TCO

Ako vypočítať TCO a udržať prijateľné náklady na vlastníctvo IT?

Mož­no sa bu­de zdať trú­fa­lé pou­žiť ta­ký­to všet­ko za­hr­ňu­jú­ci nad­pis. V ko­neč­nom dôs­led­ku sa však prob­le­ma­ti­ka zu­žu­je na vlas­tníc­tvo pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, kto­ré sú hlav­ným zdro­jom pri­da­nej hod­no­ty IT pod­po­ry pre biz­nis. Server­y, sie­ťo­vá infra­štruk­tú­ra, sto­ra­ge, klien­tske po­čí­ta­če sú len pros­tried­kom pos­ky­to­va­nia hod­no­ty pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cií.

TCO pri schva­ľo­va­ní pro­jek­tu

Vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že nák­la­dy na ob­sta­ra­nie sú len zlom­kom cel­ko­vých nák­la­dov na vlas­tníc­tvo. In­ves­tí­cia do akej­koľ­vek for­my IT rie­še­ní ne­vyh­nut­ne vy­ús­ti do sle­du pre­vádz­ko­vých nák­la­dov, ako aj do pot­re­by bu­dú­cich in­ves­tí­cií do up­gra­dov, zlep­še­ní a roz­ší­re­ní.

Gar­tner uvá­dza reál­ny prík­lad pro­jek­tu s po­čia­toč­nou in­ves­tí­ciou 20 mi­lió­nov do­lá­rov. Po­čas nas­le­du­jú­cich 15 ro­kov si ten­to pro­jekt, na­sa­de­ný v úpl­ne ideál­nych pod­mien­kach, vy­žia­da ďal­ších 105 mi­lió­nov. To je naj­lep­ší, skôr teo­re­tic­ký sce­nár. V dob­rých pod­mien­kach pri efek­tív­nej koor­di­ná­cii za­in­te­re­so­va­ných zlo­žiek bu­dú reál­ne pre­vádz­ko­vé nák­la­dy 230 mil. do­lá­rov a naj­hor­ší sce­nár do­kon­ca až 980 mil. do­lá­rov. Čo mys­lí­te, kto­rú z tých­to hod­nôt pred­lo­žil reali­zač­ný tím ra­de ma­na­žé­rov pri schva­ľo­va­ní pro­jek­tu?

Po­čia­toč­ná in­ves­tí­cia vy­tvá­ra nie­len do­pyt po pre­vádz­ko­vých nák­la­doch na fi­nan­co­va­nie cho­du ap­li­ká­cie, ale zá­ro­veň auto­ma­tic­ky vy­tvá­ra do­pyt po bu­dú­cich ka­pi­tá­lo­vých vý­dav­koch (CA­PEX), či už na up­gra­de, ale­bo na roz­ší­re­nie pô­sob­nos­ti. Ty­pic­ký prík­lad je bu­si­ness in­telli­gen­ce, kto­rá len má­lo­ke­dy bý­va sú­čas­ťou po­čia­toč­ných in­ves­tí­cií, ale keď­že všet­ky ap­li­ká­cie vy­tvá­ra­jú dá­ta a bu­de sna­ha zís­kať z nich cen­né in­for­má­cie, dá sa pred­ví­dať, že pro­jekt bu­de o tú­to fun­kcio­na­li­tu ča­som roz­ší­re­ný. Im­ple­men­tá­cia ap­li­ká­cie COTS (Com­mer­cial off-the-shelf) de fac­to zna­me­ná zá­vä­zok, že up­gra­dy v bu­dúc­nos­ti za­cho­va­jú pod­po­ru in­teg­ri­ty ap­li­ká­cie a prís­tup k no­vým fun­kciám do­da­ným jej vý­rob­com. Rov­na­ko aj ap­li­ká­cie vy­ví­ja­né na zá­kaz­ku si s prav­de­po­dob­nos­ťou hra­ni­čia­cou s is­to­tou bu­dú vy­ža­do­vať ka­pi­tá­lo­vé in­ves­tí­cie na roz­ší­re­nie fun­kcio­na­li­ty.

Z prík­la­du ta­kis­to ná­zor­ne vy­plý­va, že uve­de­nie TCO čo naj­viac sa blí­žia­cich reali­te má pri po­su­dzo­va­ní ka­pi­tá­lo­vej in­ves­tí­cie ob­rov­ský vplyv na roz­ho­do­va­nie. Ta­ký ob­rov­ský, že tí­my na ria­de­nie in­ves­tí­cií v mi­nu­los­ti ma­li ten­den­ciu vy­hý­bať sa po­su­dzo­va­niu TCO inak než for­mou zbež­nej kal­ku­lá­cie ROI v pr­vých dvoch ale­bo troch ro­koch reál­nej pre­vádz­ky. Tá­to neocho­ta vziať do úva­hy cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo je však veľ­mi deš­truk­tív­na, obzvlášť s oh­ľa­dom na ak­tuál­nu si­tuáciu.

In­ves­tič­ný ma­na­žér­sky tím mu­sí tr­vať na tom, že kaž­dá in­ves­tí­cia do IT mu­sí za­hŕňať ria­de­nie ži­vot­né­ho cyk­lu - mo­del, kto­rý zoh­ľad­ňu­je reál­ne pred­pok­la­da­né cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo. Vy­tvo­riť ta­ký­to mo­del je sí­ce ťaž­ké, ale reali­zo­va­teľ­né. Rov­na­ko dô­le­ži­té je vy­tvo­riť tr­va­lú ria­dia­cu štruk­tú­ru, kto­rá za­is­tí, že hod­no­to­vé pro­po­zí­cie ap­li­ká­cie (vrá­ta­ne nák­la­dov na pre­vádz­ku a roz­ší­re­nia) bu­dú prie­bež­ne vy­hod­no­co­va­né a v prí­pa­de pot­re­by ko­ri­go­va­né.

Prob­le­ma­tic­ká až ne­mož­ná ko­re­lá­cia

Neexis­tu­jú žiad­ne „pra­vid­lá" umož­ňu­jú­ce ko­re­lo­vať cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo (TCO) pre ap­li­ká­cie s po­čia­toč­ný­mi ka­pi­tá­lo­vý­mi in­ves­tí­cia­mi. Na ilus­trá­ciu uvá­dza­me dva sce­ná­re, v obid­voch sú ka­pi­tá­lo­vé nák­la­dy 20 mil. USD.

» Sce­nár č. 1

In­ves­tí­cia sa tý­ka ap­li­ká­cie, kto­rá so­fis­ti­ko­va­ne pod­po­ru­je niek­to­ré špe­ci­fic­ké for­my ob­cho­do­va­nia s de­ri­vát­mi v in­ves­tič­nej ban­ke. Vy­uží­va ju šesť ob­chod­ní­kov, pri­čom kaž­dý z nich reali­zu­je 10 ob­cho­dov v týž­dni, ale hod­no­ta ob­cho­du sa po­čí­ta v mi­liar­dách do­lá­rov. Ap­li­ká­cia je po­mer­ne ma­lá, ale sto­jí 20 mil. USD, pre­to­že je na veľ­mi vy­so­kej úrov­ni a bo­la pred reál­nym na­sa­de­ním extrém­ne dôk­lad­ne tes­to­va­ná. Ce­lé nas­le­du­jú­ce de­sať­ro­čie po­be­ží na dvoch server­och, pri­čom dru­hý z nich je len „zr­kad­lo", te­da zá­lo­ha na­sa­de­ná z dô­vo­du spo­ľah­li­vos­ti.

» Sce­nár č. 2

Ten­to sce­nár pred­pok­la­dá 20 mi­lió­nov do­lá­rov in­ves­tí­cie do webo­vej ap­li­ká­cie, kto­rá pos­ky­tu­je jed­not­né roz­hra­nie pre spot­re­bi­te­ľa pri zľa­ve na ob­jed­náv­ku piz­ze od­kiaľ­koľ­vek v USA a pri ga­ran­to­va­nom do­ru­če­ní do 60 mi­nút. Prie­mer­ne sa sys­tém mu­sí vy­rov­nať s 5000 tran­sak­cia­mi za mi­nú­tu, v špič­kách mu­sí za mi­nú­tu zvlád­nuť aj 25 000 tran­sak­cií. Ap­li­ká­cia sa neus­tá­le up­ra­vu­je na zvý­še­nie spot­re­bi­teľ­skej skú­se­nos­ti, pri­dá­va­jú sa no­vé pro­moak­cie a po­dob­ne - všet­ko s cie­ľom zvý­šiť lo­ja­li­tu zá­kaz­ní­kov.

Ako mô­že exis­to­vať spo­loč­ný vzťah me­dzi po­čia­toč­nou in­ves­tí­ciou a pre­vádz­ko­vý­mi nák­lad­mi v ta­kých­to di­amet­rál­ne od­liš­ných pro­jek­toch? Ako te­da mô­žu tí­my, kto­ré bu­du­jú ob­chod­ný prí­pad pre in­ves­tí­cie, vy­po­čí­tať prav­de­po­dob­ný bu­dú­ci TCO pre ich špe­ci­fic­kú in­ves­tí­ciu, ak na­vy­še TCO pre kon­krét­nu ap­li­ká­ciu nie je kon­štan­tné? Ty­pic­ký prík­lad je sce­nár 2, kde TCO je vý­sled­kom veľ­ké­ho poč­tu zmien di­zaj­nu a roz­hod­nu­tí pri­ja­tých v prie­be­hu pou­ží­va­nia ap­li­ká­cie. Ove­ľa lep­šie je pos­ta­viť otáz­ku tak­to: Ako do­siah­nuť rov­no­vá­hu me­dzi po­čia­toč­ným ob­je­mom in­ves­tí­cií a pok­ra­ču­jú­ci­mi nák­lad­mi?

Od­po­rú­ča­nia ana­ly­ti­kov

Gar­tner od­po­rú­ča dôs­led­nú su­ma­ri­zá­ciu po­žia­da­viek, a to nie­len fun­kčných po­žia­da­viek, te­da čo ap­li­ká­cia mu­sí ro­biť, ale aj tak­zva­ných „ne­fun­kčných" po­žia­da­viek, kam pat­rí spo­ľah­li­vosť, vý­kon, pou­ži­teľ­nosť, por­ta­bi­li­ta či udr­žo­va­teľ­nosť. Z hľa­dis­ka TCO sú fun­kčné po­žia­dav­ky tak­mer ire­le­van­tné, ale in­ves­tí­cie na za­bez­pe­če­nie ne­fun­kčných po­žia­da­viek sa vý­raz­ne pre­miet­nu do kva­li­ty, spo­ľah­li­vos­ti a jed­no­du­chej údr­žby, a te­da zá­sad­ne ov­plyv­nia TCO.

TCO je sú­čet nák­la­dov na zria­de­nie, pre­vádz­ku, pod­po­ru, údr­žbu, zlep­še­nia a roz­ší­re­nie po do­bu ži­vot­nos­ti ap­li­ká­cie. Žiaľ, ne­ma­jú kon­štant­ný pro­fil, ale me­nia sa tak, aby od­rá­ža­li rôz­ne uda­los­ti ži­vot­né­ho cyk­lu, kto­rý­mi bu­de ap­li­ká­cia pre­chá­dzať. Nap­rík­lad ak sa v sna­he o dodr­ža­nie ter­mí­nu na­sa­de­nia pod­ce­ni­lo tes­to­va­nie sof­tvé­ru, dôs­led­kom bu­dú vy­so­ké nák­la­dy na op­ra­vy chýb po­čas pr­vé­ho ro­ka či dvoch. Nák­la­dy na do­da­toč­né im­ple­men­to­va­nie fun­kcie sú 5 - 10-krát vy­ššie v po­rov­na­ní s tým, čo by to stá­lo v reali­zač­nej fá­ze.

Pre­vádz­ko­vé nák­la­dy veľ­kých pro­jek­tov bu­dú mať ten­den­ciu expo­nen­ciál­ne­ho ras­tu vzhľa­dom na to, že ap­li­ká­cie pos­tu­pom ča­su v rám­ci úp­rav a roz­ší­re­ní sú čo­raz zlo­ži­tej­šie. Bu­de si vy­ža­do­vať roz­ší­re­nie server­ov­ej ka­pa­ci­ty, ka­pa­ci­ty dá­to­vých úlo­žísk a pre­no­so­vej ka­pa­ci­ty sie­tí. A nák­la­dy na zme­nu ta­ké­ho­to „ko­lo­su" sú, po­cho­pi­teľ­ne, vy­ššie. Je to pros­te oheň, kto­rý ži­ví sám se­ba. Je­di­ný spô­sob, ako unik­núť tej­to špi­rá­le pohl­cu­jú­cej fi­nan­cie, je vy­tvo­riť ap­li­ká­cie navr­hnu­té tak, aby sa da­li ľah­ko zme­niť.

Pri in­ves­to­va­ní do ap­li­ká­cie, kto­rá by moh­la byť nes­tá­la, mu­sí návrh pro­jek­tu zoh­ľad­ňo­vať im­ple­men­to­va­nie špe­ci­fic­kých pos­tu­pov za­bez­pe­ču­jú­cich, že bu­dú­ce zme­ny sa mô­žu reali­zo­vať za pri­ja­teľ­nú ce­nu.

Re­su­mé

Ma­naž­ment, kto­rý schva­ľu­je po­čia­toč­né in­ves­tí­cie do pro­jek­tu, zá­ro­veň ve­do­me ale­bo ove­ľa čas­tej­šie ne­ve­do­me schva­ľu­je aj prie­bež­né nák­la­dy, kto­ré bu­dú prav­de­po­dob­ne viac než 10-krát vy­ššie ako po­čia­toč­ná in­ves­tí­cia. Pre­to by všet­ky za­in­te­re­so­va­né stra­ny ma­li brať do úva­hy aj TCO a tr­vať na tom, aby návrh ap­li­ká­cie bol op­ti­ma­li­zo­va­ný s oh­ľa­dom na rov­no­vá­hu me­dzi po­čia­toč­ný­mi a prie­bež­ný­mi nák­lad­mi.

Sú­čas­ná re­ce­sia od­ha­li­la, ako sa mož­no jed­no­du­cho vy­hnúť fixným nák­la­dom a „kon­zu­mo­vať" ap­li­kač­né služ­by, od kto­rých je zá­vis­lé pod­ni­ka­nie fir­my. Cloud jed­no­du­cho me­ní všet­ky pra­vid­lá a vy­vo­lá­va ma­sív­ny od­klon od poh­ľa­du na IT roz­poč­ty za­me­ra­né­ho na CA­PEX k pre­vádz­ko­vým vý­dav­kom, a čo je hlav­né, umož­ňu­je do is­tej mie­ry pred­ví­da­teľ­nosť pre­vádz­ko­vých nák­la­dov.

Spra­co­va­né pod­ľa pod­kla­dov ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner

Zdroj: IW 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter