INFOWARE 6-7/2013

MA­GAZÍN

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty
Ja­ros­lav Fe­ria­nec, SWAN

IT ko­mu­ni­ta
EMC World 2013: Cloud, big da­ta a se­cu­ri­ty
Orac­le CloudWorld

Té­ma čís­la:

VI­DEO­KON­FE­REN­CIE

Bu­dúc­nos­ťou vi­deo­kon­fe­ren­cií sú služ­by
Ra­do­van RO­GOS, Con­ti­neo s.r.o.

Vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nia:
Tren­dy, vý­be­ro­vé kri­té­riá, preh­ľad vý­rob­cov


Té­ma čís­la:

Bu­si­ness In­telli­gen­ce

Bu­si­ness In­telli­gen­ce, Bu­si­ness Ana­ly­tics
ale­bo Bu­si­ness Dis­co­ve­ry?

Re­vo­lú­cia v BI – zme­na tra­dič­nej pa­ra­dig­my
Em­bed­ded BI – BI na kaž­dom ro­hu ap­li­ká­cie
BI: Tren­dy, preh­ľad rie­še­ní, pos­ky­to­va­te­ľov,
mož­nos­tí a cien

Bu­du­je­me ús­peš­ný ma­na­žér­sky in­for­mač­ný sys­tém
Emó­cie + Reali­ta = Zá­kaz­níc­ka skú­se­nosť
Kla­sic­ké re­por­tin­go­vé a plá­no­va­cie nás­tro­je BI

No­vá ro­la IT – 5 úloh IT od­de­le­ní na nas­le­du­jú­ce ro­ky 

Té­ma čís­la:

SO­CIÁLNE SIE­TE

4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Vir­tuál­ny mar­ke­ting 2.0 v praxi
Biz­nis ob­ja­vu­je vý­ho­dy so­ciál­nych sie­tí
Kniž­né no­vin­ky
Po­ten­ciál so­ciál­nych sie­tí pre pod­ni­ky. Kto­rú si vy­brať?

Té­ma čís­la:

SaaS

SaaS 2013: Tren­dy a oča­ká­va­nia
SaaS: Preh­ľad rie­še­ní
Op­la­tí sa SaaS?
Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty

Účtov­níc­tvo v ob­la­koch
Vy­čís­le­nie ús­por SaaS vs. on-pre­mi­se
pri rie­še­ní na re­duk­ciu nák­la­dov

Aké vý­ho­dy pri­ná­ša SaaS?
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D

Té­ma čís­la:

Vir­tua­li­zá­cia a in­for­mač­ná bez­peč­nosť

Vir­tua­li­zá­cia a in­for­mač­ná bez­peč­nosť: Prí­no­sy a ri­zi­ká
Bez­peč­nos­tné as­pek­ty vir­tua­li­zá­cie
IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
Vir­tua­li­zá­cia a in­for­mač­ná bez­peč­nosť
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať
vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re

Ino­vá­cia vir­tua­li­zo­va­né­ho pros­tre­dia

Kon­ver­go­va­ná infra­štruk­tú­ra: Skôr než po­vie­te hop!
Ži­vot s po­čí­tač­mi: Aké sú na­še naj­čas­tej­šie zloz­vy­ky?
Ria­de­nie ino­vá­cií - kľú­čo­vý pr­vok
dl­ho­do­bej stra­té­gie fir­my

Neo­púš­ťaj­te ško­lu bez tých­to 10 di­gi­tál­nych zruč­nos­tí
Eko­no­mi­ka tran­sfor­má­cie des­kto­pov
Ako správ­ne viesť pro­jek­ty v ban­kov­níc­tve
Ge­ne­rá­cii Y už sta­ré služ­by nes­ta­čia,
DA­TA­LAN IT Fo­rum 2013


TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

Em­bar­ca­de­ro RAD Stu­dio XE4
Re­cen­zia

Op­ti­ma­li­zá­cia nie je  len SEO
Op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če

SPRÁVA SYSTÉMOV

DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
Li­nux prak­tic­ky ako server

Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS
Win­dows a OS Li­nux / 12.

IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy

CO­DEWARE

Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8

Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť

             
  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter