Októbrové vydanie INFOWARE už v predaji

IW_10-2013_RGB.jpg Ná­rast ob­je­mu a so­fis­ti­ko­va­nos­ti cie­le­ných úto­kov bu­de udr­žia­vať tr­va­lý do­pyt po rie­še­niach in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti. Ten­to me­siac sme sa prá­ve pre­to za­me­ra­li na tren­dy a rie­še­nia v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti.

Jed­ným z rie­še­ní je aj out­sour­co­vať služ­by od rôz­nych do­dá­va­te­ľov. Aj Out­sour­cin­gu sa ve­nu­je­me v ok­tób­ro­vom vy­da­ní In­foware. Po­ra­dí­me aj ako zvy­šo­vať kva­li­tu dát, pred­sta­ví­me vý­ho­dy res­pon­zív­ne­ho di­zaj­nu a aby sme ne­za­bud­li aj na vý­vo­já­rov, pri­ná­ša­me preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre rôz­ne plat­for­my.

TOP té­my ak­tuál­ne­ho vy­da­nia In­foware:

In­for­mač­ná bez­peč­nosť

Ná­rast ob­je­mu a so­fis­ti­ko­va­nos­ti cie­le­ných úto­kov bu­de udr­žia­vať tr­va­lý do­pyt po rie­še­niach in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti. Gar­tner oča­ká­va v tr­ho­vom seg­men­te in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti až do ro­ku 2017 me­dzi­roč­ný ná­rast (pa­ra­me­ter CAGR) mi­ni­mál­ne 9%. Pred­pok­la­da­ný ob­jem tr­žieb v ro­ku 2017 bu­de 95 mi­liárd USD. Eko­no­mic­ká krí­za sí­ce vy­vo­lá­va tlak na IT roz­poč­ty, no in­for­mač­ná bez­peč­nosť zos­tá­va aj na­ďa­lej in­ves­tič­nou prio­ri­tou v naj­bliž­ších dvoch ro­koch, a to naj­mä v Euró­pe. In­ves­tí­cie do out­sour­ceo­va­ných bez­peč­nos­tných slu­žieb sú mo­ti­vo­va­né pot­re­bou or­ga­ni­zá­cií zís­kať lep­šiu náv­rat­nosť in­ves­tí­cií exter­na­li­zá­ciou niek­to­rých fun­kcií pre sprá­vu za­bez­pe­če­nia.

IB.jpg

Out­sour­cing

Vý­kon­nosť fi­riem zá­vi­sí od ich schop­nos­ti sús­tre­diť sa na svoj ´co­re´ biz­nis. V sú­vis­los­ti s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi (IT) to zna­me­ná aj schop­nosť správ­ne nas­ta­viť svo­je stra­té­gie ria­de­nia IT slu­žieb, vrá­ta­ne vhod­né­ho vy­uži­tia out­sour­cin­gu vo svo­jom IT por­tfó­liu. Trh IT out­sour­cin­gu sa po­čas pos­led­ných ro­kov, kto­ré sú cha­rak­te­ri­zo­va­né skôr stag­ná­ciou a re­ce­siou, sprá­va nao­pak - vý­dav­ky fi­riem na exter­ne pos­ky­to­va­né IT služ­by rok čo rok na­ras­ta­jú. V sú­čas­nos­ti pred­sta­vu­jú exter­ne pos­ky­to­va­né IT služ­by čias­tku fi­rem­ných IT roz­poč­tov pre­sa­hu­jú­cu 30%. Efek­tív­na stra­té­gia pre out­sour­cing a umies­tne­nie IT slu­žieb te­da vý­znam­ne pris­pie­va k ria­de­niu nák­la­dov vo fir­me.

outsourci.jpg

Kva­li­ta dát

Vý­skum ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner uká­zal, že 40% z pred­pok­la­da­nej hod­no­ty všet­kých ob­chod­ných ini­cia­tív sa nik­dy ne­po­da­rí do­siah­nuť. Pri­már­nou prí­či­nou je ne­dos­ta­toč­ná kva­li­ta dát v plá­no­va­cej aj vy­ko­ná­va­cej fá­ze tých­to ini­cia­tív je. Zlá kva­li­ta dát tak­tiež spô­so­bu­je zní­že­nie pre­vádz­ko­vej efek­ti­vi­ty agi­li­ty, zvý­še­nie ri­zík a nut­nosť pri­jí­ma­nia kom­pro­mi­sov. Aby sa ob­chod­né pro­ce­sy moh­li stať auto­ma­ti­zo­va­ný­mi, kva­li­ta dát sa stá­va li­mi­tu­jú­cim fak­to­rom pre rých­losť a cel­ko­vú kva­li­tu pro­ce­su. Vo všeo­bec­nos­ti kva­li­ta úda­jov ov­plyv­ňu­je súhr­nnú pro­duk­ti­vi­tu až o 20%. Ako zlep­šiť kva­li­tu dát? Po­ra­dí­me vám.

kvalita dat.jpg

Res­pon­zív­ny di­zajn

Res­pon­si­ve de­sign je jed­ným z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných buzzwords dneš­ka. Má však vô­bec vý­znam sa ním za­obe­rať? Čo mi mô­že pri­niesť? A ako na to? Tak na tie­to otáz­ky sa po­kú­sim od­po­ve­dať. Res­pon­zív­ny di­zajn je po­mer­ne mla­dý od­bor web­di­zaj­nu. Vzni­kol ako od­po­veď na veľ­mi zlé skú­se­nos­ti uží­va­te­ľov so zob­ra­ze­ním strá­nok na mo­bil­ných za­ria­de­niach. Sku­toč­ný roz­mach pri­šiel s ma­so­vým roz­ší­re­ním pr­vých ver­zií iP­ho­ne-ov v ro­koch 2007 - 2008. My vám po­vie­me, ako ho vy­užiť vo svoj pros­pech.

responsive design.jpg

Nás­tro­je pre vý­vo­já­rov

Mož­no ste sa pri pou­ží­va­ní niek­to­rej ap­li­ká­cie za­mys­le­li v akom nás­tro­ji bo­la vy­tvo­re­ná. Na­priek znač­né­mu vy­pro­fi­lo­va­niu pou­ží­va­teľ­ských a server­ov­ých plat­fo­riem ma­jú vý­vo­já­ri k dis­po­zí­cii veľ­ké množ­stvo vý­vo­jár­skych nás­tro­jov, či už pre jed­nu plat­for­mu, ale­bo mul­tip­lat­for­mo­vých. Má­lok­to­rý vý­vo­jár má to šťas­tie (ale­bo smo­lu ve­dú­cu k stag­ná­cii), že stá­le vy­ví­ja po­mo­cou jed­né­ho nás­tro­ja pre rov­na­kú plat­for­mu. Sa­moz­rej­mos­ťou je skôr mig­rá­cia me­dzi plat­for­ma­mi pod­ľa ak­tuál­nych po­žia­da­viek zá­kaz­ní­kov. Pre­to ma­jú všet­ky mo­der­né vý­vo­jo­vé pros­tre­dia prak­tic­ky rov­na­kú fi­lo­zo­fiu pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia. V na­šom preh­ľa­de sa zoz­ná­mi­te s naj­pou­ží­va­nej­ší­mi vý­vo­jár­sky­mi nás­troj­mi na vý­voj kla­sic­kých, server­ov­ých a mo­der­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

PasswordChalkBoard.jpg

Zdroj: IW 10/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter