INFOWARE 1-2/2015

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Roz­ho­vor: On­drej Smo­lár, SOIT­RON
IT ko­mu­ni­ta
Bu­dúc­nosť je v ino­vá­ciách
Re­por­táž: SAP Te­chEd

Té­ma čís­la:
Bu­si­ness In­telli­gen­ce
Dá­ta sú na­nič, ak im ne­dá­me zmy­sel
Da­ta dis­co­ve­ry me­ní fi­rem­nú ana­ly­ti­ku a re­por­ting
Dva poh­ľa­dy na vy­uži­tie nás­tro­jov BI
No­vé tren­dy BI – dô­raz na ana­lý­zu
tran­sak­čných a pre­vádz­ko­vých úda­jov
Agil­ný sys­tém BI v clou­de – mar­ke­tin­go­vé hes­lo ale­bo reál­na príl­eži­tosť?
BI mô­že po­môcť i vo vý­rob­nom pro­ce­se
Pre­vádz­ko­vá in­te­li­gen­cia – poh­ľad
na big da­ta aj v reál­nom ča­se
Bu­dúc­nosť vy­uží­va­nia dát.
Čo nám dá­ta pri­ne­sú?

Pries­kum: Tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie
sa pre­sú­va­jú späť do pod­ni­kov

Té­ma čís­la: Cloud com­pu­ting
Mý­ty o clou­de, od­po­rú­ča­nia pre CIO
Čo­ho sa vy­va­ro­vať pri im­ple­men­tá­cii
pri­vát­nych clou­dov
Cloud nie je ta­ký lac­ný, ako sa tvr­dí,
na­priek to­mu po ňom fir­my ša­le­jú
Cloud v ška­tu­li
Ne­pod­ceň­te clou­do­vú stra­té­giu a vy­ras­tie­te

Té­ma čís­la:
In­for­mač­ná bez­peč­nosť
Zá­kla­dy sprá­vy iden­tít a prís­tu­pov
Päť zla­tých pra­vi­diel na vy­tvo­re­nie
efek­tív­nej bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky
Prak­tic­ké ra­dy z ob­las­ti bez­peč­nos­ti -
audit fi­rem­ných fi­rewallov
Aut­henWare – ryt­mus bez­peč­nos­ti
Za­is­te­nie vy­ššej bez­peč­nos­ti ne­mu­sí
stáť ve­ľa pe­ňa­zí
Mic­ro­soft pred­sta­vil in­te­li­gent­ný
ná­ra­mok Band.

Té­ma čís­la: CRM
CRM na vzos­tu­pe
CRM: Ako sa to za­ča­lo a kam to krá­ča
Si­tuácia na tr­hu pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb
via­žu­cich sa na CRM
Aký spô­sob na­sa­dzo­va­nia CRM
si vy­brať?
Vý­ber sys­té­mu CRM
Dá­ta a ana­ly­ti­ka ako zá­klad
mo­der­né­ho CRM

Té­ma čís­la: So­ciál­ne sie­te
So­ciál­ne sie­te ako účin­ný nás­troj
fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie
Fi­rem­né so­ciál­ne sie­te nás
vy­slo­bo­dia z in­boxov
So­ciál­ne sie­te a ich vy­uži­tie
v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí
10 rád pre kva­lit­nú fa­ce­boo­ko­vú
strán­ku va­šej fir­my


TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Je­den kód pre všet­ky mo­bil­né plat­for­my
BLOG: Skoč po hla­ve, veď si ria­di­teľ
Big da­ta a prá­vo


CO­DEWARE

Nauč­me sa prog­ra­mo­vať mik­ro­kon­tro­lé­ry At­mel ľah­ko
a jed­no­du­cho
IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
Asyn­chrón­ne prog­ra­mo­va­nie
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8.1
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 6. časť
Kniž­né no­vin­ky
Ku­rio­zIT­ky…


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter