Prehľad nástrojov pre systémových administrátorov serverov a pracovných staníc s Windows

V dneš­nom sve­te out­sour­cin­gu sa stá­le väč­ší dô­raz kla­die na ze­fek­tív­ňo­va­nie a auto­ma­ti­zá­ciu pos­tu­pov. Sys­té­mo­vý ad­mi­nis­trá­tor má k dis­po­zí­cii via­ce­ro nás­tro­jov, kto­ré mu mô­žu uľah­čiť a ze­fek­tív­niť je­ho prá­cu. Za­me­ria­me sa na niek­to­ré z nich z pros­tre­dia server­ov a pra­cov­ných sta­níc s Win­dows.

Re­mo­te des­ktop ma­na­ger

Remote_desktop_connection_icon .jpg Aký­koľ­vek ma­na­žér vzdia­le­ných pri­po­je­ní cez pro­to­kol RDP je pre mno­hých dnes ne­vyh­nut­nosť. Sta­rá sa o mno­ho­ná­sob­né pri­po­je­nie k rôz­nym vzdia­le­ným plo­chám. Zá­ro­veň umož­ňu­je vy­tvo­riť si vlas­tnú da­ta­bá­zu pri­po­je­ní pre klien­tske sta­ni­ce a server­y, kde si mož­no pre kaž­dé pri­po­je­nie defino­vať vlas­tné nas­ta­ve­nia zob­ra­ze­nia, pri­po­je­nie lo­kál­nych dis­kov, tla­čiar­ní a pod. Po­kiaľ si pou­ží­va­teľ na­definu­je vlas­tnú da­ta­bá­zu ad­mi­nis­trá­tor­ských úč­tov a he­siel, mô­že ich pri­ra­diť k jed­not­li­vým pri­po­je­niam ale­bo sku­pi­ne pri­po­je­ní a sprá­va vzdia­le­ných plôch je tak om­no­ho rých­lej­šia. Ob­ľú­be­ný­mi a kva­lit­ný­mi ma­na­žér­mi RDP sú nap­rík­lad Vi­sio­napp Re­mo­te Des­ktop či RoyalTS, prí­pad­ne je k dis­po­zí­cii aj Re­mo­te Des­ktop Con­nec­tion Ma­na­ger za­dar­mo pria­mo od Mic­ro­sof­tu.

Ma­na­žér pri­po­je­ní SSH

mRemoteNG-logo copy.jpg Ek­vi­va­lent ma­na­žé­ra pri­po­je­ní RDP vo sve­te prí­ka­zo­vé­ho riad­ka je open sour­ce uti­li­ta mRe­mo­teNG, kto­rá je vhod­ná na sprá­vu pri­po­je­ní SSH. Op­ro­ti PuT­Ty, dnes há­dam naj­pou­ží­va­nej­šie­mu klien­to­vi SSH, má mRe­mo­teNG ši­kov­né pros­tre­die s tab­mi a s množ­stvom nas­ta­ve­ní pre jed­not­li­vé pri­po­je­nia.

Sy­sin­ter­nals Sui­te

Sysinternals-Suite.jpg Ba­lík nás­tro­jov, kto­rý pô­vod­ne vy­tvo­ri­li Mark Rus­si­no­vich a Bry­ce Cogswell, pat­rí asi k naj­lep­ším freewaro­vým uti­li­tám pri sprá­ve ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows. Ko­lek­ciu mo­men­tál­ne za­stre­šu­je, ďa­lej vy­ví­ja a pra­vi­del­ne ak­tua­li­zu­je Mic­ro­soft. K naj­zná­mej­ším z nich pat­rí Auto­runs, po­mo­cou kto­ré­ho má správ­ca pod kon­tro­lou všet­ky štar­to­va­cie pro­ce­sy sys­té­mu. Ne­me­nej uži­toč­ná uti­li­ta pri mo­ni­to­ro­va­ní a sprá­ve bež­iacich pro­ce­sov je Pro­cess Explo­rer. Ten pos­ky­tu­je de­tail­ný preh­ľad bež­iacich pro­ce­sov a prog­ra­mov v stro­mo­vej a uce­le­nej štruk­tú­re a ok­rem iné­ho po­mô­že pri hľa­da­ní a iden­tifiko­va­ní han­dles či­že pro­ce­sov, kto­ré ma­jú vý­luč­né prá­vo k niek­to­rým sú­bo­rom a kto­ré ne­mož­no vy­ma­zať. Me­dzi ďal­šie zná­me nás­tro­je pat­rí TCPView, kto­rý zob­ra­zí ak­tuál­ne pri­po­je­nia TCP a UDP a po­mo­cou kto­ré­ho má správ­ca preh­ľad o sie­ťo­vej ko­mu­ni­ká­cii, ale­bo Dis­kmon sle­du­jú­ci ak­ti­vi­tu pev­né­ho dis­ku s preh­ľad­ným grafickým vý­stu­pom. Je to len zlo­mok to­ho, čo ba­lí­ček Sy­sin­ter­nals Sui­te pos­ky­tu­je. Preh­ľad kom­plet­né­ho zoz­na­mu nás­tro­jov mož­no náj­sť na strán­kach Mic­ro­sof­tu.

Power­Shell

PowerShell .jpg Mic­ro­soft sa v pos­led­ných ro­koch opäť za­čí­na vra­cať k prí­ka­zo­vé­mu riad­ku, čo­ho dô­ka­zom je aj ním vy­tvo­re­ný skrip­to­va­cí ja­zyk Power­Shell, za­lo­že­ný na plat­for­me .NET Fra­mework. Je to aký­si nás­tup­ca kla­sic­ké­ho prí­ka­zo­vé­ho riad­ka Win­dows, no s om­no­ho väč­ší­mi mož­nos­ťa­mi, nap­rík­lad s prís­tu­pom k sys­té­mo­vým re­gis­trom, cer­tifiká­tom, efek­tív­nej­ším spra­vo­va­ním be­hu slu­žieb a pro­ce­sov a pod. Je vo veľ­kej mie­re pou­ží­va­ný ad­mi­nis­trá­tor­mi, kto­rí sa sna­žia efek­tív­ne a ro­zum­ne za­uto­ma­ti­zo­vať pra­cov­né pos­tu­py. Mic­ro­soft v ňom vi­dí bu­dúc­nosť, čo­ho dô­ka­zom je aj je­ho hl­bo­ká in­teg­rá­cia do sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov spo­loč­nos­ti, ako je Exchan­ge, IIS a SQL Server, pri­čom niek­to­ré ich pok­ro­či­lé fun­kcie už nie sú prís­tup­né z grafické­ho pros­tre­dia, ale sa vy­ko­ná­va­jú vý­luč­ne pou­ži­tím prí­ka­zov Power­Shell.

PowerC­LI

PowerCLI copy.jpg Vir­tua­li­zač­ný sof­tvé­ro­vý gi­gant VMware roz­ší­ril Power­Shell o svo­ju súp­ra­vu tzv. com­man­dle­tov, resp. prí­ka­zo­vých se­tov a vy­dal roz­ší­re­nie VMware PowerC­LI. Ten­to nás­troj po­má­ha pri auto­ma­ti­zá­cii a pok­ro­či­lej sprá­ve vir­tua­li­zo­va­ných pros­tre­dí VMware a v mno­hých prí­pa­doch mô­že správ­com ušet­riť ve­ľa ča­su.

Power­GUI

powergui-org-train-aspx.jpg Pre tých, kto­rí ne­ra­di skrip­tu­jú, no uve­do­mu­jú si vý­ho­dy Power­Shel­lu, pri­nies­la sof­tvé­ro­vá firma Quest pok­ro­či­lé grafické pros­tre­die a edi­tor Power­GUI.Vý­be­rom a prá­cou s pred­defino­va­ný­mi ob­jek­tmi vy­tvá­ra nad ni­mi Power­GUI zod­po­ve­da­jú­ce skrip­ty a ak­cie. Je ná­po­moc­ný aj pri vy­hľa­dá­va­ní ob­jek­tov Power­Shell a ich at­ri­bú­tov. Za tým­to edi­to­rom sto­jí veľ­ká on-li­ne ko­mu­ni­ta vy­tvá­ra­jú­ca tzv. Power­Pac­ky, kto­ré mu pri­dá­va­jú pod­po­ru pre dr­vi­vú väč­ši­nu pro­duk­tov vy­uží­va­jú­cich Power­Shell na svo­ju sprá­vu.

Wires­hark

icon-WireShark copy.jpg Ten­to mul­tip­lat­for­mo­vý open sour­ce nás­troj slú­ži na za­chy­tá­va­nie a ana­ly­zo­va­nie sie­ťo­vej ko­mu­ni­ká­cie me­dzi za­ria­de­nia­mi na sie­ti. Wires­hark do­ká­že nas­ta­viť väč­ši­nu sie­ťo­vých adap­té­rov do tzv. pro­mis­kuit­né­ho mó­du, čo umož­ňu­je za­chy­te­nie nie­len tých pa­ke­tov, kto­ré sú ad­re­so­va­né na da­ný sie­ťo­vý adap­tér, ale všet­kých, kto­ré je schop­ný da­ný adap­tér vi­dieť, a to vrá­ta­ne broad­cas­tu a mul­ti­cas­tu. Wires­hark ro­zu­mie štruk­tú­re po­mer­ne veľ­ké­ho poč­tu sie­ťo­vých pro­to­ko­lov a do­ká­že na­zrieť aj dov­nút­ra tzv. za­puz­dre­ných pa­ke­to­vých po­lí v dá­to­vom to­ku. Roz­hra­nie je in­tui­tív­ne, s rôz­ny­mi mož­nos­ťa­mi filtro­va­nia naz­bie­ra­ných dát, čo uľah­ču­je správ­co­vi od­filtro­vať a ana­ly­zo­vať prá­ve tú ko­mu­ni­ká­ciu, kto­rá ho za­ují­ma.

Per­for­man­ce troub­les­hoo­ting

Resource-Icon-WP-SP.ashx copy.jpg Na rých­lu ana­lý­zu vý­kon­nos­tných prob­lé­mov server­ov (per­for­man­ce troub­les­hoo­ting) má pár nás­tro­jov Win­dows k dis­po­zí­cii už pod ka­po­tou (napr. Per­for­man­ce mo­ni­tor). Nie vždy je na pr­vý poh­ľad zrej­mé, kto­ré hod­no­ty jed­not­li­vých uka­zo­va­te­ľov sú eš­te ak­cep­to­va­teľ­né na bez­prob­lé­mo­vý chod sys­té­mu a kto­ré spô­so­bu­jú tzv. úz­ke hrdlo, pre­to na kom­plexnej­šiu ana­lý­zu mô­že­me pou­žiť PAL Tools (Per­for­man­ce Ana­ly­sis of Logs). Je to voľ­ne dos­tup­ný nás­troj, kto­rý zo zoz­bie­ra­ných dát Per­for­man­ce mo­ni­to­ra ana­ly­zu­je a vy­hod­no­tí po­ten­ciál­ny vý­kon­nost­ný prob­lém aj na zá­kla­de hra­nič­ných hod­nôt jed­not­li­vých uka­zo­va­te­ľov, vop­red defino­va­ných Mic­ro­sof­tom. Je­den z vý­stu­pov je aj HTML re­port s grafickým zná­zor­ne­ním, kto­ré uka­zo­va­te­le prek­ro­či­li od­po­rú­ča­né hod­no­ty.

Ad­mi­nis­trá­tor čas­to sto­jí pred prob­lé­mom neo­ča­ká­va­ných reš­tar­tov a pá­dov ope­rač­ných sys­té­mov. Vte­dy je vhod­né pou­žiť voľ­ne dos­tup­ný De­bug­ging Tools for Win­dows. Pri úpl­nej ne­fun­kčnos­ti a ne­naš­tar­to­va­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu (nap­rík­lad pre poš­ko­de­né sys­té­mo­vé sú­bo­ry ale­bo re­gis­tre) vie správ­cu v mno­hých prí­pa­doch za­chrá­niť tzv. Li­ve CD, za zmien­ku sto­jí UBCD4Win ale­bo Mic­ro­soft DaRT (Di­ag­nos­tics and Re­co­ve­ry Tool­kit). Pred­chá­dzať neo­ča­ká­va­ným vý­pad­kom slu­žieb mô­že po­môcť ok­rem kva­lit­nej stra­té­gie vy­so­kej dos­tup­nos­ti a zá­lo­ho­va­nia aj tes­to­va­nie akej­koľ­vek zme­ny na pro­duk­čných sys­té­moch po­mo­cou vir­tua­li­zač­ných sof­tvé­rov s mi­ni­mál­ny­mi nák­lad­mi (Vir­tual­Box, VMware Wor­ksta­tion). Exis­tu­jú aj ďal­šie nás­tro­je, kto­ré tu ne­bo­li spo­me­nu­té. Naš­ťas­tie na tr­hu ich je po­mer­ne ve­ľa, voľ­ne dos­tup­ných aj pla­te­ných, kto­ré ze­fek­tív­nia prá­cu ad­mi­nis­trá­to­rom.

Pe­ter No­vot­ný, Sys­tem En­gi­neer, T-Sys­tems Slo­va­kia s.r.o.

Zdroj: IW 12/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter