INFOWARE 9-10/2014

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Roz­ho­vor: Mla­dí ľu­dia by ma­li štu­do­vať IT / Dr. Truong Gia Binh, FPT Software
Roz­ho­vor: Chcem do­kon­čiť pro­jek­ty OPIS, aby z nich ľu­dia ma­li čo naj­väč­ší úži­tok / Nor­bert Mol­nár, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ OPIS
IT ko­mu­ni­ta
Roz­ho­vor: Cen­trál­ny sys­tém pod­po­ry IT pre­vádz­ky v SP / Ja­ros­lav Belluš, ria­di­teľ in­for­ma­ti­ky SP
Re­por­táž: Bu­dúc­nosť je vo fo­to­ni­ke a clou­doch
Re­por­táž: Pre­dá­vať iba tra­dič­nú vir­tua­li­zá­ciu by nás neu­ži­vi­lo
Tren­dy vo vý­vo­ji mo­bil­ných ap­li­ká­cií
HE­LIOS One-sof­tvér, kto­rý spá­ja pod­ni­ka­te­ľov s úč­tov­ník­mi
Pries­kum: Ná­kup tech­no­ló­gií v pod­ni­koch
Roz­ho­vor: Pre zá­kaz­ní­ka je kľú­čo­vé, keď server­ov­é rie­še­nia do­ká­žu rásť spo­lu s ním a s je­ho ak­tuál­ny­mi po­žia­dav­ka­mi / Ľuboš Šen­ke­ry, pro­duk­to­vý ma­na­žér HP

TÉMA ČÍS­LA: TLA­ČOVÉ ZA­RIA­DE­NIA

Tla­čo­vé za­ria­de­nia pre ma­lé, stred­né a veľ­ké fir­my
Cen­né kan­ce­lár­ske spo­je­nec­tvo
Ana­lý­za tr­hu: tla­čiar­ne, ko­pír­ky a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia
MPS - Ma­na­ged Print Servic­es
Preh­ľad cer­ti­fi­ká­cií pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia

TÉMA ČÍS­LA: VIR­TUA­LIZÁCIA A IN­FOR­MAČNÁ BEZ­PEČ­NOSŤ

Preh­ľad vir­tua­li­zač­ných rie­še­ní
Sla­bým mies­tom je hyper­ví­zor
Bez­peč­nos­tné ri­zi­ká a ako sa chrá­niť
Sie­ťo­vá bez­peč­nosť v dá­to­vých cen­trách

TÉMA ČÍS­LA: KVA­LI­TA DÁT

Big da­ta? Nie­len efek­tív­ne, ale aj kva­lit­ne
Kva­li­ta dát ale­bo Čo pred­chá­dza ana­lý­zu
Da­ta Quali­ty: Voj­na dvoch sve­tov má svoj­ho ví­ťa­za
Ar­chi­tekt vs. pro­jek­to­vý ma­na­žér.
Spo­jen­ci či ne­pria­te­lia?

Voj­na o bez­peč­nosť – in­for­mač­né ver­zus pre­vádz­ko­vé tech­no­ló­gie
Da­ta­cen­ter Cla­ri­ty LC – tran­spa­ren­tnosť infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen­tier
Mo­du­lár­na ar­chi­tek­tú­ra mo­der­ných dá­to­vých cen­tier
Eta­pi­zá­cia vý­vo­ja webo­vých rie­še­ní ako zá­ru­ka hlad­ké­ho prie­be­hu reali­zá­cie pro­jek­tu
Dis­ko­vé po­lia Ne­tApp FAS sa ube­ra­jú ces­tou vir­tua­li­zá­cie ra­di­čov

TÉMA ČÍS­LA: IN­FOR­MAČNÁ BEZ­PEČ­NOSŤ

Dôs­led­ky, ochra­na a zá­ze­mie úni­kov
Čo je to dvoj- a viac­fak­to­ro­vá auten­ti­fi­ká­cia
Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií pred úni­kom z fir­my
Chráň­te svo­je mo­bil­né di­gi­tál­ne súk­ro­mie!

TÉMA ČÍS­LA: BU­SI­NESS PRO­CESS MA­NA­GE­MENT

7 kro­kov k ús­peš­né­mu za­ve­de­niu BPM
Sú pro­ce­sy vo va­šej or­ga­ni­zá­cii pris­pô­so­be­né pot­re­bám va­šich zá­kaz­ní­kov?
Má vý­rob­ný pod­nik si­lu vy­ko­nať op­ti­ma­li­zá­ciu pro­ce­sov vlas­tný­mi si­la­mi?
Op­ti­ma­li­zá­cia fi­rem­né­ho webu ako servis
Mý­ty a reali­ta fi­nan­čné­ho ma­naž­men­tu IT
TCO vs. ROI ale­bo Je pre­vádz­ka IT iba nák­la­do­vá po­lož­ka?
Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Cloud Ma­na­ged Networks
DA­TA­LAN IT FO­RUM: Ako pre­me­niť dá­ta na pe­nia­ze
Pod­ni­ko­vý in­for­mač­ný sys­tém ako ka­ta­ly­zá­tor zmien?
So­ciál­na pois­ťov­ňa zlep­ši­la s IBM pod­po­ru pre­vádz­ky

TÉMA ČÍS­LA: VI­DEO­KON­FE­RENČNÉ RIEŠENIA

Roz­ho­vor: Kon­fe­ren­čnú mies­tnosť už mô­že mať kaž­dý na sto­le / Pe­ter Sa­ka­la, Cis­co
GTS Vi­deo­con­fe­ren­ce: Služ­ba, kto­rá umož­ňu­je viac
Sprie­vod­ca európ­skym tr­hom UCaaS

TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Čo pri­ná­ša Ja­va 8?
PowerLi­nux od IBM
Ako po­mô­žu ana­ly­tic­ké nás­tro­je na udr­ža­nie a roz­voj biz­ni­su
Vy­uži­tie Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce
Že­lez­nič­ný­mi te­le­ko­mu­ni­ká­cia­mi
Kva­lit­né úda­je sú al­fa a ome­ga pre dob­ré roz­ho­do­va­nie a nás­led­né dob­ré ob­chod­né vý­sled­ky
Štan­dar­dy pou­ží­va­né pri kom­pre­sii ob­ra­zu a zvu­ku
Za­bez­peč­te si dá­ta!

CO­DEWARE

Do­main Na­me Sys­tem – zis­ťo­va­nie
zá­zna­mov NS, SOA a pre­no­su po­mo­cou prog­ra­mu dig)
Ko­mu­ni­ká­cia cez Blue­tooth
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 4. časť
Ku­rio­zIT­ky…

IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
     
  
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter