SaaS

Vyčíslenie úspor SaaS vs. on-premise pri riešení na redukciu nákladov

Spô­so­by pre­vádz­ky rie­še­ní na re­duk­ciu nák­la­dov

Rie­še­nia na pre­vádz­ku nák­la­dov ma­jú za cieľ mi­ni­ma­li­zo­vať exis­tu­jú­ce nee­fek­tív­ne vý­dav­ky, pre­to ne­ma­jú vy­vo­lá­vať do­da­toč­né no­vé. Spô­sob pre­vádz­ky ta­kých­to rie­še­ní pre­to zá­vi­sí od tr­va­nia re­duk­čné­ho pro­ce­su a spô­so­bu i mie­ry in­teg­rá­cie s os­tat­ný­mi sys­té­ma­mi.

37 tab 1.jpg

Spô­so­by pre­vádz­ky rie­še­ní na re­duk­ciu nák­la­dov

S oh­ľa­dom na rôz­no­ro­dú veľ­kosť a he­te­ro­gén­nosť pros­tre­dí klien­tov a roz­ma­ni­tosť pos­ky­to­va­ných slu­žieb ne­mož­no vy­čís­liť v eurách po­rov­na­nia uni­ver­zál­ne. No uve­de­ná ta­buľ­ka in­di­ku­je všeo­bec­né pra­vid­lá a veľ­kosť oča­ká­va­ných nák­la­dov.

37 tab 2.jpg

Te­da SaaS či on-pre­mi­se?

Uni­ver­zál­na od­po­veď na tú­to di­le­mu neexis­tu­je, ale prak­tic­ké skú­se­nos­ti ho­vo­ria: SaaS a po­tom prí­pad­ne on-pre­mi­se. SaaS dob­re pos­lú­ži ako PoC (Proof-of-con­cept) na zdĺha­vej­šie a drah­šie on-pre­mi­se in­šta­lá­cie pred ma­sív­nej­šou in­ves­tí­ciou do nez­ná­me­ho rie­še­nia.

Pe­ter Fu­sek, autor je spo­lut­vor­com sys­té­mu TEM Callin­spec­tor a par­tne­rom v spo­loč­nos­ti Par­tne­ring

Zdroj: IW 6-7/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter