INFOWARE 3-4/2014

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Je dô­le­ži­té udr­žať neut­ra­li­tu inter­ne­tu
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty: Pe­ter Kiš­ša

 IT ko­mu­ni­ta
Grid com­pu­ting vy­strie­da­la fi­lo­zo­fia clou­du
ale­bo Da­ta­bá­za „as a servic­e“
Roz­ho­vor: Ma­roš Her­da

„Li­nux nie je iba sys­tém x86.“
Roz­ho­vor: Jeff Scheel


Té­ma čís­la:

Bring Your Own De­vi­ce

BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy
ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov

BYOD: Vý­ho­dy, ri­zi­ká, le­gis­la­tí­va a pos­tup
BYOD: Noč­ná mo­ra IT ma­na­žé­rov a ad­mi­nis­trá­to­rov?
Tri ro­ky me­dzi na­mi. Všet­ky as­pek­ty za a pro­ti
BYOD: Vý­ho­dy, nut­nosť, ri­zi­ká, le­gis­la­tí­va, pos­tup

Té­ma čís­la:

ERP

Pries­kum: Trh ERP na Slo­ven­sku v ro­ku 2013
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných
sys­té­moch ERP v ro­ku 2014

Clou­do­vé a hyb­rid­né rie­še­nia sa sna­žia
vy­viesť ERP zo sle­pej ulič­ky

Efek­tív­ny do­dá­va­teľ ERP pre vý­rob­né pod­ni­ky
In­for­ma­ti­zá­cia v ob­las­ti us­po­ko­jo­va­nia
po­trieb spot­re­bi­te­ľa

SAP na DB2? Ideál­na kom­bi­ná­cia

Té­ma čís­la:

Stra­te­gic­ké ria­de­niE

De­vOps – pre­po­je­nie sof­tvé­ro­vé­ho
vý­vo­ja a pre­vádz­ky sys­té­mov

Ako (ne)im­ple­men­to­vať pro­ce­sy ITSM (ITIL)
Ma­naž­ment por­tfó­lia zmien
Ria­de­nie bez­peč­nos­ti in­for­má­cií pod­ľa no­vých no­riem
Bu­si­ness In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment:
Kde sa za­čí­na a kon­čí zod­po­ved­nosť biz­ni­su za IT?

Go­ver­nan­ce IT – úvod do prob­le­ma­ti­ky
Li­cenč­ný ma­naž­ment – ne­vyh­nut­nosť ale­bo luxus?
Tri kro­ky k tran­sfor­má­cii út­va­ru ICT
na pos­ky­to­va­te­ľa slu­žieb


Ma­na­žuj­te ri­zi­ká, v opač­nom prí­pa­de
bu­dú ony ma­na­žo­vať vás!


Té­ma čís­la:

CIO vs. CFO

Tok dát pria­mo sú­vi­sí s fi­nan­cia­mi pod­ni­ku
Spo­loč­nosť ria­de­ná zá­kaz­ník­mi

Ria­de­nie zmien a nep­lá­no­va­ných uda­los­tí (is­sues) v IT pro­jek­toch
Ria­de­nie zmien a is­sues v IT pro­jek­toch
Preh­ľad: Do­ke­dy bu­de váš anti­ví­rus pod­po­ro­vať Win­dows XP?
Pou­ži­teľ­nosť a pou­ží­va­teľ­ská prí­ve­ti­vosť pod­ni­ko­vých sof­tvé­rov – je to nao­zaj iba sci-fi?

TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Ako ús­peš­ne vy­užiť de­dup­li­ká­ciu
dát a na čo sa tre­ba pý­tať?


Té­ma čís­la:

Infra­struc­tu­re as a Servic­e

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát:
Nie je cloud ako cloud

Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je

Test: Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Keď sa sieť pris­pô­so­bu­je ap­li­ká­cii


SPRÁVA SYSTÉMOV

Nás­tro­je na tes­to­va­nie fun­kčnos­ti sys­té­mu DNS
Li­nux prak­tic­ky ako serverCO­DEWARE

Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 2. časť
Vy­uži­tie ma­po­vých slu­žieb v ap­li­ká­ciách Win­dows 8.1
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8

IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
   


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter