Júnové dvojčíslo INFOWARE v predaji!

IW_06_obalka-RGB.jpg V jú­lo­vom dvoj­čís­le ma­ga­zí­nu IN­FOWARE sa po­zrie­me na to, akú ce­nu má pre­vádz­ka váš­ho IT. Pred­sta­ví­me aj bez­peč­nos­tné rie­še­nia pre mo­bil­né plat­for­my a po­zrie­me sa na ar­chi­vá­ciu a zá­lo­ho­va­nie dát v pod­ni­ku. Pri­ná­ša­me aj roz­ho­vo­ry s IT osob­nos­ťa­mi a poh­ľad do sve­ta IT kon­fe­ren­cií za os­tat­ný me­siac.

Ne­za­bud­ni­te, ak ste sku­toč­ný IT pro­fe­sio­nál, IN­FOWARE ne­mô­že chý­bať vo va­šej kniž­ni­ci.Poď­te sa s na­mi po­zrieť do jú­no­vé­ho dvoj­čís­la ma­ga­zí­nu IN­FOWARE :-)

Bu­dúc­nosť ar­chi­vá­cie je di­gi­tál­na

IW 14-15.jpg

Vďa­ka roz­vo­ju no­vých tech­no­ló­gií je stá­le ľah­šie vzdať sa neob­rat­nej ma­ni­pu­lá­cie s pa­pie­ro­vý­mi do­ku­men­tmi a vy­dať sa v ús­tre­ty preh­ľad­né­mu a ľah­ko prís­tup­né­mu sve­tu di­gi­tál­nych do­ku­men­tov.

Ako vy­po­čí­tať TCO pri vy­uži­tí SaaS

IW 22-23.jpg

Spo­loč­nos­ti v dneš­nej do­be sto­ja čo­raz čas­tej­šie pred roz­hod­nu­tím, či pri ob­sta­ra­ní sof­tvé­ru zos­tať pri kla­sic­kom prís­tu­pe (on-si­te, on-pre­mi­se), ale­bo prejsť na vy­uží­va­nie sof­tvé­ru ako služ­by (SaaS). Fak­to­rov, kto­ré ov­plyv­ňu­jú ta­ké­to roz­hod­nu­tia je via­ce­ro. Čas­to pou­ží­va­ným je aj vy­po­čí­ta­nie cel­ko­vých nák­la­dov resp. tzv. TCO (To­tal cost of owner­ship). Ako kaž­dá me­tó­da, aj TCO má svo­je vý­ho­dy i ne­vý­ho­dy. Cie­ľom jej pou­ži­tia je zoh­ľad­ne­nie všet­kých re­le­van­tných nák­la­dov, kto­ré da­ný sys­tém, ale­bo ap­li­ká­cia vy­ža­du­je po­čas ce­lé­ho svoj­ho ži­vot­né­ho cyk­lu (prí­pad­ne sta­no­ve­né­ho ča­so­vé­ho úse­ku). To zna­me­ná nák­la­dy na ana­lý­zu a vý­ber rie­še­nia, vý­voj ale­bo kon­fi­gu­rá­ciu a tak­tiež na sa­mot­nú pre­vádz­ku spo­lu so sú­vi­sia­ci­mi služ­ba­mi.

Po­liev­ka zva­ná „Ria­de­nie bez­peč­nos­ti"

IW 31.jpg

Bez­peč­nosť. Po­ci­ťu­je­te zvý­še­ný tep, keď si spo­me­nie­te na pe­ri­pe­tie, kto­ré mu­sí­te za­ží­vať pri neus­tá­lom me­ne­ní he­siel, či nas­ta­vo­va­ní ne­ko­neč­ných pa­ra­met­rov za­bez­pe­če­nia, ale­bo je Vám to slo­vo skôr prí­jem­né a Va­šim mot­tom je „bez­peč­nos­ti nie­je nik­dy dosť"? Ak je dru­há od­po­veď tou správ­nou, tak má­te pred­pok­lad na ús­peš­nú ka­rié­ru v ob­las­ti bez­peč­nos­ti. Ak pr­vá, tak si pred­stav­te, že Va­ša tú­žob­ne oča­ká­va­ná vý­pla­ta je preč, ale nie Va­šim pri­či­ne­ním. Ci­že aj pre Vás je bez­peč­nosť na­ko­niec dô­le­ži­tá? Má­te pred­pok­lad, že sa Va­ša emoč­ná od­oz­va na slo­vo Bez­peč­nosť zme­ní na tú „dru­hú od­po­veď". Na­za­čia­tok te­da uve­do­me­nie, že ak ide o bez­peč­nosť in­for­má­cie, tak ide ko­neč­nom dôs­led­ku o bez­peč­nosť va­šich-na­šich-ich pe­ňa­zí! Bez­peč­nos­ti te­da nik­dy nie­je dosť, ale ako ju ria­diť v spo­loč­nos­ti?

Ne­ne­chaj­te sa na­chy­tať no­vým fe­no­mén BYOD!

IW 34-35.jpg

Fe­no­mén s náz­vom BYOD: Bring Your Own De­vi­ce (Pri­nes si svo­je vlas­tné za­ria­de­nie), smar­tpho­ne, lap­top, tab­let, net­book a pod do prá­ce, sa v sú­čas­nos­ti ší­ri v men­ších pod­ni­koch po ce­lom sve­te. Ho­ci je pre za­mes­tnan­cov mož­nosť pra­co­vať na vlas­tných prís­tro­joch v rám­ci pra­cov­nej do­by veľ­mi vý­hod­ná, len má­lo z nich si uve­do­mu­je s tým spo­je­né ná­ro­ky na bez­peč­nosť. Pri zdie­ľa­ní cit­li­vých fi­rem­ných a klient­skych dát mô­že dôjsť nie­len k ich stra­te, ale aj k ich od­cu­dzeniu a nás­led­né­mu zneu­ži­tiu.

Vy­uži­tie me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov na ria­de­nie IT pro­jek­tov, pos­ta­ve­ných na naj­lep­ších prís­tu­poch

IW 44-45.jpg

Ma­na­žé­ri, kto­rí ve­dú IT pro­jek­ty, ma­jú na vý­ber v pod­sta­te dva mož­né prís­tu­py: Pra­co­vať „he­roic­ky", t. j. ria­diť pro­jek­ty bez pev­ne sta­no­ve­ných pra­vi­diel, iba na zá­kla­de vlas­tné­ho úsud­ku a skú­se­nos­tí. Ale­bo od­ra­ziť sa od niek­to­ré­ho z me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia, za­lo­že­ných na dob­rej či naj­lep­šej praxi, a vhod­ne ho ap­li­ko­vať vo svo­jom pros­tre­dí.

Kom­plet­ný ob­sah jú­no­vé­ho dvoj­čís­la ma­ga­zí­nu IN­FOWARE:

  IW 1.jpg

Jú­no­vé dvoj­čís­lo ma­ga­zí­nu IN­FOWARE náj­de­te v stán­koch už 5. jú­na :-)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE ja­nuár-feb­ruár už v pre­da­ji!
V novom vydaní magazínu INFOWARE prinášame množstvo zaujímavých tém. Ponúkneme niekoľko zaujímavých pohľadov na business intelligence. čítať »
 
Zim­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V novom vydaní INFOWARE vám povieme, prečo majú hybridné IT a cloud budúcnosť. Prezradíme aj aký je rozdiel medzi in-memory technológiami a tými bežnými. Vedeli ste, že v polovici roka 2014 sa na Slovensku počet hrozieb na webe zdvojnásobil čítať »
 
Let­né dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
V letnom dvojčísle magazínu INFOWARE sa dozviete, aké veľké zmeny čakajú IT oddelenia vo firmách. Poradíme vám, ako vám cloud computing môže uľahčiť život. Aké sú jeho riziká, bezpečnosť, náklady, kedy a ako prejsť na cloud o tom všetkom sa dočítate v novom vydaní INFOWARE. čítať »
 
Dvoj­čís­lo ja­nuár – feb­ruár ma­ga­zí­nu In­foware už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
De­cem­bro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Premýšľate nad investíciami do biznisu v ďalšom roku? V decembrovom vydaní magazínu Infoware získate niekoľko tipov o technológiách, ktoré budú hrať prím a oplatí sa do nich investovať. čítať »
 
Ok­tób­ro­vé vy­da­nie IN­FOWARE už v pre­da­ji
Nárast objemu a sofistikovanosti cielených útokov bude udržiavať trvalý dopyt po riešeniach informačnej bezpečnosti. Tento mesiac sme sa práve preto zamerali na trendy a riešenia v oblasti informačnej bezpečnosti. čítať »
 
Jú­no­vé dvoj­čís­lo IN­FOWARE už v pre­da­ji!
Júnové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. V hlavnej téme čísla sa venujeme videokonferenčným riešeniam a prinášame prehľad ich výrobcov. Je názov Business Intelligence (BI) už mŕtvy? Nahradilo ho pomenovanie Business Analytics (BA) alebo Business Discovery? Alebo ide o úplne novú oblasť? čítať »
 
Ma­jo­vé vy­da­nie ma­ga­zí­nu IN­FOWARE už čos­ko­ro v pre­da­ji!
Májové vydanie magazínu INFOWARE prináša niekoľko zaujímavých tém. Poradíme vám, ako zvládnuť fenomén Cloud computingu. Pozrieme sa aj na konsolidáciu podnikovej štruktúry a strategické riadenie IT. Jednou z hlavných tém májového vydaní, ktorej sa detailne venujeme je plánovanie podnikových zdrojov. To však nie je všetko. Májový INFOWARE toho prináša oveľa viac. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter