INFOWARE 1-2/2013Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty
Jo­zef Bel­von­čík, Ke­rio Tech­no­lo­gies

IT ko­mu­ni­ta
29C3: Not my de­par­tment
Re­por­táž: Kon­fe­ren­cia hac­ke­rov

V zna­me­ní clou­du, op­ti­ma­li­zá-
cie in­for­má­cií a bez­peč­nos­ti 
Re­por­táž: HP Dis­co­ver 2012

Účto­vať on-li­ne či kla­sic­ky?

Té­ma čís­la:
Big Da­ta

Ako z dát zís­kať in­for­má­cie
Nás­tro­je na sprá­vu big da­ta pri­ná­ša­jú zis­ky
Tren­dy big da­ta a do­sah na IT
Sú big da­ta naj­dô­le­ži­tej­šia vec
do bu­dúc­nos­ti?

Keď je dát pri­ve­ľa...
Špión v ná­kup­nom ko­ší­ku
Ako pre­me­niť big da­ta na in­for­má­cie
uži­toč­né pre biz­nis

V ko­ži pi­lo­ta high-end stí­hač­ky…

Té­ma čís­la:
Webo­vé strán­ky štát­nej
a ve­rej­nej sprá­vy

Kva­li­ta a prís­tup­nosť
Ab­sen­cia kon­cep­cie a stra­té­gie
Kva­li­ta webo­vých strá­nok
ve­rej­nej sprá­vy a IS

In­for­ma­ti­zá­cia nú­ti štát
pra­co­vať efek­tív­nej­šie

IT as­set ma­na­ge­ment ze­fek­tív­ni
fun­go­va­nie fir­my

So­ciál­ne sie­te ako účin­ný
nás­troj fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie

Té­ma čís­la:
Agil­né tech­ni­ky
Agil­né tech­ni­ky a ich vy­uži­tie
v pros­pech zlep­še­nia vzťa­hu fir­ma-zá­kaz­ník

Roz­práv­ko­vý prí­beh o agil­ných tech­ni­kách
Scrum, XP, Kan­ban, Lean…
O čo tu vlas­tne ide?

Té­ma čís­la:
Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Kon­zul­tač­né služ­by v ob­las­ti BI. Ví­zia vs. reali­ta
Kniž­né no­vin­ky
Kon­zul­tač­né služ­by pre IT služ­by
Ako na ria­de­nie a zni­žo­va­nie
te­le­ko­mu­ni­kač­ných nák­la­dov

Kon­zul­tač­né služ­by v IT
Spo­loč­nos­ti by ma­li zvá­žiť
pre­chod na cloud?

Té­ma čís­la:
Di­gi­tál­ny mar­ke­ting
No­vé for­my di­gi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu
In­bound+SO­LO­MO: Di­gi­tál­ny
mar­ke­ting v ro­ku 2013

V ro­ku 2013 sa ur­či­te vy­hni­te
tým­to mar­ke­tin­go­vým prak­ti­kám

Té­ma:
Sof­tvé­ro­vé li­cen­cie
Pou­ži­té sof­tvé­ro­vé li­cen­cie sú lac­nej­šie


Do­ku­men­ty ba­lí­ka Of­fi­ce v clou­de
Osob­ný cloud nah­ra­dí osob­né po­čí­ta­če
Vý­ho­dy cloud com­pu­tin­gu
vy­uží­va­jú i káb­lo­vé te­le­ví­zie

Tab­le­ty a kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia
pre biz­nis II.

Čo pri­ná­ša Win­dows 8
pre pod­ni­ko­vé pros­tre­die

Win­dows Pho­ne 8 pre biz­nis
Ti­py na nás­tro­je na
pod­ni­ko­vú tí­mo­vú spo­lup­rá­cu

10 ap­li­ká­cií na zlep­še­nie  OS Win­dows

  

Vir­tua­li­zá­cia server­ov
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS
Win­dows a OS Li­nux / 8. časť

Ako na vlas­tné ap­li­ká­cie
Win­dows 8 v pod­ni­ku

DNS – zó­no­vé sú­bo­ry
Li­nux prak­tic­ky ako server

Mož­nos­ti vir­tuál­nych des­kto­pov
v re­ži­me on-li­ne i off-li­ne a ich za­bez­pe­če­nie
Prog­ra­mu­je­me GPU / 19. časť
Vý­voj ap­li­ká­cii pre Win8: Mož­nos­ti la­de­nia
IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy   
       
  
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter