INFOWARE 8-9/2013

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty: Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá
IT ko­mu­ni­ta
Roz­ho­vor: Vla­di­mír Var­za­ly, Le­no­vo
Na­ším cie­ľom je neus­tá­ly vý­voj

Roz­ho­vor: Red­huan D. Oon
Open sour­ce ERP má šan­cu aj pro­ti veľ­kým rie­še­niam

Re­por­táž: Mic­ro­soft Te­chEd 2013
V zna­me­ní clou­du a Win­dows 8.1

Re­por­táž: HP Dis­co­ver 2013
V zna­me­ní ar­chi­tek­tú­ry pre kon­ver­go­va­ný cloud

Ob­ráz­ko­vé hes­lá vo Win­dows 8

Té­ma čís­la:

Tla­čo­vé rie­še­nia

Preh­ľad: Vý­ber tla­čo­vé­ho za­ria­de­nia do fir­my
Ušet­ri­te kon­so­li­dá­ciou tla­čo­vé­ho pros­tre­dia
Tla­čo­vé služ­by v ére mo­bi­li­ty
Koľ­ko sku­toč­ne sto­jí tlač?
At­ra­ment – pl­no­hod­not­ný par­tner kan­ce­lár­skej tla­če

Té­ma čís­la:

Dá­to­vé cen­trá

Preh­ľad dá­to­vých cen­tier na Slo­ven­sku
Se­dem smart rie­še­ní pre efek­tív­ne dá­to­vé cen­trá
Ho­ral­ky z ob­la­kov
Prí­pa­do­vá štú­dia


Té­ma čís­la:

TCO

Ako udr­žať pri­ja­teľ­né nák­la­dy na vlas­tníc­tvo IT
Out­sour­cing: Hľa­da­nie spo­loč­ných zá­uj­mov
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky IT?
Cus­to­mer Expe­rien­ce (Ino­vo­vať či imi­to­vať?)
IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy

Té­ma čís­la:

Mo­bil­né FI­REMNÉ ap­li­ká­cie

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis
Prá­ca v te­ré­ne – príl­eži­tosť pre smar­tfó­ny?
Mo­bil­né fi­rem­né ap­li­ká­cie pre tab­le­ty a smar­tfó­ny
Mo­bil­né fi­rem­né ap­li­ká­cie pre tri kľú­čo­vé ob­las­ti ma­na­žé­ra


TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Té­ma čís­la:

In­for­mač­ná bez­peč­nosť

Ako za­is­tiť bez­peč­nosť aj v clou­de
Bez­peč­nosť v clou­de
Oku­lia­re Goog­le Glass mô­žu pri­niesť vý­znam­ný zá­sah do súk­ro­mia. Sme na to prip­ra­ve­ní?
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát

Da­ta­bá­za SQL Server 2014


SPRÁVA SYSTÉMOV

Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13.
DNS – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
Li­nux prak­tic­ky ako server

IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy

CO­DEWARE

Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8

Prog­ra­mu­je­me GPU / 24. časť            


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter