Noví členovia spoločnosti EMM, spol. s r.o.

(PR člá­nok) Spo­loč­nosť EMM, spol. s r.o. je pop­red­ný cer­ti­fi­ko­va­ný do­dá­va­teľ bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre in­for­mač­né sys­té­my fi­riem. Špič­ko­ví od­bor­ní­ci, kto­rí pra­cu­jú­ci v zho­de s me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­dmi v zá­uj­me do­siah­nu­tia naj­vyš­ších mét kva­li­ty a spo­koj­nos­ti klien­tov, roz­ši­ru­jú svoj tím o no­vé uz­ná­va­né ka­pa­ci­ty.

Pat­ro­nát nad in­for­mač­nou bez­peč­nos­ťou pre­be­rá od 1. ap­rí­la 2015 Ing. Ivan Ma­ka­tú­ra, kto­rý do spo­loč­nos­ti pri­ná­ša ok­rem štr­nás­ťroč­ných skú­se­nos­ti s ochra­nou in­for­má­cií a ma­naž­men­tom IT ri­zík v ban­ko­vom sek­to­re aj exklu­zív­ny kre­dit v po­do­be súd­noz­na­lec­kej a cer­ti­fi­ko­va­nej audí­tor­skej praxe v rov­na­kom od­bo­re. No­vý ria­di­teľ úse­ku in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o. pô­so­bí aj ako vý­kon­ný pod­pred­se­da Slo­ven­skej aso­ciá­cie pre in­for­mač­nú bez­peč­nosť a je čle­nom po­rad­né­ho or­gá­nu pre in­for­mač­nú bez­peč­nosť pri Mi­nis­ter­stve fi­nan­cií SR. Svo­ju ka­pa­ci­tu roz­ši­ru­je aj prá­cou na di­zer­tá­cii z ob­las­ti sys­té­mov mo­ni­to­ro­va­nia bez­peč­nos­ti.

Makatura.jpg

IT rie­še­nia pre ve­rej­nú a štát­nu sprá­vu od 1. mar­ca 2015 preb­ral Ing. Pa­vol Ko­pač­ka. Na po­zí­cii no­vé­ho ac­count ma­na­ge­ra v spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o. zú­ro­čí svo­je dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z ob­las­ti ma­naž­men­tu IKT, in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti a pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia z pô­so­be­nia vo via­ce­rých ria­dia­cich po­zí­ciách v súk­rom­nej i v štát­nej sfé­re. Ok­rem ap­li­ko­va­ných IT rie­še­ní sa dl­ho­do­bo ve­nu­je tiež vý­vo­ju a sys­té­mo­vej in­teg­rá­cií v ob­las­ti špe­ciál­nych in­for­mač­ných tech­no­ló­giíi.

  PK_small2.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter