KVALITA DÁT

Dáta nie sú len vedľajším produktom prevádzky IS

Na otáz­ku, ako struč­ne hod­no­tí­te in­for­mač­ný sys­tém va­šej or­ga­ni­zá­cie, by sme dos­ta­li mno­ho rôz­nych od­po­ve­dí. Nap­rík­lad ta­ké­to: „Sys­tém má­me pos­ta­ve­ný na kva­lit­nom znač­ko­vom sof­tvé­ri a har­dvé­ri", „sys­tém je funkč­ný a bez chýb", „údr­žba a pre­vádz­ka sys­té­mu vy­ža­du­jú veľ­ké nák­la­dy" a pod.

Veľ­mi čas­to sú v cen­tre po­zor­nos­ti ne­vyh­nut­né sof­tvé­ro­vé a har­dvé­ro­vé kom­po­nen­ty a s ni­mi sú­vi­sia­ce nák­la­dy. Dá­ta a in­for­má­cie sa pri tom­to prís­tu­pe zvy­čaj­ne po­va­žu­jú len za ved­ľaj­ší pro­dukt pre­vádz­ky in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Pri­tom kva­lit­né dá­ta a in­for­má­cie sú cen­ným ma­jet­kom or­ga­ni­zá­cie, kto­rý umož­ňu­je efek­tív­ne vy­ko­ná­va­nie fi­rem­ných pro­ce­sov a ria­de­nie or­ga­ni­zá­cie - pri plá­no­va­ní, or­ga­ni­zo­va­ní, ria­de­ní a kon­tro­le. Pred­stav­te si po­ra­du ve­de­nia, kam pri­chá­dza­jú jed­not­li­ví ria­dia­ci pra­cov­ní­ci a pre­zen­tu­jú stav fir­my, čís­la, pl­ne­nia, klien­tov, ri­zi­ká. Čas­to sa stá­va, že sú pro­ti se­be pre­zen­to­va­né dva v pod­sta­te rov­na­ké re­por­ty, je­den vy­pra­co­va­lo od­de­le­nie ri­zík, dru­hý kon­tro­ling. Aj keď úda­je ma­li byť rov­na­ké, oba re­por­ty sa vý­raz­ne lí­šia. Na otáz­ku, koľ­ko má­me ak­tív­nych klien­tov, od­po­vie kaž­dé od­de­le­nie rôz­ne. Kto­ré­mu čís­lu by ste ve­ri­li? A ako veľ­mi po­tom ve­rí­te os­tat­ným re­por­tom?

Zá­klad­ný pred­pok­lad efek­ti­vi­ty ria­de­nia a pro­ce­sov je vy­so­ká kva­li­ta ulo­že­ných dát v sys­té­moch pou­ží­va­ných v or­ga­ni­zá­cii (ERP, CRM, DWH...). Dá­ta mu­sia byť pres­né, úpl­né, kon­zis­ten­tné, jed­noz­nač­né, ak­tuál­ne, prav­di­vé a dô­ve­ry­hod­né. Rov­na­ké po­žia­dav­ky na kva­li­tu má­me aj na exter­né zdro­je, kto­ré pou­ží­va­me v pro­ce­soch or­ga­ni­zá­cie.

kvalita_dat_Softec.jpg

Naj­dô­le­ži­tej­ší poh­ľad na kva­li­tu dát je poh­ľad pou­ží­va­te­ľov dát, kto­rí dá­ta vy­uží­va­jú pri vy­ko­ná­va­ní fi­rem­ných pro­ce­sov a ria­de­ní or­ga­ni­zá­cie. Pri jed­not­li­vých ak­ti­vi­tách sa kla­dú rôz­ne po­žia­dav­ky na kva­li­tu dát, napr. na dos­tup­nosť a roz­sah dát pot­reb­ných na vy­ko­na­nie ak­ti­vi­ty. Dá­ta pre ak­ti­vi­ty sa mu­sia pos­kyt­núť vo for­me, kto­rú pou­ží­va­te­lia v prís­luš­nej pra­cov­nej po­zí­cii ve­dia ľah­ko a jed­noz­nač­ne inter­pre­to­vať.

Čo naj­čas­tej­šie zni­žu­je kva­li­tu dát a in­for­má­cií? V pr­vom ra­de sú to chy­by v dá­tach vzni­ka­jú­ce pri ma­nuál­nom vkla­da­ní a zme­nách úda­jov v sys­té­moch (chyb­ne vy­pl­ne­né po­lož­ky, ne­vypl­ne­né po­lož­ky, pod­vo­dy). Ďalej kva­li­tu zni­žu­jú aj chy­by in­for­mač­ných sys­té­mov, napr. prob­lé­my v in­teg­rá­cii sys­té­mov, ha­vá­rie sys­té­mov, chy­by pri mig­rá­cii úda­jov. A kva­li­tu zni­žu­je aj za­sta­rá­va­nie dát, napr. zme­ny priez­visk a byd­lísk osôb, zme­ny kon­tak­tných adries. Keď­že kva­li­tu dát po­su­dzu­je­me hlav­ne z poh­ľa­du ich pou­ži­tia, ma­jú na ňu vplyv aj zme­ny fi­rem­ných pro­ce­sov a sú­vi­sia­cich po­žia­da­viek na dá­ta.

Pou­ži­tie nek­va­lit­ných dát spô­so­bu­je fi­nan­čné stra­ty z dô­vo­du chyb­ných roz­hod­nu­tí a chyb­ne vy­ko­na­ných čin­nos­tí (napr. za­sla­nie to­va­ru na inú ad­re­su), čo má za nás­le­dok neús­peš­né ob­chod­né prí­pa­dy vy­ús­ťu­jú­ce do od­cho­du zá­kaz­ní­kov.

Zlep­še­nie a udr­ža­nie kva­li­ty dát a in­for­má­cií je kom­plex­ný a dl­ho­do­bý prog­ram, naj­lep­šie s up­lat­ne­ním prin­cí­pov Da­ta Go­ver­nan­ce, kto­rý sta­no­ví rá­mec spo­lup­rá­ce iden­ti­fi­ká­ciou za­in­te­re­so­va­ných strán, sta­no­ve­ním práv a zod­po­ved­nos­tí. Na zá­kla­de po­žia­da­viek biz­ni­su sa sta­no­via prio­ri­ty rie­še­nia, zhod­no­tí sa kva­li­ta dát s oh­ľa­dom na ich pou­ži­tie v pro­ce­soch a iden­ti­fi­ku­jú sa prí­či­ny chýb. Nás­led­ne sa da­jú prip­ra­viť návr­hy mož­ných rie­še­ní prob­lé­mov s vy­čís­le­ním nák­la­do­vej efek­ti­vi­ty al­ter­na­tív. Prio­rit­ne tre­ba od­strá­niť prí­či­nu chýb pri zdro­ji, napr. dopl­ne­ním va­li­dač­ných kon­trol, predpl­ne­ním úda­jov z dô­ve­ry­hod­né­ho zdro­ja, zlep­še­ním er­go­nó­mie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, úp­ra­vou fi­rem­ných pro­ce­sov. Až po­tom je vhod­né vy­ko­nať hro­mad­né op­ra­vy už ulo­že­ných dát: čis­te­nie, štan­dar­di­zá­ciu, obo­ha­te­nie a de­dup­li­ká­ciu. V nas­le­du­jú­com ob­do­bí je pot­reb­né mo­ni­to­ro­vať stav kva­li­ty a vy­hod­no­tiť vy­ko­na­né opat­re­nia. Ok­rem uve­de­ných tech­nic­kých zlep­še­ní je dô­le­ži­té vhod­ne mo­ti­vo­vať pra­cov­ní­kov na čo naj­vyš­šiu kva­li­tu dát.

Z poh­ľa­du ty­pic­kých prob­lé­mov s kva­li­tou dát a mož­nos­tí jej zlep­še­nia mož­no dá­ta or­ga­ni­zá­cie roz­čle­niť do troch sku­pín: mas­ter (kme­ňo­vé) dá­ta, re­fe­ren­čné dá­ta a tran­sak­čné dá­ta.

Mas­ter (kme­ňo­vé) dá­ta rep­re­zen­tu­jú oso­by, mies­ta a ve­ci, kto­ré sú účas­tník­mi fi­rem­ných pro­ce­sov (napr. zá­kaz­ní­ci, do­dá­va­te­lia, za­mes­tnan­ci, ka­ta­lóg pro­duk­tov). Ak or­ga­ni­zá­cia pou­ží­va via­ce­ro sys­té­mov, zlep­še­nie kva­li­ty mas­ter dát je naj­ná­roč­nej­šia úlo­ha. Do­te­raj­šia kva­li­ta mas­ter dát bý­va zvy­čaj­ne ne­dos­ta­toč­ná pri pot­re­be zme­niť orien­tá­ciu in­for­mač­né­ho sys­té­mu na zá­kaz­ní­ka a pri za­vá­dza­ní servisn­e orien­to­va­nej ar­chi­tek­tú­ry. Ty­pic­ké prob­lé­my mas­ter dát sú za­sta­rá­va­nie dát, ich ne­kon­zis­ten­cia v rôz­nych sys­té­moch a ich ná­roč­ná kon­so­li­dá­cia s de­dup­li­ká­ciou. Mož­né rie­še­nie je pou­ži­tie špe­cia­li­zo­va­ných pro­duk­tov na Mas­ter Da­ta Ma­na­ge­ment, kto­ré pod­po­ru­jú rôz­ne štý­ly ar­chi­tek­tú­ry. Jed­na z al­ter­na­tív je vy­tvo­re­nie cen­tra­li­zo­va­né­ho úlo­žis­ka mas­ter úda­jov (MDM Hub) s pro­ces­mi na ich sprá­vu. Pre jed­not­li­vé sys­té­my or­ga­ni­zá­cie je MDM Hub zdro­jom dô­ve­ry­hod­ných dát, pri­čom zdro­jo­vé sys­té­my mô­žu na­ďa­lej pou­ží­vať lo­kál­nu kó­piu mas­ter dát (poz­ri ob­rá­zok).

Re­fe­ren­čné dá­ta sú sta­tic­ké úda­je (napr. čí­sel­ní­ky, cen­ní­ky), v mno­hých prí­pa­doch sú to exter­né dá­ta. Na zlep­še­nie kva­li­ty re­fe­ren­čných dát ty­pic­ky tre­ba za­bez­pe­čiť ria­de­nú ak­tua­li­zá­ciu a ver­zio­va­nie ob­sa­hu (sprá­va dát, workflow, bez­peč­nosť, his­tó­ria a audi­to­va­nie) a ria­de­nú dis­tri­bú­ciu ob­sa­hu do re­le­van­tných sys­té­mov.

Tran­sak­čné dá­ta opi­su­jú uda­los­ti v pro­ce­soch, napr. ob­jed­náv­ky, fak­tú­ry, plat­by, ško­do­vé uda­los­ti. Prob­lé­my s kva­li­tou dát sú zvy­čaj­ne lo­kál­ne (v rám­ci jed­né­ho sys­té­mu) ale­bo vy­plý­va­jú z nev­hod­ne navr­hnu­tých fi­rem­ných pro­ce­sov.

Zá­ver

Kva­li­ta dát zá­vi­sí od kva­li­ty in­for­mač­né­ho sys­té­mu or­ga­ni­zá­cie, nas­ta­ve­nia fi­rem­ných pro­ce­sov a od dôs­led­nos­ti a pres­nos­ti prá­ce za­mes­tnan­cov. Z dát, kto­ré ne­zod­po­ve­da­jú sku­toč­né­mu sta­vu, ne­mož­no zís­kať kva­lit­né in­for­má­cie. A in­for­má­cie sú pod­kla­dom pri ria­de­ní na všet­kých úrov­niach or­ga­ni­zá­cie.

On­drej Ko­váč, Software Ar­chi­tect v sku­pi­ne SOF­TEC

Zdroj: IW 10/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter