Použiteľnosť a používateľská prívetivosť podnikových softvérov – je to naozaj iba sci-fi?

Pod­ni­ko­vý sof­tvér si de­fi­nu­je­me ako spo­loč­ný ter­mín pre ši­ro­kú šká­lu pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, kto­ré sú ur­če­né ako vy­so­ko­vý­kon­né ma­zi­vo pre ob­chod­ný mo­tor pod­ni­ku. Ako kaž­dý sof­tvér, s kto­rým pra­cu­jú ľu­dia, aj pod­ni­ko­vý sof­tvér má vrstvu, kto­rá sa sta­rá o ko­mu­ni­ká­ciu s ob­slu­hou - gra­fic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Vy­tvo­re­nie kva­lit­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je dis­cip­lí­na, kto­rá má svo­je pra­vid­lá, pos­tu­py a od­bor­ní­kov. Zá­ro­veň sa však neus­tá­le roz­ví­ja a pri­chá­dza s no­vý­mi my­šlien­ka­mi.

V dneš­nej tech­no­lo­gic­ky mo­ti­vo­va­nej (tech­no­lo­gy-dri­ven) spo­loč­nos­ti, v kto­rej az­da kaž­dý vlas­tní smar­tfón ale­bo tab­let, sa mi však zdá, že úro­veň pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti a pou­ži­teľ­nos­ti pod­ni­ko­vých front-en­dov kle­sá v po­rov­na­ní s tý­mi, kto­ré vznik­li pred de­ká­da­mi. Nav­štív­me út­var v or­ga­ni­zá­cii, kto­rá sa eš­te pa­mä­tá na ča­sy sys­té­mov bež­iacich nad main­fra­mom. Vi­del som pra­cov­ní­kov, kto­rí po­mo­cou klá­ve­so­vých skra­tiek ve­de­li tak rých­lo pra­co­vať v sys­té­me nad AS/400, že ob­ra­zov­ka po­čas ich prá­ce nes­tí­ha­la vy­kres­ľo­vať ob­sah ak­tuál­ne­ho for­mu­lá­ra. Ako ke­by vy­tvo­ri­li v hla­ve ma­pu na­vi­gá­cie v ap­li­ká­cii a na sa­mot­nú ap­li­ká­ciu sa po­ze­ra­li len vte­dy, keď to nao­zaj pot­re­bo­va­li.

Kva­li­ta pou­ži­teľ­nos­ti a pou­ží­va­teľ­skej prí­ve­ti­vos­ti ap­li­ká­cií pre ma­so­vý trh je rá­do­vo vy­spe­lej­šia v po­rov­na­ní s pod­ni­ko­vý­mi. Vi­de­li ste pod­ni­ko­vú ap­li­ká­ciu, kto­rá by bo­la ta­ká tran­spa­ren­tná ako služ­by Goog­le, prí­pad­ne sa k to­mu as­poň prib­lí­ži­la? Pri­ro­dze­ne si kla­diem otáz­ku, že pre­čo to tak je, veď kor­po­rá­cie in­ves­tu­jú do svo­jich sys­té­mov ne­ma­lé pros­tried­ky. Pre­čo pos­ky­tu­jú pod­ni­ko­vé sof­tvé­ry ve­ľak­rát ne­dos­ta­toč­nú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť?

Mys­lím si, že od­po­ve­de náj­de­me rôz­no­ro­dé. Nap­rík­lad dneš­ný pou­ží­va­teľ mu­sí ve­dieť ov­lá­dať ove­ľa šir­šiu šká­lu rôz­nych gra­fic­kých roz­hra­ní, čo je jed­noz­nač­ne ne­vý­ho­da op­ro­ti ko­le­go­vi, kto­rý pou­ží­val len roz­hra­nie na VGA (80 × 25 zna­kov pri veľ­kos­ti zna­ku 9 × 16 pixelov), pri­čom ka­pa­ci­ta ľud­ské­ho moz­gu je ne­men­ná. Ďal­šiu prí­či­nu toh­to ja­vu mô­že­me vi­dieť v ne­dodr­ža­ní štan­dar­dov pri vý­vo­ji in­for­mač­ných sys­té­mov, ale naj­mä v tom, že ku­pu­jú­ci pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru sú má­lo­ke­dy je­ho kon­co­vý­mi pou­ží­va­teľ­mi.

Pre­to pod­ni­ko­vý sof­tvér je zvy­čaj­ne navr­hnu­tý tak, aby spĺňal ví­ziu a pot­re­by ga­ran­ta, kto­rý pod­ľa naj­lep­šie­ho ve­do­mia de­fi­nu­je po­žia­dav­ky kla­de­né na sof­tvér. Je za­ují­ma­vé, ako má­lo po­zor­nos­ti sa pri vý­vo­ji pod­ni­ko­vých rie­še­ní ve­nu­je pou­ží­va­te­ľom vý­sled­né­ho sys­té­mu, ho­ci ide o sku­pi­nu ľu­dí, kto­rí s ním bu­dú spra­vid­la v naj­in­ten­zív­nej­šom sty­ku. Si­tuácia je om­no­ho zá­važ­nej­šia, ak sú pou­ží­va­te­lia zá­ro­veň va­ši­mi po­ten­ciál­ny­mi zá­kaz­ník­mi. Za­ned­ba­nie ale­bo pod­ce­ne­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho poh­ľa­du pri vý­vo­ji sof­tvé­ru mô­že spô­so­biť neús­pech ce­lé­ho ob­chod­né­ho kon­cep­tu.

V nor­mál­nom ži­vo­te ku­pu­jú­ci (spon­zor, napr. man­žel) zvo­lí tri au­tá, kto­ré spl­ňu­jú pred­sta­vy o bu­dú­com pou­ží­va­ní. Pou­ží­va­teľ (napr. man­žel­ka) vý­ber zu­žu­je pod­ľa far­by, us­po­ria­da­nia vnú­tor­né­ho pries­to­ru a kom­for­tu ov­lá­da­nia, bu­de ho to­tiž pou­ží­vať naj­mä ona. Pri tvor­be pod­ni­ko­vých sof­tvé­rov sa ve­ľak­rát „man­žel­ka" ne­chá­va do­ma a kú­pe­ný Su­perb jej na ces­tu do ná­kup­né­ho stre­dis­ka a na no­se­nie de­tí do škôl­ky úpl­ne ne­vy­ho­vu­je.

Kon­krét­ne prob­lé­my s pou­ži­teľ­nos­ťou a pou­ží­va­teľ­skou prí­ve­ti­vos­ťou

Všet­ci chce­me mať pod­ni­ko­vý sof­tvér, kto­rý zlep­ší pra­cov­né pos­tu­py a zvý­ši efek­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov vo fir­me. Pri na­sa­dzo­va­ní no­vých im­ple­men­tá­cií pod­ni­ko­vé­ho sys­té­mu však čas­to s prek­va­pe­ním sle­du­je­me gra­fy vý­kon­nos­ti za­mes­tnan­cov, kto­ré pou­ka­zu­jú na pok­les v ča­se po na­sa­de­ní no­vé­ho rie­še­nia. Keď skú­ma­me dô­vo­dy „neús­pe­chu", zis­ťu­je­me, že pou­ží­va­te­lia sa sťa­žu­jú naj­mä na všeo­bec­nú ab­sen­ciu in­tui­tív­nych pos­tu­pov, ťaž­kú za­pa­mä­ta­teľ­nosť pra­cov­ných pos­tu­pov, pre­hus­te­né a neus­po­ria­da­né in­for­má­cie na gra­fic­kom roz­hra­ní sof­tvé­ru, nú­te­ný pre­chod cez kom­pli­ko­va­né ob­ra­zov­ky na do­kon­če­nie bež­nej a jed­no­du­chej úlo­hy. Pos­tu­pom ča­su sa ich vý­kon­nosť zlep­ší a my má­me ten­den­ciu ob­ja­ve­né ne­dos­tat­ky ne­rie­šiť.

Ak sú tie­to prob­lé­my len do­čas­né, vy­pla­tí sa vô­bec in­ves­to­vať v prie­be­hu tvor­by pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru a nás­led­ne po je­ho za­ve­de­ní do pre­vádz­ky do ana­lý­zy pou­ži­teľ­nos­ti? Na tú­to otáz­ku si mu­sí­te od­po­ve­dať sa­mi, uvá­dzam k to­mu zo­pár zá­klad­ných po­moc­ných otá­zok:

 • Ušet­rím nie­čo, ak skrá­tim do­bu vý­vo­ja/vý­ro­by pro­duk­tu, kto­rý má iba re­le­van­tné fun­kcie a vy­ža­du­je me­nej nes­kor­ších zmien, aby spĺňal pot­re­by pou­ží­va­te­ľa?
 • Zvý­šim pro­duk­ti­vi­tu mo­jich pra­cov­ní­kov a zvý­šim kva­li­tu pos­ky­to­va­ných slu­žieb tým, že pou­ží­va­te­lia bu­dú ro­biť me­nej chýb pri vý­ko­ne čin­nos­ti?
 • O koľ­ko zní­žim nák­la­dy na ško­lia­ce ak­ti­vi­ty, ak bu­dem mať in­tui­tív­nej­šiu ap­li­ká­ciu?
 • Zní­žia sa mi nák­la­dy na pri­már­nu pod­po­ru (hel­pdesk), ak sa pou­ží­va­te­lia lep­šie vy­zna­jú v ap­li­ká­cii?

Ge­ne­ra­li­zo­vať sa to ne­dá, ale oby­čaj­ne in­ves­to­vať do pou­ži­teľ­nej a pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vej ap­li­ká­cie má zmy­sel. Zni­žu­je sa tým ri­zi­ko pro­jek­tu, nák­la­dy, čas reali­zá­cie a zá­ro­veň zlep­šu­je­me efek­ti­vi­tu, účin­nosť a ko­niec kon­cov aj spo­koj­nosť pou­ží­va­te­ľov.

Ako do­siah­nuť vy­tú­že­ný cieľ?

Exis­tu­je množ­stvo me­to­dík, ná­vo­dov a naj­lep­ších pos­tu­pov, kto­ré sú ve­rej­ne dos­tup­né. Spo­loč­ným zá­kla­dom pre­važ­nej väč­ši­ny prís­tu­pov je me­dzi­ná­rod­ný štan­dard ISO 13407: Hu­man Cen­tred De­sign Pro­cess for Inter­ac­ti­ve Sys­tems. Nor­ma špe­ci­fi­ku­je 4 zá­klad­né fá­zy tvor­by rie­še­nia:

 1. Sta­no­ve­nie kon­textu pou­ži­tia - za­hŕňa de­fi­ní­ciu iden­tít ľu­dí, kto­rí bu­dú pou­ží­vať da­né rie­še­nie, s akým cie­ľom a za akých pod­mie­nok bu­dú pou­ží­vať rôz­ne ob­las­ti sof­tvé­ru. Ke­by sme ku­po­va­li auto do ro­di­ny, v rám­ci tej­to ob­las­ti de­fi­nu­je­me kon­text pou­ži­tia a zá­klad­nú cha­rak­te­ris­ti­ku do­mi­nan­tných pou­ží­va­te­ľov asi tak­to: pôj­de o dru­hé auto do ro­di­ny, kto­ré sa bu­de vy­uží­vať na ma­lé ná­ku­py a vo­ze­nie de­tí do škôl­ky a ško­ly. Auto bu­de par­ko­vať pod ší­rym ne­bom, pre­to je dô­le­ži­té, aby sa v zi­me vy­hria­lo za čo naj­krat­ší čas. Auto bu­de vy­uží­vať naj­mä man­žel­ka.
 2. De­fi­ní­cia po­žia­da­viek - pre­bie­ha iden­ti­fi­ká­cia a zla­de­nie fi­rem­ných po­žia­da­viek a cie­ľov pou­ží­va­te­ľov. Inak po­ve­da­né, pri vý­be­re au­ta sme, po­cho­pi­teľ­ne, zve­da­ví na pot­re­by pri­már­ne­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­ré mu­sí­me zla­diť s fi­nan­čný­mi mož­nos­ťa­mi ro­di­ny.
 3. Tvor­ba návr­hu rie­še­nia - návrh rie­še­nia, kto­ré pos­tup­ne sme­ru­je z kon­cep­cie ku kon­krét­nej reali­zá­cii skrz prie­bež­nú ve­ri­fi­ká­ciu vý­stu­pov bu­dú­ci­mi pou­ží­va­teľ­mi. Od kon­cep­tu v po­do­be zoz­na­mu, kto­rý vy­tvo­rí­me z in­for­má­cií z inter­ne­tu a le­tá­kov, pris­tú­pi­me k reali­zá­cii, to zna­me­ná, že pos­tup­ne nav­šte­vu­je­me vop­red vy­bra­né auto­sa­ló­ny a skú­ša­me vy­ty­po­va­né au­tá. Nes­mie­me za­bud­núť na to, že au­tá mu­sí vy­skú­šať bu­dú­ci pou­ží­va­teľ.
 4. Vy­hod­no­te­nie návr­hu - naj­dô­le­ži­tej­šia sú­časť pro­ce­su je hod­no­te­nie návr­hu, ideál­ne v po­do­be pou­ží­va­teľ­ských tes­tov na vzor­ke bu­dú­cich pou­ží­va­te­ľov. Ak sme zoz­nam áut zú­ži­li na dos­ta­toč­ne níz­ky po­čet, pris­tú­pi­me k tes­to­va­cím jaz­dám. Na kon­ci pries­ku­mu vie­me kva­li­fi­ko­va­ne zvo­liť auto, kto­ré naj­lep­šie us­po­ko­ju­je na­še pot­re­by.

Kľú­čo­vé zá­sa­dy návr­hu pou­ži­teľ­nej ap­li­ká­cie

Po­čas tvor­by pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru sú nie­ke­dy spá­cha­né ele­men­tár­ne chy­by. Uveď­me si pre­to tie naj­dô­le­ži­tej­šie zá­sa­dy, kto­ré tre­ba dodr­žať.

 • Tvor­ba sof­tvé­ru skrz cie­le pou­ží­va­te­ľov

Nik­to ne­pou­ží­va pod­ni­ko­vý sof­tvér na zá­ba­vu. Va­ši pou­ží­va­te­lia ma­jú veľ­mi špe­ci­fic­ké dô­vo­dy na pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie, a ak va­še ap­li­ká­cie nie sú op­ti­ma­li­zo­va­né spô­so­bom, kto­rý im po­mô­že do­siah­nuť cie­le, ta­ký sof­tvér za­vá­dza bo­les­ti­vý tŕň do ich pra­cov­né­ho ži­vo­ta.

Zni­žo­va­nie toh­to ty­pu ri­zi­ka neús­pe­chu spo­čí­va v čas­tom kla­de­ní jed­nej otáz­ky po­čas návr­hu sof­tvé­ru: Aký je cieľ pou­ží­va­te­ľa s ap­li­ká­ciou? Rie­še­nie je zdan­li­vo jed­no­du­ché. Skús­te pri­pus­tiť, aby naj­čas­tej­šie a naj­dô­le­ži­tej­šie cie­le pou­ží­va­te­ľov for­mo­va­li va­šu ap­li­ká­ciu a jej hlav­né fun­kcie. To vie­te do­cie­liť tým, že sa bu­de­te sna­žiť roz­mýš­ľať hla­vou bu­dú­cich pou­ží­va­te­ľov.

Asi naj­jed­no­duch­šie je vy­tvo­riť návrh rie­še­nia, kto­rý spĺňa va­še cie­le na­mies­to cie­ľov pou­ží­va­te­ľov. Ne­rob­te to! Vy má­te veľ­mi špe­ci­fic­kú kon­texto­vú zna­losť prob­le­ma­ti­ky, me­dzi pou­ží­va­teľ­mi náj­de­te veľ­mi má­lo ľu­dí, kto­rí to vní­ma­jú rov­na­ko. Je ob­rov­ská chy­ba navr­ho­vať sof­tvér pre se­ba.

Mi­ti­gá­cia: De­fi­nuj­te si iden­ti­tu osob­nos­tí, kto­ré pred­sta­vu­jú rôz­ne ty­py pou­ží­va­te­ľov bu­dú­ce­ho rie­še­nia. Ne­han­bi­te sa im dať me­ná, fot­ku a ži­vo­to­pis­né de­tai­ly. V tých­to oso­bách by ste ma­li vi­dieť sku­toč­ných ľu­dí, pre kto­rých rie­še­nie tvo­rí­te. Ver­te to­mu, že pou­ži­tím per­so­na­li­zá­cie dos­tá­va­te do ru­ky nás­troj, kto­rý vám po­mô­že udr­žať sces­tné ov­plyv­ňo­va­nie návr­hu rie­še­nia. Kľú­čo­vé je aj prie­bež­ne ve­ri­fi­ko­vať návrh rie­še­nia bu­dú­ci­mi pou­ží­va­teľ­mi. Včas­ným zís­ka­ním spät­nej väz­by mô­že­te iden­ti­fi­ko­va­né ne­dos­tat­ky od­strá­niť eš­te vo fá­ze návr­hu rie­še­nia.

 • In­tui­tív­nosť rie­še­nia (keep it simp­le and easi­ly lear­ned)

Zá­kon o za­cho­va­ní ener­gie ho­vo­rí o tom, že v izo­lo­va­nej sús­ta­ve je cel­ko­vá ener­gia ne­men­ná, nie je te­da fun­kciou ča­su. Ak va­ša ap­li­ká­cia pri jej pou­ží­va­ní vy­ža­du­je znač­nú men­tál­nu ener­giu, krá­ti­te dos­tup­nú ener­giu, kto­rá by sa in­ves­to­va­la do efek­tív­ne­ho vý­ko­nu prá­ce. Pod­ni­ko­vá ap­li­ká­cia by ma­la us­tú­piť do po­za­dia. Dob­re navr­hnu­tá ap­li­ká­cia sa v pod­sta­te stá­va ne­vi­di­teľ­nou po­čas jej pou­ží­va­nia.

Ako na to? Usi­luj­te sa o to, aby va­ša ap­li­ká­cia bo­la jed­no­du­cho po­cho­pi­teľ­ná. Skús­te pou­žiť návr­ho­vé vzo­ry z iných ap­li­ká­cií, kto­ré va­ši pou­ží­va­te­lia čas­to vy­uží­va­jú (nap­rík­lad služ­by so­ciál­nych sie­tí, webo­vé ap­li­ká­cie). Va­ším cie­ľom je vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu, kto­rú pou­ží­va­te­lia mô­žu za­čať pou­ží­vať ideál­ne bez príp­ra­vy a bez pod­rob­nej pou­ží­va­teľ­skej do­ku­men­tá­cie.

 • Vzhľad je dô­le­ži­tý, ale pou­ži­teľ­nosť a účel­nosť je na­dov­šet­ko

Mno­hí si my­slia, že pou­ží­va­teľ­ská prí­ve­ti­vosť je o tom, ako sof­tvér vy­ze­rá z es­te­tic­kej strán­ky. Nes­po­chyb­ni­teľ­ne vi­zuál­na prí­ťaž­li­vosť je dô­le­ži­tá, ale ne­za­bud­ni­te, že va­ším cie­ľom sú účel­né fun­kčnos­ti. Pô­so­bi­vý gra­fic­ký di­zajn veľ­mi rých­lo us­tú­pi do úza­dia, ak pou­ží­va­te­lia ne­mô­žu vy­ko­ná­vať svo­ju prá­cu efek­tív­ne. Dô­le­ži­tá vlas­tnosť dob­re navr­hnu­té­ho sof­tvé­ru je kon­zis­tent­ný vi­zuál­ny „ja­zyk" ako ko­mu­ni­kač­ný nás­troj. Po­má­ha pou­ží­va­te­ľom po­ro­zu­mieť ap­li­ká­cii a dá­va im po­cit is­to­ty.

 • Pou­ží­va­te­lia sú ľu­dia a ľu­dia ro­bia chy­by

Dob­rý návrh sof­tvé­ru nez­na­me­ná úpl­né eli­mi­no­va­nie chy­bo­vos­ti va­šich pou­ží­va­te­ľov. Sof­tvér pra­cu­je s ľuď­mi, kto­rí z ich pri­ro­dze­nej po­va­hy náj­du spô­sob, ako sa dos­tať v ap­li­ká­cii do chaotic­ké­ho sta­vu bez oh­ľa­du na to, ako ste sa sna­ži­li viesť ich k správ­nym ak­ciám.

Skús­te uro­biť ana­lý­zu chýb, kto­rých sa pou­ží­va­teľ mô­že do­pus­tiť (ideál­ne cez pou­ží­va­teľ­ské tes­ty), uva­žuj­te o ich nás­led­koch. Je chy­ba ná­hod­ná, ako nap­rík­lad ma­za­nie dát, kto­ré ste chce­li za­cho­vať? Ale­bo sa pou­ží­va­teľ stra­til a ne­vie, čo má uro­biť, aby stav nap­ra­vil? Aké sú dôs­led­ky tých­to chýb? V zá­vis­los­ti od od­po­ve­dí mô­že­te návrh pris­pô­so­biť tak, aby pou­ží­va­teľ bol ve­de­ný správ­nym sme­rom a vy­hol sa ne­žia­du­cim „ne­ho­dám".

Zá­ver

Je te­da pou­ži­teľ­nosť a pou­ží­va­teľ­ská prí­ve­ti­vosť pod­ni­ko­vých sof­tvé­rov sci-fi? Ur­či­te nie, pos­tup­ne sa v tej­to ob­las­ti pod­ni­ko­vé sys­té­my zlep­šu­jú, sa­moz­rej­me, má­me čo do­bie­hať, aby sme sa dos­ta­li na úro­veň ap­li­ká­cií ur­če­ný na ma­so­vý trh. Sta­čí, ak ob­sta­rá­va­te­lia pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru bu­dú cie­le­ne po­ža­do­vať pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vej­šie pro­duk­ty a do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru bu­dú nú­te­ní uva­žo­vať o vý­zna­me dob­ré­ho „user expe­rien­ce".

To­máš Tr­nav­ský, Se­nior Con­sul­tant, Uni­corn Sys­tems SK, in­fo@uni­cor­nsys­tems.eu

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter