Prieskum: Nákup technológií v podnikoch

V prie­be­hu augus­ta 2014 us­ku­toč­ni­la re­dak­cia In­foware v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou GREN­KE­LEA­SING s.r.o., pries­kum o ná­ku­pe tech­no­ló­gií v pod­ni­koch. Res­pon­den­ti vy­pĺňa­li on-li­ne do­taz­ník po­zos­tá­va­jú­ci z 12 otá­zok. Do­taz­ník bol roz­pos­la­ný top ma­na­žé­rom slo­ven­ských pod­ni­kov, do­taz­ník vy­pl­ni­lo 138 z nich. Vý­sled­ky do­py­to­va­nia sme zhr­nu­li do nas­le­du­jú­cich zis­te­ní.

Res­pon­den­ti, kto­rí vy­pl­ni­li do­taz­ník, pô­so­bia vo svo­jej spo­loč­nos­ti naj­mä na po­zí­cii CEO (39 %) ale­bo CIO (27 %). Zvyš­ní pra­cu­jú ako se­nior IT ma­na­žé­ri ale­bo fi­nan­ční ria­di­te­lia.

Pos­ta­ve­nie res­pon­den­tov v spo­loč­nos­ti

CEO

39%

CIO

27%

Se­nior IT ma­na­žér

22%

CFO

12%

V pries­ku­me bo­lo až 82 % res­pon­den­tov zo súk­rom­ných spo­loč­nos­tí a 7 % pra­cu­je v štát­nom sek­to­re.

Res­pon­den­ti pod­ľa ty­pu or­ga­ni­zá­cie

Súk­rom­ná fir­ma

82%

Štát­na or­ga­ni­zá­cia

7%

Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia

7%

Ve­rej­ná ob­chod­ná spo­loč­nosť

4%

Naj­väč­šiu časť res­pon­den­tov tvo­ri­li ma­na­žé­ri vo vý­rob­ných a prie­my­sel­ných od­vet­viach (55 %), ďa­lej to bo­li res­pon­den­ti z pros­tre­dia pos­ky­to­va­nia IT slu­žieb (12 %) a z fi­nan­čné­ho sek­to­ra (9 %).

Res­pon­den­ti pod­ľa pô­sob­nos­ti v od­vet­ví

Vý­rob­né, prie­my­sel­né od­vet­via

55%

IT služ­by

12%

Fi­nanč­ný sek­tor

9%

Ma­loob­chod

6%

Ener­ge­ti­ka (vo­da, elek­tri­na, plyn)

6%

Dop­ra­va

4%

Mé­diá a mar­ke­ting

4%

Štát­na sprá­va

4%

Pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov IT sa pries­ku­mu zú­čas­tni­li res­pon­den­ti naj­mä z fi­riem, kto­ré ma­jú do 50 pou­ží­va­te­ľov (30 %), nas­le­do­va­ný veľ­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­rých po­čet pou­ží­va­te­ľov IT vo fi­rem­nom pros­tre­dí je viac ako 500 (26 %).

Res­pon­den­ti pod­ľa poč­tu pou­ží­va­te­ľov IT v or­ga­ni­zá­cii

Od 6 do 50 pou­ží­va­te­ľov

30%

Viac ako 500 pou­ží­va­te­ľov

26%

Od 101 do 500 pou­ží­va­te­ľov

21%

Od 51 do 100 pou­ží­va­te­ľov

14%

Spo­loč­nos­ti vy­nak­la­da­jú in­ves­tí­cie naj­mä s oča­ká­va­ním, že stúp­ne efek­ti­vi­ta za­mes­tnan­cov (50 %), ochrá­nia svo­je fi­rem­né dá­ta (46 %), resp. že po­ras­tie kva­li­ta ich pro­duk­tov či slu­žieb (32 %).

Za osem naj­dô­le­ži­tej­ších prio­rít svo­jej or­ga­ni­zá­cie po­va­žu­jú res­pon­den­ti:

Efek­ti­vi­ta prá­ce za­mes­tnan­cov

50%

Bez­peč­nosť fi­rem­ných dát

46%

Kva­li­ta pro­duk­tov/slu­žieb

32%

Spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov

31%

Ce­na pro­duk­tov/slu­žieb

20%

Ino­vá­cie

13%

Flexibi­li­ta uvá­dzania no­vých pro­duk­tov/slu­žieb na trh

9%

Zisk or­ga­ni­zá­cie

9%

Za naj­dô­le­ži­tej­šie prio­ri­ty v in­ves­to­va­ní do ob­las­ti IT svo­jej or­ga­ni­zá­cie po­va­žu­jú res­pon­den­ti naj­mä bez­peč­nosť, dos­tup­nosť a efek­ti­vi­tu.

Za de­sať naj­dô­le­ži­tej­ších prio­rít svo­jej or­ga­ni­zá­cie po­va­žu­jú res­pon­den­ti:

Bez­peč­nosť

51%

Efek­ti­vi­ta

36%

Dos­tup­nosť

27%

Jed­no­du­chosť

19%

Flexibi­li­ta

17%

Op­ti­ma­li­zá­cia

17%

Kva­li­ta

15%

Pod­po­ra pre ria­de­nie

15%

Zni­žo­va­nie nák­la­dov

14%

Cen­tra­li­zá­cia

12%

V nas­tá­va­jú­com ob­do­bí plá­nu­jú or­ga­ni­zá­cie in­ves­to­vať naj­mä do naj­dô­le­ži­tej­ších IT tech­no­ló­gií/ob­las­tí: zá­lo­ho­va­nia a ar­chi­vá­cie, dá­to­vej infra­štruk­tú­ry, CRM, mo­bil­ných tech­no­ló­gií, ERP či in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti.

De­sať naj­dô­le­ži­tej­ších IT tech­no­ló­gií/ob­las­tí do kto­rých plá­nu­je or­ga­ni­zá­cia in­ves­to­vať

Zá­lo­ho­va­nie a ar­chi­vá­cia

27%

Infra­štruk­tú­ra

23%

CRM

22%

Mo­bil­né tech­no­ló­gie

20%

ERP

17%

Ana­ly­ti­ka a pre­dik­cia

14%

In­for­mač­ná bez­peč­nosť

13%

Vir­tua­li­zá­cia

13%

Dá­to­vé cen­trum

11%

Bu­si­ness in­telli­gen­ce

10%

Pri po­rov­na­ní vý­dav­kov do IT naj­viac res­pon­den­tov (57 %) uvie­dlo, že ich vý­dav­ky do IT v ro­ku 2014 bu­dú vy­ššie ako v ro­ku 2013. V ro­ku 2014 pred­pok­la­dá 28 % res­pon­den­tov vý­dav­ky do IT rov­na­ké ako v ro­ku 2013. A niž­šie vý­dav­ky pred­pok­la­dá iba 15 % res­pon­den­tov.

Po­rov­na­nie vý­dav­kov or­ga­ni­zá­cie do IT plá­no­va­ných na rok 2014 s ro­kom 2013

Bu­dú vy­ššie ako v ro­ku 2013

57%

Bu­dú rov­na­ké ako v ro­ku 2013

28%

Bu­dú niž­šie ako v ro­ku 2013

15%

O in­ves­tí­ciách do IT v pod­ni­ku roz­ho­du­je u väč­ši­ny res­pon­den­tov (49 %) top ma­naž­ment spo­loč­ne. V prí­pa­de 26 % zá­stup­cov or­ga­ni­zá­cií roz­ho­du­je o in­ves­tí­ciách CEO.

O in­ves­tí­ciách do IT v or­ga­ni­zá­cii roz­ho­du­je

Top ma­naž­ment spo­loč­ne

49%

CEO

26%

CIO

14%

CFO

11%

Ke­by spo­loč­nos­ti mu­se­li zva­žo­vať šet­re­nie v ob­las­ti IT, až 41 % z nich by si do­hod­lo lep­šie pod­mien­ky so sú­čas­ný­mi do­dá­va­teľ­mi, 25 % by in­ves­to­va­lo do tech­no­ló­gií s vy­ššou efek­ti­vi­tou a 18 % by vy­uži­lo out­sour­cing niek­to­rých slu­žieb.

Spô­sob, ako by chce­la or­ga­ni­zá­cia ušet­riť na vý­dav­koch na IT

Do­hod­nu­tie lep­ších pod­mie­nok so sú­čas­ný­mi do­dá­va­teľ­mi

41%

In­ves­to­va­ním do tech­no­ló­gií s vy­ššou efek­ti­vi­tou

25%

Out­sour­cing niek­to­rých IT slu­žieb

18%

Reor­ga­ni­zá­cia a ze­fek­tív­ne­nie IT od­de­le­nia (IT tí­mov)

13%

Pre­sun čas­ti IT pre­vádz­ky do clou­du

2%

Up­red­nos­tne­nie IT pro­jek­tov s krát­kou náv­rat­nos­ťou in­ves­tí­cií

1%

Spo­loč­nos­ti up­red­nos­tňu­jú ako for­mu fi­nan­co­va­nia kú­pu IT (65 %) až po­tom nas­le­du­je pre­ná­jom a lí­zing (22 %)

Za­ují­ma­vé for­my fi­nan­co­va­nia IT pre res­pon­den­tov

Ná­kup a vlas­tne­nie

65%

Pre­ná­jom a lí­zing

22%

Cloud com­pu­ting

10%

Rôz­ne for­my pod­ľa si­tuácie

3%

Vy­pl­ne­ním do­taz­ní­ka sa res­pon­den­ti za­po­ji­li do sú­ťa­že o App­le iPad 128 GB s re­ti­na dis­ple­jom, kto­rý ve­no­va­la spo­loč­nosť GREN­KE­LEA­SING s.r.o. Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter