Upútavka IW 12/2013

Decembrové vydanie INFOWARE už v predaji!

Pre­mýš­ľa­te nad in­ves­tí­cia­mi do biz­ni­su v ďal­šom ro­ku? V de­cem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu In­foware zís­ka­te nie­koľ­ko ti­pov o tech­no­ló­giách, kto­ré bu­dú hrať prím a op­la­tí sa do nich in­ves­to­vať.

Ve­de­li ste nap­rík­lad, že vďa­ka naj­nov­ším clou­do­vým tech­no­ló­giám mô­že­te viac ča­su ve­no­vať co­re biz­ni­su? Ale­bo že IT ria­di­te­lia sú pod ob­rov­ským psy­chic­kým tla­kom? Vie­te čo je kog­ni­tív­ny com­pu­ting či ako správ­ne im­ple­men­to­vať a vy­uží­vať tech­no­ló­giu DLP? Ak ne­vie­te, nič to. Ma­ga­zín In­foware je tým správ­nym čí­ta­ním pre vás.

TOP té­my ak­tuál­ne­ho vy­da­nia In­foware:


Od­ha­do­va­nie ka­pa­cít pri plá­no­va­ní pro­jek­tu

Vo sve­te, kde na jed­nej stra­ne do váš­ho zá­vo­du vstu­pu­jú rol­ky bavl­ny a na dru­hej stra­ne vy­lie­za­jú po­nož­ky, je po­mer­ne jed­no­du­ché spo­čí­tať nák­la­dy na vy­ro­be­nie jed­né­ho pá­ru. Ta­kis­to jed­no­du­ché je vy­po­čí­tať čas pot­reb­ný na vy­ro­be­nie ur­či­té­ho poč­tu pá­rov. Po­kiaľ pot­re­bu­je­te pro­duk­ciu zrý­chliť, in­ves­tu­je­te do no­vé­ho stro­ja. Vie­te, koľ­ko per­so­ná­lu tre­ba na ob­slu­hu va­šich za­ria­de­ní. Vie­te, aké nák­la­dy pred­sta­vu­je kú­pa ma­te­riá­lu. Keď za­po­čí­ta­te pre­vádz­ko­vé nák­la­dy, kry­tie ri­zík, dos­ta­ne­te rov­ni­cu s veľ­mi ma­lým poč­tom nez­ná­mych.

Odhadovanie kapacít pri plánovaní projektu.jpg

Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom zvnút­ra fir­my

Je­den z at­ri­bú­tov sú­čas­né­ho dy­na­mic­ké­ho tr­hu prá­ce je mig­rá­cia. Pra­cov­ní­ci od­chá­dza­jú, prí­pad­ne sú pre­pus­te­ní z rôz­nych dô­vo­dov a nie vždy ten­to pro­ces pre­beh­ne na obojstran­nú spo­koj­nosť. Niek­to­rí pre­pus­te­ní za­mes­tnan­ci po­ci­ťu­jú vo­či bý­va­lé­mu za­mes­tná­va­te­ľo­vi nev­ra­ži­vosť a bu­dú sa ho sna­žiť rôz­nym spô­so­bom poš­ko­dzo­vať. Naj­čas­tej­šie ide o krá­dež úda­jov s úmys­lom ich zneu­ži­tia ale­bo po­kus o útok na pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my. Pre­to si ve­ľa za­mes­tná­va­te­ľov kla­die otáz­ku, čo tre­ba uro­biť, aby sa vy­hli prob­lé­mom, kto­ré im nes­po­koj­ní pre­pus­te­ní za­mes­tnan­ci mô­žu spô­so­biť.

Ochrana citlivých informácií pred únikom zvnútra firmy.jpg

Ko­mu­ni­kač­né sys­té­my pre pod­ni­ko­vé pros­tre­die

Vý­skum ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner uká­zal, že 40% z pred­pok­la­da­nej hod­no­ty všet­kých ob­chod­ných ini­cia­tív sa nik­dy ne­po­da­rí do­siah­nuť. Pri­már­nou prí­či­nou je ne­dos­ta­toč­ná kva­li­ta dát v plá­no­va­cej aj vy­ko­ná­va­cej fá­ze tých­to ini­cia­tív je. Zlá kva­li­ta dát tak­tiež spô­so­bu­je zní­že­nie pre­vádz­ko­vej efek­ti­vi­ty agi­li­ty, zvý­še­nie ri­zík a nut­nosť pri­jí­ma­nia kom­pro­mi­sov. Aby sa ob­chod­né pro­ce­sy moh­li stať auto­ma­ti­zo­va­ný­mi, kva­li­ta dát sa stá­va li­mi­tu­jú­cim fak­to­rom pre rých­losť a cel­ko­vú kva­li­tu pro­ce­su. Vo všeo­bec­nos­ti kva­li­ta úda­jov ov­plyv­ňu­je súhr­nnú pro­duk­ti­vi­tu až o 20%. Ako zlep­šiť kva­li­tu dát? Po­ra­dí­me vám.

Komunikačné systémy pre podnikové prostredie.jpg

Stra­ti­li ste te­le­fón? Náj­di­te ho tak­to!

Ok­rem ofi­ciál­nych slu­žieb je k dis­po­zí­cii via­ce­ro ap­li­ká­cií tre­tích strán. Ich cie­ľom je lo­ka­li­zo­vať te­le­fón, ak ho stra­tí­te ale­bo vám ho uk­rad­nú. Vy­pnu­tý ale­bo kom­plet­ne re­se­to­va­ný te­le­fón vám však, sa­moz­rej­me, ne­náj­du.

Stratili ste telefón? Nájdite ho takto!.jpg

Ria­di­te­lia IT sú pod tla­kom, nie je im čo zá­vi­dieť

Kaž­dý rok pri­ná­ša v ob­las­ti IKT zvy­čaj­ne niek­to­ré zá­sad­né no­vin­ky. V pos­led­nom ob­do­bí sú tie­to no­vin­ky čo­raz zá­sad­nej­šie. S tý­mi sa ria­di­te­lia IT mu­sia do­ká­zať vy­rov­nať, pre­mýš­ľať o nich a buď ich za­ra­diť do svo­jich plá­nov, ale­bo do­ká­zať od­ôvod­niť ich od­miet­nu­tie. Chy­by po­tom mô­žu mať pre ce­lú fir­mu veľ­ké dôs­led­ky. Ana­ly­ti­ci pre­to upo­zor­ňu­jú, že ria­di­te­lia IT sa tak dos­tá­va­jú do ne­zá­vi­de­nia­hod­nej si­tuácie, a iden­ti­fi­ko­va­li nie­koľ­ko tren­dov, kto­ré by si ma­li dôk­lad­ne strá­žiť.

Riaditelia IT sú pod tlakom, nie je im čo závidieť.jpg

Zdroj: IW 12/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter