ČR: Podniková mobilita musí byť riešená, nenechávajte ju náhode

Me­zi ak­tuál­ní té­ma­ta mno­ha IT od­děle­ní patří v sou­čas­nos­ti jed­noz­načně pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta. Fir­my hle­da­jí řeše­ní, jak ji bez­pečně a kom­plexně zvlád­nout. En­terpri­se Mo­bi­li­ty Ma­na­ge­ment (EMM) se po­ma­lu ale jistě stá­vá ne­díl­nou sou­čás­tí pod­ni­ko­vé­ho IT a tak zva­ná „mo­bi­li­za­ce" bu­si­nes­su je ne­vyh­nu­tel­ná.

Schop­nost fi­rem­ní­ho IT pos­kyt­nout uži­va­telům bez­pečně ap­li­ka­ce i da­ta na ja­kém­ko­liv za­říze­ní hra­je vý­znam­nou ro­li, ale bo­hu­žel jsou ru­ce mno­ha IT od­děle­ní čas­to svá­zá­ny tím, že za­městnan­ci si pro pra­cov­ní vy­uži­tí přiná­še­jí svá vlas­tní za­říze­ní a IT do­po­sud ne­má nás­tro­je na sprá­vu a za­bez­pe­če­ní je­jich ob­sa­hu. Přitom sprá­va pod­ni­ko­vé mo­bi­li­ty by mě­la pok­rý­vat všech­ny klí­čo­vé ob­las­ti - Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment (MDM), Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Ma­na­ge­ment (MAM), Mo­bi­le In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment (MIM), Mo­bi­le Expen­se Ma­na­ge­ment (MEM) a za­hr­no­vat inter­ní pra­vid­la Bring Your Own De­vi­ce (BYOD) po­li­ti­ky. Kom­plexní sprá­va by se mě­la pos­ta­rat o za­bez­pe­če­ní ap­li­ka­cí, sprá­vu dat i sjed­no­ce­ní iden­ti­ty napříč ap­li­ka­ce­mi.

Zmíně­ný En­terpri­se Mo­bi­le Ma­na­ge­ment ozna­ču­je cel­ko­vý sys­tém, kte­rý or­ga­ni­za­ce pou­ží­vá pro spra­vo­vá­ní a za­bez­pe­če­ní mo­bil­ních uži­va­telů a za­říze­ní. Za­hr­nu­je li­di, pro­ce­sy a tech­no­lo­gie sou­vi­se­jí­cí s vzrůsta­jí­cím zá­jmem a ne­vyh­nu­tel­ným tren­dem mo­bil­ní­ho pra­cov­ní­ho sty­lu. V pod­statě se jed­ná o mo­bi­le com­pu­ting v bu­si­ness prostředí. Od­větví mo­bi­le com­pu­ting vznik­lo vli­vem kon­zu­me­ri­za­ce IT a v sou­vis­los­ti se sprá­vou pra­cov­ní­ho prostředí na­bý­vá kaž­dým ro­kem na důle­ži­tos­ti. Je to způso­be­no neov­liv­ni­tel­nou sku­teč­nos­tí - čím dál ví­ce za­městnanců pou­ží­vá smar­tpho­ny a tab­le­ty ne­jen na zá­ba­vu a ve svém souk­ro­mí, ale i pro svo­ji prá­ci, a to ať z do­mu ne­bo v prá­ci. Pod­ni­ko­vá IT bu­dou dříve ne­bo později potřebo­vat plat­for­mu, jež umož­ní mož­nost vol­by i bez­prob­lé­mo­vé změ­ny je­jí­ho nas­ta­ve­ní pod­le změn sa­mot­ných potřeb spo­leč­nos­ti.

Umožněte svo­bo­du vol­by a sjed­noť­te přís­tup

Uži­va­te­lé dnes vy­ža­du­jí svo­bo­du vol­by kon­co­vé­ho za­říze­ní a sou­časně chtějí pou­ží­vat ja­kou­ko­liv ap­li­ka­ci na li­bo­vol­ném za­říze­ní, aniž by by­lo nut­né neus­tá­le pou­ží­vat všech­ny své přih­la­šo­va­cí úda­je. Uži­va­te­lé ta­ké chtějí přis­tu­po­vat ke všem svým do­ku­mentům a emailům, kdy­ko­liv a od­kud­ko­liv. Sjed­no­ce­ní iden­ti­ty v rám­ci přís­tu­pu k mo­bil­ním ap­li­ka­cím a datům je nes­mírně důle­ži­té. Při za­jiš­ťo­vá­ní pod­ni­ko­vé mo­bi­li­ty a volbě řeše­ní hra­jí ro­li ta­ké sta­no­ve­né klí­čo­vé vlas­tnos­ti.

Pro pod­po­ru vol­né vol­by kon­co­vých za­říze­ní mu­sí zvo­le­né pod­ni­ko­vé řeše­ní zvlád­nout za­jis­tit pou­ží­vá­ní nejrůznějších za­říze­ní v sou­la­du s pod­ni­ko­vý­mi pra­vid­ly a pos­ta­rat se o bez­peč­nost kor­po­rát­ní­ho ob­sa­hu. Da­né řeše­ní by mělo ob­sa­ho­vat nás­tro­je pro sprá­vu za­lo­že­né na ro­lích, kon­tro­le a ta­ké na vy­so­ké míře za­bez­pe­če­ní. CIO a IT ma­na­žeři si mu­sí os­vo­jit, že Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment je klí­čo­vou sou­čás­tí pod­ni­ko­vé stra­te­gie.

K emai­lo­vé schrán­ce i jed­not­li­vým do­ku­mentům by měl exis­to­vat jed­not­ný přís­tup. Větši­na za­městnanců už dnes nemůže exis­to­vat bez své­ho emai­lu ani bez přís­tu­pu k inter­ne­tu, nemůže pra­co­vat bez svých do­ku­mentů. Řeše­ní pod­ni­ko­vé mo­bi­li­ty by tak mělo dis­po­no­vat pl­no­hod­not­ným proh­lí­že­čem pro mo­bil­ní přís­tup ke strán­kám na fi­rem­ním intra­ne­tu a extrak­tu, do­ku­mentům i na­bí­zet po­ža­do­va­nou uži­va­tel­skou přívěti­vost v ob­las­ti emai­lu, ka­len­dáře či kon­taktů.

Mno­ho fi­rem pou­ží­vá pro prá­ci vlas­tní vy­vi­nu­té ap­li­ka­ce a s množ­stvím vy­uží­va­ných ap­li­ka­cí sou­vi­sí i nárůst po­ža­davků IT na sprá­vu, bez­peč­nost a kon­tro­lu nad na­tiv­ní­mi ap­li­ka­ce­mi a s ni­mi sou­vi­se­jí­cí­mi da­ty. Řeše­ní pro sprá­vu pod­ni­ko­vé mo­bi­li­ty by mělo umož­nit IT od­děle­ní za­bez­pe­čit ja­kou­ko­liv in­di­vi­duálně vy­vi­nu­tou ap­li­ka­ci ne­bo ap­li­ka­ci vy­tvořenou exter­ní­mi vý­vo­jáři. Me­zi nej­častější po­ža­dav­ky v sou­vis­los­ti s mo­bi­li­tou a vzdá­le­ným přís­tu­pem ta­ké patří schop­nost vzdá­leně uza­my­kat, ma­zat a šif­ro­vat ap­li­ka­ce i da­ta.

Inter­ní „app sto­re" je dal­ším kro­kem vý­vo­je, pro­to­že v rám­ci pro­duk­ti­vi­ty potřebu­jí uži­va­te­lé jed­no mís­to pro přís­tup ke všem svým mo­bil­ním, webo­vým, SaaS a Win­dows ap­li­ka­cím. To­to mís­to by mělo uži­va­telům umož­nit vý­běr potřeb­ných ap­li­ka­cí a za­jis­tit je­jich okam­ži­tou dos­tup­nost na je­jich kon­co­vém za­říze­ní. Ply­nu­lý přesun me­zi za­říze­ní­mi i ap­li­ka­ce­mi je již na den­ním pořád­ku a uži­va­te­lé oče­ká­va­jí, že by je je­jich ap­li­ka­ce mě­ly nás­le­do­vat.

Cen­tra­li­za­ce je nas­nadě

Fir­my spra­vu­jí množ­ství ap­li­ka­cí, kte­ré jsou čas­to i v poč­tu ti­síc, a IT potřebu­je způsob pro pos­kyt­nu­tí přís­tu­pu k těmto ap­li­ka­cím. Zá­kla­dem je iden­ti­ta uži­va­te­le. Po­kud je za­říze­ní od­ci­ze­no, je mož­no da­ta dál­kově ze za­říze­ní od­stra­nit. V ji­ném případě, kdy za­městna­nec od­chá­zí ze spo­leč­nos­ti, se za­blo­ko­vá­ním je­di­né­ho přís­tu­pu ome­zí ja­ké­ko­liv dal­ší zneu­ži­tí dat. Ta­to mož­nost má vel­ký vý­znam u SaaS ap­li­ka­cí. IT potřebu­je řeše­ní, kte­ré může vy­užít cen­trál­ní ucho­vá­ní iden­ti­ty k údržbě ap­li­ka­cí a pos­kyt­nout uži­va­telům je­di­né přih­lá­še­ní, aby se ne­mu­se­li přih­la­šo­vat k ap­li­ka­cím jed­not­livě.

V sou­vis­los­ti s pod­ni­ko­vou mo­bi­li­tou se hlav­ním úko­lem IT od­děle­ní stá­vá za­jištění po­ža­do­va­né úrovně přís­tu­pu k ap­li­ka­cím a datům. Cen­tra­li­za­cí, jed­not­ným přís­tu­pem i vy­řeše­ním za­bez­pe­če­ní na maximál­ní mož­né úrov­ni se jed­noz­načně pod­poří pro­sa­zo­vá­ní kor­po­rát­ních bez­peč­nos­tních pra­vi­del i stan­dardů.

Na tr­hu exis­tu­jí různá řeše­ní a fir­my se sa­my mo­hou roz­hod­nout, zda­li chtějí je­jich syn­té­zu, ne­bo jest­li upřed­nos­tní kom­plexní řeše­ní, v rám­ci kte­ré­ho bu­dou splně­ny všech­ny je­jich potřeby v ob­las­ti mo­bi­li­ty - kom­plexní řeše­ní umož­ní spra­vo­vat a za­bez­pe­čit všech­na za­říze­ní, ap­li­ka­ce a da­ta a zá­ro­veň pos­ky­to­vat uži­va­telům schop­nost pro­vo­zo­vat prá­ci a ži­vot svým vlas­tním způso­bem. Spl­ní tak je­jich po­ža­dav­ky na flexibi­li­tu a bez­peč­nost a sou­časně napl­ní všech­na oče­ká­vá­ní IT od­děle­ní.

inforgraphic-1.jpg

Eva Kout­ná, Chan­nel De­ve­lop­ment Ma­na­ger Eas­tern Euro­pe, Cit­rix Sys­tems

Zdroj: Citrix SystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter