cloud computing

Cloud computing: Očakávania a realita, prehľad poskytovateľov (Amazon, Google, IBM, Microsoft)

Cloud com­pu­ting, tech­no­ló­gia pred­sta­vu­jú­ca mo­del zdie­ľa­nia har­dvé­ro­vých zdro­jov po­mo­cou vir­tua­li­zá­cie a auto­ma­ti­zá­cie, v sú­čas­nos­ti na­be­rá rých­losť pri glo­bál­nom roz­ši­ro­va­ní sa do ce­lé­ho spek­tra sek­to­rov pos­ky­tu­jú­cich ob­rov­ské množ­stvo slu­žieb.

S ras­tú­cim vply­vom na dneš­nú spo­loč­nosť však, sa­moz­rej­me, ras­tú aj po­žia­dav­ky na kva­li­tu tých­to slu­žieb.

Cloud com­pu­ting v praxi

Služ­by clou­du sa pos­ky­tu­jú pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, čo ich ro­bí glo­bál­ne dos­tup­ný­mi na vy­žia­da­nie. Tým sa úpl­ne me­ní ob­chod­ný mo­del fun­go­va­nia mo­der­ných IT fi­riem. Vý­vo­jom clou­du vznik­lo nie­koľ­ko ka­te­gó­rií pos­ky­to­va­ných slu­žieb v zá­vis­los­ti od oča­ká­va­ní a po­trieb zá­kaz­ní­kov. Ak­tuál­ne hlav­né al­ter­na­tí­vy po­nú­ka­ných slu­žieb sú:

 • SaaS (Software as a Servic­e - ap­li­ká­cia ako služ­ba)
 • IaaS (infra­struc­tu­re as a Servic­e - infra­štruk­tú­ra ako služ­ba)
 • PaaS (Plat­form as a Servic­e - plat­for­ma ako služ­ba, je to IaaS s roz­ší­re­ním o OS)
 • OaaS (Ope­ra­tions as a Servic­e - PaaS a IaaS so sup­por­tom ako služ­ba
 • DaaS (Des­ktop as a Servic­e - pra­cov­ná plo­cha ako služ­ba)
 • XaaS (Anyt­hing as a Servic­e - pred­sta­vu­je ľu­bo­voľ­nú spo­me­nu­tú služ­bu _aaS).

Od úpl­ne spod­ných vrs­tiev, ako sú infra­štruk­tú­ra a plat­for­ma, cez in­šta­lá­cie sof­tvé­ru až v pod­sta­te po všet­ko, čo by mo­hol zá­kaz­ník pot­re­bo­vať a vy­my­slieť. Vďa­ka to­mu­to ši­ro­ké­mu spek­tru sa vie zá­kaz­ník pl­ne sús­tre­diť na svo­je in­te­lek­tuál­ne vlas­tníc­tvo, zá­kaz­ní­kov a mar­ke­ting.

Veľ­ká vý­ho­da je prís­tup­nosť veľ­ké­ho po­čí­ta­čo­vé­ho vý­ko­nu, kto­rý mô­že byť do­kon­ca po­rov­na­teľ­ný s vý­ko­nom su­per­po­čí­ta­čov. Pri cloud com­pu­tin­gu je sna­ha op­ti­ma­li­zo­vať vý­poč­to­vý vý­kon a je­ho zdie­ľa­nie spo­je­ná s úsi­lím zvý­šiť efek­ti­vi­tu prá­ce a mi­ni­ma­li­zo­vať nák­la­dy. S tým sú­vi­sí jed­na z hlav­ných po­žia­da­viek, a to šká­lo­va­teľ­nosť servis­u pre­po­je­ná s mo­de­lom Pay per use. Iný­mi slo­va­mi, pla­tí sa len za pres­ne toľ­ko vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu a pa­mä­ťo­vé­ho mies­ta, koľ­ko je v pou­ží­va­ní. V praxi sa však stre­tá­va­me s prob­lé­ma­mi im­ple­men­tá­cie ta­ké­ho­to mo­de­lu. Je­den z prís­tu­pov je vy­tvo­re­nie nie­koľ­kých dop­re­du de­fi­no­va­ných ka­te­gó­rií roz­sa­hu servis­u, kde k ná­ras­tu do­chá­dza sko­ko­vo.

Pos­ky­to­va­te­lia

Ama­zon EC2

V sú­čas­nos­ti sa za jed­né­ho z líd­rov v ob­las­ti cloud com­pu­tin­gu po­va­žu­je pos­ky­to­va­teľ Ama­zon, zná­my hlav­ne v ob­las­ti ce­los­ve­to­vé­ho pre­da­ja pro­duk­tov, ako aj po­pu­lár­nej elek­tro­nic­kej čí­tač­ky kníh Kind­le Fi­re. Ama­zon Elas­tic Com­pu­te Cloud (Ama­zon EC2) je webo­vá služ­ba pos­ky­tu­jú­ca vý­poč­to­vý vý­kon v clou­de, kto­ré­ho veľ­kosť mož­no me­niť pod­ľa po­trieb zá­kaz­ní­ka. Za veľ­kým ús­pe­chom clou­du Ama­zo­nu ne­po­chyb­ne sto­ja je­ho pred­nos­ti a vý­ho­dy, kto­rý­mi tá­to služ­ba dis­po­nu­je. Jed­na z množ­stva vý­hod clou­do­vej služ­by Ama­zon EC2 je jej elas­ti­ci­ta, kto­rá za­ru­ču­je pou­ží­va­te­ľom mož­nosť zmen­šo­vať ale­bo zväč­šo­vať ka­pa­ci­tu v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút, a nie ho­dín či dní, ako to bý­va v pred­clou­do­vých infra­štruk­túr­nych rie­še­niach.

Ďal­šia vý­ho­da je flexibi­li­ta, kto­rá po­nú­ka ši­ro­ký vý­ber mož­nos­tí, ako nap­rík­lad vý­ber via­ce­rých ty­pov in­štan­cií, ope­rač­ných sys­té­mov, sof­tvé­ro­vých ba­lí­kov ale­bo kon­fi­gu­rá­cia har­dvé­ru (pa­mäť, CPU, in­štanč­ný pries­tor atď.). Za spo­ľah­li­vos­ťou Ama­zon EC2 sto­jí naj­mä pros­tre­die, kto­ré tvo­rí os­ved­če­ná sie­ťo­vá infra­štruk­tú­ra a dá­to­vé cen­trá vy­bu­do­va­né spo­loč­nos­ťou Ama­zon. Z poh­ľa­du bez­peč­nos­ti ten­to cloud nao­zaj ne­zaos­tá­va. In­štan­cie sa na­chá­dza­jú vo Vir­tual Pri­va­te Cloud (VPC) s mož­nos­ťou voľ­by in­štan­cií, kto­ré sú prís­tup­né z inter­ne­tu a na kto­ré smie pris­tu­po­vať iba zá­kaz­ník, te­da os­tá­va­jú pri­vát­ne. Na vý­ber je v po­nu­ke mož­nosť de­di­ko­va­ných in­štan­cií, kto­ré bež­ia na har­dvé­ri de­di­ko­va­nom iba pre jed­né­ho zá­kaz­ní­ka. Za po­mo­ci prie­my­sel­ne štan­dar­di­zo­va­ných a en­kryp­to­va­ných pri­po­je­ní IP­sec VPN ta­kis­to mož­no pri­po­jiť do VPC už exis­tu­jú­cu IT infra­štruk­tú­ru.

Ak sa po­zrie­me na ce­nu, pod­ľa ofi­ciál­nej webo­vej strán­ky Ama­zon EC2 zá­kaz­ník pla­tí veľ­mi níz­ku sadz­bu vzhľa­dom na služ­by, kto­ré dos­tá­va a vy­uží­va. Z poh­ľa­du plat­by za cloud sú na vý­ber tri ty­py in­štan­cií: On-De­mand, Re­served a Spot. Pri On-De­mand in­štan­cii pla­tí pou­ží­va­teľ za ho­di­nu bez dl­ho­do­bých zá­väz­kov, čo pod­ľa Ama­zo­nu os­lo­bo­dzu­je od nák­la­dov a zlo­ži­tos­ti plá­no­va­nia, kú­py a údr­žby. Dru­hý typ Re­served po­nú­ka mož­nosť uro­biť ma­lú jed­no­ra­zo­vú plat­bu za kaž­dú Re­served in­štan­ciu a na op­lát­ku dos­ta­ne­te zvý­hod­ne­nú, resp. znač­ne zní­že­nú ho­di­no­vú sadz­bu za da­nú in­štan­ciu.

Pos­led­ný typ v tej­to ob­las­ti sú Spot in­štan­cie, kto­ré umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom uro­biť po­nu­ku na ne­vyu­ži­tú ka­pa­ci­tu Ama­zon EC2 a mať spus­te­né in­štan­cie dov­te­dy, kým zá­kaz­ní­ko­va po­nu­ka pre­vy­šu­je ak­tuál­nu ce­nu in­štan­cie ty­pu Spot. V prí­pa­de flexibil­ných ap­li­ká­cií mô­že pos­led­ný typ in­štan­cie vý­raz­ne zní­žiť nák­la­dy.

Goog­le Cloud Plat­form

Goog­le pos­ky­tu­je rov­na­kú infra­štruk­tú­ru, ako je tá, na kto­rej beží vy­hľa­dá­va­cí sys­tém Goog­le, YouTu­be ale­bo e-mai­lo­vá služ­ba Gmail. Zá­ro­veň po­nú­ka jed­nu z naj­mo­der­nej­ších a naj­väč­ších po­čí­ta­čo­vých sie­tí. K dis­po­zí­cii je re­dun­dan­cia vo for­me auto­ma­tic­ké­ho mirro­rin­gu dát na nie­koľ­ko rôz­nych lo­ká­cií. Goog­le pri­ná­ša ta­kis­to naj­nov­šie ino­vá­cie v sof­tvé­ro­vej štruk­tú­re, kto­ré sú úz­ko pre­po­je­né s clou­do­vý­mi rie­še­nia­mi.

Clou­do­vá služ­ba je pre­zen­to­va­ná pod náz­vom App En­gi­ne. Pred­sta­vu­je PaaS pre de­ve­lo­pe­rov. Na vy­skú­ša­nie je z prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov na vý­ber Pyt­hon, Ja­va, PHP a Go. Po­nú­ka­né fra­mewor­ky sú Djan­go, Flask, Spring a Webapp2. K dis­po­zí­cii sú aj ďal­šie tech­no­ló­gie, ako No­de.js, C++, Sca­la, Ha­doop, Mon­goDB, Re­dis, MySQL, NoSQL a pod. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba­jú ani vý­vo­jár­ske nás­tro­je ako Ec­lip­se, In­tellIJ, Ma­ven, Git, Jen­kins a Py­Charm. Z toh­to poh­ľa­du je App En­gi­ne ur­če­ný vý­hrad­ne na vý­voj ap­li­ká­cií.

Mic­ro­soft Azu­re

Mic­ro­soft Azu­re sa špe­cia­li­zu­je na služ­by IaaS a PaaS. Ich por­tfó­lio za­hŕňa tri hlav­né pro­duk­ty: Azu­re Web Si­tes na tvor­bu, dep­loy­ment a ma­naž­ment webo­vých strá­nok a na hos­ting webo­vých ap­li­ká­cií po­nú­ka Azu­re Cloud Servic­es a Azu­re Vir­tual Ma­chi­nes.

Pod­po­ru­je pri­már­ne ja­zy­ky .Net, PHP, No­de.js a Pyt­hon. Zá­ro­veň za­hŕňa in­teg­rá­ciu s par­tner­ský­mi of­fe­rin­gmi z Azu­re Sto­re, ako MySQL a Mon­goDB, ale aj rôz­ne vý­vo­jár­ske nás­tro­je, me­dzi kto­ré pa­tria Vi­sual Stu­dio, Git, Web­Mat­rix, Web­Dep­loy, TFS ale­bo FTP.

IBM

Spek­trum clou­do­vých slu­žieb od spo­loč­nos­ti IBM po­nú­ka mož­nos­ti za­čí­na­jú­ce sa od vý­hrad­ne pri­vát­ne­ho clou­du až po ve­rej­ný cloud, kto­ré dopĺňa množ­stvo ich va­riá­cií. Ty­py clou­dov pri­va­te, pub­lic a hyb­rid nie sú strik­tne de­fi­no­va­né, pre­to­že IBM umož­ňu­je zá­kaz­ní­ko­vi vy­tvo­riť a pris­pô­so­bo­vať clou­do­vé rie­še­nie s vy­uži­tím kom­bi­ná­cie ve­rej­ných a pri­vát­nych pr­vkov clou­du pod­ľa vlas­tných po­trieb. IBM po­nú­ka päť rôz­nych clou­do­vých mo­de­lov. Pr­vý z nich je Pri­va­te cloud, kto­rý vlas­tní a pre­vádz­ku­je zá­kaz­ník, nás­led­ne je to Pri­va­te cloud, kto­rý ta­kis­to vlas­tní zá­kaz­ník, ale je pre­vádz­ko­va­ný fir­mou IBM. Tre­tí mo­del je Pri­va­te cloud, kto­rý je pre­vádz­ko­va­ný a vlas­tne­ný IBM. Me­dzi pos­led­né dva ty­py pa­tria mo­del Vir­tual pri­va­te cloud servic­es s pod­po­rou via­ce­rých náj­om­ní­kov pre in­di­vi­duál­ne pod­ni­ky a mo­del Pub­lic cloud servic­es, za­lo­že­ný na pos­ky­to­va­ní slu­žieb jed­not­liv­com.

Úlož­ný pries­tor ako služ­ba

Me­dzi naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov úlo­žis­ka dát pa­tria: Drop­box, Goog­le Dri­ve, Mic­ro­soft OneD­ri­ve, Ama­zon Cloud Dri­ve, App­le iC­loud. Ten­to zoz­nam sa veľ­mi rých­lo a dy­na­mic­ky me­ní a roz­ras­tá.

Goog­le Dri­ve pod­po­ru­je do­ku­men­ty Goog­le Docs. Pos­ky­to­va­ný pries­tor je de­li­teľ­ný me­dzi služ­by Goog­le Dri­ve, Gmail a Goog­le+ Pho­tos. V po­nu­ke je aj pod­ni­ko­vý ba­lí­ček s ga­ran­to­va­ným up­ti­mom (99,9 %) a s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia až na 16 TB. Do­ku­men­ty Goog­le Docs na roz­diel od Mic­ro­soft Of­fi­ce sí­ce ne­pos­ky­tu­jú prep­ra­co­va­né fun­kcie, ale dá­va­jú dô­raz na rých­losť, efek­tív­nosť a koo­pe­ra­tív­nu tvor­bu do­ku­men­tov. Ak­tuál­ne po pos­led­nom pre­hod­no­te­ní cien sa Goog­le stal vý­raz­ne naj­lac­nej­ším pos­ky­to­va­te­ľom.

Mic­ro­soft OneD­ri­ve (pred­tym SkyD­ri­ve): je ur­če­ný na syn­chro­ni­zá­ciu sú­bo­rov s clou­dom. OneD­ri­ve nah­ra­dil pred­chod­cu v sna­he vy­jsť v ús­tre­ty me­nia­cim sa po­žia­dav­kám tr­hu.

Drop­box veľ­mi ús­peš­ný pro­jekt, kto­rý sa ča­som roz­rás­tol z rie­še­nia na zdie­ľa­nie sú­bo­rov na zdie­ľa­nie šir­šie­ho spek­tra dát for­mou API, čím si ot­vo­ril ces­tu k vý­vo­já­rom mo­bil­ných ap­li­ká­cií, kto­rým umož­nil zdie­ľať dá­ta for­mou webo­vej služ­by. Veľ­ká vý­ho­da je mul­tip­lat­for­mo­vosť (Mac, PC, Blac­kBerry, Kind­le Fi­re, iP­ho­ne, iPad ale­bo An­droid).

Ama­zon Cloud­Dri­ve jed­no­du­chý on-li­ne úlož­ný pries­tor, ideál­ny pri vy­uží­va­ní pro­duk­tov od spo­loč­nos­ti Ama­zon, ako sú Kind­le Fi­re, Kind­le Fi­re HD, kto­rý po­nú­ka 5 GB úlož­né­ho štar­to­va­cie­ho pries­to­ru za­dar­mo.

App­le iC­loud po­dob­ne ako v Ama­zon Cloud­Dri­ve aj v App­le iC­loud zís­ka­va zá­kaz­ník po ús­peš­nej re­gis­trá­cii auto­ma­tic­ky 5 GB pries­to­ru v clou­de, kto­rý sa dá vy­uží­vať či už na zá­lo­ho­va­nie nas­ta­ve­ní za­ria­de­nia, SMS a MMS správ, in­for­má­cie o za­kú­pe­ných ap­li­ká­ciách, ale aj na uk­la­da­nie do­ku­men­tov, mai­lov, fo­tiek a vi­deí.

Ri­zi­ká

S clou­do­vý­mi rie­še­nia­mi sú­vi­sí nie­koľ­ko dô­le­ži­tých ri­zík.

 • Ulo­že­nie dát v rôz­nych geog­ra­fic­kých zó­nach mô­že spa­dať pod rôz­ne zá­ko­ny a mô­že nas­tať ne­kom­pa­ti­bi­li­ta me­dzi po­žia­dav­ka­mi na ochra­nu dát a prís­tup k nim.
 • Cit­li­vé dá­ta vy­ža­du­jú z poh­ľa­du bez­peč­nos­ti viacvrstvo­vú ochra­nu. V praxi je prob­le­ma­tic­ké ap­li­ko­vať do­da­toč­né ochran­né opat­re­nia už v exis­tu­jú­cich sys­té­moch.
 • Hro­zí ri­zi­ko vý­pad­kov dos­tup­nos­ti sys­té­mu v prí­pa­de vy­uži­tia slu­žieb cen­tra­li­zo­va­né­ho pro­vi­de­ra.
 • Prin­cíp mul­ti-te­nan­cy rie­ši prob­le­ma­ti­ku zdie­ľa­nej infra­štruk­tú­ry rôz­ny­mi nas­ta­ve­nia­mi pou­ží­va­te­ľov v sna­he se­pa­ro­vať prís­tup k dá­tam. Prob­lém mô­že nas­tať v prí­pa­de mul­ti-te­nan­cy exploi­tov, kde by pri pre­lo­me­ní prís­tu­pu útoč­ník teo­re­tic­ky zís­kal prís­tup aj k dá­tam iných klien­tov.
 • Veľ­ká té­ma ro­ka 2014 je vďa­ka ame­ric­kým zá­ko­nom šif­ro­va­nie in­for­má­cií pred ich po­sie­la­ním na cloud. Spo­loč­nos­ti ako HP, Cis­co, IBM a VMware za­ča­li v tom­to ro­ku pod­po­ro­vať star­tu­py, aby pok­ry­li ras­tú­ce množ­stvo tých­to po­žia­da­viek od zá­kaz­ní­kov.

Zá­ver

Clou­do­vé služ­by sú je­den z naj­rý­chlej­šie sa vy­ví­ja­jú­cich a roz­ši­ru­jú­cich tr­hov. Kaž­dý týž­deň pri­bú­da­jú no­ví pos­ky­to­va­te­lia s ino­va­tív­ny­mi rie­še­nia­mi a pre­lo­mo­vý­mi po­nu­ka­mi. V prí­pa­de roz­hod­nu­tia fir­my vstú­piť do sve­ta clou­dov je dô­le­ži­té uro­biť si ana­lý­zu po­núk za pos­led­né týž­dne vzhľa­dom na me­nia­cu sa ak­tuál­nosť.

Dô­le­ži­tý fak­tor, kto­rý pos­ky­to­va­te­lia de­tail­ne rie­šia, je bez­peč­nosť. Na­priek mno­hým ri­zi­kám, kto­ré cloud pri­ná­ša, v praxi už exis­tu­je ve­ľa opat­re­ní. Vzhľa­dom na veľ­kú kon­ku­ren­ciu do­dá­va­te­lia zbie­ra­jú bez­peč­nos­tné cer­ti­fi­ká­ty a zlep­šu­jú svo­je rie­še­nia. Vďa­ka glo­ba­li­zá­cii clou­do­vých rie­še­ní dnes mô­žu aj ma­lé fir­my vy­užiť naj­mo­der­nej­šie a naj­pok­ro­ko­vej­šie rie­še­nia vy­šper­ko­va­né glo­bál­nym tr­hom za veľ­mi dos­tup­né a ro­zum­né ce­ny a ze­fek­tív­niť tak svo­je pod­ni­ka­nie.

Do­mi­ni­ka Fo­do­ro­vá, So­lu­tion de­sig­ner, do­mi­ni­ka.fo­do­ro­va@t-sys­tems.sk
T-Sys­tems Slo­va­kia s.r.o.

Pe­ter Vr­bi­čan
, So­lu­tion de­sig­ner, pe­ter.vr­bi­can@t-sys­tems.sk
T-Sys­tems Slo­va­kia s.r.o.

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter