INFOWARE 11-12/2014

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Roz­ho­vor: Ma­túš Čo­pík, T-Sys­tems Slo­va­kia
Re­por­táž: Dell sta­vil na vir­tuál­ne
a sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né rie­še­nia

Ude­ľo­va­nie slo­ven­ských po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov“
Re­por­táž: Tech­no­ló­gie pre bu­dúc­nosť /
Exkur­zia vo vý­skum­nom cen­tre IBM

BLOG: Pre­čo niek­to­rí iteč­ká­ri za­rá­ba­jú
viac ako pre­zi­dent

Amok ob­cho­dov HFT
Re­por­táž: In­telli­gen­ce dri­ven se­cu­ri­ty /
RSA Par­tner Coun­cil

Re­por­táž: V zna­me­ní clou­du, Win­dows 10
a inter­ne­tu ve­cí / Te­chEd 2014

Re­por­táž: Ví­zia te­ku­té­ho sve­ta / VMworld 2014

Té­ma čís­la: Hyb­rid­né vy­uží­va­nie IT
a cloud com­pu­ting


Pre­čo ma­jú hyb­rid­né IT a cloud bu­dúc­nosť?
Čo vlas­tne „hyb­rid­né IT“ zna­me­na­jú?
Hyb­rid­né rie­še­nia v IT s vy­uži­tím cloud com­pu­tin­gu
„Think Cloud = Think Smart“ pla­tí
už aj na Slo­ven­sku


Re­por­táž: Auto­Cont Tech­fó­rum 2014

Tren­dy na slo­ven­skom tr­hu
tla­čo­vých za­ria­de­ní v ro­ku 2014


Té­ma čís­la: In me­mo­ry com­pu­ting

Pod­ni­ko­vé IS chy­ta­jú dru­hý dych
In-me­mo­ry com­pu­ting dá­va slo­bo­du
In-me­mo­ry tech­no­ló­gie na­kop­nú
va­šu fi­rem­nú ana­ly­ti­ku

No­vý trend na rých­le ana­lý­zy a spra­co­va­nie dát
Har­mo­ni­zá­cia sie­te s Cis­co ACI a F5

Té­ma čís­la: In­for­mač­ná bez­peč­nosť

Ste prip­ra­ve­ní efek­tív­ne če­liť no­vým hroz­bám?
Ako si vy­brať fir­mu na pe­net­rač­né tes­to­va­nie
Šif­ro­va­nie ko­mu­ni­ká­cie na An­droi­de a iOS
Ochra­na osob­ných úda­jov v mo­bil­ných ap­li­ká­ciách
Čo je to bez­peč­nost­ný po­čí­ta­čo­vý in­ci­dent?
Súk­rom­ný tab­let na pra­cov­né úče­ly? Áno či nie?
Sprá­va pri­vi­le­go­va­ných iden­tít (pou­ží­va­te­ľov/úč­tov)
na fi­rem­nom webe

Mo­der­né hroz­by a ochra­na pro­ti nim po­mo­cou Cis­co Ad­van­ced Malware Pro­tec­tion
Ener­ge­tic­ké ús­ka­lia vir­tua­li­zá­cie

Té­ma čís­la: In­teg­rá­cia a op­ti­ma­li­zá­cia
pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií


Aké sú dô­vo­dy na in­teg­rá­ciu a op­ti­ma­li­zá­ciu?
Prís­tup fi­riem k vý­vo­ju, op­ti­ma­li­zá­cii a in­teg­rá­cii
pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií

Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia na Slo­ven­sku

Té­ma čís­la: IT out­sour­cing

IT out­sour­cing – za a pro­ti
Vy­hni­te sa neús­pe­chu!
Out­sour­cing IT pre ma­lé a stred­ne veľ­ké fir­my

Té­ma čís­la: Ma­naž­ment ri­zík

Ma­naž­ment ri­zík v IT pro­jek­toch
Ako je to s ria­de­ním ri­zík v sku­toč­nos­ti
Ri­zi­ko v ply­ná­ren­stve kom­plexne ria­di
slo­ven­ský sys­tém


Mož­no od­me­rať kva­li­tu váš­ho IT rie­še­nia?
2020: 26 mi­liárd za­ria­de­ní za­po­je­ných
do inter­ne­tu ve­cí. A čo bez­peč­nosť?

Kto­ré fak­to­ry ov­plyv­ňu­jú cyk­lus ob­me­ny
po­čí­ta­čov vo fir­mách?

Win­dows Server 10
Of­fi­ce 2013 ver­zus Of­fi­ce 365

Té­ma čís­la: Pre­dik­tív­na ana­ly­ti­ka

Ana­ly­ti­ka umož­ňu­je rie­šiť nie­len teo­re­tic­ké úlo­hy,
ale aj prak­tic­ké  ob­chod­né prob­lé­my

V pro­jek­toch big da­ta nej­de iba o tech­no­ló­gie,
ale aj o zme­nu mys­le­nia

Pre­dik­tív­na ana­ly­ti­ka už nie je zlo­ži­tá

Pred­sta­vu­je­me Win­dows 10
Ap­li­ká­ciu Bleep na bez­peč­né če­to­va­nie
od Bit­Torren­tu si už mož­no vy­skú­šať

Lib­reOf­fi­ce má šty­ri ro­ky. Kam sme­ru­je
a ako pre­bie­ha je­ho vý­voj?

Li­nux pre pod­ni­ky doz­rel, ús­peš­ne kon­ku­ru­je Unixu

TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Té­ma čís­la: Web­hos­ting
Ako zme­niť pos­ky­to­va­te­ľa hos­tin­gu s ús­me­vom
Zá­klad­né as­pek­ty kva­lit­né­ho web­hos­tin­gu

Vý­ho­dy zá­lo­ho­va­nia v clou­de
pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky

Asyn­chrón­na rep­li­ká­cia – čo je dô­le­ži­té ve­dieť
JI­RA – Chan­ge Per­for­man­ce
Im­ple­men­tá­cie RAID na ochra­nu pro­ti
sú­bež­né­mu vý­pad­ku dvoch dis­kov

Tes­to­va­li sme clou­do­vé služ­by spo­loč­nos­ti Sof­tLayer
Snap­Ma­na­ger: In­teg­rá­cia sto­ra­geu
s ap­li­ká­cia­mi a ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi

Power7 kon­tra Power8
Mô­žu pro­ce­so­ry Power8 v pod­ni­koch nah­ra­diť x86?

CO­DEWARE

Li­nux prak­tic­ky ako server
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 5. časť
Vy­uži­tie mo­bil­nej služ­by v clou­de
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8.1 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter