo­ku ne­ve­dom­ky prez­ra­diť. Prek­li­kaj­te sa cez uve­de­nú ces­tu až na strán­ku, kde mô­že­te edi­to­vať pra­vid­lá zdie­ľa­nia in­for­má­cií bez váš­ho ve­do­mia:

Me­nu – Nas­ta­ve­nia súk­ro­mia – Ap­li­ká­cie a webo­vé strán­ky - What your friends can sha­re about you

Ob­me­dzenie prís­tu­pu va­mi in­šta­lo­va­ných FB ap­li­ká­cií k va­šim pro­fi­lo­vým in­for­má­ciám

Ap­li­ká­cie Fa­ce­boo­ku však ma­jú eš­te jed­nu tvár – dá­ta s ni­mi zdie­ľa­te aj v mo­men­te, keď si ich nain­šta­lu­je­te pria­mo vy. Pa­ra­doxne v prí­pa­de ap­li­ká­cií, kto­ré ste si sa­mi nain­šta­lo­va­li, ne­mô­že­te pri kaž­dej oso­bit­ne ur­čiť, kto­ré z in­for­má­cií s ni­mi bu­de­te zdie­ľať a kto­ré nie. Je to vý­ber v štý­le buď – ale­bo. Buď po­vo­lí­te ap­li­ká­cii kom­plet­ný prís­tup k váš­mu sta­tu­su, ale­bo jej prís­tup za­miet­ne­te. Ak si nie ste is­tí, aký prís­tup k va­šim dá­tam ap­li­ká­cie Fa­ce­boo­ku ma­jú, mô­že­te si ich skú­siť pre­hliad­nuť cez bez­peč­nú FB ap­li­ká­ciu Pri­va­cy Mirror, kto­rej sa ve­nu­je sa­mos­tat­ná časť.

Po­kiaľ sa chce­te ochrá­niť pred zneu­ži­tím svo­jich súk­rom­ných in­for­má­cií cu­dzou ap­li­ká­ciou, exis­tu­je iba je­den za­ru­če­ný spô­sob: pri­dá­vaj­te si iba ap­li­ká­cie, kto­rým ve­rí­te, a od­stráň­te tie, kto­ré ne­pot­re­bu­je­te, ale v mi­nu­los­ti ste ich už auto­ri­zo­va­li na prís­tup k váš­mu pro­fi­lu.

Ap­li­ká­cie od­strá­ni­te jed­no­du­cho – klik­nu­tím na krí­žik v pra­vej stra­ne ob­ra­zov­ky. Tie ap­li­ká­cie, kto­ré ne­mož­no od­ob­rať, sú tak­zva­né sys­té­mo­vé – zá­vi­sí od nich fun­kčnosť Fa­ce­boo­ku (nap­rík­lad Od­ka­zy ale­bo Poz­nám­ky).

Me­nu – Nas­ta­ve­nia súk­ro­mia – Nas­ta­ve­nie ap­li­ká­cie – Auto­ri­zo­va­né (ro­lo­va­cie me­nu)

fb_aplikacie.jpg  

Pos­lať vtip­nú fo­tog­ra­fiu Va­ša Pa­tejd­la je sí­ce zá­bav­né, ale sto­jí to za va­še súk­rom­né dá­ta? Je to na va­šom zvá­že­ní...


6. Vy­hni­te sa pod­vod­ným sku­pi­nám na Fa­ce­boo­ku
Pod­vod­né sku­pi­ny na Fa­ce­boo­ku sú ak­tuál­na kaž­do­den­ná agen­da bez­peč­nos­tných ana­ly­ti­kov. Rôz­ne sku­pi­ny, kto­ré sa ší­ria Fa­ce­boo­kom, zna­me­na­jú pre vás nie­len bez­peč­nos­tné ri­zi­ko, ale jed­né­ho dňa vás mô­žu nep­rí­jem­ne prek­va­piť. Nie­koľ­kým ti­sí­com pou­ží­va­te­ľov sa ne­dáv­no sta­lo, že sku­pi­na, do kto­rej sa pri­da­li, zo dňa na deň zme­ni­la svoj ná­zov a zra­zu sa z jej fa­nú­ši­kov ne­ve­dom­ky sta­li pod­po­ro­va­te­lia vr­chol­né­ho čes­ké­ho po­li­ti­ka...

Spô­sob, ako sa vy­hnúť pod­vod­ným sku­pi­nám, je opäť pos­ta­ve­ný na va­šej dô­ve­re a dôv­ti­pe. V pr­vom ra­de by ste si ma­li skon­tro­lo­vať sku­pi­nu a jej za­kla­da­te­ľa. Po­doz­ri­vé nap­rík­lad mô­že byť, ak za­kla­da­teľ (oso­ba) ne­má na Fa­ce­boo­ku žiad­nych pria­te­ľov. Mô­že to zna­me­nať, že do­tyč­ná oso­ba si za­lo­ži­la kon­to na Fa­ce­boo­ku so zá­me­rom pod­vo­du. Ďal­ší znak, že ide o pod­vod­nú sku­pi­nu, mô­že byť nap­rík­lad aj to, že je vy­pnu­tá fun­kcia ko­men­tá­rov. To­to ro­bia za­kla­da­te­lia prá­ve pre­to, aby sa vy­hli prí­pad­ným ne­ga­tív­nym ko­men­tá­rom pou­ží­va­te­ľov, kto­rí by upo­zor­ni­li ďal­ších.

Pý­ta­te sa, na­čo niek­to vy­tvá­ra pod­vod­né sku­pi­ny? Je to re­la­tív­ne jed­no­du­chý spô­sob, ako ro­zo­sie­lať spa­my. Na inter­ne­te sa do­kon­ca ob­ja­vi­li in­ze­rá­ty na pre­daj ho­to­vých sku­pín s ti­síc­ka­mi pou­ží­va­te­ľov. Pri kaž­dom pri­da­ní do sku­pi­ny na Fa­ce­boo­ku te­da tre­ba pa­mä­tať aj na to, že sa stá­va­te po­ten­ciál­nym ar­tik­lom na pre­daj.

7. Ne­vys­ta­vuj­te sa pod rek­la­ma­mi

fb_reklama.jpg  

V rek­la­mách, kto­ré zob­ra­zu­je pria­mo Fa­ce­book, sa mô­že ob­ja­viť, že fan­dí­te vy­bra­né­mu pro­duk­tu


Fa­ce­book pou­ží­va sys­tém so­ciál­nej rek­la­my. V prí­pa­de, ak fan­dí­te niek­to­ré­mu pro­duk­tu, kto­rý sa pro­pa­gu­je pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku, mô­že­te sa ob­ja­viť ako fa­nú­šik pria­mo pod rek­la­mou. Tá­to mož­nosť je ob­me­dze­ná iba na va­šich on-li­ne pria­te­ľov, nie­ko­mu to však na­priek to­mu ne­mu­sí byť prí­jem­né. Naš­ťas­tie tá­to mož­nosť sa dá úpl­ne vy­pnúť. Tre­ba mať však na pa­mä­ti, že to neov­plyv­ní zob­ra­zo­va­nie rek­lám pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cií Fa­ce­boo­ku, kto­ré prog­ra­mu­jú súk­rom­ní vý­vo­já­ri. Áno, ide o rôz­ne hry, kví­zy a po­dob­né neš­vá­ry zná­me z Fa­ce­boo­ku.

Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nia úč­tu – Rek­la­my na Fa­ce­boo­ku

fb_reklama_set.jpg


8. Ka­ma­rá­ti­te sa nao­zaj s ľuď­mi, kto­rých poz­ná­te?
V zá­uj­me za­cho­va­nia svoj­ho súk­ro­mia si dvak­rát skon­tro­luj­te člo­ve­ka, s kto­rým sa dá­te do on-li­ne pria­teľ­ské­ho zväz­ku. Pred uzat­vo­re­ním pria­teľ­ské­ho zväz­ku s člo­ve­kom, kto­rý sa vy­dá­va za nie­ko­ho, ko­ho poz­ná­te, sa neob­rá­ni­te inak ako vlas­tnou opatr­nos­ťou.

Pra­vid­lá, ako sa ochrá­niť pred pod­vo­dom, sú jed­no­du­ché: Vždy si nap­rík­lad kon­trol­nou otáz­kou skon­tro­luj­te oso­bu, kto­rú si pri­dá­va­te me­dzi pria­te­ľov, nik­dy nep­rez­rá­dzaj­te cit­li­vé in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku. Pre­dov­šet­kým nie ta­ké cit­li­vé úda­je, ako je napr. čís­lo úč­tu ale­bo prís­tu­po­vé hes­lá.

A čo ak si nie ste is­tí, či ide o správ­ne­ho člo­ve­ka? Eš­te vždy exis­tu­jú sta­ré dob­ré te­le­fó­ny. Zdvih­ni­te te­le­fón, za­vo­laj­te mu a pre­ver­te si si­tuáciu. Nie je to han­ba, je to opatr­nosť.

fb_imposter_vatus.jpg  

Vy­dá­vať sa za nie­ko­ho iné­ho nie je na Fa­ce­boo­ku prob­lém – niek­to­rí „im­pos­te­ri“ si v sna­he oba­la­mu­tiť vás nap­rík­lad zme­nia me­no na po­dob­né


9. Ne­mô­že­te niek­to­rých ľu­dí ani cí­tiť? Na Fa­ce­boo­ku ich ne­mu­sí­te ani vi­dieť...
Tak­mer kaž­dý poz­ná nie­koľ­ko ľu­dí, kto­rých ne­mô­že ani cí­tiť. Na Fa­ce­boo­ku sa im mô­že­te ele­gan­tne vy­hnúť – mô­že­te ich za­blo­ko­vať bez to­ho, aby o tom ve­de­li, a ne­mu­sí­te byť pri tom s ni­mi v žiad­nom vir­tuál­nom vzťa­hu (áno, ani v ka­ma­rát­skom). Ta­ký­to spô­sob blo­ko­va­nia za­bez­pe­čí, že sa s va­mi do­tyč­ná oso­ba za­re­gis­tro­va­ná na Fa­ce­boo­ku ne­dos­ta­ne do žiad­ne­ho vzťa­hu. Ne­bu­de mať nap­rík­lad prís­tup k va­šim fo­tog­ra­fiám, a to ani v prí­pa­de, ak má­te spo­loč­ných zná­mych a vy má­te po­vo­le­né zob­ra­zo­va­nie fo­tog­ra­fií zná­mym va­šich zná­mych. Pou­ží­va­te­ľa za­blo­ku­je­te nie­len pod­ľa me­na (to si mô­že na Fa­ce­boo­ku po­ľah­ky zme­niť), sta­čí ve­dieť e-mail, pod kto­rým sa na Fa­ce­boo­ku re­gis­tro­val.
fb_blo­ko­va­nie.jpg

Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia – Blo­ko­va­ní pou­ží­va­te­ľa

10. Pou­ží­va­te bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nie Všet­ci? Nie ste v bez­pe­čí...
No­vé bez­peč­nos­tné pra­vid­lá na Fa­ce­boo­ku pred­sta­vu­jú ri­zi­ko pre nez­na­lých. Pri pub­li­ko­va­ní aké­ho­koľ­vek ob­sa­hu sí­ce zís­ka­va­te mož­nosť vy­brať, kto bu­de mať k to­mu­to ob­sa­hu prís­tup, nie kaž­dý však chá­pe ta­ké­to de­le­nie. Naj­mä nie všet­kým je jas­ná voľ­ba Všet­ci. Tá však mô­že byť pre va­še súk­ro­mie nao­zaj­stnou hroz­bou – ak si nap­rík­lad pri zdie­ľa­ní fo­tog­ra­fií nas­ta­ví­te vy­me­dzenie Všet­ci, bu­dú si ich môcť pre­hliad­nuť nao­zaj všet­ci bez oh­ľa­du na to, či sú na Fa­ce­boo­ku za­re­gis­tro­va­ní, ale­bo nie. Jed­no­du­cho, ak niek­to poz­ná pria­mu ad­re­su na váš pro­fil (ale­bo vy­hľa­dá pros­tred­níc­tvom vy­hľa­dá­va­ča), do­ká­že si po­zrieť vše­tok váš ob­sah, kto­rý ste sa (mož­no ne­ve­dom­ky) roz­hod­li zdie­ľať so sve­tom.

fb_vsetci.jpg


Poz­ri­te sa bez­peč­nos­ti na Fa­ce­boo­ku do očí v Zr­kad­le
Ak sme vás v tom­to člán­ku va­ro­va­li pre in­šta­lá­ciou rôz­nych ap­li­ká­cií na Fa­ce­boo­ku, do in­šta­lo­va­nia tej­to vás mu­sí­me pov­zbu­diť. Pri­va­cy Mirror nas­ta­ví zr­kad­lo va­šim nas­ta­ve­niam súk­ro­mia na Fa­ce­boo­ku. In­šta­lá­ciou toh­to „zr­kad­la“ sa na svoj pro­fil mô­že­te po­zrieť z dru­hej stra­ny. Pres­ne tak, ako ho vi­dí pre­vádz­ko­va­teľ ap­li­ká­cie či kví­zu na Fa­ce­boo­ku. Zis­te­nia pre vás bu­dú mož­no za­ují­ma­vé. Prek­va­pe­ní prav­de­po­dob­ne bu­de­te tým, že na­priek to­mu, že ste si ap­li­ká­ciu nain­šta­lo­va­li do svoj­ho pro­fi­lu vy, do­ká­že­te ňou pre­čí­tať osob­né úda­je va­šich on-li­ne pria­te­ľov.

A na čo vlas­tne slú­ži Pri­va­cy Mirror? Prá­ve na to, aby ste si uve­do­mi­li roz­sah zdie­ľa­ných dát a aby ste do­ká­za­li svoj pro­fil ochrá­niť tak, aby ste zdie­ľa­li iba bez­peč­né in­for­má­cie, kto­ré ne­mož­no zneu­žiť.

http://apps.fa­ce­book.com/pri­va­cy_mirror

Ako vi­dia váš pro­fil va­ši (ne)pria­te­lia?
Ak si chce­te otes­to­vať, ako váš pro­fil vi­dia va­ši (ne)pria­te­lia, a te­da či ste správ­ne nas­ta­vi­li pa­ra­met­re svoj­ho súk­ro­mia, sta­čí pou­žiť prek­va­pi­vo jed­no­du­chý pos­tup. Ot­vo­rí­te nas­le­du­jú­cu ces­tu:

Me­nu – Účet – Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia – Pro­fi­lo­vé in­for­má­cie

V pra­vom hor­nom ro­hu sa na­chá­dza ne­ná­pad­né tla­čid­lo Ukáž­ka môj­ho pro­fi­lu. Po klik­nu­tí na ten­to od­kaz mô­že­te otes­to­vať, ako sa váš pro­fil zob­ra­zí ho­cik­to­ré­mu z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov. Veľ­mi rých­lo zis­tí­te, či sa va­še bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nia ne­mí­ňa­jú účin­kom.

Zbav­te sa zá­vis­los­ti od inter­ne­tu
Pred dvad­sia­ti­mi rok­mi sa ho­vo­ri­lo o zá­vis­los­ti od PC hier, pred pia­ti­mi rok­mi o zá­vis­los­ti od inter­ne­tu a dnes je to zá­vis­losť od Fa­ce­boo­ku, o kto­rej sa ho­vo­rí ako o hroz­be. Ak sa vám stá­va, že den­ne na tej­to so­ciál­nej sie­ti trá­vi­te až pri­ve­ľa ča­su, skús­te sa kon­tro­lo­vať. Ak k to­mu chce­te po­moc­ní­ka, má­me pre vás tip: roz­ší­re­nie pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me me­nom Stay­Fo­cusd. Fun­gu­je nie­len na Fa­ce­book, ale prak­tic­ky na kto­rú­koľ­vek webo­vú strán­ku, kto­rú den­ne nav­šte­vu­je­te. Ča­so­vý li­mit na kaž­dú strán­ku si ur­ču­je­te sa­mi. Po vy­čer­pa­ní váš­ho den­né­ho li­mi­tu sa vám jed­no­du­cho za­blo­ku­je a vy už na server v ten deň ne­má­te prís­tup. Te­da iba do mo­men­tu, po­kiaľ ne­zis­tí­te, ako to­to roz­ší­re­nie obísť, ne­vyp­ne­te ho ale­bo ne­zač­ne­te pou­ží­vať dru­hý pre­hlia­dač...

https://chro­me.goog­le.com/exten­sions/ (vy­hľa­daj­te Stay­Fo­cusd)

Kom­pa­ti­bi­li­ta: Goog­le Chro­me
Ce­na: bez­plat­ne

Od­chá­dza­te? Ne­za­bud­ni­te zhas­núť...
Ak vás Fa­ce­book kom­plet­ne omr­zí a vy sa bu­de­te chcieť zba­viť svoj­ho kon­ta, nes­ta­čí ho iba deak­ti­vo­vať, tre­ba ho kom­plet­ne aj vy­ma­zať. Roz­diel me­dzi deak­ti­vá­ciou a vy­ma­za­ním kon­ta je v zob­ra­zo­va­ní váš­ho pro­fi­lu a ob­sa­hu, kto­rý ste vy­tvo­ri­li. Ak sa roz­hod­ne­te pre deak­ti­vá­ciu kon­ta, va­še prís­pev­ky by ma­li byť aj na­ďa­lej vi­di­teľ­né pre os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov. No ak sa roz­hod­ne­te pre kom­plet­né vy­ma­za­nie kon­ta, maj­te na pa­mä­ti to­to:

1. Ak sa po­čas ob­do­bia vý­ma­zu váš­ho kon­ta opä­tov­ne prih­lá­si­te na Fa­ce­book, po­žia­dav­ka na zma­za­nie kon­ta bu­de auto­ma­tic­ky anu­lo­va­ná.
2. Exis­tu­je bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­ný čas me­dzi za­da­ním po­žia­dav­ky na vý­maz váš­ho kon­ta a sa­mot­ným vý­ma­zom.
3. Fa­ce­book vás o vy­ko­na­ní vý­ma­zu váš­ho kon­ta údaj­ne nein­for­mu­je.
4. Aj po de­fi­ni­tív­nom vý­ma­ze os­tá­va­jú va­še dá­ta ulo­že­né na server­och Fa­ce­boo­ku (ho­ci údaj­ne nie ve­rej­ne vi­di­teľ­né). Fa­ce­book to ob­ha­ju­je tech­nic­ký­mi dô­vod­mi.

Zá­ver
Mož­no ste sa už v mi­nu­los­ti pa­so­va­li s úlo­hou za­bez­pe­čiť sa na Fa­ce­boo­ku sa­mos­tat­ne, no neús­peš­ne. Ne­má­te sa za čo han­biť – bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nia Fa­ce­boo­ku sú nao­zaj zlo­ži­té a roz­trú­se­né ka­de-ta­de. A to tak, že nie­ke­dy si ne­ve­dia po­ra­diť ani skú­se­ní pou­ží­va­te­lia. Otáz­ne zos­tá­va, pre­čo sú bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nia na­toľ­ko zlo­ži­té, že si s ni­mi bež­ný pou­ží­va­teľ ne­po­ra­dí. Čias­toč­ne je to ur­či­te pre kom­plexnosť sys­té­mu, akým Fa­ce­book za pos­led­né ro­ky stal. Na dru­hej stra­ne mož­nosť dos­tať sa bliž­šie k osob­ným úda­jom lá­ka mno­hých vý­vo­já­rov, kto­rí sú rek­lam­ný­mi zá­kaz­ník­mi Fa­ce­boo­ku.

Nech je prav­da aká­koľ­vek, ten­to člá­nok je in­špi­rá­ciou nap­rík­lad pre ro­di­čov, kto­rí by si v zá­uj­me vlas­tných de­tí s ni­mi ma­li prejsť pra­vid­lá bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia Fa­ce­boo­ku. A naj­mä pre­to, aby zá­ba­va, kto­rá sa dá na so­ciál­nych sie­ťach za­žiť, zos­ta­la aj na­ďa­lej zá­ba­vou.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter