INFOWARE 5-6/2014

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty: Pa­lo Lu­ka, Eset

Bu­si­ness in­telli­gen­ce po­mô­že i men­ším fir­mám
Roz­ho­vor: Ja­ros­law To­ma­la, Orac­le

Or­ga­ni­zá­cie by ma­li zme­niť svoj ope­rač­ný mo­del
Roz­ho­vor: Jiří Sven Svěrák, EMC

Ko­niec sta­ré­ho IT, prip­rav­te sa na tre­tiu plat­for­mu!
Re­por­táž: EMC World 2014

Dell: IT zna­me­ná In­no­va­tion Tech­no­lo­gy
Re­por­táž: Dell En­terpri­se Fo­rum 2014

Ko­mu­ni­ká­cia sme­ru­je do on-li­ne ka­ná­lov
Roz­ho­vor: Jan De­ne­mark, Ar­bes


Té­ma čís­la:

Cloud com­pu­ting

Oča­ká­va­nia a reali­ta
Tren­dy a per­spek­tí­vy
Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov
Ako vám cloud mô­že uľah­čiť ži­vot
Re­ne­san­cia pri­chá­dza
Ako na Slo­ven­sku? Od ne­dô­ve­ry k ocho­te
Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu.
CFO a CIO to vi­dia inak.

Trend zá­lo­ho­va­nia v clou­de je v SR za­tiaľ v po­čiat­koch
Roz­ho­vor: Mar­tin Štětka, Veeam Software

Ako nap­re­du­je adop­cia cloud com­pu­tin­gu v Euró­pe?
Mód­ny ter­mín sa zme­nil na fe­no­mén na­šej do­by
Bez­peč­nosť a nák­la­dy
EuroC­loud – ini­cia­tí­va pre cloud com­pu­ting
Cloud po Heartblee­de: Dá sa mu eš­te ve­riť?
Čo by ste ma­li ve­dieť o va­šom do­dá­va­te­ľo­vi clou­du
Clou­do­vé rie­še­nia op­ti­ma­li­zu­jú fi­rem­né nák­la­dy
Vir­tuál­na server­ov­á infra­štruk­tú­ra pre fir­my
Pre­chod na cloud com­pu­ting
Me­tó­dy a nás­tro­je na efek­tív­ny vý­voj sof­tvé­ru
Da­ta­bá­za ako plat­for­ma na kon­so­li­dá­ciu a clou­do­vé služ­by
Pri­vát­ny cloud zní­ži nák­la­dy, nie bez­peč­nosť

Tvor­ba IT stra­té­gie nie je pre kon­zul­tan­tov
Na čo sú dob­ré extrém­ne vý­kon­né dis­ko­vé po­lia?
Spoz­naj­te Ne­tApp E-Se­ries.


Té­ma čís­la:

Bu­si­ness In­telli­gen­ce

Kri­té­riá vý­be­ru rie­še­nia BI
No­vé tren­dy v ana­lý­zach biz­ni­su
Roz­ho­vor: Pe­ter Myers

Preh­ľad rie­še­ní na vy­bra­né BI tech­no­ló­gie
Mo­de­ly zre­los­ti
Bu­si­ness Dis­co­ve­ry – otáz­ka za­jtra, od­po­veď už dnes
Od­po­ve­de le­žia v úda­joch spo­loč­nos­tí

Ke­dy na tvor­bu webu vy­užiť služ­by štu­den­ta
a ke­dy fir­mu

Šesť pi­lie­rov stra­te­gic­ké­ho ria­de­nia nák­la­dov na IT
5 dô­vo­dov, pre­čo je dnes ob­no­ve­nie
po ha­vá­rii jed­no­duch­šie

Ak chce klient na webe ušet­riť, naj­me si štu­den­ta.
Ak chce na webe za­ro­biť, naj­me si agen­tú­ru.

Koo­pe­ra­ti­va pro­fi­tu­je z clou­do­vé­ho rie­še­nia Of­fi­ce 365

Té­ma čís­la:

In­for­mač­ná bez­peč­nosť

Bez­peč­nosť webo­vých rie­še­ní ale­bo
Pre­čo je dô­le­ži­tá ak­tua­li­zá­cia

Stá­le ne­jas­ná ochra­na osob­ných úda­jov?
Prís­tup k in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti
v ma­lých a stred­ných pod­ni­koch

Pok­ro­či­lé per­zis­ten­tné hroz­by:
De­tek­cia, ochra­na a pre­ven­cia

Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Anti­spa­mo­vé rie­še­nia v pros­tre­dí
pre­vádz­ky WWW server­ov

Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na
pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb


Slo­ven­sko za­vá­dza dá­to­vé schrán­ky
Ban­ko­vý Go­liáš a Di­gi­tál­ny Dá­vid
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť


TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Spra­co­va­nie vi­dea pre IPTV / 1. časť
Si­lent nozz­le – bez­peč­ná pre­vádz­ka HDD pri
pou­ži­tí ply­no­vých sta­bil­ných ha­sia­cich za­ria­de­ní

Šta­tis­ti­ka po­ru­cho­vos­ti a spo­ľah­li­vos­ti mé­dií
pou­ží­va­ných na zá­lo­ho­va­nie dát

EAM – ria­de­nie pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry

Té­ma čís­la:

SaaS

Sprá­va do­ku­men­tov: Bez pa­pie­rov, or­ga­ni­zo­va­ne
a s di­gi­tál­nou bu­dúc­nos­ťou

Cloud com­pu­ting a in­teg­rá­cia ap­li­ká­cií SaaS
Da­ta Dis­co­ve­ry – ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
No­vý pro­ce­sor IBM Power 8:
50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86

Re­cen­zia: Em­bar­ca­de­ro Rad Stu­dio XE6
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon


SPRÁVA SYSTÉMOV

Tes­to­va­nie fun­kčnos­ti sys­té­mu
po­mo­cou prog­ra­mu dig
Li­nux prak­tic­ky ako server


CO­DEWARE

Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 2. časť
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8


IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
     
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter