Bring Your Own Device

BYOD podporuje inovačné iniciatívy talentovaných zamestnancov

Je­den z cha­rak­te­ris­tic­kých at­ri­bú­tov tren­du BYOD je mož­nosť vy­nú­te­nia tech­no­lo­gic­ké­ho pok­ro­ku v IT pod­po­re biz­ni­su „zdo­la", naj­čas­tej­šie zo stra­ny mlad­ších pou­ží­va­te­ľov. BYOD však nez­na­me­ná, že CIO strá­ca kľú­če od svoj­ho krá­ľov­stva.

Mô­že byť dô­le­ži­tým im­pul­zom na ne­vyh­nut­né zme­ny, kto­ré by si aj tak pos­tu­pom ča­su vy­nú­ti­la dy­na­mi­ka biz­ni­su. Za­nie­te­ní IT nad­šen­ci tak mô­žu mo­ti­vo­vať, ba až do­nú­tiť fir­mu na zme­ny v IT skôr, než ju pred­stih­ne kon­ku­ren­cia.

Dô­vo­dom ras­tu po­pu­la­ri­ty tren­du BYOD je mož­nosť ras­tu pro­duk­ti­vi­ty a zní­že­nia nák­la­dov na ob­sta­rá­va­nie klient­skych za­ria­de­ní. In­hi­bí­tor­mi sú oba­vy o bez­peč­nosť a zlo­ži­tej­šia sprá­va, ak fir­ma ale­bo or­ga­ni­zá­cia po­vo­lí za­mes­tnan­com pou­ží­va­nie za­ria­de­ní via­ce­rých plat­fo­riem. Ako te­da op­ti­mál­ne vy­užiť po­ten­ciál BYOD, vniesť po­ria­dok do chaosu a vy­užiť mož­nos­ti mo­der­ných za­ria­de­ní?

Pri pou­ží­va­ní vlas­tných za­ria­de­ní lo­gic­ky do­chá­dza ku kon­flik­tu pou­ží­va­te­ľov s tra­dič­ný­mi kon­cep­cia­mi a po­li­ti­ka­mi IT od­de­le­ní a v mno­hých prí­pa­doch vzni­ka­jú na­pä­té vzťa­hy, kto­ré nep­ros­pie­va­jú roz­vo­ju IT pod­po­ry biz­ni­su. Pa­ra­doxne obid­ve stra­ny ma­jú sil­né ar­gu­men­ty. IT od­de­le­nia sa obá­va­jú vy­tvá­ra­nia bez­peč­nos­tných di­er a vy­so­kých nák­la­dov na sprá­vu. Za­mes­tnan­ci, hlav­ne mla­dí a per­spek­tív­ni, ar­gu­men­tu­jú otáz­kou, pre­čo by ma­li ho­ci na fi­rem­né re­por­ty vy­uží­vať čas­to 10 a viac ro­kov sta­ré tech­no­ló­gie (ty­pic­ký prík­lad je XP), keď v osob­nom ži­vo­te pou­ží­va­jú za­ria­de­nia o nie­koľ­ko ge­ne­rá­cií mo­der­nej­šie.

Vzos­tup tren­du BYOD je je­di­neč­ná príl­eži­tosť pre CIO zme­niť cha­rak­ter IT pod­po­ry biz­ni­su, te­da je­ho klien­tskej čas­ti a prip­ra­viť na bu­dúc­nosť, kto­rá sa pod­ľa prog­nóz bu­de vy­zna­čo­vať väč­šou mie­rou deľ­by ri­zík a zod­po­ved­nos­ti.

V sú­čas­nos­ti je v mno­hých fir­mách nep­reh­ľad­ná si­tuácia. Kon­co­ví pou­ží­va­te­lia pri pri­pá­ja­ní svo­jich tab­le­tov a smar­tfó­nov do fi­rem­ných sie­tí pre­ja­vu­jú znač­nú vy­na­lie­za­vosť pri ob­chá­dza­ní bez­peč­nos­tných a kon­trol­ných me­cha­niz­mov. Pra­cov­ní­kov IT od­de­le­ní sta­va­jú pred ho­to­vú vec a nú­tia ich, aby de­fi­no­va­li po­li­ti­ky a bez­peč­nos­tné me­cha­niz­my, aby v nich zoh­ľad­ni­li vznik­nu­tú si­tuáciu.

Beh na dl­hú trať

Pries­ku­my via­ce­rých ne­zá­vis­lých ana­ly­tic­kých spo­loč­nos­tí sa zho­du­jú, že BYOD sa v praxi up­lat­ňu­je vo väč­šej mie­re, než fir­my for­mál­ne dek­la­ru­jú. To naz­na­ču­je po­my­sel­nú me­dze­ru, kto­rú by ma­li šé­fo­via in­for­ma­ti­ky čím skôr vy­pl­niť de­fi­no­va­ním prak­tic­ky ap­li­ko­va­teľ­ných po­li­tík s jas­ne vy­me­dze­ný­mi ro­la­mi a zod­po­ved­nos­ťou. BYOD do­nú­ti CIO nah­ra­diť di­rek­tív­ne štý­ly ria­de­nia a ap­li­ko­vať vo fir­me vzá­jom­ne pri­ja­teľ­né rie­še­nia.

Me­to­di­ky a od­po­rú­ča­nia

Roz­ma­ni­tosť plat­fo­riem a tech­no­ló­gií si vy­ža­du­je po­sun v mys­le­ní pod­ni­ko­vých IT špe­cia­lis­tov a ich šé­fov. Jed­no z rie­še­ní je ap­li­ko­va­nie od­po­rú­ča­ní a me­to­dík sús­tre­de­ných v ma­te­riá­li Gar­tner's Ma­na­ged Di­ver­si­ty Mo­del. Na­mies­to úsi­lia o úpl­nú kon­tro­lu mo­del od­po­rú­ča štruk­tú­ro­va­ný prís­tup k pou­ží­va­te­ľom s kom­pro­mis­mi pri­ja­teľ­ný­mi pre všet­kých za­in­te­re­so­va­ných. Vy­svet­ľu­je, ako po­nú­kať kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom viac mož­nos­tí, ale tá­to va­ria­bi­li­ta mu­sí byť zá­ko­ni­te vy­vá­že­ná vy­ššou zod­po­ved­nos­ťou, aby sa za­cho­va­la dos­ta­toč­ná ochra­na pod­ni­ko­vých dát. Zá­klad­ný prin­cíp mo­de­lu je ta­ký, že ten, kto vy­be­rá typ za­ria­de­nia a za­ria­de­nie vlas­tní, je úpl­ne ale­bo z veľ­kej čas­ti zod­po­ved­ný za sof­tvé­ro­vú pod­po­ru a rie­še­nie bez­peč­nos­tných hro­zieb. Mož­nos­ti IT od­de­le­nia fir­my sú li­mi­to­va­né hlav­ne roz­poč­tom. Mož­nos­ti pou­ží­va­te­ľov zas li­mi­tu­je čas, od­bor­né zna­los­ti a ocho­ta niesť osob­nú zod­po­ved­nosť za dôs­led­ky prí­pad­ných in­ci­den­tov.

Mo­del od­po­rú­ča, aby IT od­de­le­nie pos­kyt­lo kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom pe­rio­dic­ky (roč­ne, polroč­ne) mož­nosť zme­ny úrov­ne pod­po­ry. Nap­rík­lad kon­co­vý pou­ží­va­teľ si zvo­lil plán, v kto­rom si mô­že vy­brať za­ria­de­nie a prev­ziať na se­ba bre­me­no pod­po­ry. No po nie­koľ­kých me­sia­coch zis­tí, že si to vy­ža­du­je pri­ve­ľa ča­su. V ďal­šej pe­rió­de má ta­ký­to pou­ží­va­teľ mož­nosť prejsť na plán, kto­rý po­nú­ka väč­šiu pod­po­ru za­ria­de­ní, ale men­šiu flexibi­li­tu pri ich vý­be­re. Niek­to­rí za­mes­tnan­ci bu­dú, nao­pak, chcieť prejsť od pl­ne pod­po­ro­va­né­ho plá­nu na flexibil­né plá­ny. Ten­to prís­tup umož­ňu­je kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom prak­tic­ky vy­skú­šať mož­nos­ti, prá­va a po­vin­nos­ti vy­plý­va­jú­ce z ich vý­be­ru a v prí­pa­de pot­re­by plán zme­niť.

Mo­del de­fi­nu­je tri zá­klad­né ka­te­gó­rie slu­žieb na pod­po­ru a za­bez­pe­če­nie. V kaž­dej ka­te­gó­rii de­fi­nu­je ty­py kon­co­vých za­ria­de­ní a roz­de­le­nie kom­pe­ten­cií a po­vin­nos­tí.

Pl­ne spra­vo­va­né: IT od­de­le­nie je sto­per­cen­tne zod­po­ved­né za pod­po­ru a za­bez­pe­če­nie za­ria­de­ní v ich vlas­tníc­tve. Tá­to ka­te­gó­ria je vhod­ná pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ne­ma­jú zá­ujem par­ti­ci­po­vať na sprá­ve a za­bez­pe­če­ní svo­jich za­ria­de­ní a us­po­ko­ja sa s vý­be­rom za­ria­de­ní pos­ky­to­va­ných IT od­de­le­ním.

Čias­toč­ne spra­vo­va­né: V tej­to ka­te­gó­rii sú po­vin­nos­ti roz­de­le­né me­dzi IT a pou­ží­va­te­ľov. IT pos­ky­tu­je zoz­nam ty­pov za­ria­de­ní, pre kto­ré mož­no pos­kyt­núť pod­po­ru. Mo­del za­bez­pe­če­nia je za­lo­že­ný na izo­lá­cii IT infra­štruk­tú­ry cez za­bez­pe­če­ný prís­tup (ten­kí klien­ti, san­boxy, kon­taj­ne­ry...). Tá­to ka­te­gó­ria sa ho­dí pre tech­nic­ky fun­do­va­ných kon­co­vých po­ží­va­te­ľov, ochot­ných in­ves­to­vať svoj osob­ný čas do úko­nov spo­je­ných s pod­po­rou a za­bez­pe­če­ním. IT od­de­le­nie by ma­lo pou­čiť kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov o roz­sa­hu tých­to po­vin­nos­tí.

Vý­nim­ky: Tá­to ka­te­gó­ria by ma­la byť dos­tup­ná len pre kľú­čo­vých, vý­kon­ných za­mes­tnan­cov, kto­rí by v prí­pa­de ne­pos­kyt­nu­tia flexibi­li­ty vý­be­ru za­ria­de­nia fir­mu prav­de­po­dob­ne opus­ti­li, pre­to­že nák­la­dy na pos­kyt­nu­tie po­mo­ci sú v ta­kom­to prí­pa­de veľ­mi vy­so­ké. Pri za­ria­de­niach nez­lu­či­teľ­ných so služ­ba­mi a pod­por­ný­mi sys­té­ma­mi fir­my mô­žu za­mes­tnan­ci nap­rík­lad vy­užiť pod­po­ru exter­ných pos­ky­to­va­te­ľov - či už na vlas­tné nák­la­dy, ale­bo je tá­to pod­po­ra hra­de­ná za­mes­tná­va­te­ľom.

Prík­lad de­fi­no­va­nia slu­žieb pre jed­not­li­vé ka­te­gó­rie za­mes­tnan­cov je v ta­buľ­ke.

byod tab1.jpg

Eko­no­mic­ké as­pek­ty

Mo­bil­né ino­vá­cie sú v sú­čas­nos­ti ov­plyv­ňo­va­né a ria­de­né viac spot­re­bi­teľ­ským než pod­ni­ko­vým tr­hom. Kľú­čo­vý fak­tor je ce­no­vá dos­tup­nosť vrá­ta­ne za­ria­de­ní dis­po­nu­jú­cich vy­so­kým vý­ko­nom. Prá­ve ce­no­vá dos­tup­nosť a pri­ro­dze­ná túž­ba hlav­ne mla­dých ľu­dí je hna­cím mo­to­rom rých­lej mo­der­ni­zá­cie v ob­las­ti klient­skych za­ria­de­ní. Fir­ma či or­ga­ni­zá­cia pod­po­ru­jú­ca BYOD tak mô­že dr­žať krok s naj­nov­ší­mi mo­bil­ný­mi tech­no­lo­gic­ký­mi vy­mo­že­nos­ťa­mi.

Za­mes­tná­va­teľ mô­že ušet­riť pros­tried­ky spo­je­né s ob­sta­rá­va­ním a sprá­vou klient­skych za­ria­de­ní (v zmys­le sprá­vy ma­jet­ku). Na dru­hej stra­ne vzras­tú nák­la­dy na pod­po­ru ši­ro­ké­ho spek­tra za­ria­de­ní, na za­bez­pe­če­nie pod­ni­ko­vej infra­štruk­tú­ry, nie­ke­dy aj na li­cen­cie sof­tvé­ru pre vir­tuál­ne des­kto­py. Pod­po­ru pre za­ria­de­nia BYOD a sú­vi­sia­cu infra­štruk­tú­ru bu­dú mu­sieť za­bez­pe­čo­vať kva­li­fi­ko­va­nej­ší a vy­ššie pla­te­ní pra­cov­ní­ci než pri uni­fi­ko­va­nom IT pros­tre­dí. Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že BYOD sa fir­mám a or­ga­ni­zá­ciám vy­pla­tí len pri vy­so­kej ak­cep­tá­cii za­mes­tnan­ca­mi. Neh­mot­ný prí­nos, kto­rý sa pri­már­ne ne­dá pres­ne kvan­ti­fi­ko­vať, je zvý­še­nie spo­koj­nos­ti za­mes­tnan­cov a po­ten­ciál na pril­áka­nie per­spek­tív­nych ta­len­to­va­ných ľu­dí.

Vý­ho­dy BYOD:

  • At­rak­ti­vi­ta fir­my pre no­vých za­mes­tnan­cov
  • Vy­ššia efek­ti­vi­ta prá­ce za­mes­tnan­ca vy­plý­va­jú­ca z flexibi­li­ty a mo­bi­li­ty
  • Zní­že­nie nák­la­dov na sprá­vu ma­jet­ku fir­my

Ne­vý­ho­dy

  • Ná­roč­nej­šia sprá­va bez­peč­nos­tných po­li­tík vo fir­me či or­ga­ni­zá­cii
  • Ná­roč­nej­šia pou­ží­va­teľ­ská pod­po­ra vy­plý­va­jú­ca z he­te­ro­gén­nej štruk­tú­ry klient­skych za­ria­de­ní
  • Ri­zi­ko úni­ku fi­rem­ných dát na za­ria­de­ní chrá­ne­nom vlas­tníc­kym prá­vom pou­ží­va­te­ľa
  • Prob­lém s roz­de­le­ním zod­po­ved­nos­ti pri náj­de­ní ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru
  • Ri­zi­ko za­ta­jo­va­nia dô­ka­zov - v prí­pa­de aké­ho­koľ­vek vy­šet­ro­va­nia vo fir­me ne­mu­sia byť náj­de­né kom­plet­né ob­sa­hy ko­mu­ni­ká­cie, pri­čom chý­ba­jú­ca ko­mu­ni­ká­cia sa mô­že po­va­žo­vať za za­ta­je­ný dô­kaz s hor­ší­mi dôs­led­ka­mi, než by mal aký­koľ­vek mys­li­teľ­ný ob­sah ko­mu­ni­ká­cie

Zod­po­ved­nosť za za­bez­pe­če­nie

IT si udr­žu­je kon­tro­lu na úrov­ni za­ria­de­ní de­fi­no­va­ním po­li­tík a ob­me­dze­ní na zme­ny nas­ta­ve­nia za­bez­pe­če­nia ale­bo sťa­ho­va­nia ap­li­ká­cií, kto­ré nie sú pria­mo spo­je­né s ob­chod­ným vy­uži­tím, ale mô­žu byť dô­le­ži­té na ne­pria­mu pod­po­ru pra­cov­ných ak­ti­vít. Ty­pic­ký prík­lad sú ap­li­ká­cie na­po­je­né na so­ciál­ne sie­te. V ko­neč­nom dôs­led­ku IT pre­be­rá všet­ku zod­po­ved­nosť za bez­peč­nosť, pre­to mu­sí ob­me­dziť sprá­va­nie kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov nap­rík­lad vy­nu­co­va­ním dodr­žia­va­nia po­li­tík. Skú­se­nos­ti uká­za­li, že po­ku­sy pre­sa­diť zá­kaz všet­kých „ne­biz­ni­so­vých" ap­li­ká­cií ve­dú k nes­po­koj­nos­ti, ba až k ot­vo­re­ným vzbu­rám kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. To v lep­šom prí­pa­de. V hor­šom prí­pa­de za­mes­tnan­ci ne­vy­nú­te­né pra­vid­lá v ti­chos­ti ob­chá­dza­jú. Prob­lém je aj s roz­de­le­ním zod­po­ved­nos­ti pri náj­de­ní ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru. Gar­tner va­ru­je aj pred ri­zi­kom za­ta­jo­va­nia dô­ka­zov. V prí­pa­de aké­ho­koľ­vek vy­šet­ro­va­nia vo fir­me ne­mu­sia byť náj­de­né kom­plet­né ob­sa­hy ko­mu­ni­ká­cie. Chý­ba­jú­ca ko­mu­ni­ká­cia sa mô­že po­va­žo­vať za za­ta­je­ný dô­kaz s hor­ší­mi dôs­led­ka­mi než aký­koľ­vek mys­li­teľ­ný ob­sah ko­mu­ni­ká­cie.

Kľú­čo­ví hrá­či

BYOD sa tý­ka via­ce­rých od­vet­ví IT vrá­ta­ne klient­skych za­ria­de­ní, sie­ťo­vých a za­bez­pe­čo­va­cích tech­no­ló­gií. Naj­tes­nej­šie sú však s BYOD spo­je­né tech­no­ló­gie na sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní, bez kto­rých by ten­to trend ne­mo­hol v šir­šom roz­sa­hu pre­nik­núť do fi­rem­né­ho pros­tre­dia. V na­šom preh­ľa­de pred­sta­ví­me v abe­ced­nom po­ra­dí kľú­čo­vých hrá­čov na tr­hu MDM (Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment).

AirWatch - fir­ma sa etab­lo­va­la v le­tec­kých spo­loč­nos­tiach, far­ma­ceu­tic­kých fir­mách, uti­lit­ných a ener­ge­tic­kých spo­loč­nos­tiach a v ma­loob­cho­de. Po­čet jej zá­kaz­ní­kov sa po­čas pos­led­ných 12 me­sia­cov viac než zdvoj­ná­so­bil. Viac než 70 % zá­kaz­ní­kov vy­uží­va rie­še­nie for­mou cloud-ba­sed sof­tvér ako služ­ba (SaaS). AirWatch po­nú­ka aj kom­plet­né on-pre­mi­ses rie­še­nie. Pro­duk­ty sú vhod­né pre všet­ky veľ­kos­ti pod­ni­kov.

Cit­rix - do­ne­dáv­na bo­li do­mi­nan­tným por­tfó­liom clou­do­vé a vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie. Uve­de­ním rie­še­nia Cloud­Ga­teway sa spo­loč­nosť v ro­ku 2012 etab­lo­va­la ako je­den z kľú­čo­vých hrá­čov tr­hu MDM. Vlaj­ko­vý pro­dukt v tej­to ob­las­ti je Xen­Mo­bi­le MDM, kto­rý za­hŕňa ap­li­ká­cie na kon­taj­ne­ri­zá­ciu a bez­peč­né zdie­ľa­nie úda­jov. Pro­duk­ty a rie­še­nia MDM Cit­rix sú vhod­né pre fir­my všet­kých veľ­kos­tí a do všet­kých prie­my­sel­ných od­vet­ví.

Fi­berLink - na tr­hu MDM pod­ni­ká od ro­ku 2007. Je­ho rie­še­nia sú vhod­né pre fir­my, kto­ré nie sú ob­me­dze­né prís­ny­mi pred­pis­mi a mô­žu pri­jať clou­do­vé rie­še­nia. Fi­berLink to­tiž ne­po­nú­ka on-pre­mi­ses rie­še­nia. V mi­nu­lom ro­ku Fi­berLink vďa­ka zjed­no­du­še­niu ce­no­vé­ho mo­de­lu a jed­no­du­chej im­ple­men­tá­cii za­zna­me­nal ma­sív­ny rast príj­mov až o 320 % a zá­kaz­ní­kov až o 250 %. Rie­še­nie Maa­S360 je čis­to clou­do­vé rie­še­nie MDM na pod­po­ru fi­rem­ných a osob­ných za­ria­de­ní. Pod­po­ru­je kon­taj­ne­ri­zá­ciu, pod­ni­ko­vé ap­li­kač­né ob­cho­dy a sprá­vu mo­bil­né­ho ob­sa­hu.

Good Tech­no­lo­gy má dl­hú a ús­peš­nú his­tó­riu v pro­duk­toch na pod­po­ru pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty, naj­mä v re­gu­lo­va­ných od­vet­viach. Za pos­led­ných 24 me­sia­cov vzrás­tol pre­daj o 95 % v re­gió­noch EMEA a APAC. Ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­tí Co­piun a Ap­pCen­tral zís­ka­la fir­ma ďal­šie tech­no­ló­gie a zá­kaz­ní­kov. Vlaj­ko­vý pro­dukt je súp­ra­va Good for En­terpri­se (GFE) za­hŕňa­jú­ca bez­peč­nosť, ria­de­nie, vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií, sprá­vu ob­sa­hu a mo­bil­nú spo­lup­rá­cu. Spo­loč­nosť uzav­re­la stra­te­gic­ké par­tner­stvo s BoxTo­ne.

Mo­bi­leIron pô­so­bí na tr­hu MDM tak­mer tri ro­ky, od svoj­ho pr­vé­ho uve­de­nia pro­duk­tu na trh. Hlav­ný­mi pro­duk­tmi sú VSP 5.5 a Sen­try, dopl­ne­né o mo­bil­ný sof­tvér Ap­pCon­nect a Docs @ work. V ro­ku 2012 sa Mo­bi­leIron umies­tnil ako je­den z pia­tich naj­lep­ších do­dá­va­te­ľov MDM z hľa­dis­ka tr­žieb a poč­tu pod­po­ro­va­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní.

SAP in­ves­tu­je do rie­še­ní MDM, aby pod­po­ro­val svo­jich zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov v sna­he o do­siah­nu­tie mo­bi­li­ty za­mes­tnan­cov. Na tr­hu MDM sa etab­lo­val bez­peč­nos­tný­mi rie­še­nia­mi zís­ka­ný­mi ak­vi­zí­ciou Sy­ba­se a par­tner­stva­mi s Afa­ria a CA.

V člán­ku sú pou­ži­té pod­kla­dy od ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner.

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter