Technické predstavenie: Databáza SQL Server 2014

Prio­ri­tou pou­ží­va­te­ľov da­ta­bá­zo­vých plat­fo­riem je už de­siat­ky ro­kov „da­ta-dri­ven" roz­ho­do­va­nie, no v sú­čas­nos­ti do hry vstu­pu­je nut­nosť uk­la­da­nia, spra­cú­va­nia a ana­lýz ob­rov­ských ob­je­mov úda­jov (big da­ta). Reak­ciou Mic­ro­sof­tu na no­vé tren­dy a tech­no­ló­gie v tej­to ob­las­ti je no­vý SQL Server 2014. Naj­vhod­nej­šie prív­las­tky cha­rak­te­ri­zu­jú­ce no­vý SQL Server sú in me­mo­ry a dá­to­vá plat­for­ma pre hyb­rid­ný cloud.

No­vin­ky mô­že­me na väč­šiu preh­ľad­nosť roz­de­liť do nie­koľ­kých ob­las­tí.

Zvý­še­nie vý­ko­nu

Za pos­led­ných 10 ro­kov ce­na pa­mä­tí DRAM dra­ma­tic­ky kles­la, tak­že sú re­la­tív­ne ce­no­vo dos­tup­né. S vý­nim­kou špe­cia­li­zo­va­ných jed­noú­če­lo­vých a veľ­mi dra­hých server­ov, ur­če­ných na pre­vádz­ku da­ta­bá­zo­vých sys­té­mov (ty­pic­ký prík­lad je Orac­le Exada­ta), bež­né server­y dis­po­nu­jú li­mi­to­va­nou ka­pa­ci­tou pa­mä­te RAM. Pre­to sa to­to v po­rov­na­ní s lac­ný­mi dis­ka­mi extrém­ne rých­le pa­mä­ťo­vé mé­dium vy­uží­va na uk­la­da­nie úda­jov, ku kto­rým sa naj­čas­tej­šie pris­tu­pu­je. Spra­co­va­nie v pa­mä­ti v syn­er­gii s kom­pre­siou úda­jov zna­me­ná v ko­neč­nom dôs­led­ku pod­stat­ne me­nej IO ope­rá­cií.

Tech­no­ló­gia in me­mo­ry OLTP im­ple­men­to­va­ná v SQL Server­i 2014, kto­rá bo­la v eta­pe vý­vo­ja a tes­to­va­nia ozna­čo­va­ná ako He­ka­ton, umož­ňu­je mno­ho­ná­sob­ný ná­rast vý­ko­nu na exis­tu­jú­com har­dvé­ri bez nut­nos­ti roz­ší­re­nia pa­mä­ťo­vej ka­pa­ci­ty. V praxi to zna­me­ná, že exis­tu­jú­ce aj no­vé ap­li­ká­cie po­be­žia na no­vej da­ta­bá­zo­vej plat­for­me v prie­me­re 10× rých­lej­šie.

Na kon­fe­ren­cii Te­chEd bol pre­zen­to­va­ný prík­lad na­sa­de­nia no­vé­ho da­ta­bá­zo­vé­ho server­a v stáv­ko­vej spo­loč­nos­ti bwin. Vý­sled­kom bo­lo zrý­chle­nie z 15 000 tran­sak­cií za se­kun­du na 250-ti­síc s rov­na­kým har­dvé­rom, tak­že v tom­to kon­krét­nom prí­pa­de bu­de mož­né s exis­tu­jú­cim har­dvé­rom ob­slú­žiť 15× viac zá­kaz­ní­kov.

Op­ti­mál­ne vy­uži­tie DRAM umož­ňu­je jed­nak kom­pre­sia, ale hlav­ne op­ti­ma­li­zá­cia uk­la­da­nia úda­jov na úče­ly ak­tuál­nych tran­sak­čných ope­rá­cií. SQL Server v no­vej ver­zii do­ká­že iden­ti­fi­ko­vať, ku kto­rým úda­jom sa naj­čas­tej­šie pris­tu­pu­je, a od­po­ru­čiť ich pre­sun do rých­lej ope­rač­nej pa­mä­te.

sql.jpg

Obr. 1  Prík­lad bez­peč­ných a ús­por­ných sce­ná­rov pre hyb­rid­né clou­dy

Ok­rem in-me­mo­ry com­pu­tin­gu pris­pie­va k vy­so­ké­mu vý­ko­nu SQL Server­a 2014 aj auto­ma­tic­ká iden­ti­fi­ká­cia pro­ce­dúr, kto­ré naj­in­ten­zív­nej­šie pra­cu­jú s údaj­mi, prí­pad­ne pro­ce­dúr, kto­ré mô­žu pro­fi­to­vať z niek­to­rých ďal­ších no­vi­niek na zlep­še­nie vý­ko­nu. Nás­led­ne sa dá de­fi­no­vať, aby sa tie­to pro­ce­dú­ry re­kom­pi­lo­va­li a spúš­ťa­li pria­mo v stro­jo­vom kó­de.

Dá­to­vá plat­for­ma pre hyb­rid­ný cloud

SQL Server 2014 umož­ňu­je ove­ľa hlb­šiu a z hľa­dis­ka sprá­vy a kon­fi­gu­rá­cie zá­ro­veň ove­ľa jed­no­duch­šiu in­teg­rá­ciu. Clou­do­vé da­ta­bá­zy mož­no spo­lu s lo­kál­ny­mi spra­vo­vať pria­mo z SQL Server Ma­na­ge­ment Stu­dia. Mô­že­te nap­rík­lad jed­no­du­chý­mi prí­kaz­mi T-SQL kon­fi­gu­ro­vať zá­lo­ho­va­nie da­ta­báz do Azu­re ale­bo eš­te jed­no­duch­šie klik­nu­tím pra­vé­ho tla­čid­la my­ši na da­ta­bá­zu ak­ti­vo­vať po­moc­ní­ka na zá­lo­ho­va­nie vrá­ta­ne vy­tvo­re­nia geo­re­dun­dan­tnej zá­lo­hy. To umož­ňu­je reali­zo­va­nie rôz­nych hyb­rid­ných sce­ná­rov, nap­rík­lad zá­lo­ho­va­nie do clou­du, a nú­dzo­vé ob­no­ve­nie z clou­du v prí­pa­de vý­pad­ku on-pre­mi­se da­ta­bá­zy.

No­vin­ky v ob­las­ti ana­lýz a pre­zen­to­va­nia úda­jov

Od ver­zie 2012 dis­po­nu­je SQL Server tech­no­ló­giou co­lum­nsto­re in­dex, kto­rá vďa­ka op­ti­ma­li­zo­va­né­mu uk­la­da­niu úda­jov umož­ňu­je zvý­še­nie vý­ko­nu do­py­to­va­nia. V bež­ne or­ga­ni­zo­va­ných da­ta­bá­zach sa jed­not­li­vé zá­zna­my uk­la­da­jú po riad­koch. Ak na ta­buľ­ku ap­li­ku­je­te co­lum­nsto­re in­dex, úda­je sa bu­dú uk­la­dať po jed­not­li­vých stĺpcoch, čím sa vý­raz­ne zrý­chľu­je prís­tup k úda­jom vo vy­bra­nom stĺpci.

Pre kaž­dý stĺpec vznik­lo de­di­ko­va­né strán­ko­va­né úlo­žis­ko, inak po­ve­da­né, kaž­dá dá­to­vá strán­ka ob­sa­hu­je len úda­je z jed­né­ho stĺpca. Da­ta­bá­zo­vý server v ta­kom­to prí­pa­de ne­mu­sí na­čí­ta­vať úda­je z ďal­ších stĺpcov, kto­ré sú na prá­ve vy­ko­ná­va­nú úlo­hu ne­pot­reb­né.

Co­lum­nsto­re in­dex umož­ňu­je vy­so­ký vý­kon vy­hľa­dá­va­nia v dá­to­vých skla­doch, pre­to­že umož­ňu­je spra­co­va­nie veľ­ké­ho množ­stva dát v pa­mä­ti, kto­rá je o nie­koľ­ko rá­dov rých­lej­šia než dis­ko­vé mé­diá na me­cha­nic­kej bá­ze. Keď­že v pred­chá­dza­jú­cej ver­zii neu­mož­ňo­va­la ap­li­ko­va­nie ope­rá­cií UP­DA­TE a DE­LE­TE, bo­lo co­lum­nsto­re in­dex mož­né vy­užiť v dá­to­vých skla­doch ale­bo da­ta­bá­zach, kto­ré sú ur­če­né ako zdroj úda­jov na ana­lý­zu dát a da­ta-mi­ning.

SQLS Server 2014 pri­ná­ša up­da­to­va­teľ­ný in-me­mo­ry co­lum­nsto­re in­dex, tak­že v ta­kých­to da­ta­bá­zach mož­no úda­je aj ak­tua­li­zo­vať. Tran­sak­čné OLTP aj ana­ly­tic­ké spra­co­va­nie dát v pa­mä­ti vy­tvá­ra kom­plexné in-me­mo­ry da­ta­bá­zo­vé rie­še­nie.

K vy­so­kej dos­tup­nos­ti pris­pie­va­jú aj zlep­še­nia v ob­las­ti on-li­ne ope­rá­cií. V pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách bo­lo po­čas on-li­ne in­dexových ope­rá­cií nad ta­buľ­kou roz­de­le­nou na par­tí­cie ne­vyh­nut­né za­mknúť všet­ky par­tí­cie. Vo ver­zii 2014 je ga­ran­to­va­ná dos­tup­nosť po­čas všet­kých on-li­ne ope­rá­cií, čo pris­pie­va k zvý­še­niu vý­ko­nu pri mno­ho­ná­sob­nom sú­čas­nom prís­tu­pe.

Fy­zic­ky bo­li úda­je ulo­že­né v tak­zva­ných strán­kach a v prí­pa­de zá­pi­su bo­lo tre­ba strán­ku uzam­knúť, tak­že nás­led­né pro­ce­sy, kto­ré tiež chce­li zís­kať prís­tup k dá­tam na tej­to strán­ke, mu­se­li ča­kať, čo spo­ma­ľo­va­lo spra­co­va­nie. SQL Server 2014 ob­sa­hu­je iné me­cha­niz­my na ulo­že­nie dá­to­vých štruk­túr. In-me­mo­ry OLTP en­gi­ne te­raz uk­la­dá dá­ta do jed­not­li­vých riad­kov, čo umož­ňu­je, aby CPU spra­cú­va­la rých­lo všet­ky riad­ky na­raz.

Ku šká­lo­va­teľ­nos­ti SQL Server­a 2014 pris­pie­va pod­po­ra až 640 lo­gic­kých pro­ce­so­rov a vo vir­tuál­nom pros­tre­dí 64 vCPU/VM, 1 TB /VM a 64 uz­lov/clus­ter. K lep­šie­mu vy­uži­tiu har­dvé­ro­vých zdro­jov pris­pie­va Re­sour­ce Go­ver­nor, dopl­ne­ný o IO go­ver­nan­ce.

Pos­tup­nosť do­te­raj­ších čí­sel ver­zií ko­reš­pon­du­jú­cich s rok­mi ko­mer­čné­ho uve­de­nia 2000, 2005, 2008, 2012, 2014 naz­na­ču­je, že ide nao­zaj o veľ­mi ope­ra­tív­nu reak­ciu, pre­to­že da­ta­bá­zo­vý server je in­ves­tič­ne dosť ná­roč­ný a zá­kaz­ní­ci pre­chá­dza­jú na no­vé ver­zie až po zre­lej úva­he a spra­vid­la po dl­hšom ča­se.

No­vý SQL umož­ňu­je iden­ti­fi­ko­vať a op­ti­ma­li­zo­vať ta­buľ­ky, kto­ré pre­su­nie­te do pa­mä­te v zá­vis­los­ti od in­šta­lo­va­nej ka­pa­ci­ty DRAM. Tak­že aj pri pou­ži­tí exis­tu­jú­ce­ho har­dvé­ru bez do­da­toč­né­ho roz­ší­re­nia dôj­de spra­vid­la k nie­koľ­ko­ná­sob­né­mu zrý­chle­niu. Tak­to sa dá do­siah­nuť ús­po­ra tým, že sa od star­šie­ho „že­le­za" zís­ka ove­ľa vy­šší vý­kon, a op­ti­ma­li­zá­cia in-me­mo­ry na maximál­ne vy­uži­tie ak­tuál­ne na­sa­de­né­ho har­dvé­ru bez oh­ľa­du na to, či SQL Server beží v de­di­ko­va­nom ale­bo vir­tua­li­zo­va­nom pros­tre­dí.

Zdroj: IW 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter