SEO vs. Platená reklama

Platená reklama vs. optimalizácia SEO – výhody, negatíva, možnosti

Špe­cia­lis­ti na SEO tvr­dia, že správ­nou op­ti­ma­li­zá­ciou webu má­te šan­cu zís­kať ove­ľa viac ako pla­te­nou rek­la­mou. Nap­ro­ti to­mu exper­ti na pla­te­nú rek­la­mu ar­gu­men­tu­jú do­sa­ho­va­ním rých­lych a me­ra­teľ­ných vý­sled­kov. K čo­mu sa te­da prik­lo­niť?

Op­ti­ma­li­zá­cia SEO

Op­ti­ma­li­zá­cia inter­ne­to­vých strá­nok pre vy­hľa­dá­va­če (SEO) je pro­ces úp­rav a dl­ho­do­bé­ho spra­vo­va­nia webu v sú­la­de so zá­sa­da­mi, kto­ré po­má­ha­jú dl­ho­do­bé­mu zvi­di­teľ­ne­niu webu (lep­ším po­zí­ciám vo vy­hľa­dá­va­ní).

Vý­cho­dis­kom kaž­dej op­ti­ma­li­zá­cie by ma­la byť ana­lý­za kľú­čo­vých slov a fráz, vy­hľa­dá­va­ných v rám­ci zod­po­ve­da­jú­cich te­ma­tic­kých ok­ru­hov, resp. v rám­ci da­né­ho seg­men­tu tr­hu pri weboch e-com­mer­ce. Na zá­kla­de ta­ké­ho­to pries­ku­mu mož­no navr­hnúť nap­rík­lad zme­ny v ar­chi­tek­tú­re webu tak, aby dô­le­ži­té té­my či ka­te­gó­rie pro­duk­tov ma­li vlas­tnú strán­ku s ob­sa­hom čo naj­ad­res­nej­šie od­po­ve­da­jú­cim na sku­pi­nu prí­buz­ných čas­tých do­py­tov. Re­di­zajn štruk­tú­ry webu je v pro­ce­se op­ti­ma­li­zá­cie nie­ke­dy ne­vyh­nut­ný, inak po­ve­da­né, SEO mô­že mať bez ne­ho zvia­za­né ru­ky, a to naj­mä vte­dy, ak od­po­ve­ďou na do­pyt mô­že byť ob­sah, kto­rý je roz­trú­se­ný po nie­koľ­kých podstrán­kach s po­dob­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi. Vy­hľa­dá­vač „ne­vie", kto­rú zo strá­nok by mal za­ra­diť do svoj­ho in­dexu ako re­le­vant­ný vý­sle­dok, prav­de­po­dob­ne žiad­na z nich neob­sto­jí me­dzi kon­cep­čnej­šie spra­co­va­ný­mi kon­ku­ren­čný­mi web­mi.

Op­ti­ma­li­zá­cia webo­vej ar­chi­tek­tú­ry po­má­ha zlep­šiť po­zí­ciu webu me­dzi nep­la­te­ný­mi (or­ga­nic­ký­mi) vý­sled­ka­mi vy­hľa­dá­va­ča a zvy­šo­vať mie­ru prek­li­kov. V sú­čin­nos­ti s preh­ľad­nou na­vi­gá­ciou zni­žu­je po­čet prí­pa­dov opus­te­nia strá­nok hneď po náv­šte­ve. Náv­štev­ní­ci pri­chá­dza­jú­ci pria­mo na strán­ky s in­for­má­cia­mi, kto­ré hľa­da­li, strá­via na webe viac ča­su a čas­tej­šie dos­pe­jú ku kon­ver­ziám (na­kú­pia, za­re­gis­tru­jú sa, od­oš­lú kon­takt­ný for­mu­lár atď.).

Asi naj­vďač­nej­šia v pro­ce­se op­ti­ma­li­zá­cie je úp­ra­va me­ta­ta­gov strá­nok. Je ne­ná­roč­ná na reali­zá­ciu, no má bez­pros­tred­ný efekt - po op­ti­mál­nom vy­pl­ne­ní me­ta­ti­tul­ku mô­žu strán­ky pos­ko­čiť vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia o mno­ho prie­čok, resp. dos­tať sa me­dzi vý­sled­ky, kde dov­te­dy web vô­bec ne­fi­gu­ro­val. V spo­je­ní s úp­ra­vou me­tao­pi­su to mô­že zna­me­nať hneď zná­so­be­nie mie­ry prek­li­kov.

Hlav­ná ne­vý­ho­da op­ti­ma­li­zá­cie SEO vy­plý­va z fak­tu, že ide o dl­ho­do­bý pro­ces a je­ho reál­ne vý­sled­ky sa da­jú kom­plexne zhod­no­tiť po­rov­ná­va­ním po se­be nas­le­du­jú­cich ob­do­bí až po nie­koľ­kých me­sia­coch. Pre množ­stvo exter­ných fak­to­rov má­lok­to­rý špe­cial­ista SEO dop­re­du pris­tú­pi na per­for­man­ce mo­del od­me­ňo­va­nia, kde by bol ohod­no­te­ný na zá­kla­de do­siah­nu­tých vý­sled­kov, čo je, nao­pak, cel­kom bež­né v prí­pa­de pla­te­nej rek­la­my.

Pla­te­ná rek­la­ma

Pla­te­ná rek­la­ma vo vy­hľa­dá­va­čoch (PPC) je za­lo­že­ná na prin­cí­pe de­fi­no­va­nia kľú­čo­vých slov a fráz, kto­ré pri vy­hľa­da­ní spô­so­bia zob­ra­ze­nie rek­lam­né­ho od­ka­zu me­dzi pla­te­ný­mi vý­sled­ka­mi. Zá­kaz­ník spra­vid­la pla­tí až v mo­men­te prek­li­ku z rek­la­my, nie za jej zob­ra­ze­nie (no exis­tu­je nie­koľ­ko rôz­nych ce­no­vých mo­de­lov). Vý­sled­ná ce­na za klik­nu­tie je ov­plyv­ne­ná nie­len maximál­nou su­mou, kto­rú je zá­kaz­ník ochot­ný za­pla­tiť, ale aj mie­rou kon­ku­ren­cie pri da­ných slo­vách, re­le­van­ciou vstup­nej strán­ky pre rek­la­mu a at­rak­ti­vi­tou rek­lam­né­ho textu. Rek­lam­ný text, zoz­na­my kľú­čo­vých slov, ako aj kon­krét­ne nas­ta­ve­nia kam­pa­ní sa da­jú jed­no­du­cho ak­tua­li­zo­vať cez in­tui­tív­ne roz­hra­nie. Lo­gic­ky te­da ako hlav­ná vý­ho­da pla­te­nej rek­la­my op­ro­ti op­ti­ma­li­zá­cii SEO vy­chá­dza jej schop­nosť rých­le­ho spus­te­nia, ak­tua­li­zá­cie v prí­pa­de úp­rav, ako aj mož­nosť zob­ra­zo­va­nia len vo vy­bra­ných inter­va­loch (napr. piz­ze­ria s do­náš­kou mô­že in­ze­ro­vať len v ča­se svo­jich ot­vá­ra­cích ho­dín) a vo vy­bra­ných geog­ra­fic­kých lo­ka­li­tách. Rek­la­ma PPC je veľ­mi dob­re sle­do­va­teľ­ná cez ana­ly­tic­ké nás­tro­je a vy­hod­no­co­va­nie efek­ti­vi­ty kam­pa­ní sa mô­že us­ku­toč­ňo­vať prak­tic­ky ih­neď od na­sa­de­nia rek­la­my.

Ho­ci sa mô­že zdať, že pla­te­ná rek­la­ma je do­ko­na­lá, tre­ba zvá­žiť po­ten­ciál­ne ne­vý­ho­dy. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu ig­no­ru­je pla­te­né vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia a pre­fe­ru­je or­ga­nic­ké vý­sled­ky, prí­pad­ne pla­te­nú rek­la­mu pria­mo blo­ku­je cez plu­gi­ny v pre­hlia­da­čoch. Za­me­ra­ním sa čis­to na pla­te­nú rek­la­mu te­da po­ten­ciál­ne zá­kaz­ník úpl­ne ig­no­ru­je jed­nu sku­pi­nu svo­jich zá­kaz­ní­kov. Pla­te­ná rek­la­ma mô­že byť aj po­mer­ne nák­lad­ná, zvlášť pri cie­le­ní na slo­vá s veľ­kou kon­ku­ren­ciou, kde sa ce­na za jed­no klik­nu­tie mô­že po­hy­bo­vať aj na úrov­ni 0,5 €.

Kde sa dva­ja bi­jú…?

Moh­lo by sa zdať, že SEO a PPC sú dve úpl­ne sa­mos­tat­né me­tó­dy na do­siah­nu­tie to­ho is­té­ho cie­ľa - zvi­di­teľ­ne­nia webu vo vy­hľa­dá­va­ní - a je len na zá­kaz­ní­ko­vi, na kto­ré­ho „ko­ňa" sta­ví. Pri­tom SEO a PPC ani zďa­le­ka nej­dú pro­ti se­be, prá­ve nao­pak, tie­to dve tech­ni­ky sa ve­dia veľ­mi dob­re dopĺňať. Ako sme už spo­me­nu­li, kaž­dá z tech­ník sa za­me­ria­va na iný typ vý­sled­kov vo vy­hľa­dá­va­ní (pla­te­né vs. or­ga­nic­ké), a te­da zá­kaz­ník pok­rý­va via­ce­ro zdro­jov náv­štev­nos­ti na­raz, no vzá­jom­né be­ne­fi­ty sa tam ne­kon­čia. Dob­rá op­ti­ma­li­zá­cia SEO zvy­šu­je re­le­van­ciu webu v očiach vy­hľa­dá­va­čov a do­ká­že tým zní­žiť ce­nu za klik­nu­tie pre pla­te­nú rek­la­mu. Po­dob­ne pla­te­ná rek­la­ma za­cie­le­ná na frá­zy, na kto­ré sa za­me­ria­va op­ti­ma­li­zá­cia SEO, vie do­po­môcť aj k lep­ším or­ga­nic­ký­mi po­zí­ciám webu. SEO a PPC sa te­da vô­bec nav­zá­jom „ne­bi­jú".

Ur­či­te však net­re­ba za­bú­dať na ďal­šie me­tó­dy on-li­ne mar­ke­tin­gu - mar­ke­ting cez so­ciál­ne sie­te, af­fi­lia­te mar­ke­ting či blo­gy. Kaž­dá z nich má čo po­núk­nuť v zá­vis­los­ti od ty­pu zá­kaz­ní­ka a cie­ľov mar­ke­tin­go­vej kam­pa­ne.

Nie­koľ­ko ti­pov na zá­ver

Op­ti­ma­li­zá­cia SEO

  • Ne­za­bud­ni­te na pres­me­ro­va­nie me­dzi non-www a www do­mé­nou.
  • Hlav­nú strán­ku op­ti­ma­li­zuj­te len na všeo­bec­né slo­vá, kto­ré cha­rak­te­ri­zu­jú ce­lý web.
  • Hlav­ná strán­ka tiež pot­re­bu­je nad­pis.
  • Vy­tvor­te ori­gi­nál­nu pra­vi­del­nú rub­ri­ku a pro­pa­guj­te ju na so­ciál­nych sie­ťach.
  • Spät­né od­ka­zy for­mu­luj­te po­zi­tív­ne a umies­tňuj­te ich na te­ma­tic­ky prí­buz­né weby.

Rek­la­ma PPC

  • Cie­li­te rek­la­mou aj na mo­bil­né za­ria­de­nia? Ne­pou­ží­vaj­te tú is­tú rek­la­mu ako pre kla­sic­ké PC. Mo­bil­ná rek­la­ma by ma­la byť eš­te struč­nej­šia a vý­stiž­nej­šia.
  • Pou­ží­va­te re­mar­ke­tin­go­vé zoz­na­my? V tom prí­pa­de ur­či­te ne­za­bud­ni­te vy­tvo­riť špe­ciál­ny list na cie­le­nie pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bo­li k ná­ku­pu naj­bliž­šie a od­iš­li z ná­kup­né­ho ko­ší­ka.
  • Urob­te z pri­dá­va­nia ne­ga­tív­nych (vy­lu­ču­jú­cich) kľú­čo­vých slov pra­vi­del­nú ak­ti­vi­tu (as­poň raz me­sač­ne).
  • Tes­tuj­te, tes­tuj­te, tes­tuj­te - A/B tes­ting rôz­nych ver­zií rek­lam­ných textov by mal byť den­no­den­ným štan­dar­dom.

Člá­nok prip­ra­vi­lo od­de­le­nie inter­ne­to­vé­ho mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti ui42.

Ri­chard Kon­dáš, ri­chard.kon­das@ui42.sk, on­li­ne ad­ver­ti­sing ma­na­ger
Ele­na Tep­la­no­vá, ele­na.tep­la­no­va@ui42.sk, SEO and con­tent ma­na­ger

Zdroj: IW 1-2/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter