INFOWARE 12/2012Spra­vo­daj­ský preh­ľad
Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty
Bra­nis­lav Šebo, IBM Slo­ven­sko

IT ko­mu­ni­ta
Dá­to­vo orien­to­va­né roz­ho­do­va­nie
zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu fi­riem
IBM IN­FOR­MA­TION ON DE­MAND 2012

In­te­li­gen­tné tech­no­ló­gie pre biz­nis
Re­por­táž: Fu­jit­su Fo­rum 2012

HP In­teg­ri­ty – troj­ná­sob­ný vý­kon
za tre­ti­nu nák­la­dov
Re­por­táž: HP

Té­ma čís­la: Bu­si­ness In­telli­gen­ce
BI: Ako si vy­brať? Preh­ľad nás­tro­jov,
pos­ky­to­va­te­ľov, mož­nos­tí a cien

Po­rov­na­nie do­dá­va­te­ľov plat­fo­riem
Bu­si­ness In­telli­gen­ce

Per­for­man­ce ma­na­ge­ment –
ďal­ší krok v ob­las­ti BI

Na veľ­kých dá­tach zá­le­ží –
ok­rem prí­pa­dov, keď nie...

Po­vin­né vý­kaz­níc­tvo, re­por­ting a
oča­ká­va­né vý­zvy

Bu­si­ness In­telli­gen­ce, cloud com­pu­ting
a bez­peč­nosť

Té­ma čís­la: Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia
Bez prio­rít za­bud­ni­te na ús­pech
sys­té­mo­vej in­teg­rá­cie

Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia a pre­chod
na cloud com­pu­ting

Vzras­ta­jú­ci zá­ujem o hyb­rid­né clou­dy
je pri­ro­dze­ný vý­voj tr­hu

Sys­té­mo­vá in­teg­rá­cia a cloud com­pu­ting
Cloud com­pu­ting a je­ho vy­uži­tie po­mo­cou
spros­tred­ko­va­te­ľa clou­do­vých slu­žieb

Prag­ma­tic­ký pos­tup pre­cho­du
na cloud com­pu­ting

Pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb

Té­ma čís­la: Da­ta Leak / Loss Pre­ven­tion
Ako za­brá­niť ne­že­la­ným
ak­ti­vi­tám za­mes­tnan­cov?

SIEM: Ochra­na cit­li­vých in­for­má­cií
pred úni­kom zvnút­ra fir­my

Bez­peč­nosť dát – pre­ven­cia sa vy­plá­ca
Bez­peč­nost­ný sof­tvér – preh­ľad do­dá­va­te­ľov
Inter­né hroz­by – bez pre­ven­cie to nej­de
Evo­lú­cia v audi­to­va­ní a ochra­ne da­ta­báz

Té­ma čís­la: De­dup­li­ká­cia
Aké sú prí­no­sy de­dup­li­ká­cie
Ne­dup­li­kuj­te, ale de­dup­li­kuj­te

Té­ma čís­la:
Ap­li­ká­cie pre tí­mo­vú spo­lup­rá­cu

Tí­mo­vá spo­lup­rá­ca no­vej ge­ne­rá­cie
Tí­mo­vá spo­lup­rá­ca je pre fir­my
stá­le veľ­ká vý­zva

Čo pri­ná­ša Mic­ro­soft Lync 2013


Tab­le­ty pre sfé­ru biz­nisu
V zna­me­ní BYOD
Re­por­táž: Cis­co Expo

Bu­de krí­za priať open sour­ce pro­duk­tom ?
ADem­pie­re ERP&CRM na Slo­vensk
Server IBM Sys­tem x3750 M4

 

Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 7. časť
DNS – ke­šo­va­nie po­žia­da­vie /
Li­nux prak­tic­ky ako server

Spring Fra­mework / 12. časť
Nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov ap­li­ká­cie
Vý­voj pre Win­dows 8

Kniž­né no­vin­ky
Prog­ra­mu­je­me GPU / 18. Časť
IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy   
      
 
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter