OSOBNOSTI IT KOMUNITY: Palo Luka, technologický riaditeľ spoločnosti ESET

Rozhovor: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia, Palo Luka, technologický riaditeľ ESET

Pa­lo Lu­ka je tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ anti­ví­ru­so­vej a bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti ESET. Na tú­to fun­kciu pre­šiel v ja­nuá­ri 2011. Pred­tým fi­gu­ro­val na pos­te IT ria­di­te­ľa, kde bol zod­po­ved­ný za infra­štruk­tú­ru a vý­voj spo­loč­nos­ti ESET. Svo­ju ka­rié­ru za­čal v ESE­Te eš­te ako štu­dent, nes­kôr sa však ako prog­ra­má­tor po­die­ľal na vý­vo­ji dru­hej a tre­tej ge­ne­rá­cie bez­peč­nos­tných rie­še­ní ESE­Tu a do­hlia­dal na nás­led­né pro­duk­to­vé ak­tua­li­zá­cie.

ESET_Palo_Luka_CTO.jpg

Pa­lo Lu­ka, tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET

Na po­zí­cii tech­no­lo­gic­ké­ho ria­di­te­ľa do­ze­ral na na­sa­de­nie pia­tej, šies­tej a sied­mej ver­zie vlaj­ko­vých pro­duk­tov ESE­Tu a ta­kis­to rie­še­ní ako ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty pre An­droid, ESET So­cial Me­dia Scan­ner a ESET En­dpoint So­lu­tions. Vy­štu­do­val od­bor elek­tro­tech­nic­ké in­ži­nier­stvo a in­for­mač­né sys­té­my na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te.

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Pa­lo Lu­ka: V zá­klad­nej ško­le som cho­dil do po­čí­ta­čo­vé­ho krúž­ku. Ma­li sme tam PMD-85. Po­tom som up­ro­sil ro­di­čov, aby mi kú­pi­li po­čí­tač. Bo­lo to na sklon­ku so­cia­liz­mu a roz­hod­li sa kú­piť PC XT, do kto­ré­ho in­ves­to­va­li znač­nú časť svo­jich ús­por. Chví­ľu som bol mož­no aj skla­ma­ný, mal mo­no­chro­ma­tic­ký mo­ni­tor a ne­bo­li naň žiad­ne hry, ale nau­čil som sa prog­ra­mo­vať a po­čí­ta­čom som sa upí­sal. Mys­lím, že som uro­bil dob­re, aj keď to vte­dy ne­bo­lo ve­do­mé roz­hod­nu­tie.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Pa­lo Lu­ka: Rých­los­ťou a ra­zan­ciou, akou vstú­pi­li do na­šich ži­vo­tov. Dnes si ľu­dia ne­ve­dia pred­sta­viť fun­go­va­nie bez mo­bil­ných te­le­fó­nov a pri­tom pred dvad­sia­ti­mi rok­mi ich ma­lo len zo­pár vy­vo­le­ných. Autám tr­va­lo de­siat­ky ro­kov, kým do­ká­za­li za­siah­nuť do na­šich ži­vo­tov tak, ako inter­net za de­sať.

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Pa­lo Lu­ka: Vždy, keď le­tím lie­tad­lom, roz­mýš­ľam, aké su­per by bo­lo byť pi­lo­tom. Keď som v cir­ku­se, pred­sta­vu­jem si, že som art­ista, a keď sle­du­jem do­ku­ment v te­le­ví­zii, ho­vo­rím si nap­rík­lad: „Tí as­tro­nó­mo­via ma­jú ale za­ují­ma­vý ži­vot." Mys­lím, že by som si v ľu­bo­voľ­nej ob­las­ti ve­del náj­sť nie­čo, čo by ma za­uja­lo, aj keď v ko­neč­nom dôs­led­ku je to vša­de len o tvr­dej a únav­nej prá­ci.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Pa­lo Lu­ka: Kaž­dá ob­lasť má svo­je vý­zvy, kto­ré rie­ši. Nap­rík­lad od te­le­ko­mu­ni­ká­cií oča­ká­va­me, že ho­cik­de na sve­te bu­de k dis­po­zí­cii lac­né vy­so­ko­rý­chlos­tné bez­drô­to­vé pri­po­je­nie do sie­te. To by vše­li­čo zme­ni­lo. Bo­lo by fajn nap­rík­lad vy­rie­šiť auten­ti­fi­ká­ciu. Pred­stav­te si, že pris­tú­pi­te k ľu­bo­voľ­né­mu po­čí­ta­ču a ten vás spoz­ná pod­ľa tvá­re a sprís­tup­ní va­še dá­ta. Keď od­íde­te, prís­tup k va­šim dá­tam sa za­sa za­mkne. A tak­to by som mo­hol pok­ra­čo­vať ďa­lej.

Koľ­ko ča­su den­ne strá­vi­te za po­čí­ta­čom, tab­le­tom a smar­tfó­nom?

Pa­lo Lu­ka: Pr­vá vec, čo rá­no spra­vím, je, že vy­pnem bu­dík na smar­tfó­ne a hneď po­zriem, či priš­li no­vé mai­ly. Ale mys­lím, že za po­čí­ta­čom te­raz trá­vim tro­chu me­nej ča­su ako ke­dy­si. Mo­ja dneš­ná prá­ca spo­čí­va skôr v roz­ho­vo­roch s ľuď­mi ako vo vy­se­dá­va­ní za po­čí­ta­čom.

Kto­ré sú va­še naj­ob­ľú­be­nej­šie, naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ap­li­ká­cie?

Pa­lo Lu­ka: Jed­noz­nač­ne inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Kaž­dú chví­ľu mi na­pad­ne nie­čo, čo by som chcel ve­dieť, ale­bo sa s nie­kým o nie­čom priem na obe­de a vte­dy sia­ham hneď po mo­bi­le. Mal som aj ob­do­bie in­šta­lo­va­nia rôz­nych ap­li­ká­cií. Ale te­raz ich už pou­ží­vam len zo­pár.

Akú tech­ni­ku pou­ží­va­te (no­te­book, tab­let, smar­tfón)?

Pa­lo Lu­ka: Pou­ží­vam sto­lo­vý po­čí­tač, no­te­book, tab­let aj smar­tfón. Kaž­dý na nie­čo iné.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Pa­lo Lu­ka: Me­dzi ta­ké tr­va­lej­šie pat­rí fo­tog­ra­fo­va­nie a cyk­lis­ti­ka. Os­tat­né ko­níč­ky dosť strie­dam, le­bo ma ba­ví učiť sa a ob­ja­vo­vať stá­le no­vé ve­ci.

Bu­de mož­né nie­ke­dy do­siah­nuť stav ab­so­lút­ne ne­pries­trel­nej in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti? Po­da­rí sa raz vy­vi­núť pro­dukt, tech­no­ló­giu, kto­rá do­ká­že ochrá­niť pou­ží­va­te­ľov pred akou­koľ­vek for­mou mal­vé­ru?

Pa­lo Lu­ka: Mys­lím si, že prob­lé­my s bez­peč­nos­ťou sa tech­no­lo­gic­ky vy­rie­šiť ne­da­jú. Tech­no­ló­gie ve­dia ochra­ne veľ­mi po­môcť, ale na­ko­niec naj­zra­ni­teľ­nej­ší člá­nok re­ťa­ze je aj tak člo­vek. Dá sa ok­la­mať a pod­viesť. Bo­lo to tak pred stov­ka­mi ro­kov a bu­de to tak aj v bu­dúc­nos­ti, me­nia sa len tech­ni­ky so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva.

Aké sú va­še prog­nó­zy zra­ni­teľ­nos­ti a bez­peč­nos­ti ne­po­čí­ta­čo­vých za­ria­de­ní, kto­ré sa v čo­raz väč­šej mie­re pri­pá­ja­jú na inter­net (chlad­nič­ky, doh­ľa­do­vé ka­me­ry, prie­my­sel­né za­ria­de­nia atď.)?

Pa­lo Lu­ka: Mám z nich oba­vy. Stá­le viac a viac sme ob­klo­pe­ní za­ria­de­nia­mi, kto­ré sú pri­po­je­né na sieť, ma­jú sen­zo­ry, do­kon­ca ve­dia ka­de­čo spra­viť a úro­veň ich bez­peč­nos­ti je čas­to ža­los­tná. Pod­ľa mňa sa v blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­dú stá­le viac a viac vy­uží­vať na úto­ky, hlav­ne na cie­le­né.

Ako hod­no­tí­te úro­veň za­bez­pe­če­nia ko­mer­čnej sfé­ry, ve­rej­nej sprá­vy a ná­rod­nej inter­ne­to­vej infra­štruk­tú­ry pred mož­ný­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi útok­mi?

Pa­lo Lu­ka: Rád pri­rov­ná­vam bez­peč­nosť k ša­cho­vej par­tii. Ak si aj mys­lí­me, že sme pri za­bez­pe­čo­va­ní sys­té­mu uro­bi­li ne­pries­trel­ný ťah, proti­vník nás čas­to pres­ved­čí o opa­ku. Nie­ke­dy mu len dlh­šie tr­vá, kým vy­mys­lí svoj proti­ťah. Bez­peč­nosť je pro­ces, nie jed­no­ra­zo­vá ak­cia. A pos­tup­ne, ako sa zvy­šu­je zá­vis­losť na­šej spo­loč­nos­ti od IT, už pres­tá­va ísť o fa­zuľ­ky.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter