CLOUD COMPUTING

Cloudové služby – trendy, vízie a odporúčania

Pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb sa sna­žia neus­tá­le zvy­šo­vať hod­no­tu a at­rak­tív­nosť svo­jich slu­žieb pre zá­kaz­ní­kov. Pos­tup­ným pri­dá­va­ním člán­kov do po­my­sel­nej re­ťa­ze CSVC (Cloud Servic­es Va­lue Chain) sa sna­žia od­bre­me­niť zá­kaz­ní­ka od sprá­vy IT, poč­núc infra­štruk­tú­rou cez ap­li­ká­cie, in­for­má­cie až po pro­ce­sy. Na za­čiat­ku po­my­sel­nej re­ťa­ze je služ­ba IaaS, kde si zá­kaz­ník s vý­nim­kou har­dvé­ro­vej infra­štruk­tú­ry spra­vu­je všet­ko sám.

Ako vy­plý­va z náz­vu In­for­ma­tion aaS, pred­me­tom služ­by, prí­pad­ne jed­nou z jej dô­le­ži­tých sú­čas­tí je pos­ky­to­va­nie in­for­má­cií. Ty­pic­ký prík­lad je Lin­ke­dIn (v kon­texte HR), Reu­ters, Fac­ti­va ale­bo Goog­le Search. Zá­kaz­ník ne­mu­sí ro­biť zber ani spra­co­va­nie úda­jov, iba pre­vádz­ku­je svo­je pro­ce­sy (napr. naj­íma­nie a pre­púš­ťa­nie pra­cov­ní­kov, ana­lý­zy tr­hu), pri­čom vy­uží­va do­dá­va­né in­for­má­cie.

Ko­niec re­ťa­ze mo­men­tál­ne tvo­ria služ­by ty­pu BPaaS, kde kom­plet­ne všet­ko pre­be­rá pos­ky­to­va­teľ služ­by. Sú to služ­by s naj­vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou. Na roz­diel od In­for­ma­tion aaS v prí­pa­de BPaaS, te­da pod­ni­ko­vých pro­ce­sov pos­ky­to­va­ných for­mou služ­by, tie­to pro­ce­sy, ako už spo­mí­na­né naj­íma­nie a pre­púš­ťa­nie, vy­plá­ca­nie mzdy za­mes­tnan­com, pl­ne­nie rôz­nych pre­vádz­ko­vých úloh, spra­co­va­nie poh­ľa­dá­vok, plat­by pois­tné­ho, vy­ko­ná­va pria­mo pos­ky­to­va­teľ služ­by.

cloud1.jpg

Cloud Servic­es Va­lue Chain ná­zor­ne uka­zu­je roz­de­le­nie zod­po­ved­nos­ti za jed­not­li­vé úrov­ne IT infra­štruk­tú­ry me­dzi pos­ky­to­va­te­ľom služ­by a zá­kaz­ní­kom. Zdroj: Gar­tner, ja­nuár 2013

Ako pos­tú­piť na vy­ššiu úro­veň hod­no­to­vé­ho re­ťaz­ca

Zá­ujem o clou­do­vé služ­by „vy­ššej" úrov­ne sa pos­tup­ne zvy­šu­je a pos­ky­to­va­te­lia sa sna­žia ten­to do­pyt us­po­ko­jiť. Do por­tfó­lia za­ra­ďu­jú SaaS a čo­raz čas­tej­šie aj In­for­ma­tion aaS a BPaaS. Zá­ro­veň pou­ží­va­te­lia tr­va­jú na pos­ky­to­va­ní čo naj­viac štan­dar­di­zo­va­ných slu­žieb, a to aj na vy­šších úrov­niach hod­no­to­vé­ho re­ťaz­ca. Me­dzi kľú­čo­vé po­žia­dav­ky pat­rí aj dodr­žia­va­nie prie­my­sel­ných štan­dar­dov, os­ved­če­ných pos­tu­pov a, sa­moz­rej­me, zho­da s le­gis­la­tív­ny­mi a re­gu­lač­ný­mi nor­ma­mi.

Z hľa­dis­ka im­ple­men­tá­cie oča­ká­va­jú pou­ží­va­te­lia od pos­ky­to­va­te­ľov ak­tív­nu po­moc pri pris­pô­so­bo­va­ní ich vnú­tor­ných pro­ce­sov mig­ru­jú­cich do clou­du. Čím sú služ­by kon­krét­nej­šie ale­bo viac špe­cia­li­zo­va­né (ap­li­ká­cie SaaS na za­dá­va­nie ob­jed­ná­vok či HR a mzdy for­mou BPaaS...), tým je pro­ces okam­ži­té­ho a efek­tív­ne­ho nah­ra­de­nia ge­ne­ric­kých ap­li­ká­cií zlo­ži­tej­ší. Nap­ro­ti to­mu pri IaaS sta­čí na pre­na­ja­té vir­tuál­ne server­y nain­šta­lo­vať pot­reb­né da­ta­bá­zy a mid­dlewaro­vé ap­li­ká­cie, v niek­to­rých prí­pa­doch do­kon­ca pri mig­rá­cii sta­čí pre­niesť ob­ra­zy vir­tuál­nych server­ov z vlas­tné­ho dá­to­vé­ho cen­tra k pos­ky­to­va­te­ľo­vi IaaS.

Vy­ššia úro­veň - vy­ššia zá­vis­losť aj zod­po­ved­nosť

Zá­vis­losť pou­ží­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb od pos­ky­to­va­te­ľov sa zvy­šu­je s ras­tú­cou úrov­ňou hod­no­to­vé­ho re­ťaz­ca (CSVC), pre­to­že tie­to služ­by sú viac spä­té s ob­chod­ný­mi pro­ces­mi zá­kaz­ní­ka, do­kon­ca ich pria­mo tvo­ria. Na roz­diel od tra­dič­ných ap­li­ká­cií pou­ží­va­te­lia SaaS sú zá­vis­lí nie­len od ak­ti­vít do­dá­va­te­ľa sof­tvé­ru v ob­las­ti bez­peč­nos­tných zá­plat, op­ra­vy chýb či v zla­ďo­va­ní ap­li­ká­cií s plat­nou le­gis­la­tí­vou, ale pou­ží­va­teľ za­bez­pe­ču­je aj dos­tup­nosť a bez­peč­nosť ap­li­ká­cie či dis­as­ter re­co­ve­ry.

Té­mou neu­tí­cha­jú­cej dis­ku­sie me­dzi pos­ky­to­va­teľ­mi clou­do­vých slu­žieb a pou­ží­va­teľ­mi je tran­spa­ren­tnosť, pri­čom tá­to dis­ku­sia s pos­ky­to­va­te­ľom je pria­mo­čia­rej­šia v prí­pa­de IaaS, pre­to­že vte­dy za pou­ží­va­te­ľa „dis­ku­tu­je" IT od­de­le­nie ako zria­ďo­va­teľ, kon­zu­ment a zá­ro­veň správ­ca vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry. V prí­pa­de mo­de­lov SaaS, In­for­ma­tion aaS a BPaaS sú kon­zu­men­tmi slu­žieb prís­luš­né kon­co­vé od­de­le­nia, tak­že dis­ku­sia oh­ľad­ne hľa­da­nia zho­dy a kom­pro­mi­sov mô­že byť ove­ľa ná­roč­nej­šia.

Špl­ha­ním na vy­ššiu úro­veň hod­no­to­vé­ho re­ťaz­ca (CSVC) pos­ky­to­va­te­lia na se­ba pre­be­ra­jú čo­raz viac zod­po­ved­nos­ti. Kon­zu­men­ti tých­to slu­žieb bu­dú po­ža­do­vať nie­len fun­kcio­na­li­tu, spo­ľah­li­vosť a bez­peč­nosť, ale aj vy­so­kú úro­veň SLA (Servic­e Le­vel Ag­ree­ment - zmlu­va o pos­ky­to­va­ní do­hod­nu­tej úrov­ne slu­žieb), štan­dar­di­zo­va­né služ­by a dodr­žia­va­nie os­ved­če­ných pos­tu­pov.

Tren­dy a ví­zie

Príj­my z SaaS či­že fi­rem­ných ap­li­ká­cií for­mou clou­do­vej služ­by vzras­tú pod­ľa prog­nóz ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner z 13,5 mi­liar­dy USD v ro­ku 2011 na 32,8 mi­liar­dy do­lá­rov v ro­ku 2016, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 19,5 %. Naj­väč­ší zá­ujem bu­de o CRM (dô­raz na pre­daj­né fun­kcie) a ERP (dô­raz na hu­man ca­pi­tal ma­na­ge­ment). Oča­ká­va sa 18,5-per­cent­ný rast príj­mov v ob­las­ti ve­rej­ných clou­dov, kon­krét­ne v ro­ku 2013 to bu­de 131 mi­liárd USD, pri­čom pred­po­veď prie­mer­nej roč­nej mie­ry ras­tu do ro­ku 2016 Gar­tner zní­žil z 19,2 % na 17,7 %.

Naj­rý­chlej­šie ras­tú­cim seg­men­tom clou­do­vé­ho tr­hu zos­tá­va aj na­ďa­lej IaaS vrá­ta­ne vý­poč­to­vých, úlož­ných a tla­čo­vých slu­žieb. Rast v ro­ku 2012 či­nil 42,4 %, čo je 6,1 mi­liar­dy USD. V ro­ku 2016 sa pred­pok­la­dá rast 47,3 % a tr­žby 9 mi­liárd USD. Zá­pad­ná Euró­pa bu­de aj na­ďa­lej zá­pa­siť s naj­niž­šou mie­rou ras­tu CAGR (12,1 % do ro­ku 2016) v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi re­gión­mi, hlav­ne s Čí­nou.

Pod­ľa štú­die spo­loč­nos­ti Gar­tner za­me­ra­nej na in­ves­tí­cie v ob­las­ti IT 27 % fi­riem a or­ga­ni­zá­cií hod­no­ti­lo clou­do­vé pro­jek­ty ako naj­prio­rit­nej­šie. Mo­ti­vá­ciou je zní­že­nie pre­vádz­ko­vých nák­la­dov na IT a rast ich cel­ko­vej ob­chod­nej agi­li­ty. Aj keď v niek­to­rých prí­pa­doch sku­toč­né vý­sled­ky ne­do­sa­hu­jú oča­ká­va­nia, pretr­vá­va pres­ved­če­nie o per­spek­tí­ve clou­do­vých slu­žieb. V niek­to­rých prí­pa­doch pod­ne­cu­jú rast dopl­nko­vé služ­by.

Pod­ľa ma­te­riá­lov spo­loč­nos­ti Gar­tner

Zdroj: IW 5/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter