Upútavka IW 5-6/2014

Letné dvojčíslo INFOWARE už v predaji!

V let­nom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa doz­vie­te, aké veľ­ké zme­ny ča­ka­jú IT od­de­le­nia vo fir­mách. Po­ra­dí­me vám, ako vám cloud com­pu­ting mô­že uľah­čiť ži­vot. Aké sú je­ho ri­zi­ká, bez­peč­nosť, nák­la­dy, ke­dy a ako prejsť na cloud o tom všet­kom sa do­čí­ta­te v no­vom vy­da­ní IN­FOWARE.

Fir­mám po­ra­dí­me ke­dy na tvor­bu webu vy­užiť služ­by štu­den­ta a ke­dy nao­pak skú­se­nú fir­mu, ako pris­tu­po­vať k in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti v ma­lých a stred­ných pod­ni­koch či ako viesť fir­mu bez pa­pie­rov. Má­te už ob­čian­sky preu­kaz s či­pom? Tak už má­te aj svo­ju štát­nu dá­to­vú schrán­ku. Ako ju pou­žiť? Pred­sta­ví­me vám ďal­šiu osob­nosť IT ko­mu­ni­ty. Poz­va­nie do na­šej rub­ri­ky ten­tok­rát pri­jal Pa­lo Lu­ka z Ese­tu. To všet­ko a nie­len to sa doz­vie­te v no­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE.

Cloud Com­pu­ting - oča­ká­va­nia a reali­ta

Cloud a mo­bil­né mo­de­ly pou­ží­va­nia IT spo­lu s fe­no­mé­nom so­ciál­nych sie­tí pred­sta­vu­jú sú­čas­né hna­cie si­ly pre adop­ciu naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií v pod­ni­koch aj me­dzi ra­do­vý­mi kon­zu­men­tmi. Cloud sa stal naj­viac mar­ke­tin­go­vo pou­ží­va­ným (a zneu­ží­va­ným) poj­mom na pre­daj tak­mer akej­koľ­vek cen­tra­li­zo­va­nej IT ko­mo­di­ty.

Cloud computing.jpg

Ana­ly­tik­mi pred­pok­la­da­ný rých­ly rast tr­hu, t.j. zvý­še­nie zá­kaz­níc­ke­ho do­py­tu po clou­do­vých služ­bách a zmie­ne­ná pro­pa­gan­da pum­po­va­ná do zá­kaz­ní­kov mar­ke­tin­gom kvô­li vy­so­kým ob­je­mom pre­da­ja a zis­kom sta­via pro­ti se­be oča­ká­va­nia zá­kaz­ní­kov od „mra­ku" vo­či reali­te pos­ky­to­va­ných slu­žieb. Poz­ri­me sa struč­ne, ako vy­ze­rá ten­to proti­klad na Slo­ven­sku.

Mo­de­li zre­los­ti bu­si­ness in­telli­gen­ce

Jed­nou z naj­ťaž­ších úloh kaž­dé­ho ma­na­žé­ra je uro­biť správ­ne a včas­né roz­hod­nu­tie tak, aby ma­lo po­zi­tív­ny vplyv na do­siah­nu­tie kľú­čo­vých cie­ľov pod­ni­ku v zlo­ži­tých kon­ku­ren­čných pod­mien­kach. Tú­to ná­roč­nú úlo­hu mô­že spl­niť len vte­dy, ak má k dis­po­zí­cii rie­še­nie, kto­ré mu včas pos­kyt­ne správ­ne in­for­má­cie.

Modeli zrelosti business intelligence.jpg

Aby bo­li in­for­má­cie na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia re­le­van­tné, mu­sia byť pos­kyt­nu­té v reál­nom ča­se a v po­ža­do­va­nom for­má­te, a to na stra­te­gic­kej, tak­tic­kej aj ope­ra­tív­nej úrov­ni ria­de­nia. Úspeš­né ria­de­nie pod­ni­kov a or­ga­ni­zá­cií ne­za­bez­pe­čí množ­stvo úda­jov, ale rých­losť a pres­nosť, s akou ma­na­žé­ri do­ká­žu z tých­to úda­jov zís­ka­vať kľú­čo­vé in­for­má­cie pot­reb­né pre ria­de­nie pod­ni­ku. Zod­po­ve­da­jú­ce sof­tvé­ro­vé nás­tro­je a tech­no­ló­gie, kto­ré sú špe­ciál­ne za­me­ra­né na pod­po­ru po­trieb ria­dia­cich pra­cov­ní­kov sa všeo­bec­ne ozna­ču­jú ako sys­té­my Bu­si­ness In­telli­gen­ce.

Prís­tup k in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti v ma­lých a stred­ných pod­ni­koch

In­for­mač­ná bez­peč­nosť je prob­lé­mom všet­kých fi­riem bez oh­ľa­du na ich veľ­kosť. Roz­die­lom však je, že čím je fir­ma väč­šia, má roz­sia­hlej­šie mož­nos­ti v zís­ka­ní od­bor­ní­kov ako tá men­šia. To­to pla­tí aj v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií (IT). Veľ­ká fir­ma má vlas­tné IT od­de­le­nie, kto­ré­mu po­má­ha­jú exter­né do­dá­va­teľ­ské fir­my pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb.

Prístup k informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch.jpg

To­to pod­ni­ku za­bez­pe­čí dos­ta­toč­né spek­trum od­bor­ní­kov na roz­lič­né ob­las­ti IT a aj na ob­lasť in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti. Ma­lé, ale aj niek­to­ré stred­ne veľ­ké fir­my, ta­ké­to roz­siah­le zdro­je ne­ma­jú. V ich prí­pa­de sa v ob­las­ti sta­ros­tli­vos­ti o IT jed­ná skôr o oso­bu, kto­rá ok­rem iných po­vin­nos­tí dos­ta­la na sta­ros­ti aj IT, v lep­šom prí­pa­de si pod­nik pre­naj­me IT out­sour­cin­go­vú fir­mu. Bo­hu­žiaľ v tých­to prí­pa­doch sa mô­že stať, že nie je od­bor­ne pok­ry­tá ob­lasť in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti.

Slo­ven­sko za­vá­dza elek­tro­nic­ké schrán­ky

No­vý zá­kon o eGo­ver­nmen­te, kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť 1. 11. 2013, pred­sta­vu­je pre Slo­ven­sko sku­toč­ný zlom. Umož­ňu­je to­tiž elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu fir­mám aj ob­ča­nom s or­gán­mi ve­rej­nej mo­ci. Vý­po­čet agen­dy, kto­rú je mož­né v tej­to chví­li reali­zo­vať, nie je sí­ce úpl­ný, ale pos­tup­ne pri­bú­da tak, ako sa elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii pris­pô­so­bu­jú jed­not­li­vé úra­dy.

Slovensko zavádza elektronické schránky.jpg

Kým elek­tro­nic­ká B2B ko­mu­ni­ká­cia me­dzi fir­ma­mi už naš­la ces­tu k ze­fek­tív­ne­niu pros­tred­níc­tvom me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov EDI, te­raz sa ot­vá­ra spô­sob, ako elek­tro­nic­kou for­mou nah­ra­diť poš­to­vú obál­ku aj sme­rom k úra­dom. 


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter