Upútavka IW 1-2/2014

Dvojčíslo január – február magazínu Infoware už v predaji!

V ma­ga­zí­ne In­foware sme do dvoj­čís­la prip­ra­vi­li sku­toč­ne za­ují­ma­vé čí­ta­nie. Po­zrie­me sa na naj­väč­šiu hac­ker­skú kon­fe­ren­ciu Chaos Com­mu­ni­ca­tion Con­gress a pred­sta­ví­me dá­to­vé cen­trum v te­le sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča.

Ho­vo­rí vám nie­čo té­ma big da­ta? Zís­ka­la v pos­led­nom ča­se veľ­ký oh­las. Na tech­no­lo­gic­kých kon­fe­ren­ciách sú tak­to po­me­no­va­né ha­ly, vy­chá­dza­jú o nej kni­hy, spo­mí­na sa v člán­koch, na blo­goch. My sa na ňu po­zrie­me z via­ce­rých uh­lov.
Za­me­ria­me sa aj na vý­ho­dy SEO op­ti­ma­li­zá­cie a pla­te­nej rek­la­my, po­ra­dí­me, kto­rá z mož­nos­tí sa ke­dy op­la­tí viac. No a ak chce­te sku­toč­ne zdo­ko­na­liť váš biz­nis, ma­li by ste za­čať pra­co­vať s agil­ný­mi tech­ni­ka­mi. In­foware vám po­ra­dí ako.

Big Da­ta - mód­ny vý­stre­lok ale­bo ces­ta ako ze­fek­tív­niť va­še služ­by?

Té­ma Big Da­ta zís­ka­la v pos­led­nej do­be veľ­ký oh­las. Na tech-kon­fe­ren­ciách sú tak­to po­me­no­va­né ha­ly, vy­chá­dza­jú o nej kni­hy, spo­mí­na sa v člán­koch, na blo­goch... Má na to všet­ky pred­pok­la­dy - znie to so­fis­ti­ko­va­ne, je to po an­glic­ky, je to BIG a má ohyb­nú de­fi­ní­ciu, tak­že kaž­dý si pod tým pred­sta­ví čo pot­re­bu­je. Ako pri kaž­dom mód­nom buzzwor­de, nie­ke­dy sa o ňom viac reč­ní ako na­sa­dzu­je do praxe.

Big Data.jpg

Pla­te­ná rek­la­ma vs. SEO op­ti­ma­li­zá­cia - vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti

S otáz­kou, či je lep­šie in­ves­to­vať do pla­te­nej rek­la­my, ale­bo do op­ti­ma­li­zá­cie webu pre vy­hľa­dá­va­če sa stre­tá­vam tak­mer den­ne. Zá­kaz­ní­ci sa cí­tia za­sek­nu­tí me­dzi dvo­mi mlyn­ský­mi ka­meň­mi. SEO špe­cia­lis­ti tvr­dia, že správ­nou op­ti­ma­li­zá­ciou webu má­te šan­cu zís­kať ove­ľa viac, ako pla­te­nou rek­la­mou. Nap­ro­ti to­mu exper­ti na pla­te­nú rek­la­mu ar­gu­men­tu­jú do­sa­ho­va­ním rých­lych a me­ra­teľ­ných vý­sled­kov. Ku čo­mu sa te­da prik­lo­niť?

SEO.jpg

Agil­né tech­ni­ky a ich vy­uži­tie v pros­pech zlep­še­nia vzťa­hu fir­ma - zá­kaz­ník

Spô­sob vý­vo­ja sof­tvé­ru vo sve­te sa v ča­se me­ní a vy­ví­ja. Pre­čo sa to de­je? Kaž­dá fir­ma chce us­pieť v sil­nom kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí a čo naj­lep­šie us­po­ko­jiť pot­re­by svo­jich zá­kaz­ní­kov. Agi­le ako je­den z prís­tu­pov pri vý­vo­ji sof­tvé­ru bol vy­tvo­re­ný prá­ve z ta­kých­to poh­nú­tok. Te­da v čo naj­krat­šom ča­se do­dá­vať zá­kaz­ní­kom naj­vyš­šiu pri­da­nú hod­no­tu, v čo naj­vyš­šej kva­li­te a za pri­me­ra­né ce­ny. Sa­mot­né tech­ni­ky agil­né­ho vý­vo­ja sú orien­to­va­né do znač­nej mie­ry na inter­né čin­nos­ti vý­vo­jo­vých tí­mov. Aj keď ne­pria­mo, ale dô­vo­dom, pre­čo ich Agi­le rie­ši, je aj tak za­se zá­kaz­ník. Ďalej sa však bu­dem ve­no­vať skôr tým pria­mym efek­tom agil­ných tech­ník na zá­kaz­ní­ka

Agilne techniky.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter