IT NEWS - inzercia

 
Po­čet me­sač­ných náv­štev:  viac ako 300 000 náv­štev
Po­čet uni­kát­nych náv­štev­ní­kov: viac ako 170 000 uni­kát­nych náv­štev­ní­kov
Po­čet za­re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov: viac ako 2000 od­be­ra­te­ľov newslet­te­ra

Cie­ľo­vá sku­pi­na:
  • pre­važ­ne mu­ži v pro­duk­tív­nom ve­ku
  • nad­šen­ci IT, IT pro­fe­sio­ná­li pô­so­bia­ci v in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií z pod­ni­ko­vé­ho sek­to­ra, ve­rej­nej sprá­vy, štát­nej sprá­vy, ma­lých a stred­ných fi­riem, in­di­vi­duál­ni IT pro­fe­sio­ná­li a štu­den­ti, ad­mi­nis­trá­to­ri, vý­vo­ja­ri, čle­no­via ma­naž­men­tu na úrov­ni CEO a CIO
  • viac ako 50 % náv­štev­ní­kov a od­be­ra­te­ľov newslet­te­ra pred­sta­vu­je bo­nit­nú sku­pi­nu (ma­na­žé­ri, CIO, CEO)

Viac in­for­má­cií náj­de­te v pril­ože­nom me­dia­ki­te:  


  


DI­GI­TAL VI­SIONS je naj­výz­nam­nej­šie slo­ven­ské vy­da­va­teľ­stvo v ob­las­ti mé­dií z ob­las­ti di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií. Spo­loč­nosť vznik­la v ro­ku 1993 a od za­čiat­ku sa pro­fi­lo­va­la ako vy­da­va­teľ­ský dom s orien­tá­ciou špe­ciál­ne na in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Za­obe­rá sa vy­dá­va­ním od­bor­ných ma­ga­zí­nov a on-li­ne mé­dií, vy­dá­va­ním špe­cia­li­zo­va­ných pub­li­ká­cií (IT Ro­čen­ka), or­ga­ni­zá­ciou od­bor­ných kon­fe­ren­cií (IT Sum­mit), spo­lo­čen­ských IT po­du­ja­tí (IT Ga­la), vý­stav (No­te­book Expo), pries­ku­ma­mi tr­hu, kop­ro­duk­ciou TV re­lá­cií, atď. Por­tfó­lio prin­to­vých a elek­tro­nic­kých mé­dií za­sa­hu­je všet­ky dô­le­ži­té seg­men­ty prie­mys­lu di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií.

PC RE­VUE je všeo­bec­ne naj­roz­ší­re­nej­ší po­čí­ta­čo­vý ma­ga­zín a op­ro­ti naj­bliž­šej kon­ku­ren­cii má pod­ľa pries­ku­mu čí­ta­nos­ti tla­če (MML + OMV) dl­ho­do­bo 3 až 4 ná­sob­ne vy­ššiu čí­ta­nosť. IN­FOWARE má ve­dú­ce pos­ta­ve­nie me­dzi od­bor­ný­mi IT ma­ga­zín­mi na Slo­ven­sku. Cel­ko­vý me­sač­ný nák­lad prin­to­vých mé­dií sa po­hy­bu­je oko­lo 43 000 ku­sov s do­sa­hom na prib­liž­ne 200 000 či­ta­te­ľov.

Mé­diá DI­GI­TAL VI­SIONS pra­vi­del­ne pos­ky­tu­jú me­diál­nu pod­po­ru roč­ne prib­liž­ne 70 od­bor­ným kon­fe­ren­ciám, na kto­rých sa roč­ne zú­čas­tní oko­lo 9 000 IT pro­fe­sio­ná­lov. Zá­stup­co­via od­bor­ných re­dak­cií sú vní­ma­ní ako reš­pek­to­va­né osob­nos­ti, pra­vi­del­ne sa vy­jad­ru­jú v TV a roz­hla­so­vých re­lá­ciách k ak­tuál­ne­mu di­aniu. Jed­not­li­vé ti­tu­ly si za ro­ky svoj­ho pô­so­be­nia vy­bu­do­va­li po­zí­ciu mien­kot­vor­ných mé­dií.

Po­nu­ka na­šich mé­dií je uve­de­ná niž­šie. K dis­po­zí­cií má­te na stiah­nu­tie aj ak­tuál­ne me­dia­ki­ty vo for­má­te PDF.

PC RE­VUE

Po­čí­ta­čo­vý ma­ga­zín PC RE­VUE je ur­če­ný pre ši­ro­kú po­čí­ta­čo­vú ve­rej­nosť. Vy­chá­dza už 21 ro­kov a za ten čas si vy­bu­do­val sta­bil­nú po­zí­ciu na tr­hu mé­dií za­me­ra­ných na in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Pod­ľa úda­jov ne­zá­vis­lých pries­kum­ných agen­túr má PC RE­VUE dl­ho­do­bo ve­dú­ce pos­ta­ve­nie me­dzi špe­cia­li­zo­va­ný­mi od­bor­ný­mi ma­ga­zín­mi, ale aj všeo­bec­ný­mi spo­lo­čen­sko-eko­no­mic­ký­mi týž­den­ník­mi a me­sač­ník­mi s príl­ohou o IT. Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te v me­dia­ki­te.

 

IN­FOWARE

Ma­ga­zín In­foware je ur­če­ný IT pro­fe­sio­ná­lon pô­so­bia­cim v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Pri­ná­ša ak­tuál­ne spra­vo­daj­stvo, roz­ho­vo­ry, pries­ku­my tr­hu a pred­sta­vu­je naj­nov­šie tech­no­ló­gie a pro­duk­ty. Ob­sa­ho­vo je ur­če­ný top ma­naž­men­tu na úrov­ni CEO a CIO, IT ma­na­žé­rom, IT a iným pro­fe­sio­nál­nym pou­ží­va­te­ľom IT. In­foware má ve­dú­ce pos­ta­ve­nie me­dzi od­bor­ný­mi IT ma­ga­zín­mi na Slo­ven­sku. Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te v me­dia­ki­te.


IT­NEWS.SK

Ok­rem prin­to­vých mé­dií sme pre­vádz­ko­va­te­ľom jed­né­ho z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších spra­vo­daj­ských server­ov www.it­news.sk, kto­rý je za­me­ra­ný na IT tech­no­ló­gie. Aj vďa­ka pre­po­je­niu s prin­to­vý­mi mé­dia­mi do jed­né­ho webo­vé­ho roz­hra­nia, umož­ňu­je­me in­ze­ren­tom spus­tiť účin­nú rek­lam­nú kam­paň.

OS­TATNÉ PUB­LIKÁCIE

Na­še vy­da­va­teľ­stvo kaž­dý rok prip­ra­vu­je vy­da­nie IT Ro­čen­ky. IT Ro­čen­ka pri­ná­ša zá­klad­né kon­tak­tné úda­je o fir­mách, kto­ré pô­so­bia na tr­hu IT ako aj o pro­fe­sij­ných or­ga­ni­zá­ciách, kto­ré za­stre­šu­jú jed­not­li­vé zá­uj­mo­vé sku­pi­ny. Náj­de­te v nej aj vý­sled­ky pries­ku­mov naj­dô­le­ži­tej­ších seg­men­tov slo­ven­ské­ho IT tr­hu. Ro­čen­ka bu­de ob­sa­ho­vať tiež ad­re­sár in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy, preh­ľad uda­los­tí či dô­le­ži­té do­ku­men­ty sú­vi­sia­ce s roz­vo­jom in­for­ma­ti­zá­cie na Slo­ven­sku. Cie­ľom pro­jek­tu je in­for­mo­vať o sta­ve IT prie­mys­lu a stra­té­gii bu­do­va­nia in­for­mač­nej spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku.

VIAC IN­FORMÁCIÍ TU


 
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter