Majové vydanie magazínu INFOWARE už čoskoro v predaji!

IW_05-2013_obalkaRGB.jpg Má­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE pri­ná­ša nie­koľ­ko za­ují­ma­vých tém. Po­ra­dí­me vám, ako zvlád­nuť fe­no­mén Cloud com­pu­tin­gu. Po­zrie­me sa aj na kon­so­li­dá­ciu pod­ni­ko­vej štruk­tú­ry a stra­te­gic­ké ria­de­nie IT. Jed­nou z hlav­ných tém má­jo­vé­ho vy­da­ní, kto­rej sa de­tail­ne ve­nu­je­me je plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov. To však nie je všet­ko. Má­jo­vý IN­FOWARE to­ho pri­ná­ša ove­ľa viac.

Ob­sah má­jo­vé­ho vy­da­nia:

obsah_iw05.jpg

Cloud com­pu­ting

cloud_iw05.jpg

Cloud com­pu­ting sa po­čas pos­led­ných nie­koľ­kých ro­kov vy­vi­nul do fe­no­mé­nu, kto­rý má a bu­de mať aj na­ďa­lej vý­znam­ný vplyv vo sve­te IT. Me­diál­ny hum­bug oko­lo ne­ho po­ma­ly doz­nie­va a vní­ma­nie vy­uži­tia clou­do­vých slu­žieb už pres­tá­va byť za­lo­že­né vy­slo­ve­ne na mar­ke­tin­go­vých sprá­vach, ale čo­raz viac sa čer­pá z kon­krét­nych skú­se­nos­tí.


De­dup­li­ká­cia

deduplikacia_iw05.jpg
Kom­plex­ný poh­ľad na zá­kaz­ní­ka pat­rí do po­vin­nej vý­ba­vy sú­čas­nej or­ga­ni­zá­cie. Zís­kať ta­ký­to poh­ľad zna­me­ná kon­so­li­do­vať množ­stvo dá­to­vých zdro­jov do jed­né­ho cen­tra­li­zo­va­né­ho úlo­žis­ka a in­teg­ro­vať ho do pod­ni­ko­vých sys­té­mov. Tým­to prob­lé­mom sa za­obe­rá dis­cip­lí­na mas­ter da­ta ma­na­ge­ment a veľ­mi dô­le­ži­tú úlo­hu tu zoh­rá­va de­dup­li­ká­cia úda­jov o zá­kaz­ní­koch, vo všeo­bec­nos­ti de­dup­li­ká­cia kme­ňo­vých dát.

Mo­bil­né za­ria­de­nia

mobilne_zariadenia_iw05.jpg
Všeo­bec­ný po­sun k ma­sív­ne­mu vy­uží­va­niu mo­bil­ných za­ria­de­ní vo všet­kých ob­las­tiach biz­ni­su sa lo­gic­ky od­zr­kad­lil aj na sys­té­moch na ich sprá­vu. Po­nu­ka sa po­sú­va od tra­dič­ných rie­še­ní na kon­fi­gu­rá­ciu a sprá­vu za­ria­de­ní, ria­de­nie po­li­tík a re­por­to­va­nie sme­rom k za­bez­pe­če­niu for­mou kon­taj­ne­ri­zá­cie, sprá­ve mo­bil­ných za­ria­de­ní a En­terpri­se Con­tent. Pod poj­mom kon­taj­ne­ri­zá­cia bu­de­me v kon­texte sprá­vy mo­bil­ných za­ria­de­ní ro­zu­mieť po­my­sel­né „za­ba­le­nie" dát ale­bo ap­li­ká­cií a ich od­de­le­nie od os­tat­né­ho oko­lia, te­da uzam­knu­tie ob­sa­hu pred neauto­ri­zo­va­ným prís­tu­pom.

Roz­ho­vor s vý­kon­ným ria­di­te­ľom HP Mar­ti­nom Ku­ba­lom

kubala_iw05.jpg

Mar­tin Ku­ba­la sa po troch ro­koch pô­so­be­nia na pos­te vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa HP Slo­ven­sko stal no­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom a sú­čas­ne ob­chod­ným ria­di­te­ľom di­ví­zie En­terpri­se Group v re­gió­ne juž­nej a vý­chod­nej Euró­py. Vy­uži­li sme tú­to príl­eži­tosť na krát­ky roz­ho­vor.

Má­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu In­foware náj­de­te v stán­koch už 6. má­ja 2013.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter