INFOWARE 3/2013

Ma­ga­zín

Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty
Pa­vol Var­ga, Dell

IT ko­mu­ni­ta

Té­ma čís­la:

On-li­ne pla­tob­né sys­té­my

Bit­coin ako pla­tob­ný sys­tém
Pla­tob­ný sys­tém, kto­rý po­má­ha
Ako fun­gu­jú pla­tob­né brá­ny

Té­ma čís­la:

Bez­peč­nosť tab­le­tov

Ako ochrá­niť fi­rem­né dá­ta
aj súk­rom­né úda­je
v pra­cov­nom smar­tfó­ne?

10 pra­vi­diel na ochra­nu
mo­bil­ných za­ria­de­ní vo fir­mách

Blíz­ke stret­nu­tia
s bez­peč­nos­ťou in­te­li­gen­tných
za­ria­de­ní

BYOD ne­mu­sí byť až ta­ký cool
Vir­tual Des­ktop – rie­še­nie na
bez­peč­nosť smar­tfó­nov
a tab­le­tov v pod­ni­ku

En­terpri­se Mo­bi­li­ty
Ma­na­ge­ment

Euró­pa­nia by si ma­li dať po­zor
na ame­ric­ký cloud


Té­ma čís­la:

CRM

3+1 dô­vo­dov, pre­čo
pot­re­bu­je­te nás­troj BI na CRM

HTML5 si ra­zí ces­tu aj do
mo­bil­ných ap­li­ká­cií CRM

Prík­la­dy So­cial CRM
CRM pre ban­ky
Ako než­mý­kať su­chý cit­rón

Té­ma čís­la:

Ma­naž­ment ri­zík a kva­li­ty

Ria­de­nie ne­ga­tív­nych ri­zík
(hro­zieb)

Keď zly­há­va ko­mu­ni­ká­cia
Ma­naž­ment ri­zík a kva­li­ty v IT
pro­jek­toch – mož­né prís­tu­py

Čím me­nej kva­li­ty na vstu­pe,
tým viac ri­zík na vý­stu­pe

CMMI a TQMi si neod­po­ru­jú
Smrť pás­ko­vých tech­no­ló­gií
nie je v doh­ľa­de


Té­ma čís­la:

IaaS

Tren­dy, rie­še­nia a do­dá­va­te­lia
Re­cen­zia: ownCloud
Správ­ny po­mer vy­uži­tia
rie­še­ní na mieru a štan­dar­dných rie­še­ní

Fir­my pot­re­bu­jú in­ves­to­vať
do tech­no­ló­gií. Od­kiaľ však na
to vziať?

Mý­ty spo­je­né s ope­ra­tív­nym
lí­zin­gom IT

IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy

Té­ma čís­la:

UCaaS

Preh­ľad rie­še­ní, pos­ky­to­va­te­ľov,
mož­nos­tí a cien

Sú za­mes­tná­va­te­lia
prip­ra­ve­ní na „ge­ne­rá­ciu Y“?

Win­dows To Go:
Pre­nos­ný Win­dows


Tech­no­ló­gie a pro­duk­ty

Viacvrstvo­vá ochra­na
po­čí­ta­čo­vých sie­tí

Smar­tfó­ny vo veľ­kých
kor­po­rá­ciách? Kto­ré a pre­čo?

Ako fi­rewall pod­po­ru­je
kon­tro­lu so­ciál­nych sie­tí?

Preh­ľad bez­plat­ných
mo­bil­ných ap­li­ká­cií na zdie­ľa­nie
spo­loč­né­ho ka­len­dá­ra

Vy­tvor­te si kľúč USB,
kto­rý vás za­chrá­ni v prí­pa­de
prob­lé­mov s PC

Kniž­né no­vin­ky

Sprá­va sys­té­mov

DNS – zdro­jo­vé zá­zna­my
Li­nux prak­tic­ky ako server

Päť bez­plat­ných nás­tro­jov,
kto­ré ochrá­nia va­še dá­ta

Co­deware

Na­čí­ta­nie úda­jov z do­ku­men­tu
Vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8

Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi
OS Win­dows a OS Li­nux / 9.

Da­ta­bá­zot­ra­se­nie - Fe­do­ra
a open­SU­SE opus­tia MySQL

Prog­ra­mu­je­me GPU / 20. časť
         
 


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter