Trendy, výberové kritériá, prehľad výrobcov

Videokonferenčné riešenia: Trendy, výberové kritériá, prehľad výrobcov (Avaya, Cisco, Citrix, Microsoft, Polycom

Strana 1/2

Rie­še­nia na vi­deo­kon­fe­ren­cie už preš­li po­my­sel­ným vr­cho­lom Hy­pe Cyc­le (Hy­pe Cyc­le je gra­fic­ké zná­zor­ne­nie zre­los­ti, pri­ja­tia a spo­lo­čen­ské­ho up­lat­ne­nia pred­met­nej tech­no­ló­gie), z poh­ľa­du IT od­de­le­ní a do­kon­ca aj CXO sú zná­me a za­uží­va­né. Ťažis­ko do­py­tu sa po­ma­ly pre­sú­va od rie­še­ní vy­ža­du­jú­cich špe­ciál­nu vi­deo­kon­fe­ren­čnú mies­tnosť k rie­še­niam ak­cep­tu­jú­cim in­di­vi­duál­ne pot­re­by ma­na­žé­rov, ob­chod­ní­kov či tech­nic­kých špe­cia­lis­tov, kto­rí pot­re­bu­jú ko­mu­ni­ko­vať - k sof­tvé­ro­vým rie­še­niam, kto­ré kon­ku­ru­jú tým webo­vým. To ge­ne­ru­je ob­chod­né príl­eži­tos­ti hlav­ne v ob­las­ti infra­štruk­tú­ry a slu­žieb.

Vi­deorie­še­nia bu­dú stá­le nad­vä­zo­vať na stra­té­giu zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie (USS), čo však predl­žu­je ino­vač­ný cyk­lus. Po­diel in­ves­tí­cií do rie­še­ní ty­pu Te­leP­re­sen­ce bu­de v ab­so­lút­nych čís­lach kle­sať, pre­to­že zá­ujem sa bu­de skôr sús­tre­ďo­vať na viac per­so­na­li­zo­va­né rie­še­nia, kto­ré kva­li­tou pre­no­su a spros­tred­ko­va­nia vi­dea a zvu­ku úpl­ne vy­ho­vu­jú.

Pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb jed­nak bu­du­jú ka­pa­ci­ty na pos­ky­to­va­nie clou­do­vých slu­žieb, jed­nak sús­tre­dia úsi­lie na bu­do­va­nie pre­daj­ných ka­ná­lov na údr­žbu, di­aľ­ko­vé mo­ni­to­ro­va­nie a so­fis­ti­ko­va­né ria­de­nie šír­ky pás­ma sie­te, pri­čom prá­ve to­to ria­de­nie je kľú­čo­vá pod­mien­ka pre­no­su vi­dea v dos­ta­toč­nej kva­li­te aj na me­nej di­men­zo­va­ných pre­no­so­vých ka­ná­loch.

Seg­men­tá­cia slo­ven­ské­ho tr­hu

Pod­ľa úda­jov spo­loč­nos­ti Con­ti­neo prib­liž­ne tre­ti­nu tvo­ria vi­deo­kon­fe­ren­čné rie­še­nia pre glo­bál­ne spo­loč­nos­ti, kto­ré pot­re­bo­va­li pre­po­jiť slo­ven­ské po­boč­ky a zá­vo­dy so za­hra­nič­ný­mi cen­trá­la­mi. Ďal­ších 30 % tvo­ria pro­jek­ty pre veľ­ké stra­te­gic­ké roz­vod­né pod­ni­ky, prie­my­sel­né a sta­veb­né fir­my, kto­ré pre­pá­ja­jú svo­je uz­ly a sta­ni­ce na ope­ra­tív­ny ma­naž­ment, po­ra­dy, krí­zo­vé si­tuácie a po­dob­ne.

Zvy­šok sú pro­jek­ty pre fi­nan­čné a pois­ťo­va­cie in­šti­tú­cie, IT fir­my a te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov. Prib­liž­ne 10 % per­cent pro­jek­tov je sme­ro­va­ných do štát­nej sprá­vy a škol­stva na ko­mu­ni­ká­ciu so za­hra­nič­ný­mi or­ga­ni­zá­cia­mi či ško­la­mi, na pre­po­je­nie pred­náš­ko­vých sál v rám­ci ško­ly a pod.

Tlak na zni­žo­va­nie cien a no­vé li­cen­čné mo­de­ly

Ce­no­vú dy­na­mi­ku rie­še­ní na webo­vé kon­fe­ren­cie ov­plyv­ňu­jú pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner hlav­ne men­ší do­dá­va­te­lia. To mo­ti­vu­je veľ­kých do­dá­va­te­ľov, aby pris­pô­so­bi­li svo­je li­cen­čné mo­de­ly tak, aby za­hŕňa­li ďal­šie služ­by. Nap­rík­lad služ­ba join.me umož­ňu­je zdie­ľa­nie ob­ra­zov­ky a inter­ne­to­vé vo­la­nia do 250 di­vá­kov v re­lá­cii za­dar­mo.

Tlak na zni­žo­va­nie cien vy­vo­lá­va­jú aj do­dá­va­te­lia clou­do­vých rie­še­ní. Ty­pic­ký prík­lad je Lync, kto­rý za­hŕňa webo­vé kon­fe­ren­cie ako sú­časť clou­do­vé­ho ba­lí­ka Of­fi­ce 365. Uve­de­né fak­to­ry stla­či­li ce­ny zá­klad­ných webo­vých kon­fe­ren­čných slu­žieb na 40 - 50 USD za me­siac. V špe­ci­fic­kých ob­las­tiach pou­ži­tia, ako sú nap­rík­lad webo­vé se­mi­ná­re či ško­le­nia, sa mô­že ce­na po­hy­bo­vať od 100 do 500 USD za me­siac v zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti ak­cie.

Ty­pic­ké zľa­vy sa po­hy­bu­jú od 40 % do 70 % a zvy­čaj­ne sa od­ví­ja­jú od ob­je­mu. No­vé li­cen­čné mo­de­ly, nap­rík­lad Ac­ti­ve Host (po­pu­lár­ny Cis­co WebEx), umož­ňu­jú fir­mám pla­tiť li­cen­cie iba za ur­či­té per­cen­to svo­jich za­mes­tnan­cov (napr. 15 %), na­priek to­mu kaž­dý za­mes­tna­nec má k služ­be prís­tup.

Preh­ľad rie­še­ní

Vzhľa­dom na sme­ro­va­nie tr­hu k per­so­nál­nym vi­deo­kon­fe­ren­ciám sme do náš­ho preh­ľa­du pop­ri kla­sic­kých pro­duk­toch na vi­deo­kon­fe­ren­cie za­hr­nu­li aj webo­vé rie­še­nia. Rie­še­nia ty­pu UCaaS, te­da zjed­no­te­nej ko­mu­ni­ká­cie ako služ­by sme už pred­sta­vi­li v mar­co­vom čís­le náš­ho ma­ga­zí­nu.

» Avaya

RAD­VI­SION, sú­časť spo­loč­nos­ti Avaya, po­nú­ka ši­ro­kú pa­le­tu rie­še­ní na vi­deo­kon­fe­ren­cie, poč­núc sys­té­ma­mi ty­pu Te­leP­re­sen­ce až po rie­še­nia na bá­ze des­kto­po­vej a mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie.

videokonf1.jpg

Pro­duk­to­vý rad SCO­PIA za­lo­že­ný na kom­bi­ná­cii har­dvé­ro­vých a sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov je úpl­ne za­lo­že­ný na štan­dar­doch. Umož­ňu­je pok­ro­či­lé hla­so­vé a dá­to­vé spo­je­nie, ako aj vi­deos­po­je­nie.

Za­hŕňa rie­še­nia sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry pre viac­bo­do­vé kon­fe­ren­cie, kon­co­vé rie­še­nia pre in­di­vi­duál­nych pou­ží­va­te­ľov, vy­ba­ve­nie kon­fe­ren­čných mies­tnos­tí a ria­dia­ci sof­tvér na plá­no­va­nie, kon­tro­lu šír­ky pás­ma, mo­ni­to­ro­va­nie za­ria­de­ní, ako aj sof­tvér na sprá­vu kon­tak­tov. V spo­lup­rá­ci s HP bo­lo vy­tvo­re­né aj rie­še­nie UCaaS, kto­ré in­teg­ru­je pod­ni­ko­vé ko­mu­ni­kač­né nás­tro­je s back-of­fi­ce pro­ces­mi.

videokonf2.jpg


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter