INFOWARE 8-9/2011

MA­GAZÍN

3 Spra­vo­daj­ský preh­ľad
3 Zden­ko Boh­mer, HP / Osob­nos­ti IT ko­mu­ni­ty
10 IT ko­mu­ni­ta
11 Je cloud pre nás tá správ­na voľ­ba? / Roz­ho­vor: An­dy Rowsell Jo­nes, Gar­tner
12 Sme „biz­nis tech­no­lo­gis­ti“ / Roz­ho­vor: Pe­ter Pró­nay, ATOS
14 Re­por­táž: HP Dis­co­ver 2011
15 Fir­my, štát­na sprá­va a ne­zá­vis­lí vý­vo­já­ri na jed­nej lo­di / Re­por­táž: ODF Plug­fest
16 Bez­peč­nosť clou­do­vých rie­še­ní oh­ro­zu­jú pou­ží­va­te­lia
17 Sto­ná­sob­né zvý­še­nie rých­los­ti su­per­po­čí­ta­čov
18 Pries­kum: Pre­daj po­čí­ta­čov na Slo­ven­sku v ro­ku 2010
20 Kniž­né no­vin­ky
21 Krí­za sa skon­či­la – čo te­raz?
23 Prí­pa­do­vá štú­dia: Po­sAm bSign

Té­ma čís­la: Geog­ra­fic­ké in­for­mač­né sys­té­my
24 Geog­ra­fic­ké in­for­mač­né sys­té­my
26 GIS + web + open sour­ce = ideál­na kom­bi­ná­cia
27 Gar­tner: Kľú­čo­vé pre­dik­cie pre IT or­ga­ni­zá­cie i pou­ží­va­te­ľov

Té­ma čís­la: CRM
28 Zá­kaz­ník, or­ga­ni­zá­cia a CRM
29 Naš­tar­tuj­te svoj biz­nis
31 Tra­dič­né CRM sa me­ní na „so­ciál­ne CRM“
33 Per­so­na­li­zá­cia CRM uľah­ču­je prá­cu pou­ží­va­te­ľom
34 Preh­ľad sys­té­mov CRM
36 Clou­do­vé rie­še­nia HP pre SMB
37 Plat­by Web2 sú z Mar­su a ban­ky z Ve­nu­še
38 No­vá pa­ra­dig­ma v do­dáv­kach a ria­de­ní sof­tvé­ro­vých pro­jek­tov

Té­ma čís­la: Iden­ti­ty Ma­na­ge­ment
40 Úspech pro­jek­tu IAM pri­ná­ša dob­rá príp­ra­va
41 Je va­ša VPN nao­zaj bez­peč­ná?
42 Pro­pa­gá­cia iden­tít

Té­ma čís­la: Ma­naž­ment ri­zík a kva­li­ty v IT pro­jek­toch

44 Ma­naž­ment ri­zík a kva­li­ty v IT pro­jek­toch
45 Eli­mi­ná­cia pro­jek­to­vých ri­zík ite­ra­tív­nym vý­vo­jom
46 Tr­pí­te pro­jek­ti­tí­dou?
47 Pro­jek­to­vé za­da­nie
48 Vir­tua­li­zá­cia infra­štruk­tú­ry Sto­ra­ge Area Network (SAN)
49 IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
50 Vý­zva pre tra­dič­ných hrá­čov v ob­las­ti sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry / Re­por­táž: HP

Té­ma čís­la: Dá­to­vé cen­trá na Slo­ven­sku
52 Nad­stav­bo­vé služ­by dá­to­vých cen­tier
55 Cis­co EXPO v zna­me­ní mo­der­ných tech­no­ló­gií a biz­ni­su
55 Par­tner­stvo by ma­lo byť fun­kciou stra­té­gie

TECH­NOLÓGIE

56 Jed­na ver­zia prav­dy pre všet­kých / Spoz­ná­va­me BI: 13. časť
57 IT ino­vá­cie v ener­ge­ti­ke / Re­por­táž: HP, Is­tan­bul
58 Server­ov­é rie­še­nia na tvor­bu a sprá­vu PDF

SPRÁVA SYSTÉMOV

60 DNSSEC a DNS ca­che loc­king / Win­dows Server 2008 R2
60 Auto­ma­tic­ké roz­lo­že­nie zá­ťa­že v sto­ra­ge Dell
62 Vy­hľa­dá­va­nie v Sha­re­Point Foun­da­tion 2010 za­dar­mo
63 Li­nux prak­tic­ky ako server / Syn­chro­ni­zá­cia ča­so­vých od­chý­lok

CO­DEWARE

64 Vý­voj dopl­nkov pre Out­look / Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
66 Úvod do uda­los­tné­ho mo­de­lu - 4. časť / Se­riál: Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
67 Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne 38.
68 Ja­va 7 – Dol­phi­ne
69 Prog­ra­mu­je­me GPU / 6. časť
70 In­dexova­nie ko­lek­čných at­ri­bú­tov / Se­riál: Ti­py a tri­ky s Ca­ché
Prís­tup k Flash ver­zii ma­ga­zí­nu
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter