Enterprise resource planning

Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013

Re­dak­cia ma­ga­zí­nu In­foware us­ku­toč­ni­la v mar­ci pries­kum pre­da­ja pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov (ERP) na slo­ven­skom tr­hu v ro­ku 2013. V rám­ci pries­ku­mu bo­li os­lo­ve­né ob­chod­né za­stú­pe­nia za­hra­nič­ných fi­riem pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku, pre­daj­co­via a im­ple­men­tá­to­ri ich pro­duk­tov, sys­té­mo­ví in­teg­rá­to­ri či lo­kál­ni pro­du­cen­ti eko­no­mic­kých in­for­mač­ných sys­té­mov.

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 31 do­dá­va­te­ľov so 41 pro­duk­tmi a rie­še­nia­mi. Do preh­ľa­du sme za­hr­nu­li rie­še­nia pre men­ších zá­kaz­ní­kov, ale aj kom­plexné rie­še­nia pre stred­ných a veľ­kých zá­kaz­ní­kov, kto­ré pos­ky­tu­jú služ­by pre všet­ky kľú­čo­vé vnút­ro­pod­ni­ko­vé pro­ce­sy. To, pre kto­rú cie­ľo­vú sku­pi­nu je ur­če­ný prís­luš­ný pro­dukt, mož­no od­had­núť pod­ľa cel­ko­vé­ho poč­tu li­cen­cií, ich po­me­ru k tr­žbám, cel­ko­vým tr­žbám či pod­ľa poč­tu zá­kaz­ní­kov. V prí­pa­de väč­ši­ny do­dá­va­te­ľov je evi­den­tná orien­tá­cia na vy­bra­ný seg­ment tr­hu z hľa­dis­ka „veľ­kos­ti" zá­kaz­ní­ka. Iba zo­pár fi­riem pos­ky­tu­je rie­še­nia ERP pre seg­ment veľ­kých fi­riem a sú­čas­ne iný pro­dukt pre sek­tor SMB, t. j. men­ších a stred­ných or­ga­ni­zá­cií.

ERP graf-1.jpg

Niek­to­ré za­hra­nič­né fir­my, kto­ré sú kó­to­va­né na bur­ze, ne­ma­jú do­vo­le­né pub­li­ko­vať lo­kál­ne hos­po­dár­ske vý­sled­ky, tak­že úda­je o ich vý­sled­koch sme pos­kla­da­li z pod­kla­dov ich par­tne­rov ako kva­li­fi­ko­va­ný od­had ma­ga­zí­nu In­foware. Iné fir­my v prí­pa­de ne­dos­tat­ku kom­plexných in­for­má­cií, keď­že si ne­vied­li pres­nú evi­den­ciu napr. o cha­rak­te­re zá­kaz­ní­kov, ta­kis­to pou­ži­li kva­li­fi­ko­va­ný od­had. Dú­fa­me, že v bu­dúc­nos­ti sa ten­to prís­tup zme­ní a do­dá­va­te­lia pos­kyt­nú kom­plet­nej­šie a pres­nej­šie úda­je, keď­že je v spo­loč­nom zá­uj­me mať čo naj­viac in­for­má­cií o tr­hu. Na­šou sna­hou bo­lo z pos­kyt­nu­tých úda­jov zís­kať čo naj­viac re­le­van­tných zis­te­ní a pub­li­ko­vať ich v dos­ta­toč­ne preh­ľad­nej for­me. Úda­je uve­rej­ne­né v pries­ku­me nám pos­kyt­li do­dá­va­te­lia. Za ich pres­nosť ne­ne­sie re­dak­cia zod­po­ved­nosť.

Pod­ľa úda­jov slo­ven­ských vý­rob­cov a do­dá­va­te­ľov lo­kál­nych pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov, ako aj slo­ven­ských za­stú­pe­ní za­hra­nič­ných do­dá­va­te­ľov veľ­kých rie­še­ní ERP bo­li cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja rie­še­ní ERP v ro­ku 2013 na úrov­ni 80 148 870 EUR. Tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií do­siah­li 11 378 389 EUR (úda­je pos­kyt­lo 20 fi­riem) a z pre­da­ja slu­žieb pos­kyt­nu­tých k pro­duk­tom (kon­zul­tá­cie, im­ple­men­tá­cia, údr­žba atď.) do­siah­li 66 423 711 EUR (21 fi­riem). Tr­žby z pre­da­ja rie­še­ní ERP nad 3 mil. eur za­zna­me­na­lo v ro­ku 2013 päť fi­riem a tr­žby do 3 mil. eur do­sia­hlo 18 fi­riem. Osem fi­riem na otáz­ku oh­ľa­dom cel­ko­vých tr­žieb za rie­še­nia ERP neod­po­ve­da­lo.

ERP 2 tab-1.jpg

Pri po­rov­na­ní tr­žieb vo fir­mách, kto­ré nám pos­kyt­li úda­je v ro­ku 2012 a aj v ro­ku 2013, sme zis­ti­li, že cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií rie­še­ní ERP vzrást­li v ro­ku 2013 o 6,4 % (+650 240 EUR). Cel­ko­vé tr­žby z pre­da­ja slu­žieb k rie­še­niam ERP v ro­ku 2013 vzrást­li op­ro­ti ro­ku 2012 o 6,38 % (+3 712 528 EUR). Cel­ko­vé tr­žby spo­je­né s pro­duk­tom te­da za­zna­me­na­li ná­rast o 4,67 % (+3 479 089 EUR) v ro­ku 2013 op­ro­ti ro­ku 2012.

Kľú­čo­vý do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov a tr­ho­vá jed­not­ka, spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko, nám ani ten­to rok ne­moh­la pos­kyt­núť svo­je lo­kál­ne úda­je. Pod­ľa čias­tko­vých úda­jov od par­tne­rov a na­šich inter­ných in­dí­cií spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko ma­la v ro­ku 2013 tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií prib­liž­ne vo vý­ške 5 500 000 EUR, tr­žby z pre­da­ja slu­žieb prib­liž­ne na úrov­ni 33 500 000 EUR. Cel­ko­vé tr­žby za rok 2013 sa tak dos­ta­li na úro­veň 39 000 000 (kva­li­fi­ko­va­ný od­had). To pred­sta­vu­je ná­rast tr­žieb op­ro­ti ro­ku 2012 o 5,7 % (+2 100 000 EUR). Na dru­hom mies­te sa umies­tni­la spo­loč­nosť SOF­TIP s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi za rie­še­nia ERP vo vý­ške 9 069 381 EUR, čo pred­sta­vu­je ná­rast o 6,52 % (+555 381 EUR). Tre­tie mies­to ob­sa­di­la spo­loč­nosť As­se­co So­lu­tions s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi vo vý­ške 9 033 030 EUR. Op­ro­ti ro­ku 2012 to pred­sta­vu­je ná­rast o 3,89 % (338 391 EUR).

ERP tab-3b.jpg

Ak cel­ko­vé tr­žby za rie­še­nia ERP jed­not­li­vých do­dá­va­te­ľov roz­de­lí­me na tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií na pou­ží­va­nie rie­še­ní ERP a tr­žby z pre­da­ja slu­žieb k tým­to rie­še­niam, zis­tí­me, že naj­vyš­šie tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií do­siah­la spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko (5 500 000 EUR - kva­li­fi­ko­va­ný od­had), po­tom nas­le­du­je spo­loč­nosť SOF­TIP (972 542 EUR) a As­se­co So­lu­tions (965 207 EUR). Aj pri tr­žbách z pre­da­ja slu­žieb k ERP sa na pr­vom mies­te umies­tni­la spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko (33 500 000 EUR - kva­li­fi­ko­va­ný od­had), na dru­hej prieč­ke sa umies­tni­la spo­loč­nosť SOF­TIP (8 096 839 EUR) a na tre­tej prieč­ke spo­loč­nosť As­se­co So­lu­tions (8 067 823 EUR).

Do­dá­va­te­lia evi­do­va­li v ro­ku 2013 do­ved­na 84 954 zá­kaz­ní­kov ich pro­duk­tov, kto­ré vy­uží­va­lo spo­lu 213 044 kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov.

V prí­pa­de roz­de­le­nia do­dá­va­te­ľov pod­ľa poč­tu zá­kaz­ní­kov da­né­ho rie­še­nia ERP sa na pop­red­né mies­ta dos­ta­li fir­my KROS s pro­duk­tmi Al­fa, Al­fa plus (34 557 zá­kaz­ní­kov), Olymp (16 813 zá­kaz­ní­kov), Ome­ga (16 599 zá­kaz­ní­kov) a Cíg­ler Software s pro­duk­tom Mo­ney S3/S5 (8 074 zá­kaz­ní­kov). Veľ­ké poč­ty zá­kaz­ní­kov sú da­né tým, že tie­to pro­duk­ty sú ur­če­né pre­važ­ne pre men­šie a stred­né fir­my.

Zá­ver

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 31 do­dá­va­te­ľov, kto­rí na Slo­ven­sku po­nú­ka­jú 41 pro­duk­tov od jed­noú­če­lo­vých rie­še­ní na ve­de­nie úč­tov­níc­tva a mzdy pre men­šie fir­my až po kom­plexné eko­no­mic­ké in­for­mač­né sys­té­my pre veľ­kých zá­kaz­ní­kov.

V ro­ku 2013 do­dá­va­te­lia rie­še­ní ERP do­siah­li cel­ko­vé tr­žby za rie­še­nia ERP 80 148 870 EUR. Tr­žby z pre­da­ja li­cen­cií pred­sta­vo­va­li 11 378 389 EUR a z pre­da­ja slu­žieb 66 423 711 EUR. Pri po­rov­na­ní tr­žieb jed­not­li­vých do­dá­va­te­ľov za rie­še­nia ERP v ro­koch 2012 a 2013 sme zis­ti­li, že naj­väč­ší ná­rast (33,33 %) za­zna­me­na­la fir­ma Mi­ner­va Slo­ven­sko, za ňou nas­le­du­jú spo­loč­nos­ti Cíg­ler Software s 26,13-per­cen­tným ná­ras­tom cel­ko­vých tr­žieb a spo­loč­nosť PSW so 14,37-per­cen­tným ná­ras­tom cel­ko­vých tr­žieb v ro­ku 2013 op­ro­ti ro­ku 2012. V tom­to ro­ku iba šesť fi­riem z náš­ho pries­ku­mu za­zna­me­na­lo pok­les tr­žieb za rie­še­nia ERP.

ERP tab-1.jpg

ERP tab-2.jpg

ERP tab-3.jpg

ERP tab-4.jpg

ERP tab-5.jpg

Vy­jad­re­nia zá­stup­cov do­dá­va­te­ľov

Ako hod­no­tí­te mi­nu­lý rok z hľa­dis­ka pre­da­ja va­šich rie­še­ní ERP v SR a aké oča­ká­va­nia má­te na ten­to rok?

Ma­roš Her­da, ria­di­teľ Orac­le Slo­ven­sko

Ce­los­ve­to­vo pou­ží­va ap­li­ká­cie Orac­le viac ako 80 000 zá­kaz­ní­kov. Pre­vádz­ku­jú ich naj­čas­tej­šie na vlas­tnej infra­štruk­tú­re (on-pre­mi­se), v rám­ci ve­rej­né­ho i súk­rom­né­ho clou­du ale­bo aj spô­so­bom kom­bi­nu­jú­cim viac tých­to tech­no­ló­gií. Na slo­ven­skom tr­hu sa v ro­ku 2013 za­ča­la po­zor­nosť zá­kaz­ní­kov v mno­hých prí­pa­doch pre­sú­vať ku clou­do­vým rie­še­niam. Z náš­ho poh­ľa­du to bu­de aj na­ďa­lej veľ­mi per­spek­tív­na ob­lasť, pri­čom v ro­ku 2014 tu oča­ká­va­me mier­ny ná­rast.

Pa­vel Mařica, ob­chod­ný ria­di­teľ DC Con­cept, a.s.

Po­da­ri­lo sa nám zís­kať veľ­mi za­ují­ma­vých zá­kaz­ní­kov v rôz­nych od­bo­roch. Iš­lo o vý­rob­né aj ob­chod­né fir­my. Exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci ma­li zá­ujem o roz­ší­re­nie svoj­ho rie­še­nia v QI a za­zna­me­na­li sme tak vý­raz­ný ná­rast poč­tu li­cen­cií. Zá­ujem o QI na Slo­ven­sku má vzras­ta­jú­cu ten­den­ciu. V ro­ku 2014 by sme chce­li nad­via­zať na ús­peš­ný pre­doš­lý rok a do­siah­nuť eš­te lep­šie vý­sled­ky a na­ďa­lej tak po­sil­ňo­vať na­šu po­zí­ciu na tr­hu. Chce­me sa ta­kis­to viac za­me­ria­vať na špe­cia­li­zo­va­né rie­še­nia pre kon­krét­ne od­bo­ry a ak­vi­zí­ciu no­vých im­ple­men­tač­ných par­tne­rov.

Vít Petr­žel­ka, ob­chod­ný ma­na­žér J.K.R.

Vzhľa­dom na to, že fir­ma ne­má na slo­ven­skom tr­hu pria­me za­stú­pe­nie a pô­so­bí tu len pros­tred­níc­tvom svo­jich par­tne­rov, po­va­žu­je­me rast poč­tu pou­ží­va­te­ľov za priaz­ni­vý trend, ho­ci ne­doš­lo k pria­me­mu zvý­še­niu poč­tu zá­kaz­ní­kov. Ako však uka­zu­jú skú­se­nos­ti z na­šich im­ple­men­tá­cií, zá­kaz­ní­ci oce­ňu­jú tak kva­li­tu vlas­tné­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu Byz­nys, ako aj pro­fe­sio­na­li­tu pos­ky­to­va­ných slu­žieb vrá­ta­ne rých­los­ti za­pra­co­va­nia le­gis­la­tív­nych úp­rav. V tom­to ro­ku oča­ká­va­me ďal­šie upev­ne­nie po­zí­cie kľú­čo­vé­ho do­dá­va­te­ľa pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov na slo­ven­skom tr­hu vrá­ta­ne roz­ší­re­nia zá­kaz­níc­kej bá­zy.

Ale­na Pri­bi­šo­vá, Mar­ke­ting Ma­na­ger Mi­ner­va ČR a SR

V ro­ku 2013 sme za­zna­me­na­li vý­raz­ný ús­pech v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom, pre­dov­šet­kým v pre­da­ji no­vých li­cen­cií. Mi­ner­va zís­ka­la no­vé pro­jek­ty hneď v nie­koľ­kých vý­rob­ných od­vet­viach a zvý­ši­li sme cel­ko­vý po­čet zá­kaz­ní­kov na slo­ven­skom tr­hu. Roz­ši­ro­va­li sme aj exis­tu­jú­ce rie­še­nia pos­ta­ve­né na ERP QAD u na­šich zá­kaz­ní­kov o nad­stav­bo­vé pro­duk­ty či up­gra­dy po­nú­ka­jú­ce no­vé tech­no­ló­gie a kom­for­tnej­šiu prá­cu s ERP. Naj­viac zá­kaz­ní­kov za­ují­ma­li pro­duk­ty za­me­ra­né na pok­ro­či­lé plá­no­va­nie vý­ro­by, lo­gis­ti­ku a bu­si­ness in­telli­gen­ce.

Ro­man Knap, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko

Z poh­ľa­du SAP mô­že­me ho­vo­riť o vhod­ne zvo­le­nej stra­té­gii, za­lo­že­nej na neus­tá­lych ino­vá­ciách. Aj vďa­ka to­mu sme vla­ni za­zna­me­na­li ďal­ší rast zá­uj­mu o na­še rie­še­nia ERP v seg­men­te SME. Je to lo­gic­ký trend, keď sa aj veľ­kí hrá­či čo­raz in­ten­zív­nej­šie pre­sa­dzu­jú v ma­lých spo­loč­nos­tiach, kto­ré do­te­raz vy­uží­va­li pre­dov­šet­kým služ­by lo­kál­nych IT fi­riem. Do bu­dúc­nos­ti (nie­len) v ERP oča­ká­va­me zo­sil­ne­ný tlak na vy­spe­lé mo­bil­né rie­še­nia a ap­li­ká­cie, čo­raz viac sa bu­dú vy­uží­vať so­fis­ti­ko­va­né ana­ly­tic­ké nás­tro­je, schop­né ťa­žiť z po­ten­ciá­lu big da­ta. No a kľú­čo­vým tren­dom bu­de roz­voj cloud com­pu­tin­gu, kto­rý sa už udo­mác­ňu­je aj v ta­kých kon­zer­va­tív­nych seg­men­toch, ako je nap­rík­lad ban­kov­níc­tvo.

Ra­do­van Bá­lent, člen pred­sta­ven­stva a ria­di­teľ di­ví­zie SME spo­loč­nos­ti SOF­TIP, a. s.

V mi­nu­lom ro­ku sme uvied­li na trh na­še clou­do­vé rie­še­nie Kee­pi - CLOUD BY SOF­TIP so za­ují­ma­vou ce­no­vou po­li­ti­kou, ur­če­né pre­dov­šet­kým pre ma­lé pod­ni­ky a živ­nos­tní­kov. Pos­tup­ne sme ho dopĺňa­li o ďal­šie fun­kcio­na­li­ty a za pr­vých se­dem me­sia­cov sme zís­ka­li viac ako 2300 pou­ží­va­te­ľov. V seg­men­te väč­ších zá­kaz­ní­kov sme re­gis­tro­va­li trend rie­še­ní na kľúč, ale s po­žia­dav­kou na kom­pa­ti­bi­li­tu s plat­for­mou ERP. Tak ako vla­ni aj ten­to rok oča­ká­va­me do­pyt po fun­kcio­na­li­tách ERP pod­po­ru­jú­cich špe­ciál­ne a neš­tan­dar­dné ob­las­ti vo fi­rem­ných kľú­čo­vých biz­ni­so­vých pro­ce­soch. Zá­kaz­ní­ci bu­dú po­ža­do­vať čo­raz jed­no­duch­šie a prí­ve­ti­vej­šie pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie v ERP, in­teg­rá­ciu s CRM a kom­pa­ti­bi­li­tu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Pok­ra­čo­vať bu­de aj do­pyt po clou­do­vých rie­še­niach.

Du­šan Peš­ko, pred­se­da pred­sta­ven­stva CÍGLER SOFTWARE, a.s.

V pos­led­nom ob­do­bí sa nám da­rí expan­do­vať hneď v dvoch seg­men­toch tr­hu ERP. Ak­ce­le­ru­je­me pre­daj na­šich vy­šších rie­še­ní Mo­ney S4 a Mo­ney S5. Ide o sys­té­my s úp­ra­va­mi na mie­ru a s vý­raz­ným po­die­lom slu­žieb, vďa­ka kto­rým na­ši zá­kaz­ní­ci po ich na­sa­de­ní do­ká­žu efek­tív­nej­šie ria­diť svoj biz­nis. Niž­ší seg­ment po­tom dra­ma­tic­ky os­lo­vu­je na­ša ap­li­ká­cia SaaS iDok­lad. Zá­ujem o tú­to služ­bu on-li­ne fak­tu­rá­cie do­ka­zu­je, že bu­dúc­nosť eko­no­mic­kých rie­še­ní je v clou­de.

Jiří Gal­dia, ve­dú­ci mar­ke­tin­gu KROS a.s.

Rok 2013 hod­no­tí­me z poh­ľa­du pre­da­ja na­šich pro­duk­tov a slu­žieb ako ús­peš­ný. Naj­väč­ší zá­ujem zo stra­ny no­vých zá­kaz­ní­kov bol o prog­ram OME­GA pod­voj­né úč­tov­níc­tvo, a to z dô­vo­du roz­sia­hlej­šie­ho pre­cho­du živ­nos­tní­kov na s. r. o. V sep­tem­bri 2013 sme na trh uvied­li aj no­vú webo­vú služ­bu iK­ROS on­li­ne fak­tú­ry za­dar­mo, kto­rá za pr­vý polrok zís­ka­la vy­še 5000 pou­ží­va­te­ľov. Pred­pok­la­dá­me, že v ro­ku 2014 bu­de vý­voj na tr­hu po­dob­ný. Aj na­priek roz­vo­ju on-li­ne slu­žieb kon­ku­ren­cie nep­red­pok­la­dá­me, že dôj­de k vý­raz­nej­šie­mu pre­su­nu zá­kaz­ní­kov do on-li­ne sek­to­ra. Ma­lé a stred­né fir­my sú kon­zer­va­tív­ni zá­kaz­ní­ci a na­ďa­lej bu­dú v ro­ku 2014 vy­uží­vať skôr kla­sic­ké ška­tu­ľo­vé rie­še­nia ERP.

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter