Ako na vlastné aplikácie Windows 8 v podniku

Spô­sob prá­ce sa v prie­be­hu pos­led­ných ro­kov vý­raz­ne zme­nil. Na to mu­sia rea­go­vať aj no­vé ap­li­ká­cie, ur­če­né pre no­vé ty­py klient­skych za­ria­de­ní, hlav­ne pre tab­le­ty. Pod­ni­ko­ví vý­vo­já­ri mô­žu vy­tvá­rať ob­chod­né ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 s pou­ži­tím prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov, kto­ré dob­re ov­lá­da­jú zo svo­jej do­te­raj­šej praxe. Win­dows Run­ti­me pod­po­ru­je ja­zy­ky C#, C++, Ja­vaS­cript a Vi­sual Ba­sic. Vý­vo­jo­vé pros­tre­die Vi­sual Stu­dio vďa­ka tech­no­ló­gii In­telli­Sen­se uľah­ču­je vý­voj ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 aj za­čia­toč­ní­kom či vý­vo­já­rom mig­ru­jú­cim z iných plat­fo­riem.

app1.jpg

Vďa­ka kon­trak­tom ap­li­ká­cií v sys­té­me Win­dows 8 mô­žu pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho a tran­spa­ren­tne zdie­ľať úda­je, prí­pad­ne vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie na­prieč rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi. Z hľa­dis­ka vý­vo­já­rov od­stra­ňu­jú kon­trak­ty ap­li­ká­cií pot­re­bu pra­co­vať s rôz­ny­mi štan­dar­dmi ale­bo špe­ciál­ny­mi roz­hra­nia­mi API, ak pot­re­bu­jú zís­kať prís­tup k úda­jom ulo­že­ným ale­bo vy­tvo­re­ným inou ap­li­ká­ciou. Pre pod­ni­ky zna­me­ná pou­ží­va­nie kon­trak­tov ap­li­ká­cií ľah­šie a efek­tív­nej­šie zdie­ľa­nie úda­jov me­dzi ap­li­ká­cia­mi.

Mož­nos­ti dis­tri­bú­cie ap­li­ká­cií

Ak chce­te za­cie­liť na naj­šir­šiu sku­pi­nu zá­kaz­ní­kov, od­po­rú­ča­me dis­tri­buo­vať ap­li­ká­ciu cez Win­dows Ob­chod v ka­te­gó­rii Pod­ni­ka­nie, prí­pad­ne Pro­duk­ti­vi­ta. Tak­to sa bu­dú ší­riť nap­rík­lad klien­tske ap­li­ká­cie CRM, ap­li­ká­cie pre pre­daj, zá­so­bo­va­nie či rôz­ny mo­ni­to­ro­va­cí sof­tvér.

Má­te nie­koľ­ko mož­nos­tí, mô­že­te po­núk­nuť svo­je ap­li­ká­cie na pre­daj ale­bo ich pos­kyt­núť za­dar­mo na stiah­nu­tie, pri­čom be­ne­fit pre vás vznik­ne tým, že ľu­dia bu­dú ap­li­ká­ciu pou­ží­vať, čo pod­po­rí va­še ob­chod­né zá­me­ry. Ak chce­te vy­nú­tiť mul­ti­li­cenč­ný mo­del, mô­že­te vy­užiť pod­pí­sa­nú potvr­den­ku z Win­dows Ob­cho­du. Tá­to voľ­ba umož­ňu­je bez­peč­ne iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cií. Uvá­dza­me prík­lad potvr­den­ky vo for­má­te XML.

<Re­ceipt xmlns="http://sche­mas.mic­ro­soft.com/win­dows/2012/sto­re/re­ceipt" Ver­sion="1.0" 
Re­ceip­tDa­te="2012-03-15T11:34:05-08:00" Re­ceip­tDe­vi­ceId="b809e47cd0110a4db043­b3f73e83acd917fe1336">
 <Ap­pRe­ceipt
 Id="182A6BB6-A7CE-4040-94E9-44AF572D7FD5"
 Ap­pId="con­to­so.Sa­le­sApp_5q2xcn1j1t576"
 Li­cen­se­Ty­pe="Full"
 Pur­cha­se­Da­te="2012-03-14T15:48:12-08:00"/>
</Re­ceipt>

Ako obísť Win­dows Ob­chod

Za­tiaľ čo bež­ní pou­ží­va­te­lia mô­žu no­vé ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 zís­ka­vať len z Win­dows Ob­cho­du, v pod­ni­koch sa ap­li­ká­cie mô­žu ší­riť pro­ce­som ozna­čo­va­ným ako si­de­loa­ding bez nut­nos­ti ich pub­li­ká­cie vo Win­dows Ob­cho­de. Tá­to voľ­ba má zmy­sel pre vlas­tné a pro­prie­tár­ne li­ne-of-bu­si­ness (LOB) ap­li­ká­cie ale­bo pod­ni­ko­vý sof­tvér za­kú­pe­ný pria­mo od ISV. Vlas­tným za­mes­tnan­com pred­sa ap­li­ká­cie pre­dá­vať ne­bu­de­te a ta­ký­to spô­sob je aj ove­ľa ope­ra­tív­nej­ší, pre­to­že v prí­pa­de zmien net­re­ba ča­kať na schva­ľo­va­cí pro­ces Win­dows Ob­cho­du.

Ako to fun­gu­je? Ap­li­ká­cia ne­mu­sí byť vý­vo­já­rom re­gis­tro­va­ná pre Win­dows Ob­chod a ani v ňom ne­mu­sí byť pub­li­ko­va­ná. Naj­skôr tre­ba otes­to­vať zho­du ap­li­ká­cie s tech­nic­ký­mi po­žia­dav­ka­mi po­mo­cou nás­tro­ja Win­dows App Cer­ti­fi­ca­tion Kit. Ap­li­ká­cia mu­sí byť kryp­tog­ra­fic­ky pod­pí­sa­ná a cie­ľo­vý po­čí­tač mu­sí to­mu­to cer­ti­fi­ká­tu dô­ve­ro­vať.

Cie­ľo­vý po­čí­tač zá­ro­veň mu­sí byť sú­čas­ťou do­mé­ny Ac­ti­ve Di­rec­to­ry a Group Po­li­cy mu­sí byť nas­ta­ve­né tak, aby bo­la po­vo­le­ná in­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií Win­dows 8 (voľ­ba Allow all trus­ted ap­pli­ca­tions to in­stall). Ap­li­ká­cia sa in­šta­lu­je po­mo­cou prí­ka­zu za­da­né­ho cez Win­dows Power­Shell:

add-appxpac­ka­ge C:\Ad­re­sar­Na­se­jAp­li­ka­cie\

Si­de­loa­ding za­is­ťu­je, že ap­li­ká­cie vy­tvo­re­né v pod­ni­ku sa ne­dos­ta­nú mi­mo pod­ni­ko­vej sie­te a mô­žu byť cen­trál­ne spra­vo­va­né, ak­tua­li­zo­va­né a dis­tri­buo­va­né. Správ­co­via IT si udr­žia kon­tro­lu nad vý­vo­jom svo­jich ob­chod­ných ap­li­ká­cií. Keď­že mu­sia dis­tri­buo­vať ap­li­ká­ciu pria­mo kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom v rám­ci pod­ni­ku, ma­jú preh­ľad o tom, ako sú ap­li­ká­cie in­šta­lo­va­né do po­čí­ta­čov pou­ží­va­te­ľov.

Zá­ro­veň mô­žu správ­co­via ria­diť prís­tup k webo­vej lo­ka­li­te Win­dows Ob­chod pros­tred­níc­tvom sku­pi­no­vých po­li­tík. Mô­žu po­vo­liť ale­bo za­blo­ko­vať kon­krét­ne ap­li­ká­cie na webo­vej lo­ka­li­te Win­dows Ob­chod po­mo­cou nás­tro­ja Ap­pLoc­ker.

Zdroj: IW 1-2/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter