Nové dvojčíslo INFOWARE január-február už v predaji!

V no­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša­me množ­stvo za­ují­ma­vých tém. Po­núk­ne­me nie­koľ­ko za­ují­ma­vých poh­ľa­dov na bu­si­ness in­telli­gen­ce. Po­zrie­me sa aj na cloud com­pu­ting a naj­nov­šie rie­še­nia v tej­to ob­las­ti.

IW_1-2 2015_obalkaRGB.jpg

Fir­mám po­ra­dí­me ako spra­vo­vať iden­ti­ty či prís­tu­py a ako zvý­šiť bez­peč­nosť za má­lo pe­ňa­zí. Ako vy­užiť so­ciál­ne sie­te vo fi­rem­nom pros­tre­dí? Aj to­mu sa ve­nu­je­me v té­me SO­CIÁLNE SIE­TE v no­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE.

In­foware už náj­de­te v pre­da­ji vo va­šom ob­ľú­be­nom no­vi­no­vom stán­ku.

Dá­ta sú na­nič, ak im ne­dá­me zmy­sel

data_titulka.jpg

Ka­nad­ská spo­loč­nosť STM je štvr­tým naj­väč­ším dop­rav­com v Se­ver­nej Ame­ri­ke. V Mon­trea­le a oko­lí pre­vádz­ku­je viac ako dves­to auto­bu­so­vých li­niek a šty­ri tra­sy met­ra. Den­ne prep­ra­ví viac ako dva mi­lió­ny pa­sa­žie­rov. Pri navr­ho­va­ní svoj­ho ver­nos­tné­ho prog­ra­mu ma­la So­cié­té de Tran­sport de Mon­tréal dve prio­ri­ty: chce­la ku kaž­dé­mu zá­kaz­ní­ko­vi pris­tu­po­vať jed­not­li­vo a chce­la sys­tém, kto­rý by pa­sa­žie­rov od­me­ňo­val okam­ži­te.

Mý­ty o clou­de, od­po­rú­ča­nia pre CIO

clouds.jpg

Gar­tner zve­rej­nil zoz­nam de­sia­tich naj­čas­tej­šie pre­zen­to­va­ných, ne­bez­peč­ných a naj­viac za­vá­dza­jú­cich mý­tov, na kto­ré by si CIO ma­li dá­vať po­zor. Tie­to mý­ty spo­ma­ľu­jú, či do­kon­ca brá­nia ino­vá­ciám. Zby­toč­né oba­vy roz­pty­ľu­jú kom­pe­ten­tných a od­vá­dza­jú ich po­zor­nosť od sku­toč­né­ho pok­ro­ku, ino­vá­cií a reál­ne do­siah­nu­tých vý­sled­kov pre­zen­to­va­ných v prí­pa­do­vých štú­diách. Ana­ly­ti­ci pri vý­be­re mý­tov do Top 10 roz­hod­ne ne­ma­li ne­dos­ta­tok kan­di­dá­tov, skôr nao­pak.

Päť zla­tých pra­vi­diel pre vy­tvo­re­nie efek­tív­nej bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky

bezpecnost.bmp

Šéfo­via in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti (CI­SO) sa v rám­ci svo­jich roz­poč­to­vých a tech­no­lo­gic­kých mož­nos­tí mu­sia sna­žiť náj­sť rov­no­vá­hu me­dzi udr­ža­teľ­ný­mi prís­tup­mi vo­či hroz­bám a nák­lad­mi. V prí­pa­de in­filtrá­cie, bez oh­ľa­du na to či sa od­oh­rá­va v hra­ni­ciach pri­ja­teľ­né­ho ri­zi­ka, ale­bo nad ich rá­mec má CI­SO tro­ja­kú zod­po­ved­nosť - mu­sí sa spo­lu so svo­jim tí­mom s hroz­bou účin­ne vy­spo­ria­dať, mu­sí do­ká­zať udr­žať pa­ni­ku na uz­de a pos­kyt­núť od­pove­de pre ma­na­žé­rov pre­čo doš­lo k na­ru­še­niu za­bez­pe­če­nia na­priek roz­sia­hlym vý­dav­kom do za­bez­pe­čo­va­cích tech­no­ló­gií.

So­ciál­ne sie­te ako účin­ný nás­troj fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie

socialne_siete.bmp

So­ciál­ne sie­te po­nú­ka­jú naj­rý­chlej­ší spô­sob pre­no­su in­for­má­cií, spo­lup­rá­ce, všet­kej pot­reb­nej ko­mu­ni­ká­cie, a to tak me­dzi pria­teľ­mi, ako aj vnút­ri pod­ni­ku, na inter­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­mes­tnan­ca­mi, za­mes­tnan­ca­mi a ve­de­ním, ale aj pod­ni­kom za­stú­pe­ným kon­krét­ny­mi pra­cov­ník­mi a klien­tmi. Mlad­šie ge­ne­rá­cie fun­gu­jú na so­ciál­nych sie­ťach úpl­ne sa­moz­rej­me, čias­toč­ne im nah­rá­dza­jú aj nor­mál­ne so­ciál­ne sty­ky. Pri všet­kých zme­nách fun­go­va­nia spo­loč­nos­ti cez Fa­ce­book, Twit­ter a ďal­šie sie­te je to nás­troj na ko­mu­ni­ká­ciu, kto­rý má ve­ľa vý­hod, a zdá sa, že ide o ideál­ne­ho po­moc­ní­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter