Rozhovor: Chcem dokončiť projekty OPIS, aby z nich ľudia mali čo najväčší úžitok

Nor­bert Mol­nár má prak­tic­ké skú­se­nos­tí naj­mä s pos­ky­to­va­ním kon­zul­tá­cií v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a po­ra­den­stvom pri pro­jek­toch fi­nan­co­va­ných európ­skym spo­lo­čen­stvom.

Po skon­če­ní vy­so­kej ško­ly (PvF UK Bra­tis­la­va, od­bor chémia - fy­zi­ka) pra­co­val v ro­koch 1995 až 1997 v spo­loč­nos­ti Euro­Comp, spol. s r. o., kto­rá sa za­obe­ra­la pre­da­jom spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. V ro­koch 1997 až 2001 zú­ro­čil svoj zá­ujem o po­čí­ta­če a po­čí­ta­čo­vé sie­te v spo­loč­nos­ti Euro­Tel Bra­tis­la­va, a. s. (dnes Slo­vak Te­le­kom), kde pra­co­val ako špe­cial­ista pre­da­ja dá­to­vých slu­žieb a po­die­ľal sa na pre­da­ji a vý­vo­ji no­vých pro­duk­tov a slu­žieb v di­ví­zii dá­to­vých slu­žieb. Ak­tív­ne sa ve­no­val veľ­kým zá­kaz­ní­kom z pri­vát­ne­ho sek­to­ra a ban­ko­vým klien­tom a pris­pie­val k ino­vá­ciám v ob­las­ti dá­to­vých slu­žieb.

V ro­koch 2001 až 2007 pô­so­bil v te­le­ko­mu­ni­kač­nej spo­loč­nos­ti SWAN, a. s. (pred­tým Calli­no, spol. s r. o.) ako ob­chod­ný ria­di­teľ. Od ro­ku 2007 pra­co­val v spo­loč­nos­ti IT­KON, spol. s r. o., kto­rá je dr­ži­te­ľom cer­ti­fi­ká­tu ISO 9001 pre pro­jek­to­vé čin­nos­ti v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. V ro­koch 2009 - 2011 sa ve­no­val eva­luá­cii ope­rač­né­ho prog­ra­mu OPIS ako exter­ný kon­zul­tant spo­loč­nos­ti Je­newein Group. Od ro­ku 2011 spo­lup­ra­co­val na pro­jek­te v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu ve­da a vý­skum v spo­lup­rá­ci s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Ko­ši­ciach. Od ro­ku 2012 pô­so­bí na Úra­de vlá­dy SR ako ge­ne­rál­ny ria­di­teľ sek­cie ope­rač­ných prog­ra­mov, ria­dia­com or­gá­ne pre Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti, zá­ro­veň je čle­nom do­zor­nej ra­dy Ná­rod­nej agen­tú­ry pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by.

IW: Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Nor­bert Mol­nár: Tí star­ší si is­to spo­mí­na­jú ako sa kon­com 80. ro­kov, keď som bol v stred­nej ško­le, za­ča­li zo Zá­pa­du vo­ziť pr­vé osob­né po­čí­ta­če Sin­clair a Ata­ri. Po no­ciach sme hrá­va­li rôz­ne jed­no­du­ché hry a tŕp­li sme, aby sa nám ne­po­žu­la ka­ze­ta, keď sme už viac ako 30 mi­nút „loa­do­va­li"... My chu­dob­nej­ší „štu­dá­ci" sme zá­vi­de­li bo­hat­ším spo­lu­žia­kom, kto­rí si moh­li po­dob­né hrač­ky do­vo­liť mať do­ma, pre nás bo­lo sci-fi mať vlas­tné „pec­ko", ale trend ma­so­vé­ho pre­da­ja osob­ných po­čí­ta­čov sa už roz­bie­hal. A ma­li sme ši­kov­né­ho uči­te­ľa, vďa­ka kto­ré­mu sa nám me­dzi pr­vý­mi v re­pub­li­ke po­da­ri­lo zoh­nať pár ku­sov pa­mät­ných PMD 85 a na tú do­bu kul­to­vú hru Ma­nic mi­ner. Mi­lo­va­li sme le­vel Ev­že­no­vo doupě (spo­meň­te si len na tú krás­nu vi­zua­li­zá­ciu) a uči­te­ľa in­for­ma­ti­ky sme po­tom na po­česť pre­zý­va­li Ev­žen. Môj syn sa mi dnes vy­smie­va, keď si z nos­tal­gie kú­pim ne­ja­kú edí­ciu sta­rých hier Ata­ri. Ako che­mik som ro­bil rôz­ne SOČ-ky s od­bor­ným ga­ran­tom v Dus­le. Od­tiaľ bol len krok k let­nej stá­ži vo vý­poč­to­vom stre­dis­ku v tom­to pod­ni­ku, a keď priš­la po­nu­ka štu­dij­nej stá­že vo vý­poč­to­vom stre­dis­ku na­bi­tom naj­nov­ší­mi stroj­mi (chémia vte­dy za­rá­ba­la re­ži­mu va­lu­ty a len za tie sa da­li ku­po­vať po­čí­ta­če zo Zá­pa­du), ne­vá­hal som tú­to po­nu­ku vy­užiť. Os­tat­ní sa kú­pa­li pri ja­ze­rách a ja som cho­dil do prá­ce, ale mu­sím po­ve­dať, že to ne­bol žiad­ny oh­rom­ný pra­cov­ný vý­kon, skôr to bo­la pre mňa zá­ba­va. Aj tak to na­ši tú­to­ri bra­li a ma­li s na­mi ob­rov­skú tr­pez­li­vosť. Mu­sím sa z toh­to mies­ta po­ďa­ko­vať Ing. Po­lia­ko­vi, kto­rý mi uká­zal ok­rem hier aj iný roz­mer po­čí­ta­čov, po­moc pri ria­de­ní vý­ro­by a jej pos­tup­nú auto­ma­ti­zá­ciu. Doš­lo te­da aj na siah­nu­tie na pr­vý po­čí­tač IBM 386 a zá­kla­dy prog­ra­mo­va­nia. No a na vy­so­kej ško­le priš­li pr­vé skú­se­nos­ti s aka­de­mic­ký­mi sie­ťa­mi, pred­chod­ca­mi dneš­né­ho inter­ne­tu.

IW: Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Nor­bert Mol­nár: Ob­lasť IT je pre mňa za­ují­ma­vá hlav­ne tým, že do­ká­že ľud­stvu po­má­hať pri rie­še­ní zlo­ži­tých ve­cí. Zá­ro­veň je pre mňa at­rak­tív­ne i to, že pri ta­kom dy­na­mic­kom vý­vo­ji in­for­ma­ti­ky je stá­le nie­čo no­vé. Prá­ca v IT nie je roz­hod­ne mo­no­tón­na a tre­ba sa stá­le učiť nie­čo no­vé. Sna­žím sa však, aby som sa nes­tal ot­ro­kom svo­jich elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, a ve­rím, že ús­peš­ne od­olá­vam, mož­no s vý­nim­kou so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book, na kto­rú pris­tu­pu­jem cez mo­bil i tab­let asi tak 6-krát den­ne a tr­čím tam mož­no aj 20 mi­nút, čo je dosť ve­ľa. Ak to pre­rá­tam na kni­hy, týž­den­ne to pred­sta­vu­je ur­či­te jed­nu kva­lit­nú kni­hu. Zmy­sel in­for­ma­ti­ky je v uľah­če­ní a auto­ma­ti­zá­cii pra­cov­ných čin­nos­tí, po­mo­ci napr. pri vy­hľa­dá­va­ní na webe a zrý­chle­ní čin­nos­tí, a te­da aj vý­ko­nov. Nap­rík­lad au­tá sa dnes bez ro­bo­tov ani ne­da­jú vy­rá­bať. Spo­mí­na­te si však, že nie­ke­dy sme bo­li bez mo­bi­lov, a keď sme sa do­hod­li, že sa par­tia stret­ne, všet­ci priš­li na­čas, pre­to­že ten, kto meš­kal, mal jed­no­du­cho smo­lu. Keď dnes ide­te na náv­šte­vu, čas­to sa vám ani nech­ce hľa­dať me­no na zvon­če­ku, za­vo­lá­te dru­hej stra­ne mo­bi­lom, vraj to je jed­no­duch­šie. Mo­jou sna­hou je vy­uží­vať vý­do­byt­ky tech­ni­ky len do ta­kej mie­ry, aby bo­la prí­no­som, a nez­ná­šam, keď de­ti na­mies­to be­ha­nia po prí­ro­de ale­bo čí­ta­nia kníh trá­via den­ne mno­ho ho­dín rôz­ny­mi bez­ob­saž­ný­mi hra­mi. Všet­ci mo­ji ro­ves­ní­ci zhod­ne kon­šta­tu­jú, že de­ti sú dnes ro­zu­mo­vo ďa­lej, na dru­hej stra­ne im mu­sia uči­te­lia v ško­le zob­rať mo­bi­ly a iné PDA pre hry. Zdá sa, že mo­je vy­jad­re­nie je v roz­po­re s pro­jek­tom di­gi­tál­ne­ho vzde­lá­va­nia, kto­ré pod­po­ru­je OPIS, ale ten je za­me­ra­ný na vzde­lá­va­nie mo­der­ný­mi pros­tried­ka­mi a ver­te mi, ta­ké krás­ne vy­jad­ro­va­cie a pre­zen­tač­né pros­tried­ky mu­sí­me na­šim de­ťom po­núk­nuť. Te­raz je veľ­ká šan­ca nas­ko­čiť na ten­to vlak a vý­sled­kom mô­že byť, že bu­de­me mať viac od­bor­ní­kov na IT, kto­rých dnes pot­re­bu­je na­ša kra­ji­na ako soľ. Aj z mo­jej pred­chá­dza­jú­cej od­po­ve­de vi­dí­te, že mňa sa­mé­ho do­vied­li k zá­uj­mu o in­for­ma­ti­ku hry. My dos­pe­lí však mu­sí­me vy­stih­núť ten pra­vý čas a ro­zum­nú mie­ru, aby sme zá­ujem de­tí do­ká­za­li pre­me­niť na nie­čo uži­toč­né. Vie­te, ako je to s tým hlad­ným a ry­bou - zmys­lupl­nej­šie je nau­čiť hlad­né­ho chy­tať ry­by, a nie po­núk­nuť mu ho­to­vú ry­bu na ta­nie­ri.

IW: V akej inej ob­las­ti by ste chce­li pra­co­vať?

Nor­bert Mol­nár: Pra­cu­jem dnes v ob­las­ti ria­de­nia in­for­ma­ti­zá­cie na stra­ne ve­rej­nej sprá­vy a tá­to ob­lasť ma mi­mo­riad­ne napĺňa, pre­to­že sú pred na­mi veľ­ké vý­zvy a mno­ho prá­ce. Ako vy­štu­do­va­ný uči­teľ mám rád pe­da­go­gic­kú prá­cu a som pres­ved­če­ný, že sa k nej is­to onedl­ho vrá­tim. Ve­rím, že mô­žem ne­ja­ké skú­se­nos­ti od­ov­zdať mlad­ším - či už v ob­las­ti ma­naž­men­tu a ria­de­nia, ale­bo pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia.

IW: Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Nor­bert Mol­nár: Slo­ven­sko je dnes, žiaľ, stá­le v po­zí­cii bu­do­va­nia e-go­ver­nmen­tu. Bu­du­jú sa zá­klad­né re­gis­tre, pre­pá­ja­jú sa, aby ob­ča­nia moh­li vy­uží­vať so­fis­ti­ko­va­né elek­tro­nic­ké služ­by na úrov­ni. Ak sa tá­to fá­za zvlád­ne dob­re, je od­tiaľ len mi­ni­mál­ny krok k tzv. m-go­ver­nmen­tu (mo­bil­ný go­ver­nment). Roz­diel je len v tom, že k ap­li­ká­cii pris­tu­pu­je­te z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia a dnes nie sú prís­tu­po­vé rých­los­ti do inter­ne­tu ob­me­dzu­jú­ce ako pred 15 rok­mi. Už dnes tí naj­pok­ro­ko­vej­ší vo sve­te reali­zu­jú i-go­ver­nment (in­te­li­gent­ný go­ver­nment). Ten by nás ne­mal ako ob­ča­nov vô­bec ot­ra­vo­vať rôz­ny­mi po­da­nia­mi a elek­tro­nic­ký­mi for­mu­lár­mi a mal by vy­tvá­rať pred­pok­la­dy len na mi­ni­mál­nu ko­mu­ni­ká­ciu ob­ča­na so štá­tom, t. j. len na naj­ne­vyh­nu­tej­šej úrov­ni. Pred­stav­te si, že už dnes v niek­to­rých kra­ji­nách ne­mu­sí­te po­dá­vať nap­rík­lad da­ňo­vé priz­na­nie, ale úrad ho vy­pra­cu­je sám a poš­le vám ho iba na schvá­le­nie nap­rík­lad elek­tro­nic­kou poš­tou. Po­cho­pi­teľ­ne, nadŕžam ro­bo­ti­ke a tu si mys­lím, že sa bu­de­me eš­te ču­do­vať, čo nás v naj­bliž­ších ro­koch ča­ká. Spo­je­nie tech­ni­ky s me­di­cí­nou je úžas­né a s nad­še­ním sle­du­jem, ako do­ká­žu ta­ké­to vý­do­byt­ky po­má­hať napr. hen­di­ke­po­va­ným ľu­ďom. Mám spo­lu­žia­kov v ob­las­ti bio­tech­no­ló­gií a vy­mie­ňa­me si sem-tam in­for­má­cie a bo­lo by fajn, ke­by sa ta­ké­to po­môc­ky dos­ta­li me­dzi ľu­dí, kto­rí ich nao­zaj pot­re­bu­jú, a sta­li sa ce­no­vo dos­tup­nej­ší­mi.

IW: Koľ­ko ča­su den­ne strá­vi­te za po­čí­ta­čom, tab­le­tom a smar­tfó­nom?

Nor­bert Mol­nár: Viac, ako by som chcel, ale to pat­rí k mo­jej prá­ci. Ne­mô­žem ne­čí­tať elek­tro­nic­kú poš­tu ale­bo spra­co­vá­vať a vy­jad­ro­vať sa k tvor­be stra­te­gic­kých do­ku­men­tov bez elek­tro­nic­ké­ho prís­tu­pu. Ťaž­ko sa to dá od­had­núť na ho­di­ny, ale je to asi viac ako 3 ho­di­ny den­ne.

IW: Kto­ré sú va­še naj­ob­ľú­be­nej­šie, naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ap­li­ká­cie?

Nor­bert Mol­nár: Keď­že pou­ží­vam „jabĺčko­vé" pro­duk­ty, ur­či­te mo­bil­né ap­li­ká­cie pre tú­to sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov. Slo­ven­ský pro­dukt SY­GIC pri na­vi­gá­cii na sú­ši, NA­VIO­NICS pri na­vi­gá­cii na mo­ri. Mám eš­te v svo­jich za­ria­de­niach rôz­ne gi­ta­ro­vé si­mu­lá­to­ry, z nich naj­ob­ľú­be­nej­ší je Am­li­Tu­be a zvu­ky od Hen­drixa a Slas­ha. Pre ob­ča­nov od­po­rú­čam ap­li­ká­ciu STA­ROS­TA ale­bo iOB­ČAN, kde mô­žu napr. hlá­siť prob­lém na uli­ci a byť in­for­mo­va­ní o je­ho rie­še­ní. Dob­rá je ap­li­ká­cia DRA­GON, kto­rá mi šet­rí čas pri pre­pi­so­va­ní textov a fun­gu­je skve­le, sta­čí na­dik­to­vať a o pár se­kúnd text mô­žem elek­tro­nic­ky dis­tri­buo­vať ďa­lej.

IW: Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Nor­bert Mol­nár: Mo­jím naj­väč­ším ko­níč­kom je roc­ko­vá hud­ba a sna­žím sa ok­rem spie­va­nia aj hrať na gi­ta­re. Mal som šťas­tie vo svo­jom „hu­dob­nom" ži­vo­te hrať vždy s tý­mi naj­lep­ší­mi. A to je po­tom ra­dosť hrať. Vše­tok do­vo­len­ko­vý čas sa sna­žím vy­užiť s par­tia­mi na pla­chet­ni­ciach a som rád, že som k tej­to zá­ľu­be pri­vie­dol i naj­bliž­ších. Po­ves­tné sú na­še ot­cov­ské let­né ver­zie „S te­bou mě ba­ví svět" na Jad­ra­ne. Obid­ve zá­ľu­by za­tiaľ so mnou zdie­ľa i môj dva­nás­ťroč­ný syn, tak­že sa te­ším a dú­fam, že raz spo­lu bu­de­me „dže­mo­vať" na jed­nom pó­diu a prep­la­ví­me spo­lu to, čo mám v plá­ne. Ak mi to čas do­vo­ľu­je, rád čí­tam kni­hy. Som za­me­ra­ný na ži­vo­to­pi­sy, napr. te­raz čí­tam To­ny­ho Blaira ale­bo Bear Gryl­la, kto­rý nám na Dis­co­ve­ry uka­zu­je, ako pre­žiť v di­vo­či­ne.

IW: Ako hod­no­tí­te ak­tuál­ny stav in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku?

Nor­bert Mol­nár: Ur­či­te je na tom pri­vát­ny sek­tor lep­šie. A nie je to vô­bec otáz­ka pe­ňa­zí. Roz­hod­ne in­for­ma­ti­zá­cia v ob­las­ti štát­nej sprá­vy za­os­tá­va. V rám­ci OPI­Su má­me dos­ta­tok fi­nan­čných zdro­jov na pot­reb­ný pok­rok v in­for­ma­ti­zá­cii. Žiaľ, uka­zu­je sa, že stá­le nám chý­ba­jú prak­tic­ké skú­se­nos­ti s reali­zá­ciou veľ­kých pro­jek­tov, t. j. kon­krét­ne zly­há­va pro­jek­to­vý ma­naž­ment u sa­mot­ných reali­zá­to­rov. V pra­vid­lách a pos­tu­poch prob­lém nie je, štan­dar­dy a me­to­di­ky sú nas­ta­ve­né dos­ta­toč­ne. To nie je len kon­šta­to­va­nie, kaž­dý deň sa za­obe­rá­me tým, čo mô­že­me zlep­šiť, ale v pod­sta­te mu­sí­me krí­zo­vé sce­ná­re a ri­zi­ká od­stra­ňo­vať na úrov­ni ria­dia­ce­ho or­gá­nu a spros­tred­ko­va­teľ­ských or­gá­nov na­mies­to to­ho, aby to zvlá­da­li pri­jí­ma­te­lia sa­mi. V prí­pa­de dodr­ža­nia pos­tu­pov pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia v zmys­le sta­no­ve­ných me­to­dík a pred­pí­sa­ných štan­dar­dov by sa to roz­hod­ne ne­ma­lo stá­vať. Skú­se­nos­ti mo­jich ko­le­gov z ko­mer­čné­ho pros­tre­dia sú sku­toč­ne vý­ho­dou, je však dosť veľ­ký prob­lém zoh­nať dos­ta­tok exper­tov, kto­rí ma­jú nie­čo za se­bou a kto­rí do­ká­žu la­ví­ro­vať v ná­roč­nej ad­mi­nis­tra­tí­ve a rie­šiť množ­stvo zlo­ži­tých pos­tu­pov. Dnes sme však pod­stat­ne ďa­lej ako pred dvo­ma rok­mi, zá­klad­né re­gis­tre sa sí­ce eš­te stá­le bu­du­jú, ale sú krát­ko pred do­kon­če­ním. Má­me na­šliap­nu­té ten­to rok do­kon­čiť ÚPVS (Ústred­ný por­tál ve­rej­nej sprá­vy), na kto­rý sa všet­ky sys­té­my ISVS in­teg­ru­jú. Množ­stvo elek­tro­nic­kých slu­žieb je už v pre­vádz­ko­vom re­ži­me a ob­ča­nia ich dnes vy­uží­va­jú. Po­vedz­me si však prav­du, v su­sed­nom Čes­ku re­gis­tre fun­gu­jú už dáv­no, in­šti­tú­cie sú na ne na­po­je­né a pos­ky­tu­jú pod­stat­ne viac slu­žieb ako na­ša ve­rej­ná sprá­va. Ve­rím, že na­še ča­so­vé stra­ty do kon­ca ro­ka 2015 do­beh­ne­me a prá­ve to, že sme za­ča­li nes­kôr, nám dá­va dnes do rúk mo­der­nej­šie nás­tro­je a plat­for­my, čo mož­no vi­dieť napr. pri eID so za­ru­če­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­som. Elek­tro­nic­ká dá­to­vá schrán­ka je vy­so­ko hod­no­te­ná aj od­bor­ný­mi kruh­mi v za­hra­ni­čí.

IW: Aké sú naj­väč­šie pre­káž­ky, kto­ré brá­nia rých­lej­šie­mu nap­re­do­va­niu v in­for­ma­ti­zá­cii?

Nor­bert Mol­nár: Naj­väč­šou br­zdou bo­lo vô­bec po­zas­ta­ve­nie OPI­Su na rok a pol a po­tom, sa­moz­rej­me, to, že fi­nan­co­va­nie in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy sa zú­ži­lo len na pros­tried­ky z OPI­Su. Ak bu­de­me ho­vo­riť ot­vo­re­ne, rých­lej­šie by to iš­lo, ke­by sa od­strá­ni­li pre­káž­ky pri zdĺha­vom ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní. To sa sna­žím ro­biť nep­retr­ži­te už viac ako dva ro­ky, me­to­dic­ky us­mer­ňu­jem, ro­bím ško­le­nia, zjed­no­du­šu­jem for­mu­lá­re, ale ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie za pri­jí­ma­te­ľa spra­viť na kľúč pred­sa ne­mô­žem. Prie­mer­ná dĺžka ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia pri­tom na pro­jekt z OPI­Su pred­sta­vu­je viac ako rok. Ale pr­vé las­to­vič­ky sa uká­za­li už mi­nu­lý rok, tá­to dĺžka sa za­ča­la skra­co­vať po pri­ja­tí no­ve­ly, kto­rá na­do­bud­la účin­nosť v po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho ro­ka. Pro­jek­ty, kto­ré sa za­ča­li ob­sta­rá­vať po jú­li 2013, ma­li o 3-4 me­sia­ce svo­jich do­dá­va­te­ľov a eš­te v no­vem­bri a v de­cem­bri sa za­ča­li reali­zo­vať. Uká­za­lo sa, že ak sa chce, tí schop­ní to zvlád­nu aj za pod­stat­ne krat­ší čas. Ur­či­te v bu­dú­com prog­ra­mo­vom ob­do­bí po­mô­žu aj skú­se­nos­ti, kto­ré sa zís­ka­li v tom­to prog­ra­mo­va­com ob­do­bí, a SO­RO by sa ma­lo viac sús­tre­diť na to, že pro­jekt schvá­li len to­mu, kto dos­ta­toč­ne preu­ká­že, že má od­bor­né a per­so­nál­ne pred­pok­la­dy zvlá­dať ná­roč­né pro­jek­ty.

IW: Aké sú naj­bliž­šie cie­le, kto­ré by ste v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie chce­li do­siah­nuť vo vý­hľa­de 1-2 ro­kov?

Nor­bert Mol­nár: Ako som naz­na­čil v pred­chá­dza­jú­cich od­po­ve­diach, mo­jím osob­ným cie­ľom je po­su­núť ob­lasť in­for­ma­ti­zá­cie vý­raz­ne vpred a do­kon­čiť OPIS-ov­ské pro­jek­ty, aby ma­li z nich ľu­dia čo naj­väč­ší úži­tok. A mys­lím to váž­ne. Krát­ko­do­bé cie­le sa nám za­tiaľ po­da­ri­lo spl­niť, ale tie naj­väč­šie vý­zvy sú stá­le pred na­mi a tak to aj vní­mam. Zmys­lom mo­jej prá­ce na úra­de je to, aby sa ob­ča­no­vi ušet­ril čas pri sty­ku so štát­ny­mi a sa­mos­práv­ny­mi or­gán­mi. A čo je viac, keď ob­čan vô­bec ne­mu­sí ko­mu­ni­ko­vať s úrad­mi? Úpl­ne sa ta­kej­to ko­mu­ni­ká­cie asi nez­ba­ví­me, ale bu­dem sa sna­žiť, aby ob­ča­nia ma­li k dis­po­zí­cii mo­der­ný, dô­ve­ry­hod­ný a bez­peč­ný nás­troj na ko­mu­ni­ká­ciu s úrad­ní­kom, aby moh­li pl­no­hod­not­ne vy­užiť ušet­re­ný čas na iné ak­ti­vi­ty. Veľ­mi in­ten­zív­ne hľa­dám od­po­veď na otáz­ku, ako reali­zo­vať i-go­ver­nment v na­šich pod­mien­kach. Je pre mňa dô­le­ži­té, aby to, čo je sa­moz­rej­mosť napr. v su­sed­nom Ra­kús­ku ale­bo Ne­mec­ku, fun­go­va­lo aj v na­šej kra­ji­ne a aby sme sa mi­ni­mál­ne vy­rov­na­li tým naj­lep­ším. Tre­ba si dá­vať maxima­lis­tic­ké, ale reál­ne cie­le a po­kú­siť sa ich pos­tup­ne reali­zo­vať s tým naj­väč­ším na­sa­de­ním.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter