Vyše 4.000 e-shopov bojuje o titul ShopRoku 2012

ShopRoku 2012.jpg Vy­še 4.000 slo­ven­ských inter­ne­to­vých ob­cho­dov bo­ju­je o ti­tul v štvr­tom roč­ní­ku pres­tíž­nej sú­ťa­že Shop­Ro­ku 2012. Jej vy­hla­so­va­te­ľom je ne­zá­vis­lý por­tál Heu­re­ka.sk, kto­rý po­rov­ná­va do­má­ce e-sho­py, ich to­va­ry a ce­ny. Par­tner­mi sú­ťa­že sú ča­so­pis Ob­chod a weby Pcre­vue.sk, In­foware.sk a It­news.sk.

„Cie­ľom sú­ťa­že je po­môcť zá­kaz­ní­kom inter­ne­to­vých ob­cho­dov lep­šie sa orien­to­vať me­dzi slo­ven­ský­mi e-shop­mi, ako aj vy­zdvih­núť kva­li­tu tých naj­lep­ších," ho­vo­rí Ka­mil De­muth, pro­jek­to­vý ma­na­žér Heu­re­ka.sk, pod­ľa kto­ré­ho zá­kaz­ní­ci e-sho­pov už neh­la­dia len na ce­nu, ale be­rú do úva­hy aj spo­ľah­li­vosť a dô­ve­ry­hod­nosť ob­cho­du.

V ka­te­gó­rii Ce­na po­pu­la­ri­ty mô­žu na www.shop­ro­ku.sk po­čas ce­lé­ho augus­ta hla­so­vať všet­ci uží­va­te­lia inter­ne­tu za kto­rý­koľ­vek z vy­še 4.000 e-sho­pov. V dva­nás­tich pod­ka­te­gó­riách Ce­ny kva­li­ty hla­su­jú len reál­ni zá­kaz­ní­ci e-sho­pov, kto­rí po­čas ro­ka uro­bi­li as­poň je­den ná­kup on­li­ne.

„Ce­na kva­li­ty vy­chá­dza z hod­no­te­ní, kto­ré v rám­ci sys­té­mu Ove­re­né zá­kaz­ník­mi za­sie­la­jú po­čas ro­ka reál­ni klien­ti ih­neď po ná­ku­pe v kon­krét­nom ob­cho­de," dopĺňa De­muth. Ak­tuál­ne je do sys­té­mu Ove­re­né zá­kaz­ník­mi za­po­je­ných 1.000 e-sho­pov.

Pod­ka­te­gó­rie Ce­ny kva­li­ty:

 • Ob­chod­né do­my
 • Elek­tro - všeo­bec­né
 • Elek­tro - špe­cia­li­zo­va­né
 • Šport
 • Krá­sa a zdra­vie
 • Auto mo­to
 • Dom a zá­hra­da
 • Mó­da a ob­le­če­nie
 • Dar­če­ky a zá­žit­ky
 • Kni­hy, hud­ba, software
 • Det­ský to­var
 • Sexshop
Vy­hlá­se­nie vý­sled­kov pre­beh­ne 13. sep­tem­bra 2012.

Do vla­ňaj­šie­ho hla­so­va­nia v Ce­ne po­pu­la­ri­ty, kto­rú vy­hral ob­chod www.par­fums.sk, sa za­po­ji­lo vy­še 25.000 pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu. V rám­ci Ce­ny kva­li­ty 2011 bra­la Heu­re­ka.sk do úva­hy vy­še 100.000 do­taz­ní­kov. Ce­nu si v jed­not­li­vých pod­ka­te­gó­riách od­nies­li www.pro­ga­min­gshop.sk, www.nej­lev­nej­sip­neu.sk, www.sport-out­door.sk, www.hej.sk, www.ad­rop.sk, www.mar­zo.sk, www.bosch-na­ra­die.sk, www.top­gal.sk, www.raj­hra­ciek.sk, www.kon­dom­shop.sk, www.epi­com.sk a www.par­fums.sk.

Zdroj: HeurekaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter