SaaS

SaaS 2013: Trendy a očakávania. Kedy sa oplatí model softvér ako služba a kedy trvalé licencie.

Pro­fi­lo­va­nie eko­sys­té­mov SaaS

Gar­tner za­zna­me­nal sig­ni­fi­kan­tné po­su­ny eko­sys­té­mu SaaS. Kon­ku­ren­čné pros­tre­die sa vy­os­tru­je, čo vy­tvá­ra tlak na zni­žo­va­nie cien a ag­re­sív­nej­ší mar­ke­ting zo stra­ny pos­ky­to­va­te­ľov. Do­chá­dza k mno­hým fú­ziám a ak­vi­zí­ciám, k vzni­ku par­tnerstiev, to všet­ko s cie­ľom obo­ha­tiť po­nu­ku slu­žieb.

Po­nu­ka ap­li­ká­cií SaaS sa pos­tup­ne pre­ná­ša od ma­lých ale­bo stred­ných fi­riem na veľ­ké fir­my s ti­síc­ka­mi až de­siat­ka­mi ti­síc pou­ží­va­te­ľov. Me­ní sa aj li­cenč­ný mo­del - od pred­plat­né­ho na mo­del pay-for-use, a to naj­mä na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch. Pos­ky­to­va­te­lia sa sna­žia nie­len spl­niť tech­nic­ké po­žia­dav­ky na in­teg­rá­ciu a na­sa­de­nie, ale pos­ky­tu­jú zá­kaz­ní­kom aj po­moc a po­ra­den­stvo v ob­las­ti rein­ži­nie­rin­gu pro­ce­sov a ria­de­nia zmien.

Syn­er­gia SaaS a PaaS

Aby bo­li pos­ky­to­va­te­lia SaaS schop­ní in­teg­ro­vať no­vé služ­by, mu­sia ob­rá­tiť po­zor­nosť sme­rom k PaaS (plat­for­ma ako služ­ba) - či už cez in-hou­se vý­voj, ak­vi­zí­cie, ale­bo par­tner­stvá. Väč­ši­na pos­ky­to­va­te­ľov SaaS má mi­ni­mál­ne skú­se­nos­ti na tr­hoch s ap­li­kač­nou infra­štruk­tú­rou. Na­priek to­mu, že pria­me tr­ho­vé vý­no­sy z PaaS sú v po­rov­na­ní s SaaS re­la­tív­ne níz­ke, etab­lo­va­nie v PaaS je ži­vot­ne dô­le­ži­té na ús­pech ap­li­ká­cií SaaS a pos­ky­to­va­te­lia bu­dú mať kon­ku­ren­čnú vý­ho­du pred tý­mi, kto­rí mož­nos­ťa­mi PaaS ne­dis­po­nu­jú.

Ras­tú­ci zá­ujem o PaaS zo stra­ny mul­ti­mi­liar­do­vé­ho tr­hu SaaS zvý­ši hod­no­tu pos­ky­to­va­te­ľov PaaS a pris­pe­je ku kon­so­li­dá­ciu tr­hu PaaS. Ak líd­ri SaaS ne­vyt­vo­ria po­nu­ku PaaS, za­čne sa v tej­to ob­las­ti ús­peš­ne etab­lo­vať kon­ku­ren­cia - men­ší ne­zá­vis­lí do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru (ISV) s pruž­nej­šou po­nu­kou eko­sys­té­mov PaaS/SaaS. Zá­ujem­co­via o SaaS by ma­li dať pred­nosť pos­ky­to­va­te­ľom, kto­rí ma­jú nie­len sil­nú ví­ziu, ale kto­rí už aj in­ves­tu­jú do slu­žieb PaaS.

saas1.jpg

Per­cen­tuál­ny po­diel príj­mov z jed­not­li­vých seg­men­tov z poh­ľa­du do­dá­va­te­ľov. Čer­ve­ná far­ba bu­niek
in­di­ku­je níz­ku úro­veň adop­cie for­mou SaaS, ze­le­ná far­ba vy­so­kú úro­veň. Zdroj: Gar­tner, ok­tó­ber 2012

Tren­dy a per­spek­tí­vy

Seg­ment sof­tvé­ru ako služ­by ne­vy­ka­zu­je mo­men­tál­ne žiad­ne znám­ky pok­le­su, Gar­tner pred­pok­la­dá mi­ni­mál­ny roč­ný rast vo vý­ške 11 %, a to až do ro­ku 2016. Zdô­raz­ňu­je­me slo­vo mi­ni­mál­ny, pre­to­že kan­ce­lár­ske ba­lí­ky a sof­tvér na vy­tvá­ra­nie di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu (DCC) pos­ky­to­va­né for­mou SaaS vy­ka­zu­jú me­dzi­roč­ný rast 40,7 %, res­pek­tí­ve 32,2 % CAGR, aj keď po­diel príj­mov zo seg­men­tu kan­ce­lár­skych ba­lí­kov tvo­rí mo­men­tál­ne len tri per­cen­tá tr­hu SaaS.

Rých­lej­ší rast v ob­las­ti kan­ce­lár­skych ba­lí­kov je da­ný vstu­pom no­vých hrá­čov na ten­to trh, nap­ro­ti to­mu roz­ší­re­niu DCC for­mou SaaS brá­ni v mno­hých prí­pa­doch ne­dos­tup­nosť ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­tu hlav­ne na úp­ra­vy vi­dea.

Z ta­buľ­ky vy­plý­va, že naj­lep­šie sa da­rí rie­še­niam na webo­vé kon­fe­ren­cie, na kto­ré pri­pa­dá viac než 80 % príj­mov zo sof­tvé­ru pos­ky­to­va­né­ho for­mou SaaS. Ak­cep­tá­cia ERP a sof­tvé­ru na ria­de­nie do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca (SCM) for­mou SaaS je na rôz­nych tr­hoch roz­lič­ná. Zá­vi­sí to naj­mä od zlo­ži­tos­ti pro­ce­sov a veľ­kos­ti fi­riem.

V seg­men­te CRM sa stu­peň ak­cep­to­va­nia rie­še­ní SaaS lí­ši pod­ľa fun­kčných sku­pín. Až 95 % webo­vých ana­ly­tic­kých fun­kcií sa pos­ky­tu­je pros­tred­níc­tvom clou­du, za­tiaľ čo fun­kcio­na­li­ta pre­da­ja for­mou clou­du má iba 40-per­cent­ný po­diel. Ana­ly­ti­ci spo­loč­nos­ti Gar­tner oča­ká­va­jú, že do ro­ku 2016 bu­de viac ako 50 % všet­kých pro­jek­tov CRM vy­uží­vať mo­del SaaS.

Sa­moz­rej­me, pos­ky­to­va­te­lia sa ne­mô­žu us­po­ko­jiť s priaz­ni­vý­mi pre­dik­cia­mi. Mu­sia svo­ji­mi po­nu­ka­mi pruž­ne rea­go­vať aj na drob­né zme­ny do­py­tu, inak ris­ku­jú stra­tu príl­eži­tos­tí, do­kon­ca mô­žu prísť o zá­kaz­ní­kov.

Nespl­ne­né oča­ká­va­nia

Gar­tner od­ha­du­je, že 15 % nás­tro­jov ITSSM (IT servic­e sup­port ma­na­ge­ment) je mo­men­tál­ne li­cen­co­va­ných for­mou SaaS, a pred­po­ve­dá ná­rast. Ten­to trh však má svo­je špe­ci­fi­ká, pre­to­že k ob­me­ne nás­tro­jov ITSSM do­chá­dza v prie­me­re raz za päť ro­kov.

Náh­ra­da kla­sic­kých nás­tro­jov za SaaS nie je pod­mie­ne­ná ani tak chý­ba­jú­cou fun­kcio­na­li­tou, skôr zlou im­ple­men­tá­ciou či nes­práv­nou mo­ti­vá­ciou na na­sa­de­nie. Naj­čas­tej­šie to bo­li oča­ká­va­nia dra­ma­tic­ké­ho zvý­še­nia efek­ti­vi­ty. Dôs­led­kom je, že sa tie­to nás­tro­je stá­va­jú obet­ným ba­rán­kom, hlav­ným vin­ní­kom nespl­ne­nia oča­ká­va­ní.

Prí­či­na nespl­ne­ných oča­ká­va­ní je však iná. V sú­čas­nos­ti eš­te 90 % fi­riem ne­do­sia­hlo proak­tív­nu úro­veň vy­spe­los­ti infra­štruk­tú­ry, ich nás­tro­je na sprá­vu sú orien­to­va­né na kaž­do­den­né ru­tin­né ope­rá­cie. Do­ba pot­reb­ná na po­sun na vy­ššiu vy­spe­losť sa mô­že po­hy­bo­vať me­dzi tro­mi až pia­ti­mi rok­mi.

V tom ča­se mô­žu byť nák­la­dy na li­cen­cie SaaS vy­ššie než na on-pre­mi­ses rie­še­nia. Gar­tner pred­pok­la­dá, že 30 % fi­riem kto­ré vy­uží­va­jú nás­tro­je ITSSM for­mou SaaS, sa vrá­ti k on-pre­mi­ses rie­še­niam. Naj­flexibil­nej­šie sú po­nu­ky do­dá­va­te­ľov, kto­rí pos­ky­tu­jú rie­še­nia ITSSM aj for­mou tr­va­lej li­cen­cie, aj for­mou SaaS. Zá­kaz­ník sa tak v prí­pa­de pot­re­by mô­že „prep­núť" na li­cenč­ný mo­del, kto­rý mu v da­nom ča­se viac vy­ho­vu­je.

Od­po­rú­ča­nia

Aby nás­tro­je li­cen­co­va­né for­mou SaaS spl­ni­li zá­kaz­ní­ko­ve oča­ká­va­nia, fir­my, kto­ré plá­nu­jú za­viesť ta­ký­to mo­del, by ma­li zos­ta­viť stra­te­gic­ké „road­ma­py" zvý­še­nia úrov­ne vy­spe­los­ti svo­jej infra­štruk­tú­ry na­prieč ľuď­mi, pro­ces­mi, tech­no­ló­gia­mi a, sa­moz­rej­me, aj ria­de­ním. Nás­led­ne tre­ba vy­hod­no­tiť do­dá­va­te­ľov, kto­rí sú schop­ní po­núk­nuť rie­še­nia spĺňa­jú­ce krát­ko­do­bé aj dl­ho­do­bé po­žia­dav­ky, kto­ré ma­jú za­bez­pe­čiť sú­lad s cieľ­mi vy­tý­če­ný­mi v road­ma­pe. Ak fir­ma ne­mô­že vy­užiť naj­me­nej 50 % mo­du­lov SaaS ITSSM za tri ro­ky, ma­la by zvá­žiť tr­va­lé li­cen­cie.

Pod­ľa pod­kla­dov ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter