KVALITA DÁT

Preč s „nákazlivými" údajmi. Nakoľko je kvalitný graf, ak bol vytvorený z chybných údajov?

Kva­li­ta úda­jov je fun­kcia pres­nos­ti, je­di­neč­nos­ti, úpl­nos­ti a množ­stva. Rov­na­ko ako v šta­tis­ti­ke pla­tí, čím je väč­šia vzor­ka re­le­van­tných res­pon­den­tov, tým pres­nej­ší bu­de vý­sle­dok pries­ku­mu. Čím väč­ší bu­de ob­jem spo­ľah­li­vých dát, tým pres­nej­šia mô­že byť ich ana­lý­za a inter­pre­tá­cia.

Pred­stav­te si zna­lec­ký po­su­dok na kú­pu po­zem­kov a nás­led­nú vý­stav­bu skla­do­vých pries­to­rov. Je­ho elek­tro­nic­ká ver­zia je ulo­že­ná vo fi­rem­nom in­for­mač­nom sys­té­me. Kto ho vy­pra­co­val? Ke­dy? Pou­žil re­le­van­tné územ­né plá­ny? Sú všet­ky po­zem­ky ma­jet­ko­vo vy­rov­na­né? Zoh­ľad­ňu­je po­su­dok ak­tuál­ne ce­ny za štvor­co­vý me­ter? No a kľú­čo­vá otáz­ka: Mô­že byť ten­to zna­lec­ký po­su­dok pod­kla­dom na ďal­šie roz­hod­nu­tia ma­naž­men­tu?

Preč s „ná­kaz­li­vý­mi" údaj­mi

V úč­tov­níc­tve sa tra­du­je je­den po­jem, kto­rý úč­tov­ní­ci ne­ma­jú ra­di. Vo­lá sa „vlek­lá chy­ba". Sta­čí zlý vstup­ný údaj ale­bo zlý pre­po­čet v pro­ce­se úč­to­va­nia a chy­ba sa vle­čie z jed­né­ho me­dzi­súč­tu do dru­hé­ho až po úč­tov­nú uzá­vier­ku. Sa­moz­rej­me, všet­ko je jej vi­nou nep­res­né. Prí­čin vzni­ku ta­kých­to „ná­kaz­li­vých", nes­práv­nych úda­jov je nie­koľ­ko a da­jú sa po­mer­ne ťaž­ko iden­ti­fi­ko­vať a op­ra­viť. Chy­by naj­čas­tej­šie vzni­ka­jú čer­pa­ním z rôz­nych, nav­zá­jom ne­kom­pa­ti­bil­ných sys­té­mov, da­ta­báz a zdro­jov. Žiaľ, aj tých fi­rem­ných. Roz­lič­né me­to­di­ky pre­poč­tov ale­bo za­ok­rúh­ľo­va­nie ma­jú za nás­le­dok vznik nep­res­nos­tí. Na­vy­še fir­mám čas­to chý­ba jed­not­ná plat­for­ma na skó­ro­va­nie re­le­van­tnos­ti úda­jov a od­ha­ľo­va­nie dup­li­cít.

Vráť­me sa k náš­mu prík­la­du po­zem­kov a skla­dov. Vy­pra­co­val po­su­dok Ján No­vot­ný, J. No­vot­ný ale­bo Ing. Arch. No­vot­ný? Ale­bo to bol Jan No­vot­ny bez di­ak­ri­ti­ky? Rov­na­ké me­no, je­den člo­vek a šty­ri od­liš­né zá­zna­my, kto­ré vná­ša­jú do in­for­má­cií chaos.

V in­for­mač­ných sys­té­moch mno­hých pod­ni­kov me­dzi rôz­ny­mi zdroj­mi úda­jov, do­kon­ca nie­ke­dy aj me­dzi sú­vi­sia­ci­mi údaj­mi v jed­nej da­ta­bá­ze, neexis­tu­jú vzá­jom­né väz­by a pá­ro­va­nie. Ho­ci úč­tov­né od­de­le­nie už fak­tú­ru pá­na No­vot­né­ho uh­ra­di­lo, ma­na­žér ne­má k dis­po­zí­cii ani te­le­fo­nic­ký, ani e-mai­lo­vý kon­takt na toh­to sub­do­dá­va­te­ľa. Pre­to mu­sí kva­lit­ný in­for­mač­ný sys­tém umož­ňo­vať aj spät­nú vy­sle­do­va­teľ­nosť pô­vo­du úda­jov až po nep­res­né pr­vot­né za­da­nie a ma­nuál­ne ko­rek­cie.

Stra­té­gia dô­ve­ry­hod­nos­ti dát

Prá­cu s dá­ta­mi mu­sí up­ra­vo­vať fi­rem­ná po­li­ti­ka. Pres­né úda­je čas­to pred­sta­vu­jú je­di­nú stra­te­gic­kú vý­ho­du na vy­so­ko kon­ku­ren­čnom tr­hu. Prís­ne ove­re­né dá­ta mu­sia byť do in­for­mač­né­ho sys­té­mu pod­ni­ku za­dá­va­né ko­rek­tne, pod­ľa nas­ta­ve­ných pra­vi­diel a na­prieč všet­ký­mi od­de­le­nia­mi. Zod­po­ved­ní mu­sia pra­vi­del­ne a kon­ti­nuál­ne ana­ly­zo­vať, mo­ni­to­ro­vať a re­por­to­vať ich kva­li­tu. Roz­ho­du­je jas­ná stra­té­gia a dis­cip­li­no­va­nosť. V tom všet­kom je veľ­mi ná­po­moc­ný špič­ko­vý sof­tvér.

Ove­riť kva­li­tu úda­jov mož­no nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom rôz­nych al­go­rit­mov či po­rov­ná­va­ním s re­fe­ren­čný­mi údaj­mi a benchmar­kmi. V na­šom prík­la­de by to bo­li nap­rík­lad ak­tuál­ne cen­ní­ky po­zem­kov v da­nej lo­ka­li­te. Po­cho­pi­teľ­ne, nie je v ľud­ských si­lách po­rov­ná­vať ti­síc­ky úda­jov ale­bo ne­bo­daj ma­po­vé pod­kla­dy s reali­tou.

V pod­sta­te opäť len sof­tvér po­má­ha po­cho­piť a ana­ly­zo­vať dô­ve­ry­hod­nosť pod­ni­ko­vých in­for­má­cií a umož­ňu­je z nich vy­ťa­žiť maximum. Už len po­rov­na­nie a spá­ro­va­nie rôz­nych ob­chod­ných prí­pa­dov ve­die k lep­šie­mu preh­ľa­du, eli­mi­ná­cii dup­li­cít a čas­to i k spo­lup­rá­ci rôz­nych od­de­le­ní a nás­led­né­mu cross-sellin­gu. Me­ra­nie a hod­no­te­nie kva­li­ty úda­jov si nas­ta­vu­je pod­nik sám. Pre kaž­dý typ pod­ni­ka­nia sú vhod­né iné met­ri­ky, pa­ra­met­re a kva­li­ta dát, kto­ré sa pre­mie­ta­jú do tak­tic­kých ale­bo stra­te­gic­kých cie­ľov. Niek­to­rým fir­mám pos­ta­ču­je od­chýl­ka 0,01 met­ra, no vo fab­ri­ke na vý­ro­bu lo­žísk by spô­so­bi­la ko­laps.

Štruk­tú­ro­va­né a me­ra­teľ­né

Ak spo­loč­nosť zis­tí, že má prob­lé­my s ne­vie­ro­hod­ný­mi údaj­mi, od­po­rú­ča­me in­teg­ro­vať rie­še­nie na spra­co­va­nie štruk­tú­ro­va­ných a neš­truk­tú­ro­va­ných dát z rôz­nych zdro­jov v ce­lom pod­ni­ku a na ich ucho­vá­va­nie. Sof­tvér mu­sí byť svo­jím spô­so­bom ako šo­šov­ka fo­toa­pa­rá­tu, kto­rá za­os­trí na kon­krét­nu ob­lasť a po­mô­že ro­za­na­ly­zo­vať a iden­ti­fi­ko­vať prob­le­ma­tic­ké dá­ta.

V na­šom prík­la­de by nais­to od­ha­lil, že po­su­dok je ak­tuál­ny, no pre zlý zá­pis dá­tu­mu bol z ďal­šie­ho pro­ce­su vy­lú­če­ný. Jed­no­du­chá úp­ra­va do for­má­tu DD/MM/YY, t. j. deň, me­siac a rok, fir­me ušet­ri­la nák­la­dy na ďal­ší po­su­dok a čas pot­reb­ný na je­ho do­da­nie. So­fis­ti­ko­va­ný sof­tvér by zá­ro­veň iden­ti­fi­ko­val a spá­ro­val kon­tak­tné úda­je pá­na No­vot­né­ho s pro­jek­tom vý­stav­by skla­dov, čo by ma­naž­men­tu umož­ni­lo okam­ži­te si te­le­fo­nic­ky ove­riť ak­tuál­nosť a správ­nosť úda­jov v po­sud­ku a nap­rík­lad aj vy­žia­dať dopl­ňu­jú­cu fo­to­do­ku­men­tá­ciu.

Ana­ly­tic­ký nás­troj slú­ži nie­len ako cen­trál­ne úlo­žis­ko pre rôz­no­ro­dé úda­je o ma­jet­ku, ľud­ských zdro­joch, klien­toch, zá­väz­koch, ale nap­rík­lad aj ako ob­chod­ný slov­ník, zdroj pra­vi­diel na ove­ro­va­nie a pro­fi­lo­va­nie dát. Spo­loč­ná plat­for­ma umož­ňu­je všet­kým op­ráv­ne­ným oso­bám zís­kať nie­len prís­tup k dá­tam (vďa­ka mo­bi­li­te aj pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nov či tab­le­tov), ale ich aj zdie­ľať s iný­mi oso­ba­mi v rám­ci pod­ni­ku bez to­ho, aby si mu­se­li vy­mie­ňať zlo­ži­té re­por­ty, ta­buľ­ky ale­bo expor­to­vať/im­por­to­vať z jed­nej ap­li­ká­cie do dru­hej.

Prí­no­sy kva­lit­ných in­for­má­cií

Dl­ho­do­bé fun­go­va­nie na nep­res­ných úda­joch má za nás­le­dok zlé roz­hod­nu­tia, kto­ré v naj­hor­šom prí­pa­de dláž­dia ces­tu k zá­ni­ku spo­loč­nos­ti. Je­di­né správ­ne roz­hod­nu­tie je pre­to za­ve­de­nie no­vej po­li­ti­ky a na­sa­de­nie vhod­né­ho sof­tvé­ru. Len tak mož­no od­strá­niť pretr­vá­va­jú­ce prob­lé­my s kva­li­tou dát a zní­žiť ri­zi­ko ší­re­nia chyb­ných úda­jov eli­mi­ná­ciou už pri ich vzni­ku. Mno­ho pod­ni­kov „po­to­pi­la" mig­rá­cia úda­jov, pre­to­že sí­ce mig­ro­va­li do no­vu­čič­kých sys­té­mov, ale nes­práv­ne dá­ta. Ďal­šie pod­ni­ky in­ves­to­va­li stov­ky člo­ve­ko­ho­dín do napĺňa­nia ge­niál­ne­ho CRM, no vo fi­ná­le zis­ti­li, že ne­ve­dia dať do sú­la­du a kon­so­li­do­vať dup­li­ko­va­né dá­ta.

Po­zi­tí­va vlas­tníc­tva pres­ných úda­jov sú neodškrie­pi­teľ­né. Správ­ne in­for­má­cie umož­ňu­jú rých­lej­šie a lep­šie roz­ho­do­va­nie, efek­tív­nej­šie ob­cho­do­va­nie a ria­de­nie na­prieč rôz­no­ro­dý­mi sys­té­ma­mi. Kon­zis­ten­tné a spo­ľah­li­vé úda­je ve­dú k vy­ššej pro­duk­ti­vi­te prá­ce. Ak­tuál­ne in­for­má­cie za­bra­ňu­jú zby­toč­ným po­ku­tám, le­bo beh pod­ni­ku je neus­tá­le v sú­la­de s plat­nou le­gis­la­tí­vou. Všet­ci op­ráv­ne­ní za­mes­tnan­ci na všet­kých úrov­niach ria­de­nia by ma­li sle­do­vať a chá­pať ana­lý­zy a vi­zua­li­zá­cie pres­nos­ti úda­jov, aby moh­li včas iden­ti­fi­ko­vať chy­by a nap­ra­viť ich. Je­di­ne tak po­su­nú fir­mu k vy­ššej efek­ti­vi­te, tran­spa­ren­tnos­ti a zis­ko­vos­ti.

Ivan Mi­nia­rik, Pre­sa­les Con­sul­tant SAP Slo­ven­sko

Zdroj: IW 10/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter