Upútavka IW 11-12/2014

Zimné dvojčíslo INFOWARE už v predaji!

V no­vom vy­da­ní IN­FOWARE vám po­vie­me, pre­čo ma­jú hyb­rid­né IT a cloud bu­dúc­nosť. Prez­ra­dí­me aj aký je roz­diel me­dzi in-me­mo­ry tech­no­ló­gia­mi a tý­mi bež­ný­mi. Ve­de­li ste, že v po­lo­vi­ci ro­ka 2014 sa na Slo­ven­sku po­čet hro­zieb na webe zdvoj­ná­so­bil? Je va­ša fir­ma prip­ra­ve­ná če­liť no­vým hroz­bám?

IW_11-12 2014obalka RGB.jpg

Po­ra­dí­me vám ako na to. Ak pot­re­bu­je­te zjed­no­du­šiť pro­ce­sy vo fir­me, zrý­chliť prá­cu, zjed­no­tiť pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nia aj v tom vám po­ra­dí naj­nov­šie vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE v té­me In­teg­rá­cia a op­ti­ma­li­zá­cia pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií. To však ani zďa­le­ka nie je všet­ko. V dvoj­čís­le IN­FOWARE 11-12/2014 sa do­čí­ta­te ove­ľa viac.

Čo vlas­tne "Hyb­rid­né IT" zna­me­ná?

Hyb­rid­né IT je vo svo­jej pod­sta­te vý­sled­kom realis­tic­ké­ho ucho­pe­nia vý­ziev na IT v ak­tuál­nom biz­nis pros­tre­dí, kto­ré je cha­rak­te­ris­tic­ké pot­re­bou vy­so­kej agi­li­ty a sú­čas­ným sil­ným tla­kom na eko­no­mič­nosť.

Čo vlastne 'Hybridné IT' znamená?

Hyb­rid­né IT je vý­sled­kom kom­bi­ná­cie pou­ži­tia inter­ných a exter­ných slu­žieb, zvy­čaj­ne kom­bi­ná­ciou pri­vát­nych a ve­rej­ných cloud slu­žieb, s cie­ľom pod­po­riť biz­nis vý­sled­ky. Pri­ja­tie ak­cep­to­va­teľ­ných ri­zík ve­rej­né­ho cloud-u vied­li k návr­hom ar­chi­tek­túr, kto­ré spá­ja­jú vnú­tor­né ap­li­ká­cie a kri­tic­ké dá­ta s exter­ný­mi „ko­mo­dit­ný­mi" cloud služ­ba­mi. Tie­to no­vé ar­chi­tek­to­nic­ké prís­tu­py sa spo­lie­ha­jú na mo­der­né tech­no­ló­gie umož­ňu­jú­ce in­teg­rá­ciu s cloud-om, so­fis­ti­ko­va­né me­to­do­ló­gie kla­si­fi­ká­cie dát a v ne­pos­led­nom ra­de na servisn­e orien­to­va­nú ar­chi­tek­tú­ru.

In-me­mo­ry com­pu­ting dá­va slo­bo­du

Aký je roz­diel me­dzi in-me­mo­ry tech­no­ló­gia­mi a tý­mi bež­ný­mi? Kla­sic­ký prík­lad z IT pros­tre­dia ho pri­rov­ná­va k pi­tiu pi­va. Kým dá­ta, prís­tup­né v L1 ca­che, sú ako ná­poj v po­há­ri na ces­te k ús­tam, v prí­pa­de RAM si už poň tre­ba zá­jsť do ob­cho­du. A ak sú dá­ta na pev­nom dis­ku, tak si na to pi­vo poč­ká­te, kým vám ho do­ve­zú z dru­hé­ho kon­ca sve­ta.

In-memory computing dáva slobodu

Zdá sa vám prík­lad pri­tiah­nu­tý za vla­sy? Ho­ci si to mož­no neu­ve­do­mu­je­me, roz­diel me­dzi mi­li­se­kun­da­mi a na­no­se­kun­da­mi je v rá­de mi­lió­nov a pri ob­rov­ských množ­stvách dát ho už člo­vek reál­ne po­cí­ti.

Ste prip­ra­ve­ní efek­tív­ne če­liť no­vým hroz­bám?

Pod­ľa ak­tuál­nych šta­tis­tík spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab sa v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2014 na Slo­ven­sku po­čet hro­zieb na webe zdvoj­ná­so­bil. Až 25% slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov če­li­lo v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ku 2014 lo­kál­nym hroz­bám. Aj na­ďa­lej sí­ce rás­tol po­čet bez­peč­nos­tných in­ci­den­tov zo stra­ny za­mes­tnan­cov a do­dá­va­te­ľov, no stá­le do­mi­nu­jú von­kaj­šie hroz­by.

Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?

Účin­nosť niek­to­rých os­ved­če­ných bez­peč­nos­tných nás­tro­jov za­ča­la byť spo­chyb­ňo­va­ná, na­koľ­ko sa ne­bý­va­lou mie­rou zvý­ši­la prep­ra­co­va­nosť úto­kov na in­for­mač­né sys­té­my. Bu­de sa roz­ši­ro­vať kom­plexnosť, frek­ven­cia, roz­sah vply­vu a účin­nosť tra­dič­ných hro­zieb, hlav­ne pod­vo­dov a malware. Úto­ky sa zme­ni­li z ma­sív­nych, spo­ra­dic­kých a ne­cie­le­ných na cie­le­né a vy­tr­va­lé. Naj­vys­pe­lej­šie úto­ky sa sna­žia nie­len za­viesť malware, ale pros­tred­níc­tvom so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva aj k vy­tvo­re­niu vä­zieb pros­tred­níc­tvom za­mes­tnan­cov s prís­tu­po­vý­mi prá­va­mi k dô­ver­ným in­for­má­cia­mi.

In­teg­rá­cia a op­ti­ma­li­zá­cia pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií

Dô­vod, pre­čo by sa fir­my ma­li sna­žiť in­teg­ro­vať a op­ti­ma­li­zo­vať svo­je ap­li­ká­cie je zjed­no­du­še­nie pou­ží­va­nia, zrý­chle­nie prá­ce, zjed­no­te­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a uľah­če­nie prá­ce za­mes­tnan­com a ma­naž­men­tu, kto­rý ich pou­ží­va­jú.

Integrácia a optimalizácia podnikových aplikácií

Tým nás­led­ne pod­po­ria ze­fek­tív­ne­nie kaž­do­den­ne vy­ko­ná­va­ných čin­nos­tí, ušet­re­nie ča­su a zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty. Umož­nia tým aj zjed­no­tiť re­por­to­va­cie nás­tro­je, vďa­ka kto­rým mô­žu zís­ka­vať kom­plexnej­šie re­por­ty za­lo­že­né na úda­joch aj z via­ce­rých zdro­jo­vých ap­li­ká­cií a nás­led­né lep­šie roz­ho­do­va­nie a plá­no­va­nie vý­vo­ja fir­my.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter