PR: Ševeček, Ischanoe, Valášek: IT experti na ShowIT 2016

Na naj­väč­šej IT od­bor­nej kon­fe­ren­cii na Slo­ven­sku ShowIT 2016, kto­rú prip­ra­vu­je IT ško­lia­ce stre­dis­ko GO­PAS SR v spo­lup­rá­ci s Mic­ro­sof­tom, vy­stú­pia aj TOP IT exper­ti ako Ondřej Ševe­ček za IT Pro, Mi­chal Al­tair Va­lá­šek za De­ve­lop­ment a William Is­cha­noe za Se­cu­ri­ty.

IT Pro s Ondřejom Ševeč­kom

Ondřej Ševe­ček je MCM IT expert a ve­nu­je sa pre­dov­šet­kým sprá­ve a návr­hom bez­peč­nos­ti a iden­ti­ty ma­na­ge­men­tu na plat­for­me Di­rec­to­ry.

Pred­náš­ky

●    Bez­peč­nos­tné no­vin­ky Win­dows 10, Win­dows 2016 a Hy­per-V
●    PKI cer­ti­fi­kač­né po­li­ti­ky pre pod­ni­ko­vé pros­tre­die
●    ADFS deep-di­ve

De­ve­lop­ment s Mi­cha­lom Al­tai­rom Va­láš­kom

Mi­chal Al­tair Va­lá­šek je šesťkrát oce­ne­ný Mic­ro­soft Most Va­luab­le Pro­fes­sio­nal v od­bo­re ASP.NET, vý­vo­jár, od­bor­ný kon­zul­tant a lek­tor.

Pred­náš­ky

●    Up­gra­de prog­ra­má­tor­ských ve­do­mos­tí 1/2
●    Up­gra­de prog­ra­má­tor­ských ve­do­mos­tí 2/2
●    HTTPS už má­te, tak eš­te aby vám na nie­čo bo­lo HTTPS, SSL, TLS, HSTS a CSP

Se­cu­ri­ty s Willia­mom Is­cha­noe

William Is­cha­noe je MCT IT expert a za­obe­rá sa Win­dows kom­po­nen­tmi z poh­ľa­du bez­peč­nos­ti, auten­ti­zá­ciou, PKI, IP­Se­cem a WiFI.

Pred­náš­ky

●    Ochra­na sem, ochra­na tam, ako (Ťa/to) ja len uro­bím


TOP té­ma

De­mys­ti­fi­ká­cia Win­dows 10 s Mi­cha­lom Al­tai­rom Va­láš­kom

Je Win­dows 10 v pod­sta­te len „ter­mi­ná­lom na zber in­for­má­cií o uží­va­te­ľo­vi", ako tvr­dí zná­my rus­ký pro­pa­gan­dis­tic­ký server Aero­net? Aké úda­je o vás Win­dows 10 zbie­ra a ko­mu ich po­sie­la?

Ako to mô­že­te zis­tiť a ako mu v tom za­brá­niť?

registracia.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter