Februárové dvojčíslo INFOWARE už čoskoro v predaji!

iw_02_13_obalka.jpg V dvoj­čís­le ja­nuár-feb­ruár ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­zrie­me sa na kva­li­tu webo­vých strá­nok štát­nej a ve­rej­nej sprá­vy. Pri­ná­ša­me re­por­táž z kon­fe­ren­cie hec­ke­rov. Po­ra­dí­me ako na zni­žo­va­nie te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov a či úč­to­vať on-li­ne ale­bo kla­sic­ky.

Feb­ruáro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu vy­da­nia ma­ga­zí­nu IN­FOWARE.

TÉMA ČÍS­LA: BIG DA­TA

iw_02_13_str14_15.jpg

Aj keď v sú­čas­nos­ti čo­raz čas­tej­šie opa­ko­va­ný po­jem Big Da­ta, ale­bo po na­šom "veľ­ké ob­je­my úda­jov" mno­hí po­va­žu­jú za ďal­šiu z mar­ke­tin­go­vých fráz, od­bor­ní­ci na ana­lý­zu úda­jov ve­dia, že tá­to kon­cep­cia uk­rý­va veľ­ký po­ten­ciál. Uk­la­da­jú sa buď do clou­du, te­da glo­bál­nych dá­to­vých cen­tier, prí­pad­ne v dá­to­vých cen­trách veľ­kých fi­riem. Uk­la­da­jú sa nie­len z vlas­tnej ini­cia­tí­vy fi­riem, ale­bo or­ga­ni­zá­cií kde vzni­ka­jú, ale aj pre do­siah­nu­tie sú­la­du s le­gis­la­tív­ny­mi na­ria­de­nia­mi o ar­chi­vá­cii.

TÉMA ČÍS­LA: WEBOVÉ STRÁNKY ŠTÁTNEJ A VE­REJ­NEJ SPRÁVY

iw_02_13_str22_23.jpg

O kva­li­te webo­vých strá­nok štát­nej, ve­rej­nej sprá­vy a sa­mos­práv sa v mé­diách spo­ra­dic­ky ve­dú búrli­vé dis­ku­sie. Tak­mer vždy to sú­vi­sí naj­mä s rôz­ny­mi kau­za­mi, kto­rý­mi je tvor­ba webov v ré­žii štá­tu, či sa­mos­prá­vy čas­tok­rát poz­na­če­ná. O prís­tup­nos­ti rov­na­kých webo­vých strá­nok sa však už ve­dú dis­ku­sie iba mi­ni­mál­ne, ak vô­bec. Na pr­vý poh­ľad by sa tak moh­lo zdať, že kým kva­li­tu, či ce­nu strán­ky do­ká­že po­sú­diť tak­mer kaž­dý, prís­tup­nosť je už viac - me­nej do­mé­nou od­bor­ní­kov. No kým kva­li­ta strán­ky je maximál­ne re­la­tív­na a veľ­mi prob­le­ma­tic­ky me­ra­teľ­ná ve­li­či­na, prís­tup­nosť je mož­né pres­ne zme­rať a ana­ly­zo­vať a nás­led­ne aj hod­no­tiť.

TÉMA ČÍS­LA: AGILNÉ TECH­NI­KY

iw_02_13_str30_31.jpg

Agil­ný de­ve­lop­ment je me­to­di­ka vý­vo­ja softwaru za­lo­že­ná na pos­tup­nom ite­ra­tív­nom vý­vo­ji, kde sa po­žia­dav­ky vy­ví­ja­jú po­čas bu­do­va­nia pro­jek­tu. Tím a di­elo sa adap­tu­je na vznik­nu­té zme­ny. Hlav­né pre­men­né sto­ja­ce za dr­vi­vou väč­ši­nou prís­tu­pov sú ma­naž­ment zdro­jov, do­dá­va­ná fun­kcio­na­li­ta a fi­nan­čná ná­roč­nosť vý­vo­ja. Pod­ľa nich me­ria­me ús­peš­nosť pro­jek­tov a spo­koj­nosť klien­ta, kto­rá je pria­mo zá­vis­lá od napl­ne­nia spo­me­nu­tých pre­men­ných. V praxi to zna­me­ná, že si s klien­tom do­hod­ne­me ter­mín do­da­nia, fi­nan­čnú kal­ku­lá­ciu či pot­reb­nú fun­kcio­na­li­tu. Pri bež­nom pro­jek­to­vom ma­naž­men­te hý­be­me s ter­mí­nom či fi­nan­cia­mi ur­če­ný­mi pre pro­jekt, čo sú zvy­čaj­ne pre­men­né, kto­rých zme­na klien­ta ne­te­šia. Agi­le nao­pak umož­ňu­je flexibi­li­tu vo fun­kcio­na­li­te, kto­rá ak je správ­ne na­sa­de­ná, ve­die k spo­koj­nos­ti klien­ta.

TÉMA ČÍS­LA: DI­GITÁL­NY MAR­KE­TING

iw_02_13_str42_43.jpg

Di­gi­tál­ny mar­ke­ting je bu­dúc­nosť. Tú­to frá­zu v ne­ja­kej ob­me­ne už po­čul há­dam kaž­dý, kto sa ob­las­ti mar­ke­tin­gu ve­nu­je. Ho­ci to znie ako cli­ché, je to tak. Pre­čo? Ľudia (pre­dov­šet­kým mla­dí) dnes „ži­jú" svo­je ži­vo­ty viac v on­li­ne sve­te ako v sku­toč­nej reali­te. A ak ich chce­te os­lo­viť, mu­sí­te byť tam, kde sú klien­ti. Inter­net pri­nie­sol a stá­le pri­ná­ša no­vé mar­ke­tin­go­vé ka­ná­ly. Za­ča­lo to oby­čaj­ný­mi webstrán­ka­mi. Nes­kôr pri­bud­li blo­gy, YouTu­be, so­ciál­ne sie­te. Ľudia sa pos­tup­ne stá­va­jú imún­ny­mi vo­či kla­sic­kým mar­ke­tin­go­vým nás­tro­jom ako sú ban­ne­ry a texto­vé rek­la­my a lá Goog­le Ad­Sen­se ale­bo slo­ven­ský klon Etar­get. Ne­ho­vo­riac už o tom, že ob­rov­skú po­pu­la­ri­tu zís­ka­va nás­troj Ad­Block, kto­rý do­ká­že tie­to rek­la­my pre náv­štev­ní­ka webstrán­ky úpl­ne skryť.

TÉMA ČÍS­LA: SOFTVÉROVÉ LI­CEN­CIE

iw_02_13_str44_45.jpg

Eš­te do­ne­dáv­na sa väč­ši­na z nás po­ze­ra­la na ná­kup sof­tvé­ro­vých li­cen­cií ako na jed­nos­mer­ný úkon, ke­dy sme si za cen­ní­ko­vú ce­nu kú­pi­li sof­tvé­ro­vé li­cen­cie v ich naj­ak­tuál­nej­ších ver­ziách aj na­priek to­mu, že tie­to naj­nov­šie ver­zie nie vždy zod­po­ve­da­li na­šej pot­re­be a ce­na tiež nie vždy vy­ho­vo­va­la fi­nan­čné­mu roz­poč­tu na­šej fir­my. Na dru­hej stra­ne veľ­mi čas­to vzni­ká si­tuácia, ke­dy sa vo fir­me ko­pia li­cen­cie star­ších ver­zií sof­tvé­rov, kto­ré už fir­ma ne­pot­re­bu­je pou­ží­vať a pred­sta­vu­jú tak len čas­to ne­ma­lú fi­nan­čnú čias­tku in­ves­to­va­nú do nie­čo­ho, čo skon­či­lo na po­li­ci v skla­de IT od­de­le­nia.

Kom­plet­ný ob­sah ma­ga­zí­nu In­foware

iw_02_13_str1.jpg

Feb­ruáro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 7. feb­ruára.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter