Kedy na tvorbu webu využiť služby študenta a kedy firmu

Ča­sy, keď vy­tvo­riť kva­lit­ný a pro­fe­sio­nál­ny web ve­de­lo len pár vy­vo­le­ných, sú ne­náv­rat­ne preč. Dnes má zá­ujem­ca o vy­tvo­re­nie webu v pod­sta­te ne­ko­neč­né množ­stvo spô­so­bov, ako ta­ký­to pro­jekt zreali­zo­vať.

Od rôz­nych on-li­ne nás­tro­jov na tvor­bu webu (napr. Wix) cez open sour­ce re­dak­čné sys­té­my (WordPress, Joom­la, Ma­gen­to) až po rie­še­nia na mie­ru od nes­po­čet­né­ho množ­stva fi­riem a jed­not­liv­cov. Otáz­ka vhod­né­ho vý­be­ru do­dá­va­te­ľa je dnes ak­tuál­nej­šia než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Tvor­ba aké­ho­koľ­vek webu by na­priek veľ­kej roz­ma­ni­tos­ti fo­riem, veľ­kos­tí a za­me­ra­nia ma­la vždy spá­jať nie­koľ­ko zá­klad­ných pr­vkov:

 • Gra­fi­ku - ne­mal by chý­bať cit pre de­tail, zmy­sel pre es­te­ti­ku fa­rieb, schop­nosť zla­diť gra­fic­kú a fun­kčnú časť
 • Ob­sah - zá­klad je kva­lit­ný ob­sah, pro­fe­sio­nál­ne a pú­ta­vé tex­ty, vhod­ne pou­ži­tá ty­pog­ra­fia
 • Mar­ke­ting - web je ko­mu­ni­kač­ný nás­troj, mal by tak vy­ze­rať a fun­go­vať a, sa­moz­rej­me, byť maximál­ne rep­re­zen­ta­tív­ny
 • Op­ti­ma­li­zá­ciu - ak vás ne­vi­dieť, neexis­tu­je­te, op­ti­ma­li­zá­cia On­Pa­ge a Of­fPa­ge mu­sí byť sú­čas­ťou kaž­dé­ho kva­lit­né­ho webu

Ak zá­ujem­ca o web hľa­dá rie­še­nie na mie­ru, dos­ta­ne sa naj­čas­tej­šie k dvom zá­klad­ným sku­pi­nám do­dá­va­te­ľov:

 1. Fir­my, kto­ré sa vý­vo­jom webo­vých rie­še­ní za­obe­ra­jú „na pl­ný úvä­zok"
 2. Štu­den­ti a jed­not­liv­ci, kto­rí sa tvor­be webu ve­nu­jú vo voľ­nom ča­se pop­ri hlav­nom za­mes­tna­ní či pop­ri štú­diu

Me­dzi tý­mi­to sku­pi­na­mi do­dá­va­te­ľov je hneď nie­koľ­ko zá­sad­ných roz­die­lov a vy­chá­dza­jú jed­nak z roz­diel­ne­ho fun­go­va­nia fi­riem op­ro­ti štu­den­tom/jed­not­liv­com, jed­nak zo skú­se­nos­tí, no napr. i mož­nos­tí, kto­ré obe sku­pi­ny do­dá­va­te­ľov pri reali­zá­cii pro­jek­tov ma­jú a kto­ré vy­uží­va­jú.

FIR­MA

- z poh­ľa­du fir­my bý­va­jú zá­sad­né roz­die­ly ta­ké­to:

 1. Fak­tu­rá­cia - pre fir­my je sa­moz­rej­mosť fak­tu­rá­cia, op­ro­ti to­mu štu­den­ti čas­to ne­ma­jú živ­nosť a zá­kaz­ní­ko­vi tak vzni­ká „nad­prá­ca" s uzat­vá­ra­ním do­ho­dy ale­bo inej for­my do­čas­nej spo­lup­rá­ce, v opač­nom prí­pa­de po­tom ne­mož­no za­hr­núť nák­la­dy na reali­zá­ciu pro­jek­tu do nák­la­dov
 2. Servis a pod­po­ra - to­to je je­den z naj­sil­nej­ších ar­gu­men­tov ho­vo­ria­cich v pros­pech fir­my, keď­že fir­my ma­jú vzhľa­dom na pred­pok­la­da­né zá­ze­mie a šir­šie por­tfó­lio zá­kaz­ní­kov lep­šiu po­zí­ciu pri za­bez­pe­če­ní ďal­šie­ho servis­u a pod­po­ry aj po od­ov­zda­ní di­ela. To­to je pri dy­na­mic­kom „štu­den­tskom ži­vo­te" naj­čas­tej­ší prob­lém (štu­dent skon­čil ško­lu a za­mes­tnal sa, od­išiel do za­hra­ni­čia, má skúš­ko­vé ob­do­bie atď.)
 3. Od­bor­nosť a skú­se­nosť - na­priek skve­lým prík­la­dom štu­dent­ských prác a ús­peš­ných pro­jek­tov sa štu­dent na pro­jek­toch čas­to učí „za po­cho­du" a je na to viac-me­nej sám, op­ro­ti to­mu fir­ma pred­pok­la­dá spo­lup­rá­cu via­ce­rých ľu­dí, ich poh­ľa­dov a ob­las­tí, kto­rých spo­je­nie je pri reali­zá­cii ne­vyh­nut­né (gra­fi­ka, ob­sah, op­ti­ma­li­zá­cia, mar­ke­ting)
 4. Re­fe­ren­cie - roz­ma­ni­té por­tfó­lio zá­kaz­ní­kov je zvy­čaj­ne naj­lep­šia zá­ru­ka pos­ky­to­va­ných slu­žieb
 5. Pro­fe­sio­nál­ny prís­tup - dodr­žia­va­nie ter­mí­nov, pro­fe­sio­nál­na a prom­ptná ko­mu­ni­ká­cia, po­nú­ka­nie al­ter­na­tív­nych rie­še­ní, schop­nosť byť vždy k dis­po­zí­cii pre zá­kaz­ní­ka

ŠTU­DENT

- vý­ho­dy reali­zá­cie štu­den­tom op­ro­ti fir­me mô­žu byť ta­ké­to:

 1. Ce­na - naj­sil­nej­ší ar­gu­ment, niž­šie, resp. nu­lo­vé nák­la­dy na pre­vádz­ku do­vo­ľu­jú stla­čiť ce­nu na mi­ni­mum
 2. Flexibi­li­ta - štu­dent do­ká­že (ak chce) pra­co­vať aj cez ví­ken­dy, po no­ciach, do­ká­že rých­lej­šie ab­sor­bo­vať no­vin­ky a up­lat­niť ich v praxi
 3. Iný poh­ľad na vec - kým fir­my ma­jú za­uží­va­né pos­tu­py, štu­dent sa čas­to ne­bo­jí expe­ri­men­to­vať a pri­ná­šať no­vý poh­ľad na vec

Pre dr­vi­vú väč­ši­nu zá­ujem­cov o web je naj­roz­ho­du­jú­cej­ším fak­to­rom ce­na. Ďal­ší servis a pod­po­ra, ne­zried­ka do­kon­ca i kva­li­ta vy­ho­to­ve­nia či fun­kcio­na­li­ty rie­še­nia sto­ja v úza­dí a zá­ujem­co­via im nep­rik­la­da­jú pot­reb­ný vý­znam. Dôs­led­ky na se­ba po­tom zvy­čaj­ne ne­ne­cha­jú dl­ho ča­kať.

⊲ Zá­klad­né pra­vid­lo pri vý­be­re do­dá­va­te­ľa pro­fe­sio­nál­ne­ho webu je v pod­sta­te veľ­mi jed­no­du­ché - „je­den člo­vek ne­mô­že ve­dieť všet­ko". Špič­ko­vý gra­fik nik­dy ne­bu­de kva­lit­ný prog­ra­má­tor, skve­lý ana­ly­tik zna­lý pro­ce­sov nik­dy ne­pos­kyt­ne krea­tív­ne mar­ke­tin­go­vé ná­pa­dy a aj ten naj­lep­ší co­pywri­ter nik­dy ne­navr­hne kva­lit­nú a pro­fe­sio­nál­nu štruk­tú­ru webu. Dô­vod je opäť veľ­mi jed­no­du­chý - ŠPE­CIA­LIZÁCIA. ⊳

Špe­cia­lis­ti na jed­not­li­vé ob­las­ti (ana­lý­za fun­kčnos­tí, di­zajn, ob­sah, op­ti­ma­li­zá­cia, mar­ke­ting) do­ká­žu do pro­jek­tu pris­pieť pres­ne tým, čo sa od nich oča­ká­va a v čom sú pro­fe­sio­ná­li. Spo­loč­ne tak mô­žu vy­tvo­riť di­elo, kto­ré bu­de pro­fe­sio­nál­ne zo všet­kých strá­nok. Prá­ve v tom­to sme­re te­da ma­jú fir­my, kto­ré sú schop­né ta­kých­to špe­cia­lis­tov kon­cen­tro­vať a zdru­žo­vať, op­ro­ti štu­den­tom/jed­not­liv­com veľ­kú vý­ho­du.

Pred reali­zá­ciou aké­ho­koľ­vek pro­jek­tu by mal mať kaž­dý zá­ujem­ca mi­ni­mál­ne kon­krét­nu pred­sta­vu o svo­jom pro­jek­te, o tom, ako by mal vy­ze­rať, ako by mal fun­go­vať a čo by mal zá­ujem­co­vi pri­niesť. V praxi, žiaľ, eš­te stá­le mož­no bež­ne stret­núť zá­kaz­ní­kov bez jas­ných pred­stáv o svo­jom pro­jek­te, čo má čas­to za nás­le­dok zby­toč­ne zdĺha­vú a prob­le­ma­tic­kú reali­zá­ciu pro­jek­tu. Aký by mal byť te­da pos­tup a čo všet­ko by si mal zá­ujem­ca o vy­tvo­re­nie webu prip­ra­viť a zvá­žiť pred tým, než sa roz­hod­ne pre kon­krét­ne­ho do­dá­va­te­ľa?

 1. Ana­lý­za pro­jek­tu - čo všet­ko má pro­jekt ob­sa­ho­vať z fun­kčnej, gra­fic­kej i ob­sa­ho­vej strán­ky, aké pro­ce­sy či for­my ko­mu­ni­ká­cie ma­jú na strán­ke pre­bie­hať, v prí­pa­de väč­ších pro­jek­tov je to i na­ma­po­va­nie pro­ce­sov workflow.
 2. Sta­no­ve­nie roz­poč­tu - je dô­le­ži­té sta­no­viť si ob­jem fi­nan­cií vy­hra­de­ných na pro­jekt. Sta­no­ve­nie roz­poč­tu by ma­la pred­chá­dzať as­poň mi­ni­mál­na ana­lý­za a pries­kum tr­hu, v akej ce­no­vej re­lá­cii sa po­hy­bu­jú pro­jek­ty po­dob­né­ho roz­sa­hu.
 3. Pries­kum - je ur­či­te dob­ré os­lo­viť via­ce­rých do­dá­va­te­ľov s rôz­ny­mi (od­liš­ný­mi) rie­še­nia­mi. Trh po­nú­ka veľ­ké množ­stvo sys­té­mov a rie­še­ní, je dob­ré vi­dieť/vy­po­čuť si mož­nosť reali­zá­cie pro­jek­tu na rôz­nych sys­té­moch z via­ce­rých uh­lov poh­ľa­du.

Zá­sa­dy vý­be­ru do­dá­va­te­ľa by sa už po­tom ma­li ria­diť iba zdra­vým ro­zu­mom a pra­vid­la­mi po­nu­ky a do­py­tu, t. j. to­ho, o čo kon­krét­ne má zá­kaz­ník zá­ujem a čo mu ve­dia do­dá­va­te­lia po­núk­nuť. Nie­koľ­ko kon­krét­nych rád na zá­ver:

 • Na reali­zá­ciu pro­jek­tu si vy­be­raj­te do­dá­va­te­ľa, kto­rý sa po od­ov­zda­ní di­ela sta­ne va­ším par­tne­rom. Mať po­ru­ke od­bor­ní­ka, kto­rí vie po­ra­diť a po­môcť, nik­dy ne­mô­že byť na ško­du.
 • Vždy zváž­te adek­vát­nosť in­ves­tí­cie do reali­zá­cie pro­jek­tu či je­ho sú­čas­ti a hľa­daj­te/žia­daj­te al­ter­na­tí­vy, tak­mer vždy exis­tu­je via­ce­ro ciest k jed­né­mu cie­ľu.
 • Re­fe­ren­cie sú zá­kla­dy, od­bor­nosť hru­bá stav­ba, skú­se­nosť stre­cha, ko­mu­ni­ká­cia ar­chi­tek­tú­ra. Pri stav­be váš­ho pro­jek­tu sú všet­ky tie­to čas­ti rov­na­ko dô­le­ži­té.

Ko­neč­né roz­hod­nu­tie, či zvo­liť fir­mu ale­bo štu­den­ta/jed­not­liv­ca, by ne­ma­lo stáť iba na pred­pok­la­da­nej väč­šej se­rióz­nos­ti fi­riem či, nao­pak, iba na níz­kej ce­ne prá­ce štu­den­tov. Kva­lit­ný do­dá­va­teľ by mal mať zna­los­ti, skú­se­nos­ti i od­bor­ný a krea­tív­ny prís­tup. Bo­nu­som je po­tom ope­ra­tív­na ko­mu­ni­ká­cia a schop­nosť po­ra­diť či za­ško­liť. Či je to štu­dent ale­bo fir­ma, by v ta­kom­to prí­pa­de ma­lo byť úpl­ne ire­le­van­tné.

Im­rich Ko­val, ME­RI­NEO, s.r.o., me­ri­neo@me­ri­neo.sk

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter