Novembrové číslo INFOWARE v predaji!

IW_11_obalka RGB.jpg V no­vem­bro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám pri­ná­ša­me ve­ľa za­ují­ma­vých tém čís­la. Po­vie­me vám aký je po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí pre pod­ni­ky a či je vhod­ný čas na pre­daj cez so­ciál­ne sie­te. Doz­vie­te sa aj o ma­naž­men­te ri­zík v IT pro­jek­toch, či mož­nos­ti vy­uži­tia lo­ka­li­zá­cie GPS v prie­mys­le.

No­vem­bro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE vám však pri­ná­ša aj mno­ho ďal­ších uži­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré sto­ja za pre­čí­ta­nie.

Poď­te sa s na­mi po­zrieť do ob­sa­hu no­vem­bro­vé­ho vy­da­nia ma­ga­zí­nu IN­FOWARE


Té­ma čís­la: So­ciál­ne sie­te

iw_12_11_socialne_siete.jpg

Fy­zic­ká dis­tri­buč­ná sieť ako po­boč­ky či agen­ti do­sa­hu­jú dl­ho­do­bo vy­so­kú ús­peš­nosť kon­ver­zie pri pre­da­ji. Na­rá­ža­jú však na ob­me­dzenia ot­vá­ra­cích ho­dín, kto­ré ko­li­du­jú s pra­cov­ným ča­som na­ku­pu­jú­cich, dl­hý­mi ča­ka­cí­mi ra­da­mi či lo­ka­li­tou nie sú prá­ve vždy po ru­ke v mo­men­te po­ten­ciál­ne­ho ná­ku­pu. Ras­tú­ce - naj­mä per­so­nál­ne - nák­la­dy ich po­sú­va­jú do po­lo­hy pop­re­daj­né­ho ka­ná­lu za­me­ra­né­ho na sta­ros­tli­vosť príp. slú­žia­ce­ho ako pos­led­nú štá­ciu v rie­še­ní prob­lé­mov, kde iné kon­tak­tné me­tó­dy zly­ha­li.

Té­ma čís­la: Mo­bil­ný zber

iw_12_11_mobilny_zber.jpg

Té­ma mo­bil­né­ho zbe­ru dát sa čas­to spá­ja so sof­tvé­ro­vý­mi prog­ra­ma­mi, kto­ré sú vy­vi­nu­té a pra­cu­jú na špe­ciál­nych mo­bil­ných za­ria­de­niach. In­ves­tí­cia do ta­ké­ho­to sys­té­mu si vy­ža­du­je ob­sta­rať nie­len sa­mot­ný sof­tvér, ale aj kú­piť, príp. pre­na­jať prís­luš­ný har­dvér, do kto­ré­ho bu­de prog­ram „pa­so­vať". Na tom­to mies­te sa pre­to na­tís­ka otáz­ka: Na čo je pot­reb­né? Dnes je už bež­nou sú­čas­ťou ži­vo­ta tak­mer kaž­dé­ho člo­ve­ka mo­bil­ný te­le­fón. A to lep­ší, vý­kon­nej­ší, s väč­ším dis­ple­jom, či lep­ším ope­rač­ným sys­té­mom ako ten, kto­rý vlas­tnil eš­te pred jed­ným, dvo­ma rok­mi. Tak pre­čo po­tom in­ves­to­vať do špe­ciál­nych mo­bil­ných za­ria­de­ní, keď sta­čí za­kú­piť mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá fun­gu­je na te­le­fó­ne?


Té­ma čís­la: Ma­naž­ment ri­zík

iw_12_11_manazment_rizik.jpg

V sú­vis­los­ti s pro­jek­to­vým ma­naž­men­tom sa čas­to a opa­ko­va­ne ne­roz­li­šu­je jed­na zá­sad­ná sku­toč­nosť, a to je prin­ci­piál­ny roz­diel me­dzi ma­naž­men­tom pra­cov­ných tí­mov v pro­jek­te a ma­naž­men­tom sa­mot­né­ho pro­jek­tu. Pre veľ­mi ma­lé pro­jek­ty to sa­moz­rej­me je ro­zum­né spo­jiť, ale IT pro­jek­ty ne­vý­va­jú ma­lé, a tu by ma­lo pla­tiť, že pra­cov­né tí­my a ich vý­stu­py ma­na­žu­jú tí­mo­ví ma­na­žé­ri a nie pro­jek­to­vý ma­na­žér. Sú iné ve­ci pria­mo v kom­pe­ten­cii pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra, kto­ré si za­slu­hu­jú je­ho po­zor­nosť viac. Pro­jek­to­vý ma­na­žér má mno­ho úloh ale za tri naj­dô­le­ži­tej­šie mož­no po­va­žo­vať: plá­no­va­nie a re­por­ting, ma­naž­ment ri­zík a vy­spo­ria­da­nie sa s ot­vo­re­ný­mi otáz­ka­mi pro­jek­tu (tzv. is­sue re­so­lu­tion). Ma­naž­ment pro­jek­to­vých ri­zík je te­da pri­már­ne úlo­ha pro­jek­to­vé­ho ma­na­žé­ra, ale ak má­me si­tuáciu, že pro­jek­to­vý ma­na­žér pre množ­stvo iných úloh „ne­má čas" na dôk­lad­ný ma­naž­ment ri­zík v kom­plexnej­šom pro­jek­te, tak by ma­la byť vy­tvo­re­ná sa­mos­tat­ná ro­la ma­na­žé­ra ri­zík.


Té­ma čís­la: Op­ti­ma­li­zá­cia

iw_12_11_optimalizacia.jpg

V sú­čas­nom ob­do­bí ve­ľa po­čú­va­me o ino­vá­ciách v pod­ni­ka­ní. Po­čú­va­me však tiež od vr­cho­lo­vých ma­na­žé­rov a vlas­tní­kov fi­riem o rôz­nych pre­káž­kach, kto­ré brá­nia v tých­to ino­vá­ciách. Či chce­me ale­bo nie, pre­káž­ky sú ve­ľa krát aj v pros­tre­dí IT. Uľah­če­nie a ap­li­ko­va­nie zmien v pod­ni­ka­ní sú­vi­sí aj s ino­vá­cia­mi v har­dvé­ro­vom a sof­tvé­ro­vom vy­ba­ve­ní. Sú­vi­sí s ľah­kos­ťou a rých­los­ťou akou do­ká­že­me up­ra­viť a na­sa­diť do pre­vádz­ky no­vú ap­li­ká­ciu a sú­vi­sí aj s ús­po­rou, kto­rú zís­ka­me pri jej na­sa­de­ní na no­vú ale­bo ob­no­ve­nú infra­štruk­tú­ru. Na po­moc tým­to ino­vač­ným sna­že­niam pri­chá­dza­jú štan­dar­di­zo­va­né sys­té­my s vy­so­kou úrov­ňou pred­kon­fi­gu­ro­va­nia, sys­té­my kde exis­tu­je množ­stvo pred prip­ra­ve­ných a ho­to­vých mo­du­lov resp. príp­rav­kov. Kde har­dvér a sof­tvér sú op­ti­mál­ne vy­ví­ja­né a od­la­de­né spo­loč­ne.


Té­ma čís­la: Lo­ka­li­zá­cia

iw_12_11_lokalizacia.jpg

GPS ako pô­vod­ne vo­jen­ský sys­tém na­chá­dza ši­ro­ké vy­uži­tie aj v prie­mys­le a jed­nou z ob­las­tí, kto­rej pri­ná­ša naj­viac úžit­ku je tzv. „prob­lém osa­me­lé­ho pra­cov­ní­ka". „Osa­me­lý pra­cov­ník" je člo­vek, kto­rý vy­ko­ná­va pra­cov­né úlo­hy sa­mos­tat­ne, bez pria­me­ho osob­né­ho kon­tak­tu s ko­le­gom či na­dria­de­ným, či už z dô­vo­du po­va­hy prá­ce ale­bo z dô­vo­du po­žia­dav­ky na efek­ti­vi­tu prá­ce. Mies­to vý­ko­nu prá­ce mô­že byť v inter­iéri ale­bo exte­rié­ri a ty­pic­ký­mi prík­lad­mi sú pra­cov­ní­ci v roz­sia­hlych prie­my­sel­ných areáloch, na lí­nio­vých stav­bách, čias­toč­ne aj v les­nom hos­po­dár­stve či v poľ­no­hos­po­dár­stve. Ri­zi­ká prá­ce osa­mo­te sú zá­vis­lé od kon­krét­nych pra­cov­ných úloh a čin­nos­tí, lí­šia sa pod­ľa to­ho, či ide o vý­stav­bu, kon­tro­lu, údr­žbu a op­ra­vu, prí­pad­ne os­tra­hu. Väč­ši­nu z nich je mož­né eli­mi­no­vať po­mo­cou uce­le­né­ho sys­té­mu pre pod­po­ru osa­me­lých pra­cov­ní­kov.

No­vem­bro­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu pre IT pro­fe­sio­ná­lov IN­FOWARE už náj­de­te v stán­koch a hyper­mar­ke­toch.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter