PR: Získajte voľnú vstupenku na najväčšiu IT odbornú konferenciu na Slovensku ShowIT 2016

  • Od­po­vedz­te na 3 sú­ťaž­né otáz­ky a zís­kaj­te voľ­ný vstup na naj­väč­šiu od­bor­nú IT kon­fe­ren­ciu na Slo­ven­sku!
  • Svo­je od­po­ve­de za­šli­te do 2.2.2016 na mai­lo­vú ad­re­su showit.it­news@go­pas.sk, v pred­me­te mai­lu uveď­te: ShowIT 2016.
  • Do žre­bo­va­nia bu­de za­ra­de­ný kaž­dý účas­tník sú­ťa­že, kto­rý v do­be jej tr­va­nia poš­le správ­ne od­po­ve­de na otáz­ky e-mai­lom na ad­re­su showit.it­news@go­pas.sk s uve­de­ním me­na, priez­vis­ka a te­le­fón­ne­ho čís­la.
  • Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o kon­fe­ren­cii ShowIT 2016 náj­de­te na na­šom webe www.ShowIT.sk


Sú­ťaž­né otáz­ky

  1. Kto­rý spea­ker bu­de pred­ná­šať té­mu „De­mys­ti­fi­ká­cia Win­dows 10"?
  2. Vy­me­nuj­te 3 exper­tov, kto­rí bu­dú pred­ná­šať na ShowIT 2016?
  3. Kto­rá spo­loč­nosť je ge­ne­rál­nym par­tne­rom ShowIT 2016?

Tr­va­nie sú­ťa­že:18.1.-2.2.2016

Pra­vid­lá sú­ťa­že

Zís­kaj­te voľ­nú vstu­pen­ku na naj­väč­šiu IT od­bor­nú kon­fe­ren­ciu na Slo­ven­sku ShowIT 2016

1. Us­po­ria­da­teľ Sú­ťa­že

Us­po­ria­da­te­ľom Sú­ťa­že s náz­vom " Zís­kaj­te voľ­nú vstu­pen­ku na naj­väč­šiu IT od­bor­nú kon­fe­ren­ciu na Slo­ven­sku ShowIT 2016" (ďa­lej len „Sú­ťaž") je spo­loč­nosť GO­PAS SR, a.s. so síd­lom Dr. Vla­di­mí­ra Cle­men­ti­sa 10, Bra­tis­la­va, 821 02, IČO: 35881674, za­pí­sa­ná v ob­chod­nom re­gis­tri ve­de­nom Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va 1, od­diel: Sa, vlož­ka čís­lo: 3308/B, dňa 07.04.2004 (ďa­lej len „Us­po­ria­da­teľ"). Us­po­ria­da­teľ vy­dá­va tie­to Pra­vid­lá Sú­ťa­že (ďa­lej len "Pra­vid­lá").

Cie­ľom Sú­ťa­že je pod­po­ra a pro­pa­gá­cia slu­žieb Us­po­ria­da­te­ľa za úče­lom up­lat­ne­nia na re­le­van­tnom tr­hu.

2. Tr­va­nie sú­ťa­že

Sú­ťaž sa us­ku­toč­ní v dňoch od 18.01.-2.2.2016.

3. Účas­tní­ci Sú­ťa­že

Účas­tní­kom Sú­ťa­že sa na úče­ly tých­to pra­vi­diel ro­zu­mie: kaž­dá fy­zic­ká oso­ba

• s tr­va­lým po­by­tom ale­bo pre­chod­ným po­by­tom na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

• kto­rá má viac ako 18 ro­kov

• kto­rá spl­ní pod­mien­ky účas­ti v Sú­ťa­ži pod­ľa pra­vi­diel

s vý­nim­kou

• za­mes­tnan­cov Us­po­ria­da­te­ľa a ich blíz­kych osôb v zmys­le ust. § 116 zá­ko­na č. 40/1964 Zb.

Ob­čian­sky zá­kon­ník v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „Ob­čian­sky zá­kon­ník")

• osôb, kto­ré sú ma­jet­ko­vo ale­bo per­so­nál­ne /naj­mä za­mes­tnan­ci/ pre­po­je­né s rek­lam­ný­mi a pro­mo­tion agen­tú­ra­mi, kto­ré vy­ko­ná­va­jú čin­nos­ti sú­vi­sia­ce so za­bez­pe­če­ním Sú­ťa­že vrá­ta­ne ich blíz­kych osôb v zmys­le ust. § 116 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka

4. Pod­mien­ky Sú­ťa­že

Do žre­bo­va­nia bu­de za­ra­de­ný kaž­dý účas­tník sú­ťa­že, kto­rý v do­be jej tr­va­nia poš­le správ­ne od­po­ve­de na otáz­ky e-mai­lom na ad­re­su showit.it­news@go­pas.sk s uve­de­ním me­na, priez­vis­ka a te­le­fón­ne­ho čís­la. Do žre­bo­va­nia bu­de za­ra­de­ná kaž­dá správ­na od­po­veď.

Us­po­ria­da­teľ vy­žre­bu­je 1 vý­her­cu, kto­rí zís­ka­jú vý­hru - voľ­nú vstu­pen­ku na ShowIT 2016
v Bra­tis­la­ve.

Účas­tník Sú­ťa­že ude­ľu­je svoj súh­las s účas­ťou v Sú­ťa­ži pod­ľa tých­to Pra­vi­diel, súh­las so zne­ním Pra­vi­diel bez vý­hrad a s prí­pad­ným pri­ja­tím vý­hry spô­so­bom pod­ľa Pra­vi­diel. Us­po­ria­da­teľ Sú­ťa­že nie je zod­po­ved­ný za tech­nic­ké či prog­ra­mo­vé chy­by a omy­ly vznik­nu­té po­čas re­gis­trá­cie a ria­de­nia Sú­ťa­že.

5. Žre­bo­va­nie

Žre­bo­va­nie sú­ťa­že bu­de pre­bie­hať pod doh­ľa­dom 2 za­mes­tnan­cov mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia Us­po­ria­da­te­ľa v síd­le spo­loč­nos­ti Us­po­ria­da­te­ľa dňa 5.2.2016.

Vý­her­cu s ozná­me­ním o vý­hre bu­de kon­tak­to­vať za­mes­tna­nec mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia Us­po­ria­da­te­ľa. Vý­her­ca bu­de in­for­mo­va­ný o vý­hre e-mai­lom a te­le­fo­nic­ky.

S vy­žre­bo­va­ný­mi vý­her­ca­mi bu­dú vy­žre­bo­va­ní aj 2 náh­rad­ní­ci.

6. Iden­ti­fi­ká­cia vý­her­cov

Pre úče­ly iden­ti­fi­ká­cie Účas­tní­ka Sú­ťa­že (ďa­lej len "Vý­her­ca") je roz­ho­du­jú­ca mai­lo­vá ad­re­sa, z kto­ré­ho bo­la od­os­la­ná sú­ťaž­ná úlo­ha.

Us­po­ria­da­teľ má prá­vo vy­ra­diť Účas­tní­ka Sú­ťa­že v prí­pa­de po­doz­re­nia z po­ru­še­nia pra­vi­diel Sú­ťa­že ale­bo pou­ži­tia ne­re­gu­lár­nych pos­tu­pov.

7. Vý­hra

Us­po­ria­da­teľ v Sú­ťa­ži od­ov­zdá­va nas­le­dov­nú vý­hru:

• 1 ks voľ­nú vstu­pen­ku na ShowIT 2016 v Bra­tis­la­ve

Ce­nu pod­ľa tých­to Pra­vi­diel pos­ky­tu­je Us­po­ria­da­teľ.

8. Ozná­me­nie vý­hry

Vý­her­ca bu­de kon­tak­to­va­ný a oboz­ná­me­ný o spô­so­be od­ov­zda­nia vý­hry pros­tred­níc­tvom e-mai­lu a te­le­fo­ná­tu, na mai­lo­vú ad­re­su a te­le­fón­ne čís­lo, z kto­ré­ho bo­la od­os­la­ná sú­ťaž­ná od­po­veď. V prí­pa­de, že sa ne­po­da­rí Vý­her­co­vi do­vo­lať do 1 dňa od us­ku­toč­ne­nia žre­bo­va­nia, bu­de kon­tak­to­va­ný náh­rad­ník. Vý­her­ca sú­ťa­že bu­de zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke sú­ťa­že.

Us­po­ria­da­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo ko­neč­né­ho roz­hod­nu­tia, či pod­mien­ky sta­no­ve­né pre da­né ce­ny bo­li spl­ne­né, ale­bo nie. Ce­ny ne­mô­žu vy­hrať sú­ťa­žia­ci, kto­rí nespl­ni­li, aj keď iba čias­toč­ne, pod­mien­ky sta­no­ve­né pre vý­hru cien.

Ak Vý­her­ca nep­re­ja­ví súh­las s na­do­bud­nu­tím vý­hry, vzdá sa vý­hry, od­oprie súh­las, resp. nespl­ní inú pod­mien­ku pod­ľa tých­to pra­vi­diel, vý­hru zís­ka­va vy­žre­bo­va­ný náh­rad­ník.

9. Osob­né úda­je

Kaž­dý Účas­tník ude­ľu­je re­gis­tro­va­ním v hre Us­po­ria­da­te­ľo­vi ako správ­co­vi súh­las k to­mu, že je­ho me­no a priez­vis­ko mô­že byť pou­ži­té pri­me­ra­ným spô­so­bom v mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cii Us­po­ria­da­te­ľa. Účas­tník re­gis­tro­va­ním v hre ďa­lej ude­ľu­je Us­po­ria­da­te­ľo­vi súh­las na vy­uži­tie úda­jov v roz­sa­hu re­gis­trá­cie na pos­ky­to­va­nie in­for­má­cii o ďal­ších ak­ciách a pro­duk­toch Us­po­ria­da­te­ľa. Spra­co­va­nie úda­jov mô­že byť vy­ko­ná­va­né pros­tred­níc­tvom tre­tích osôb. Súh­las je ude­le­ný dob­ro­voľ­ne na do­bu neur­či­tú a mô­že byť ke­dy­koľ­vek od­vo­la­ný pí­som­nou for­mou na ad­re­su síd­la správ­cu.

Sú­ťa­žia­ci má prá­va pod­ľa § 28 zá­ko­na č. 122/2013 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, t. j. pre­dov­šet­kým prá­vo na in­for­má­cie o sta­ve spra­cú­va­nia svo­jich osob­ných úda­jov, kto­ré sú pred­me­tom spra­cú­va­nia, prá­vo na op­ra­vu nes­práv­nych ale­bo neak­tuál­nych osob­ných úda­jov v prie­be­hu spra­cú­va­nia, prá­vo na lik­vi­dá­ciu osob­ných úda­jov, ak bol spl­ne­ný účel ich spra­cú­va­nia, prá­vo na zá­kla­de bez­plat­nej pí­som­nej žia­dos­ti na­mie­tať vo­či vy­uží­va­niu svo­jich osob­ných úda­jov na mar­ke­tin­go­vé úče­ly. Od­vo­la­nie súh­la­su vo­či jed­né­mu z uve­de­ných sub­jek­tov ne­má vplyv na tr­va­nie súh­la­su ude­le­né­ho dru­hé­mu z nich.

Účas­tník Sú­ťa­že be­rie na ve­do­mie a súh­la­sí s tým, že Us­po­ria­da­teľ ale­bo spros­tred­ko­va­te­lia v roz­sa­hu a pod­mie­nok do­hod­nu­tých s Us­po­ria­da­te­ľom sú op­ráv­ne­ní s pou­ži­tím auto­ma­ti­zo­va­ných, čias­toč­ne auto­ma­ti­zo­va­ných ale­bo iných ako auto­ma­ti­zo­va­ných pros­tried­kov spra­cú­va­nia zhro­maž­ďo­vať, spra­cú­vať (v zmys­le Zá­ko­na o ochra­ne osob­ných úda­jov) a pou­ží­vať Úda­je v sú­la­de s práv­nym po­riad­kom SR.

Účas­tník dá­va účas­ťou v Sú­ťa­ži Us­po­ria­da­te­ľo­vi Sú­ťa­že v sú­la­de s § 12 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka súh­las s vy­ho­to­ve­ním a pou­ži­tím svo­jej po­do­biz­ne, svo­jich pí­som­ných pre­ja­vov, ob­ra­zo­vých sní­mok a ob­ra­zo­vých a zvu­ko­vých zá­zna­mov tý­ka­jú­cich sa je­ho oso­by ale­bo pre­ja­vov osob­nej po­va­hy za­ob­sta­ra­ných us­po­ria­da­te­ľom v sú­vis­los­ti s us­po­ria­da­ním Sú­ťa­že a od­ov­zdá­va­ním hlav­nej vý­hry (ďa­lej len „Sní­mok") pre ko­mer­čné a preu­kaz­né úče­ly na všet­kých ko­mu­ni­kač­ných mé­diách bez oh­ľa­du na ich po­va­hu a ur­če­nie všet­ký­mi ob­vyk­lý­mi spô­sob­mi, s ich nás­led­nou úp­ra­vou a s ich prí­pad­ným spo­je­ním s iný­mi di­ela­mi ale­bo za­ra­de­ním do sú­bor­né­ho di­ela. Účas­tník Sú­ťa­že ude­ľu­je Us­po­ria­da­te­ľo­vi ten­to súh­las bez vec­né­ho, ča­so­vé­ho, množ­stvo­vé­ho a územ­né­ho ob­me­dzenia a mô­že ho ke­dy­koľ­vek od­vo­lať. Ten­to súh­las sa vzťa­hu­je aj na tre­tie oso­by, kto­rým Us­po­ria­da­teľ Sní­mok v sú­la­de s je­ho ur­če­ním pos­kyt­ne.

10. Da­ne

Us­po­ria­da­teľ ne­bu­de zod­po­ve­dať za da­ne vy­plý­va­jú­ce z vý­hry pod­ľa prís­luš­né­ho zá­ko­na č. 595/2003 Z.z. o da­ni z príj­mov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. Vý­her­co­via ne­ma­jú práv­ny ná­rok na zá­me­nu vý­hry ale­bo vý­pla­tu jej hod­no­ty for­mou pe­ňaž­nej ale­bo inej kom­pen­zá­cie. Účas­tník Sú­ťa­že be­rie na ve­do­mie, že vý­hry zo stá­vok a hier nie je mož­né pod­ľa plat­nej práv­nej úp­ra­vy vy­má­hať súd­nou ces­tou.

11. Oso­bit­né us­ta­no­ve­nia

Us­po­ria­da­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo na zme­nu pra­vi­diel Sú­ťa­že na zru­še­nie Sú­ťa­že, dĺžku tr­va­nia ako aj pod­mien­ky hry, naj­mä, ale nie vý­luč­ne, pra­vid­lá žre­bo­va­nia, dá­tum us­ku­toč­ne­nia žre­bo­va­nia, po­čet vý­her­cov, ako aj dru­hy vý­hier, kto­ré bu­dú pred­me­tom žre­bo­va­nia. Zme­nu pra­vi­diel a pod­mie­nok hry us­po­ria­da­teľ vhod­ným spô­so­bom zve­rej­ní. Us­po­ria­da­teľ ne­zod­po­ve­dá za žiad­ne ško­dy vznik­nu­té v sú­vis­los­ti s nes­práv­ny­mi údaj­mi pos­kyt­nu­tý­mi Účas­tník­mi Sú­ťa­že v sú­vis­los­ti s neup­lat­ne­ním, resp. ne­vyu­ži­tím vý­hry. Vý­her­ca ne­má práv­ny ná­rok na vý­me­nu vý­hry/ce­ny ale­bo vý­pla­tu jej hod­no­ty for­mou pe­ňaž­nej ale­bo inej kom­pen­zá­cie (vý­me­nou ce­ny za pe­nia­ze sa ro­zu­mie aj vý­me­na ce­ny za cen­ný pa­pier, neh­nu­teľ­nosť, vklad na vklad­nej kniž­ke ale­bo pois­te­nia a pod.).

Účas­tník hry be­rie na ve­do­mie, že vý­hry nie je mož­né vy­má­hať súd­nou ces­tou. V prí­pa­de aké­ho­koľ­vek spo­ru tý­ka­jú­ce­ho sa Sú­ťa­že, bu­de roz­hod­nu­tie Us­po­ria­da­te­ľa ko­neč­né a zá­väz­né.

Na Vý­hru sa nev­zťa­hu­jú us­ta­no­ve­nia § 612 až 627 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. Účas­tní­ci Sú­ťa­že sa mô­žu s tý­mi­to Pra­vid­la­mi oboz­ná­miť na sú­ťa­ží.

Za­po­je­ním sa do Sú­ťa­že vy­jad­ru­jú Účas­tní­ci Sú­ťa­že svoj súh­las spra­vo­vať sa tý­mi­to Pra­vid­la­mi.

V Bra­tis­la­ve, 14.1.2016

GO­PAS SR, a.s.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter