INFOWARE 11/2010


MA­GAZÍN

2 Spra­vo­daj­ský preh­ľad / IT NEWS
4 Pred­sta­vu­je­me pro­fi­ly ľu­dí z IT ko­mu­ni­ty / Mi­loš Lip­ták, IPE­SOFT
10 IT ko­mu­ni­ta
12 Od­ov­zdá­va­nie slo­ven­ských po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov“ / Fo­to­re­por­táž: IT GA­LA 2010
14 Ivan Mik­loš po­me­no­val prio­ri­ty vlá­dy v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie IT SUM­MIT 2010
15 No­vin­ky kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry HP / Re­por­táž: HP ESSN
16 In­te­li­gen­tné rie­še­nia sú al­ter­na­tí­vou pre tra­dič­né infra­štruk­tú­ry / Roz­ho­vor: Mar­cel Reb­roš, Cis­co Slo­ven­sko
18 V zna­me­ní vir­tual com­pu­tin­gu / Re­por­táž: Cit­rix Syn­er­gy 2010
19 Ama­zon EC2 – cloud­hos­ting za ľu­do­vú ce­nu
20 Ma­na­žér bez­peč­nos­ti: Keď sa zlé sprá­vy nah­ro­ma­dia
21 Vir­tua­li­zá­cia nas­ta­vu­je no­vú úro­veň clou­do­vých slu­žieb / Re­por­táž: VMWorld 2010

TÉMA ČÍS­LA: BPM

22 Na čo si dať po­zor pri za­vá­dza­ní BPM?
23 Za­bud­ni­te na pro­ce­sy, ve­nuj­te sa služ­bám!
25 Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment ako nás­troj na do­siah­nu­tie cie­ľov SOA
26 V BPM ide o sof­tvér až v dru­hom ra­de
28 Bu­dúc­nosť BPM

29 Iron­Port / Web­fil­te­ring, kon­tro­la mai­lov v pod­ni­ku
30 Filtro­va­nie webo­vé­ho ob­sa­hu

TÉMA ČÍS­LA: DMS

32 O ús­pe­chu na­sa­de­nia sys­té­mu na sprá­vu ob­sa­hu roz­ho­du­jú pou­ží­va­te­lia
33 Bez­pa­pie­ro­vá kan­ce­lá­ria vo Vá­hos­ta­ve / Prí­pa­do­vá štú­dia
34 Aké prob­lé­my bu­de tre­ba rie­šiť v IT ďal­ších 5 ro­kov?
35 Dell pred­sta­vil no­vú ar­chi­tek­tú­ru pre cloud
36 Zvy­šu­jú IT pro­duk­ti­vi­tu ale­bo krad­nú čas?

TÉMA ČÍS­LA: Ria­de­nie ri­zík

38 Ria­de­nie ri­zík v in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti
40 Ria­de­nie ri­zík ako dô­le­ži­tý fe­no­mén mo­der­né­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia

42 Pro­ces ITIL ako služ­ba
43 (Ľah­ké) ťaž­ké ča­sy IT od­de­le­ní
44 Ako pos­tu­po­vať pri vý­be­re in­for­mač­né­ho sys­té­mu
46 eGo­ver­nment / ITAS: Ako ďa­lej?
49 Elek­tro­nic­ká fak­tu­rá­cia s práv­nou re­le­van­ciou
50 Ze­fek­tív­ňu­je­me ty­pic­ké úlo­hy v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí / Se­riál: Vy­uži­tie Excel Servic­es v rám­ci BI na plat­for­me Sha­re­Point Server 2010 / 3. časť
51 IT kon­fe­ren­cie a vý­sta­vy
52 Ako pO­LA­Piť OLAP / Spoz­ná­va­me BI: 6. časť

TECH­NOLÓGIE A PRO­DUK­TY

54 Kni­ha jázd - rie­še­nie na spra­vo­va­nie vý­dav­kov áut
56 Ako vy­užiť IE 9 v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí?
57 Pre­vod do­ku­men­tov do for­má­tu PDF za­dar­mo
58 Mo­ni­to­ring server­ov­ej far­my pros­tred­níc­tvom Cit­rix Ed­ge­Sight
58 Sys­tem Cen­ter Servic­e Ma­na­ger
2010 – In­ci­dent Ma­na­ge­ment a Servic­e Desk v po­da­ní Mic­ro­sof­tu

CO­DEWARE

59 Li­nux prak­tic­ky ako server / Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
60 Webo­vé strán­ky pre vý­vo­já­rov – CSS
61 Ví­ťaz­né rie­še­nia Veľ­kej prog­ra­má­tor­skej sú­ťa­že
61 Kniž­né no­vin­ky
62 Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XXXI.
62 Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne XXXXVI. / Gimp

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IN­FOWARE 1-2/2015
V dvojčísle január-február IW nájdete:  Budúcnosť je v inováciách, Reportáž: SAP TechEd; Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov; Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?; BI môže pomôcť i vo výrobnom procese; Prevádzková inteligencia – pohľad na big data aj v reálnom čase; Mýty o cloude, odporúčania pre CIO; Čoho sa vyvarovať pri implementácii privátnych cloudov; Základy správy identít a prístupov; Päť zlatých pravidiel na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej politiky... čítať »
 
IN­FOWARE 11-12/2014
V dvojčísle november-december IW nájdete:  Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“; Reportáž: Technológie pre budúcnosť / Exkurzia vo výskumnom centre IBM; Vízia tekutého sveta / VMworld 2014; Podnikové IS chytajú druhý dych; In-memory computing dáva slobodu; Ste pripravení efektívne čeliť novým hrozbám?; Ako si vybrať firmu na penetračné testovanie; Aké sú dôvody na integráciu a optimalizáciu?; Outsourcing IT pre malé a stredne veľké firmy čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 11-12/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 9-10/2014
V dvojčísle september-október IW nájdete: čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 9-10/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 5-6/2014
V dvojčísle máj-jún IW nájdete: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia; Cloud computing - očakávania a realita; Ako na Slovensku? Od nedôvery k ochote; Kritériá výberu riešenia BI; Nové trendy v analýzach biznisu; Bezpečnosť webových riešení alebo Prečo je dôležitá aktualizácia; Stále nejasná ochrana osobných údajov?; Slovensko zavádza dátové schránky... čítať »
 
FLASH a PDF ver­zia IN­FOWARE 5-6/2014
     Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
IN­FOWARE 3-4/2014
V dvojčísle marec-apríl IW nájdete: Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“; „Linux nie je iba systém x86.“; BYOD podporuje inovačné iniciatívy  talentovaných zamestnancov; Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013; DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov; Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?; Tok dát priamo súvisí s financiami podniku; Spoločnosť riadená zákazníkmi; Prehľad: Dokedy bude váš antivírus podporovať Windows XP?... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter