Heuréka vyhlásila najlepšie e-shopy 2012

Po­pu­la­ri­te sa te­šia ob­cho­dy s par­fu­ma­mi, kni­ha­mi a elek­tro­ni­kou

Ne­zá­vis­lý po­rov­ná­vač inter­ne­to­vých ob­cho­dov Heu­re­ka.sk vy­hlá­sil ví­ťa­zov štvr­té­ho roč­ní­ka pres­tíž­nej sú­ťa­že Shop­Ro­ku 2012. Spot­re­bi­te­lia v e-sho­poch oce­ni­li naj­mä niž­šie ce­ny op­ro­ti ka­men­ným pre­daj­niam, po­ho­dlie ob­jed­ná­va­nia, rých­losť do­da­nia, ako aj šir­ší vý­ber to­va­ru.

„Sú­ťaž Shop­Ro­ku si kla­die za cieľ oce­niť naj­lep­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie e-sho­py a tým po­sil­niť dô­ve­ru spot­re­bi­te­ľov v on­li­ne ná­ku­py a po­môcť im orien­to­vať sa v po­nu­ke ti­sí­cok ob­cho­dov," ho­vo­rí Ka­mil De­muth, pro­jek­to­vý ma­na­žér Heu­re­ka.sk.

V Ce­ne kva­li­ty sú­ťa­ži­la ten­to rok prib­liž­ne ti­síc­ka e-sho­pov, kto­ré sú dr­ži­teľ­mi cer­ti­fi­ká­tu Ove­re­né zá­kaz­ník­mi. O ví­ťa­zoch roz­hod­lo tak­mer 250.000 do­taz­ní­kov spo­koj­nos­ti, kto­ré vy­pl­ni­li reál­ni zá­kaz­ní­ci ob­cho­dov v ob­do­bí od 1. sep­tem­bra 2011 do 31. augus­ta 2012. „Tie­to hod­no­te­nia, ako aj re­cen­zie sú vo­did­lom pre ďal­ších ku­pu­jú­cich, ale aj spät­nou väz­bou pre sa­mot­né ob­cho­dy," dopĺňa De­muth.

V Ce­ne po­pu­la­ri­ty sú­ťa­ži­li všet­ky e-sho­py, kto­rých je v sú­čas­nos­ti na Slo­ven­sku vy­še 4.500. O ich po­ra­dí roz­hod­lo hla­so­va­ním cez por­tál Shop­ro­ku.sk po­čas augus­ta tak­mer 25.000 uží­va­te­ľov inter­ne­tu. Naj­väč­šej po­pu­la­ri­te sa ten­to rok te­ši­li inter­ne­to­vé ob­cho­dy s par­fu­ma­mi, kni­ha­mi a elek­tro­ni­kou.

Me­diál­ny­mi par­tner­mi pro­jek­tu sú od­bor­ný me­sač­ník Ob­chod, por­tá­ly Hnon­li­ne.sk a Stra­te­gie.sk, všet­ky tri z vy­da­va­teľ­stva Ecop­ress, ako aj por­tá­ly Pcre­vue.sk, In­foware.sk a It­news.sk.

Ví­ťa­zi 2012:

CE­NA PO­PU­LA­RI­TY

Ví­ťaz: par­fums.sk

Fi­na­lis­ti: Fo­to­lab.sk, ob­chod­ny-dom.sk, HEJ.sk, Al­za.sk, MALL.sk, Mar­ti­nus.sk, go­ri­la.sk, Pre­daj­par­fu­mov.sk, Pro­Ga­min­gShop.sk

CE­NA KVA­LI­TY - (ví­ťa­zi sú spo­me­dzi no­mi­no­va­ných ozna­če­ní hru­bým pís­mom)

Auto mo­to: Pneu­com, Nej­levnějšíP­NEU.cz/sk, E-Pneu­ma­ti­ky.sk, Pneu­dom, POP­GOM.sk

Dar­če­ky a zá­žit­ky: ABE­NYS, Naj­dar­ce­ky.eu, Web­ko.sk

Det­ský to­var: Raj­hra­ciek.sk, Du­del.sk, Hrač­ky Ryo, Naj­lac­nej­sie­plien­ky.sk, , Fee­do.sk

Dom a zá­hra­da: BOSCH-na­ra­die.sk, Di­mex.sk, Re­po.sk, SDS Pos­teľ­né oblieč­ky, Zdra­vot­ne-Mat­ra­ce.sk

Elek­tro-špe­cia­li­zo­va­né: Tla­ko­me­ryOM­RON.sk, Lac­ne­To­ne­ry.sk, Mar­zo.sk, Sa­te­li­ty.Ella­no.sk, VVTech

Elek­tro-všeo­bec­né: Shop­pie.sk, Elec­tro World, Qcomp, Tpd.sk - elek­tro, EPI­COM.sk

Kni­hy, hud­ba, software: Ga­mes­cen­ter.sk, Pro­Ga­min­gShop.sk, Ih­rys­ko.sk, Mar­ti­nus.sk, XGa­mes.sk

Krá­sa a zdra­vie: Par­fums.sk, Par­fe­my-el­ni­no.sk, So­sov­ky-Kon­tak­tne.sk, Sper­ky-es­hop.sk, Vo­ňa­vý svet

Mó­da a ob­le­če­nie: Top­gal.sk, Blac­kcomb.sk, COOL-SHOP.sk, Me­tal­shop.sk, STOK­LA­SA veľ­koob­chod

Ob­chod­né do­my: Hej.sk, Al­za.sk, Lac­ne-na­ku­py.sk, MALL.sk, Ob­chod­ný-dom.sk

Sexshop: Kon­dom­shop, e-Kon­dó­my, EROS

Šport: Sport-out­door.sk, Bo­dyWorld.sk, Snowboard-on­li­ne.sk, Sport-snow.sk, Do­ho­ry.sk

Zdroj: Heureka.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter